Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6tmtp4bq5Icahxakh4bq3byHhu5PhurvhuqNpIeG7lmtp4bq5IeG6um1p4bq54bu2IUjhuq0hxqHhurvhuqXhu5Mh4bq14bqj4bubIcah4bq94bqraSHhu5c34buTIeG7lTAhZ+G7iyov4bq7KSYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurrDojDhurMuJuG6tmtp4bq5Icahxakh4bq3byHhu5PhurvhuqNpIeG7lmtp4bq5IeG6um1p4bq54bu2Ki/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mSOG6rSHGoeG6u+G6peG7kyHhurXhuqPhu5shxqHhur3huqtpIeG7lzfhu5Mh4buVMCFn4buLKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLibhu5LGoMONLSHhu5Yw4bubIeG6ueG6o2khPiHGoeG6uzFp4bq5IWnhurvDo2kh4bqxMmkh4bq54bq9MMOtIWnhurnhu5vFqeG6q2khxqHhu5UzaeG6uSHhurN0ITFpIUnhursyIWgxxakh4bq3MWkhxqHhurvhuqXhu5Mh4buWa2nhurkh4bq6bWnhurkhJMahcyHhurZraeG6uSHGocWpIcagSeG6uuG6uiHhurXhuqPhu5shxqFxIeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSHhurdraeG6uSFp4bq54bq7ZCHhurcww60h4buvxqAlQCHhurZraeG6uSHGocWpIeG6t28h4buT4bq74bqjaSHGoeG6u+G6peG7kyHhu5ZraeG6uSHhurptaeG6uSEkw7nhu43hur0h4bq3byHhu5PhurvhuqNpIeG6t+G6u+G6vSHhu5Phurts4bq9ISJ9WSHhurfhu6EwIcagb2nhurkh4bq2a2nhurkhxqHFqSHhu6bDoMWpIeG6s3Rp4bq5IeG7lmtp4bq5IeG6um1p4bq5JSHhurU1IeG6ueG6oeG7kyHhu5Xhu53GoSHhurvDrTJpIcah4bq7Mmnhurshw7nhur1k4bq3IeG6teG6o+G7myHGoXEh4bqxbyHhu5fhu5tp4bq5IeG6s3QhMWkhaeG6uzIhaDHFqSHDuTIhxqHhur1iaSHhursyaeG6uyHDucOjaSHhursyaeG6uyHGoeG6u3Uh4bqzw6DFqSHhurfhurvhu5vFqWNpIeG6t+G6u+G7m8SDaSHhurHhu4Eh4bq34bq7w60h4buVMCFn4buLIWjhuq0hxqHhurvhuqXhu5Mh4bq14bqj4bubIcah4bq94bqraSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYqxqEw4bqxZ8OiIeG7l8ahxalnw6JXLmgw4buV4bq54bq9aeG7tjzhu5Phu6chMOG7m8ahw60uJirGoeG7lSYqxqHhurMmKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy7hurvGocah4buT4bu2Ly/hurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/DrWfhurPhurMwxqEwL+G7pcOi4bqx4buX4bq9xqHDoi9m4bq9aeG6uy3GocOiLykoKOG6tsOJ4bqw4buvfeG6sH08LzwoKCIvIC8pKcOCKeG6sCh94bqy4bqy4bq2KS8pPDwiIil7KX17eyhbX2bhur1p4bq7xqHDoiPhurnhur3DqS4hMGfhur3hurlpVy5nw6LDqcahLiYqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKsah4buVJirGoeG6syYq4buTJsOZw6NpIeG6uzJp4bq7IWfhu4shaeG7m2nhurkjKi/hu5MmKi/GoeG6syYqL8ah4buVJiovxqEw4bqxZ8OiJuG6tGJpIWkwxalAIWbhurvhu5shZ+G7iyFp4bubaeG6uUAhZuG6u+G7myHhurnhur0xIeG6tzFpQCFm4bq74bubIeG7lzJpIWnhurnhu5tu4bq9QCHhu6dxw7Rp4bq5IeG6ueG6vTAh4bq3a2nhurkh4bq3w7IhZuG6u8OqQCHhurtkIcah4bq7bGnhurkh4bq14bq9ZGkh4bq1bmnhurkhZ3Thurchw7kyIeG6tzHhurchxqHhurvhur1ixqEh4bqx4buBIeG7k+G6u+G7nyHGoeG7lcO1IeG6tTUh4bq7w60yaSHGoeG6uzJp4bq7IcO54bq9ZOG6tyFm4bq9xJFoIcah4buVMEAh4bq3Nmkh4bq34bq74buHaeG6u0Ah4bqxNMOtIeG6s3Hhu5Fp4bq5QCHhurfhurszxakhxqHhurt1Icah4bq7Mmnhursh4bq3a2nhurkhw7kyIcah4buV4bq9xJFpIWbhursw4bq9IeG7meG7m8WpIcah4buV4bq/aeG6uyHhu5fhuqHFqSFn4buLIcahcyFp4bq5MsWpISIvKTwvPCgoIiMh4bq6w7JpIX0jKCgoIcah4bqhaSHhu5Phurtr4bq9Icah4bq74bql4buTIeG6t3Bp4bq5IeG6tTUh4bq1dMOy4bq3IcO5w6NpIeG6t+G6u+G7m8WpxJFpIcO5YyFp4bq7MiFoMcWpIeG6tcSRIeG6t+G6u+G7m8SDaSHhurHhu4Eh4bq34bq7w60h4buVMCFn4buLIWjhuq0hxqHhurvhuqXhu5Mh4bq3MWkh4bq14bqj4bubIcah4bq94bqraSMhS2nhurkh4buS4bq7M2ghw5nhur1kxqEh4bq2ceG7j2nhurkhLSHGoG9p4bq5IeG6uOG6vTFoIeG6tWzhurch4bq2a2nhurkhxqHFqSHhurfhurvDrSHhurHhur1ixqHhu7Yh4buY4bub4bq9Icah4buV4bq/aeG6uyHhu5fhuqHFqSFn4buLIeG7l+G6qSFm4bqlw60h4bqzMuG6vSFdPCHhursh4bq1bWnhurkh4bq7bSMhxqDhur1i4buTIeG6tcOsIWnhurvDumnhurkhxqHhuqFoIeG7k+G6u2vhur0hxqHhurvhuqXhu5Mh4buXMOG7myFm4bq74bq9IeG6tXHDteG6tyFp4bubaeG6uSFpw6xp4bq5ISkjeygoIeG6tW4h4bq2QCHhurVxw7Xhurch4bq7ZCHGoeG6u2xp4bq5IeG6sTZp4bq5IeG6t+G6u+G7m8WpY2kh4bq3w61pIWc2aSHhurVxMCHhu5nhu5swIeG6tzHhurch4bq3a2nhurkh4bq1w60zaeG7tiHhurcxaSHGoeG6u2tAIeG6tzFpIcah4buV4bubaeG6uUAhZzJoIWnhurnhu5tu4bq9IeG6sThp4bq5IeG6u8Oy4bq9IWlx4buN4bq3QCHhurc3xqEhaOG6peG7k0Ah4bq3N8ahIeG6teG6o+G7m0AhZuG6u3Uhcmnhurkh4buX4bub4bqhxqFAIWcyaCFp4bq54bubbuG6vSHGoeG7leG6q2kh4buXMmkhaeG6ueG7m27hur3igKYh4bq1xJEh4buVMCHhurcx4bq3IeG7lzRpIeG7k+G6u8SDaCFnMiHGoeG6u+G6peG7kyHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5IcahcyHDqeG6vSFbIeG6tWJpIcOp4bq9IXsoQCHGoeG6u+G6peG7kyHhurvhur9p4bq7IeG6tWJpIeG6ucOs4bq3IVsoIyHhu5Yw4bubIVshaeG6uTLFqSHhu5fhuqHFqSFn4buLIcO5MiFp4bubaeG6uSHhu5Phurtr4bq9QCHhurViaSEpey8pPC88KCgiIWkyxakhaOG6rSHGoeG6u+G6peG7kyHhurXhuqPhu5shxqHhur3huqtpIeG7l+G6qSHhu5UwIWfhu4sjKuG7kybhurJ0IWbhur1iaSHhu5cw4bubIWbhurvhur0h4bq14bq9IcO5MsOtIeG6u8OtM8ahIeG6tW5p4bq5IW9pIeG6teG7gWnhurtAIWnhurkwxakhxqHhu5XDrWnhurkhaTZoITwoKCAhaeG6uzIhaDHFqSHhu5fhuqkh4bq34bubaeG6uSHhurfhuqHhu5MhZuG6u8OtNGnhurkhKTwoIWnhurkyaSHGoeG6oWkhxqHhurvhuqXhu5MhaMOz4bq9IWk2aCHhurfhurvDrSFp4bq5Mmnhursh4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSHhurXhuqHGoSFpceG7jeG6t0AhxqHhurvhu5sh4bq74budxqEhZuG6u8OtNGnhurkhPDwoIWcww60h4bq1bmnhurkhw7nhu43hur0haHLhurchZ3HDsmnhurkh4bqzdCFm4bq9YmkhZzIhPEAgIcah4buV4bq9ZOG7myHhurVtaeG6uS8haeG6uXHhu4/hur0vxqHhursxaeG6ueG7uCFpbuG7kyFp4bq5w6BpIeG7lzHhurfhurshZuG6u8OtNGnhurkhIlshxqHhu7Eh4bq1bWnhurkhJOG6t+G6u3EwIWbEkSHGoeG6u+G7m2Ih4bum4bub4bqhxqEhaeG6u8Oj4buTIWbhurvEg+G7myUjIUnhursyIWgxxakh4bq1ccO14bq3IeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurkhw7nhu43hur0hxqFvaeG6uSFocuG6tyHhurXhuqPhu5shxqFxIeG6u8OyaSE8PCghxqHhu7Eh4bq1bWnhurlAIeG6t2tp4bq5IeG7l+G7m+G6ocahIcah4bq74bq9YsahIWZiIWcyISkiKCMoKCghxqHhuqFpLyFpNmgh4bqxOGnhurkhxqHhurvhur1ixqEh4bqx4buBIeG6t+G7oTAh4bq0MuG6vSFHw60waSHDuTIh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u2Qh4bq34buhMCFJ4bq7w6PGoSHhurA0aSMq4buTJuG6tMOgxakhZzIh4buXdCFm4bq9ZGkh4buZ4bubMGkhxqHhu5Xhu4lp4bq5QCHGoeG6u+G7myHhurvhu53GoSHhu5d0IeG7meG7mzBpIcahw6BoIeG7leG6ocahIWfhu41pIeG6t+G7oTAh4bqzcSFn4bubw6NpIcO54bq/IeG7meG7mzEhxqHhu5Xhur9p4bq7Icah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaSHhurN0ITFpIeG6tTUhZuG6pcOtIeG6szLhur0h4buZ4bubMSFnw6Dhu5shJMahcyFpNmghPCgoPCUhw7kyIeG7k+G6uzThur0h4buZ4bubMCE+IWfhuqNpIcah4bq7MMWpIeG6tW/hur0h4bq34bq74buhIeG6teG6o+G7myHGoXFAIT4hZ+G6o2khxqHhurswxakh4bq1b+G6vSHhurU2aeG6uSFmxrAhZuG6vWnhursh4bqzw60waeG6uyHDueG7jeG6vSHhu5XhuqHGoSFp4bq74bq9Y+G7myFpw7MhZ3Thurch4bq34buhMCHhurcx4bq3IeG6t+G6oeG7kyHhurfhurvDqmnhursh4buZ4bubxaljaSHDuTIh4bqzw60waeG6uyFp4bq54bq74bq9ZOG7k0Ahw7nhur1k4bq3IeG6t+G6u8OtIeG7lTAhZ+G7iyFo4bqtIcah4bq74bql4buTIeG6teG6o+G7myHGoeG6veG6q2khw7kyIeG6t+G6u8OqaeG6uyHGoeG6u3Lhurch4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhxqHhurtxw7Jp4bq5IWgz4bq9IWjhu43hur0h4bq1ccO14bq3Icah4bq7dOG6tyHhurvhur1kaSMjIyHhurThur1p4bq7IcOZcCEtIUnhurnhu4nhurchR8OtaeG6uQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngành thuế đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngành thuế đồng hành cùng doanh nghiệp
2008-12-09 10:33:00

PTO- Vai trò là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, năm qua ngành thuế tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, góp phần tiếp tục từng bước...

Tân Sơn phát triển kinh tế gắn với du lịch

Tân Sơn phát triển kinh tế gắn với du lịch
2008-12-09 08:32:00

PTO- Được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện tự nhiên và khí hậu, Tân Sơn có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Điều khó khăn hiện nay để có thể phát...

Tổng kết 15 năm hoạt động khuyến nông

Tổng kết 15 năm hoạt động khuyến nông
2008-12-09 08:07:00

PTO- Trung tâm khuyến nông vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm hoạt động và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Các đồng chí Hoàng Dân Mạc – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Đình...

Phù Ninh Vai trò khuyến nông được khẳng định

Phù Ninh Vai trò khuyến nông được khẳng định
2008-12-05 14:32:00

PTO- Là huyện miền núi, địa bàn sản xuất nông nghiệp của Phù Ninh không tập trung. Sản xuất cơ bản của các hộ nông dân vẫn mang tính nhỏ, lẻ. Một bộ phận nông dân còn do dự khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long