Cập nhật:  GMT+7
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaMOaR8O6xKk34buz4buC4butxKkz4buz4buExKk34buz4bq0w6rEqVXGoeG7hsSp4bulceG7gsSp4buG4bu14but4bq8xKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu7PhuqjEqeG7gETEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDueG7iMSp4buG4buz4bu1xKnhu4bhu4JOd+G6rsSpw7lH4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqcO64buzw4zDusSp4bqu4buXxILEqWxqbG1nL+G7s2toZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzhu7Lhu6fDtcO54buJaFXGoeG7hsSp4bulceG7gsSp4buG4buKxKnhu43hu7NqasSp4bquw73hu5FOxKnDsi/DsuG7gcSpw5pHw7rEqTfhu7Phu4Lhu63EqeG7hsOB4bqu4buzxKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqeG7huG7teG7reG6vMSp4bqu4buzcuG6rsSp4buG4bq+4buIw7rEqeG7huG7teG7reG6vMSp4buz4bqoxKnhu4BExKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Spw7nhu4jEqeG7huG7s+G7tcSp4buG4buCTnfhuq7EqcO5R+G6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnDuuG7s8OMw7rEqTdC4bquw73EqcO6R8O6xKk34buz4buC4butxKnhuq7hu5fEgsSpbGpsbcSpS+G7keG6sMSpw5pHw7rEqTfhu7Phu4Lhu63EqeG7hsOB4bqu4buz4buHxKk34buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSp4buG4bu14but4bq8xKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu7PhuqjEqeG7gETEqeG7peG7reG6rsSpa8Oy4buzamrEqeG6rsO94buRTsSpa2svw7IvbGpsbeG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSpa2pqauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqcOya8Oy4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rhu4d1w7XhurDhurzhu7Phu4Lhu4bhu7PhurDhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG1sw7Iva2trw7lvauG7j2zhu49ub+G7huG7jW1uw4NqLW1v4buN4buNam1rb8OzLeG7j+G7jWtqa29qw7Js4buP4buH4bqg4bq8w73hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7icOaR8O6xKk34buz4buC4butxKkz4buz4buExKk34buz4bq0w6rEqVXGoeG7hsSp4bulceG7gsSp4buG4bu14but4bq8xKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu7PhuqjEqeG7gETEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDueG7iMSp4buG4buz4bu1xKnhu4bhu4JOd+G6rsSpw7lH4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqcO64buzw4zDusSp4bqu4buXxILEqWxqbG3hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJa2pqauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOya8Oy4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu6RBw7XEqeG7peG7tXfEgsSp4buG4bu14but4bq8xKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu7PhuqjEqeG7gETEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnhu4bhu5Phu7XEqeG7s+G6quG7tcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7hnHhuq7DvcSpa8Sp4buG4bq+R8Sp4buA4bq4xKnDmkfDusSpN+G7s+G7guG7reG7gcSp4buA4bqsxKltw7LDs8Sp4bulw41F4bquw73EqT/DveG7gk544bquxKk3cOG7hsSpN+G7s+G7keG6ruG7s+G7gcSpTeG7lcSpN+G6vsON4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO94buBxKk3M8Sp4bqz4bu1duG7hsSpN+G6vuG7ueG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu6Thuqjhuq7DvcSp4buG4buzReG7teG7gcSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDueG7iMSp4buG4buCTnfhuq7EqeG7huG6vuG7iMO6xKnhu4bhu4JO4but4bquxKnhu4bhu5Phu7XEqeG7pUHDtcSpw7rhu7PDgcOqxKlnw7XEqeG7s+G6vuG7p3nEkeG7ieG7s+G7huG7huG6vOG7gMOqLy/DucO14bquw73huqJOw7nhu4Lhu4bhu4JO4bun4bqu4buHw73DueG7huG7h8O94bqwS+G7h0vhuq7hu4fhu4lo4buz4buG4buG4bq84buAw6ovL8O5w7Xhuq7DveG6ok7DueG7guG7huG7gk7hu6fhuq7hu4fDvcO54buG4buHw73hurBL4buHS+G6ruG7h8SpZy/DtWhnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s0Xhu7XEqcO94bu1w7Xhuq7EqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnhu4bhur7hu4jDusSp4buG4buCTuG7reG6rsOqxKk34buKxKnhuq7DveG7kU7EqWtsL8OzL2xqbG3EqeG7peG7reG6rsSpa8Oy4buzamrEqeG6rsO94buRTsSpa2svw7IvbGpsbeG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu6TDjcOJw7rEqeG7gOG7iMSp4bq84buz4buxxKnDueG7gk524buGxKnDukjDtcSpVeG6qsSpN+G7keG7tcSpw7rhu7Phu7fhuq7hu7Phu4HEqTdC4bquw73EqcO6R8O6xKk34buz4buC4butxKnhuq7hu5fEgsSpbGpsbcSpw7rhu7PDgcSp4buG4bu14bux4buCxKnhu4bhu4JOd+G6rsSpw7lH4bquw73EqUvhu5HhurDEqcOaR8O6xKk34buz4buC4butxKnhu4bDgeG6ruG7s8SpM+G7s+G7hMSpN+G7s+G6tMSpw4Phu5HEqW5qxKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4Lhur/EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu6XhurbEqW3DssSpw7rhu7PDgcSp4buG4bu14bux4buCxKkl4bu1d8SCxKnhu4bhur7DtcSpS+G7teG7seG6rsSp4buG4buz4buC4but4buBxKlsxKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqeG6s+G7l+G6rsSp4buG4buzw43EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqUvhu5HEqcSC4bqq4buGxKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqcOa4buz4buCTuG7seG6rsSpS+G7teG7seG6rsSpw4Phu5HEgsSpw7rhuqbhuq7DvcSp4bquw73hu7N2xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bqu4buHxKnhu6R3xKnhu6Xhu5nEgsSpdeG7meG6sMSpw7rDtMO6xKlO4bux4buCxKnDunHhu4LEqUvhu6/EqeG7huG7s0Xhu7XEqcO94bu1w7Xhuq7hu4HEqcO64bqm4bquw73EqeG6ouG7s8O14bu14buBxKnEguG7teG6ruG7s8SpdeG7k8O64buz4buBxKnDteG6rsSp4buG4bqw4buR4bqu4buBxKnhu4bhur5y4buGxKnhu4bhu4jhu4HEqeG7huG7k+G6sMSpxILhurThu7XEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bqi4bu1duG6rsSp4buG4buz4buCcuG6rsSpw4PDieG7tcSp4bqu4buzcOG7hsSpw7rhu7PhurDEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Sp4bqu4bqq4bq8xKnhu7PhuqjEqeG7gETEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7peG7k+G7hsSp4bqi4but4buGxKnDiuG7guG7mcSpw7rDteG6sOG7gcSpw5pHw7rEqTfhu7Phu4Lhu63EqeG7peG7lcSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDg3LhurzEqTdCxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG6ruG7s3Lhuq7EqeG7s+G6qMSp4buARMSp4bul4buX4bquw73EqeG6ok/EqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7huG7gk534bquxKnhu4bhu5Phu7XEqcOaR8O6xKk34buz4buC4butxKnhu4bDgeG6ruG7s+G6v8SpdeG6rMSp4buG4bq+4bu3xKnhu6VIxKnDusO0w7rEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bqi4bu1duG6rsSpS+G7r8Spw7pExKnhu4DhurjEqUty4buGxKnDuuG7s3Dhu4bhu4HEqeG7s+G6quG7tcSp4buG4bq+w41F4bquw73hu4HEqeG7peG7tXbhuq7hu4HEqeG6rsONxJDDuuG7gcSpw7Thuq7hu7PEqeG7gMO04bquw73hu4HEqXXhu5Hhuq7EqcO94buz4but4buBxKl14buZ4bquw73EqXXhu7V34bquxKnDuuG7s8OBxKnDuXThuq7EqUvhu5HEqcO6w7TDusSp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqcO6ceG6rsSp4buG4buz4bu14but4buGxKnhuqLhu7PDtMO6xKl14bqsxKnhu4bhur7hu7fhu4HEqcODxqHhurzEqeG7peG7neG7hsSpxILDtE7EqeG7huG7t+G6ruG7s8Sp4bqi4but4buGxKnhuq7huqzhu7XEqeG6vOG7s3Hhuq7EqcSC4buvxILEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnhu4bhur7hu4jDusSp4buG4buCTuG7reG6rsSp4bul4buZxILEqXXhu5nhurDEqeG7pUjEqeG7gOG6rMSpw4PDjcOJ4bquw73EqcO6ceG6rsSp4buG4buz4bu14but4buG4bq/xKnDusSoxKnDuuG6puG6rsO9xKnDuuG7s8OMw7rEqeG7s0PEqeG7huG6vsOJxKnhu4bhu7Phu7fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcOK4buCw7TEqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bul4buX4bquw73EqeG6ok/EqeG7huG6vuG7iMO6xKnhu4bhu4JO4but4bqu4buBxKnDveG7teG7meG7tcSp4bulw7ThurzEqeG6okHhurzEqeG7huG7s0Xhu7XEqcO6w7TDusSpS8ONxJDhuq7DvcSpxILGocO6xKnDukjDtcSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7s+G7m8SCxKnDveG7teG7hOG6vMSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8SpTcO0w7rEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4bquw73hu4JOduG6rsSpS+G6tOG6rsO94buBxKnhu6VxTsSp4bulSMSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSpTuG7seG7gsSpw7px4buC4bq/xKnhuqLhu7V3xILEqeG7huG6vsO14buBxKnhur7hu5HEqeG7gOG6sMO04buG4buBxKnhu6Xhuqzhu7XEqcO64buz4bu14but4buCxKnhu4bhu7fhuq7hu7PEqeG7pXFOxKnhu6VI4buBxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8SpTcO0w7rEqcO94bu1SsO1xKnhurzhu7Phu7Xhu63hu4LEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDueG7iMSp4buG4buCTnfhuq7EqUvEkOG7tcSp4buz4bqoxKnhu4BExKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Spw7nhu4jEqeG7huG7gk534bquxKnDukjDtcSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqUvhu5HEqeG7huG7teG7seG7gsSpw7rhu7Phu4Jz4bqu4buBxKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG6ouG7tXbhuq7EqeG7huG7s+G7p+G6sMSpw4rhu4JOxKnhu6VB4bqu4buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOaR8O6xKk34buz4buC4butxKnhu4bDgeG6ruG7s8SpM+G7s+G7hMSpN+G7s+G6tMSpw7pJ4bquw73EqeG7peG7lcSp4bul4buX4bquw73EqeG7huG7meG7tcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu7Phu4bhu4bhurzhu4DDqi8v4bq84buz4buC4buG4buz4bqw4buHw73DueG7huG7h8O94bqwS+G7h0vhuq4vxKnDusO0w7rEqeG6ruG6quG7tcSpw7nhu4Lhuq7DvcSpw73huqjEgsOqxKkmdOG7gsSp4bq84buz4bu14but4buCxKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Spw7nhu4jEqeG7huG7gk534bquxKnhuqLDqMSCxKnhu4bhu7Phu6fhurDEqTfhu7Phuqbhuq7DvcSpdcO04bqwxKnhu4DhuqzEqW5rbC83VS03w5o3xKnhuq7DveG7kU7EqWtsL8OzL2xqbG3EqUvhu6/EqSXhu63EqeG7s+G6sOG7k8O64buzxKnhu4bhu4JOd+G6rsSpw7lH4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqcO64buzw4zDusSpN+G7s+G7guG7rcSp4bqu4buXxILEqWxqbG3hur/EqTfhu5Hhu7XEqcOD4bu1duG7gsSp4buzw43EkOG6rsO9xKnDuXThuq7EqeG7gMSoxKnDuUfhuq7DvcSp4buzdsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDueG7iMSp4buG4buz4bu1xKnDuuG6puG6rsO9xKnDuuG7s8OMw7rEqeG7huG7s+G7guG7rcSp4bqu4buXxILEqWxqbG3EqeG7hcO54buR4bqu4buzxKnDuuG7s+G6sMSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7Vm4bq/xKnDmuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqeG7huG7gk534bquxKnDuUfhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSpw7rhu7PDjMO6xKk3QuG6rsO9xKnDukfDusSpN+G7s+G7guG7rcSp4bqu4buXxILEqWxqbG3EqeG7heG6osOoxILEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4buG4buz4bqm4bquw73EqXXDtOG6sMSp4buA4bqsxKlua2wvN1UtN8OaN8Sp4bquw73hu5FOxKlrbC/Dsy9samxtxKnDukjDtcSpN0Lhuq7DvcSpw7pHw7rEqTfhu7Phu4Lhu61m4bq/xKkl4butxKnhu7PhurDhu5PDuuG7s8Sp4buG4buCTnfhuq7EqcO5R+G6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnDuuG7s8OMw7rEqTdC4bquw73EqcOaR8O6xKk34buz4buC4butxKnhuq7hu5fEgsSpbGpsbeG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4lo4bqz4buX4bquxKnhu7LhurTDumcv4bq8aA==

Văn Học

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

Điểm tựa cho trẻ mồ côi
2023-07-07 07:06:00

baophutho.vn Mang ý nghĩa nhân văn và góp phần xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên...

Chiến dịch “Nối mạch tri ân” năm 2023

Chiến dịch “Nối mạch tri ân” năm 2023
2023-07-04 19:32:00

baophutho.vn Ngày 4/7, Đoàn thanh niên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long