Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylD4bq7a11ibThsZl1sZuG6s2xd4busZ+G6v3JdTDhrXWbhu6fhu5ds4buFXeG7rcOqXWPhurVyXVLhu5MoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4YlspQ+G6u2tdYm04bGZdbGbhurNsXeG7rGfhur9yXUw4a11m4bun4buXbOG7hV3hu63Dql1j4bq1cl1S4buTKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu59GZDhiWynhu55STS1dUsO1Z100LTI6XXLDoWddcmZhbGZd4bufZsO1XeG7rGfhur9yXVJwaTpdcsOsbGZd4bueZnRdUmbDs13hu59mw7VnXWbhu5vhu59d4but4buXZ13huqrhu49s4buFXXJ3XeG6quG7k13hu59mw6JsXXJwc3fDqmxdcmbhu49s4buFXeG7oHPDteG6q13hu4VnOF1GYV1M4buRZ11j4bqhXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXUPhurtrXWJtOGxmXWxm4bqzbF3hu6xn4bq/cl1MOGtdZuG7p+G7l2zhu4Vd4butw6pdY+G6tXJdUuG7k13hu61hXeG7n2Y5cl1j4buRbOG7hV3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl3igJxCbThsZl1sZuG6s2xd4busZ+G6v3JdTDhrXeG7rWlda2FzXXY4bGZdY+G6tXJdUuG7k+KAnTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKHI44bqpamRdcXJ3amRAW2s4cOG7hWdsJjDhu592XThzcm1bKShycCkocmIpKGdr4buFXWZkZ+G7hWZyQFs1IltdcXDhuqtAW2ZycuG7nyYvL+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9tamJiOHI4L3Phu59qbThiL+G7r2ThuqkvZ2s44buFZC8gIDUiMiIiNjQyMjAgX3Jt4bufO+G7ieG7n+G7hVtd4buvZ2JyZkBbMTQwW13huqltcGJkcEBbIlspKC9yYikoL3JwKShycCkocmIpKGdr4buFXWZkZ+G7hWZyQFsxIjNbXXFw4bqrQFtmcnLhu58mLy/huqk4beG7n2ZzcmZtO+G7rWwvbWpiYjhyOC9z4bufam04Yi/hu69k4bqpL2drOOG7hWQvICA1IjIiICIzMjM0MF9qZOG7g3I74buJ4buf4buFW13hu69nYnJmQFswIltd4bqpbXBiZHBAWyJbKSgvcmIpKHJiKSjhu58pKC9yYikocmIpKGdr4buFXWZkZ+G7hWZyQFsxIjNbXXFw4bqrQFtmcnLhu58mLy/huqk4beG7n2ZzcmZtO+G7rWwvbWpiYjhyOC9z4bufam04Yi/hu69k4bqpL2drOOG7hWQvICA1IjIiICI2NzM0MF9wZ+G7hWZyO+G7ieG7n+G7hVtd4buvZ2JyZkBbMCJbXeG6qW1wYmRwQFsiWykoL3JiKSgvcnApKHJwKShyYikoZ2vhu4VdZmRn4buFZnJAWzEiW11xcOG6q0BbZnJy4bufJi8v4bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL21qYmI4cjgvc+G7n2ptOGIv4buvZOG6qS9nazjhu4VkLyAgNSIyIiAgMTUgMzRf4bqpbXJybWs74buJ4buf4buFW13hu69nYnJmQFsxNDBbXeG6qW1wYmRwQFsiWykoL3JiKSgvcnApKC9yOOG6qWpkKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3Wyko4bufKSjhu58pKOG7nyko4bufKSjhu58pKOG7nynhuqo54bqrXWPDtGzhu4Vd4bqrZmgmXUzhu4Vzd+G7h2xdUmbDrV1CbThsXS1d4bueZm5d4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdbOG7p+G7l+G6q13huqpGVkbhuqpMXeG7rGfhur9yXUw4az9dTOG7hXN34buHbF1CbeG6oWxdxKhmOWxmXS1dw5l3XeG7rWfhurtsXVLhu6ZdQ8OgbOG7hTpd4bqoaF1yZuG7p11Sw6xsZl3DuXc/XUzhu4Xhu49dQ8Wp4bqrXeG7rOG7p+G7m2zhu4U6XeG6qmbDuV1yw63huqtmXUZDTEJdcsOsbGY/XUZtYWzhu4VdQuG6s2xdS8Oh4bqrXS1d4bueZm5d4bqoaF1yZuG7p11Sw6xsZl3DuXc6XeG6qmbDuV1yw63huqtmXVPhuqhMQl1yw6xsZj9d4bqodWddS2dsZl3huqpm4bqzc10tXeG7nmZuXeG6qGhdcmbhu6ddUmbhu6fGoWzhu4VdcnDhu6nhuqtdUsOsbGZdw7l3XeG6q3Vs4buFXeG6qznhuqtdY8O0bOG7hV3huqtmaF1ycG1s4buFXeG6qFLhu6xdUsOsbGZdw7l3Ol1SZuG7p8ahbOG7hV1ycOG7qeG6q11GQ0xCOl1T4bqoTEJdcsOsbGY6XWrhuqFsZl1jw6FtXeG6qznhuqtdceG7nTpd4bqpOGw6XWzhu4VhbGZd4bqrw7k4XXLDrGxmXeG7rWFdZuG7lWxdMSIiXWJtOGxmXWxm4bqzbF1ycG1s4buFXeG6q8OgXWzhu6fhu5fhuqtdY+G6oV1y4buXZ11i4bupXWPhurtrXWbhu5FnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocjjhuqlqZF1xcndqZEBbazhw4buFZ2wmMOG7n3ZdOHNybVspKHJwKShyYikoZ2vhu4VdcXDhuqtAW2ZycuG7nyYvL+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9tamJiOHI4L+G7r2ThuqlxZ3JkL3JnbC1yc+G6qy1xcy3EqWdkbC8gIiLhuqrhu4Lhuqg2IDMz4bu3LzAiICAvNC8gMOG7gjDhuqg0MuG6quG7tzE1LyAxIjAgIjEwNiIxNyJfIiA74buFZ+G7g1tdOGpn4buFbEBba2diYmpkWykoL3JiKSgvcnApKHJwKShyYiko4bufKeG7nmZuXeG6qmbDuV1yw63huqtmXWzhu6fhu5fhuqtdTOG7hXN34buHbF1SZsOtXUJtOGw6XeG6qmbDuV1yw63huqtmXVPhuqhMQl1yw6xsZl1GbWFs4buFXULhurNsXUvDoeG6q13hu63hu5dnXeG6qznhuqtdYm04bGZdbGbhurNsXXJn4bq7c13huqln4buBc11yw6FnXWPhurtrXWbhu5FnOygv4bufKSgvcmIpKC9ycCkoL3I44bqpamQpKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7nmY5cl3huqln4buBc13EqWY4Z11rw6HhuqtdQ+G6u2tdZuG7kWc6XeG6qmbDuV1yw63huqtmXVPhuqhMQl1yw6xsZl1GbWFs4buFXULhurNsXUvDoeG6q13EqWbhurFs4buFXWPDrWxmJl1Lw7rhuqtdcmfhurtzXWs4bOG7hV1yaGxmXeG6q2Zn4bq9bF1q4bun4bub4bqrXeG6q2ZtXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXcSpZ2xmXXLhur1d4bqrw7k4XeG7nmZ0XVJmw7NdamFdcmfhur3hu59dcsO64bqrXWPhuqd3XWvDoWxmXeG6q2Zzd+G7gWxdYsOt4bqrZl3huqvhu5Vd4bqr4bq1c13EqWdsZl1y4bq9XXJmZG1dZuG7p+G7l2zhu4Vd4bqqTEYtRkNGOl1y4bql4bufXXJwc2zhu4Vd4bufZjlyXXJwZ+G7gWxdZjhnXWzhu4VhbGZdxKlnbGZdcuG6vV1sw6psXXLDoGzhu4Vd4butYV1r4bulZ11sZsOzbF1qYV3huqvhu49s4buFXWzhu4VmZ+G6v+G7n13hu61hXWJzXWrDreG6q2Y6XWLDreG6q2Zd4butw7o7XUPhu4FdY8Ohcl1j4bun4bub4bqrXeG6qznhuqtda8O64bqrXXJn4bq7c11j4bqvcl1wODpd4bueZnRdUmbDs11jOGzhu4Vdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG6qznhuqtd4bqrZmhsZl1xOeG6q2Zd4bunc11j4bqhZzpd4bqrw6BnXXJmZ+G6v2xda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4VdY8Oic11y4bunOl1yZnNdZnRyXeG7rcO1bF3huqvDuThd4bqrOeG6q11ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59dcnBtbOG7hV3hu61hXWzhu4VtYWddbOG7p+G7l+G6qztd4bueZnRdUmbDs13huqs4a13EqeG6vXJdceG6t2xdcWFs4buFXXLDoW1da8OzZ11jZ8Oqc13EqWfhur9sXXJmc+G6pWxdauG7m2c6XWJhbGZda8OzZ11x4bupXeG7p3NdcmfhurtsXeG6q2ZtXeG6qznhuqtdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXWPDonNdcuG7p13hu61hbV1yw6xsZl3hu61hXWttbOG7hV1rc8O1bF3huqs54bqrXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n13hu59mw7VnXWbhu5vhu59d4bqrZuG6r3Jd4bqrZuG6uTpdY8O1Z11yZm3DoWdd4bqpaWxmXWPhurFs4buFXeG7reG7l2dd4bqrOeG6q13huqvhurXhu59d4bqrZmhsZl3hu6Fzd8OqbDso4bufKeG7nmY5cl3huqln4buBc11yw6FnXVtD4bq7a11ibThsZl1sZuG6s2xd4busZ+G6v3JdTDhrXWbhu6fhu5ds4buFXeG7rcOqXWPhurVyXVLhu5NbOl3hu55mbl3huqpmw7ldcsOt4bqrZihna+G7hV1xcOG6q0BbZnJy4bufJi8v4bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL21qYmI4cjgv4buvZOG6qXFncmQvcmdsLXJz4bqrLXFzLcSpZ2RsLyAiIuG6quG7guG6qDYgMzPhu7cvMCIgIC80LyAw4buCMOG6qDQy4bqq4bu3MTUvIDEiMCAiMTE1MjUgNl8iMTvhu4Vn4buDW104amfhu4VsQFtwZ+G7hWZyWyls4bun4buX4bqrXUzhu4Vzd+G7h2xdUmbDrV1CbThsXWxm4bq1bF1rw6FsZiZd4bqqZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZd4bqrOeG6q11ibThsZl1sZuG6s2xd4busZ+G6v3JdTDhrXWbhu6fhu5ds4buFXeG7rcOqXWPhurVyXVLhu5NdxKlm4buPbOG7hV3huqtmw6xdcmbhu4FdZmfhur9sXWPDoW1danhdW1PDtWzhu4VdbOG7p+G7l+G6q11sZuG7l11s4buFc8O0bFtda2Fd4bqrb2xdcmbhu4FdZmfhur9sXXHhu6ldcmfhur3hu59dbMO1Z11qw63huqtmXXHhu6s6XcSpZjlyXcSpZjhtXeG7reG7p+G7lWxdauG6u2xdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdY+G6tXJdbOG7p+G7l+G6qzpdcmbhu6fhuqtdZmfhur9sXWrGoWddYsOhd13huqvDuThd4bqoOeG6q11Gw7QmXeG6qjnhuqtd4busczhdRnVs4buFXWPhuqFd4bqrbl3huqvhu49s4buFXWLhu6ls4buFXWzhu6fhu5fhuqs6XeG6qDnhuqtd4bqrZjlzXXI4XeG7n2bDoGdd4bqrdWzhu4VdbGY4c13hu4Vn4buxXWrhurV3XWzhu6fhu5fhuqtbXeG6q8O5OF1ibThsZl1sZuG6s2xd4busZ+G6v3JdTDhrO11MZuG6s2xdYsOt4bufXWxhdzpd4bueZm5d4bqqZsO5XXJn4bqrZl1s4bun4buX4bqrXWPDql1s4buFZsOtXeG6qznhuqtdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufOl1ibThsZl1sZuG6s2xdcmjhuqtmXeG6q+G7qeG6q13hu4Xhuq/hu59d4buF4bujOl3huqtmZzhdccOpOl1yaWtdZmfhu4FzXeG6q+G7lV1m4buRZ11m4bub4bufXXI54bqrOl1jw6JzXXLhu6dd4butYW1d4bueZnRdUmbDszpd4buFbuG7n13hu59mw6JsXWPhu6c4XWPhurVyXVLhu5NdbG5nXXBn4bq7bOG7hTpdY+G7pzhdY+G6tXJdbOG7p+G7l+G6q13hu6xn4bq/cl1MOGtdbG5nXeG6q2ZzbOG7hV1s4buFYXdd4bqrYWzhu4Vd4buFZ2FzXWNl4bufOyjhu58pUsOhZ11j4bq7a11m4buRZ11ibThsZl1sZuG6s2w6XeG6qDhsXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXWPhuqFd4bufZjlyXWPhu5Fs4buFXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXeKAnEJtOGxmXWxm4bqzbF3hu6xn4bq/cl1MOGtd4butaV1rYXNddjhsZl1j4bq1cl1S4buT4oCdXeG7reG7l2dd4butZ+G6v+G6q1124bqzd11i4bupbOG7hV3hu63hu6fGoWxd4bqr4bqzd11ibThsZl1sZuG6s2xd4busZ+G6v3JdTDhrXXDhu5Fs4buFXTJmOF1yw6FnXcSoZnNdYmddcmjhuqtmXWpo4bqrZl1x4burXUPDqmxdRnVs4buFXWLhu6ldxKln4bq9bF1j4bun4bub4bqrXWZtYWxdcmZhbGZd4butYW1dYsOt4bufXeG7hWfhu5ldUuG7k11GdWzhu4Vd4bus4bun4buVbOG7hV1s4bqja11MZuG6s2tdUmZpbF0wIiAwOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykoZ2vhu4VdcXDhuqtAW2ZycuG7nyYvL+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9tamJiOHI4L+G7r2ThuqlxZ3JkL3JnbC1yc+G6qy1xcy3EqWdkbC8gIiLhuqrhu4Lhuqg2IDMz4bu3LzAiICAvNC8gMOG7gjDhuqg0MuG6quG7tzE1LyAxIjAgIjEyIiAxMjFfIjA74buFZ+G7g1tdOGpn4buFbEBba2diYmpkWyko4bufKVJwbWzhu4Vd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZdQm04bGZdbGbhurNsXeG7rGfhur9yXUw4a11m4bun4buXbOG7hV3hu63Dql1j4bq1cl1S4buTXWzhuqNrXTAiICBd4bqrOeG6q11ibThsZl1sZuG6s2xdY+G6oV1yZjhrXeG7hWc4XcO5bOG7hV1m4buRXeG7oXPhu7Vd4butaV1s4buF4bunxqFnXWzhu4Vmw6htXWPhurVyXVLhu5M7KC/hu58pKOG7nykoZ2vhu4VdcXDhuqtAW2ZycuG7nyYvL+G6qTht4bufZnNyZm074butbC9tamJiOHI4L+G7r2ThuqlxZ3JkL3JnbC1yc+G6qy1xcy3EqWdkbC8gIiLhuqrhu4Lhuqg2IDMz4bu3LzAiICAvNC8gMOG7gjDhuqg0MuG6quG7tzE1LyAxIjAgIjEyIDMgNSBfIjI74buFZ+G7g1tdOGpn4buFbEBba2diYmpkWyko4bufKeG7hGZnXWxm4bqlbF1x4bupXWNubOG7hV3hu4Vu4bufXeG6q2ZtXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmOl3huqpmw7ldcsOt4bqrZl1T4bqoTEJdcsOsbGZd4butYV1jw6FnXWJn4bq/bF1j4buVbF3hu63DrV1jw7Rs4buFXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXXJwOG1dcuG6r2zhu4VdxKnhu7NdbGfhur9rXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXeG6q8O5OF3huqtm4bun4buVbOG7hV1ycGlsZl3huqtmbV3huqs54bqrXWJtOGxmXWxm4bqzbDtdxKhna13huqpmZw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long