Cập nhật:  GMT+7
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7iuG7lSPhu5RNLCLDoU1hW00sUMOhTUDhu5Yu4bu4TcOhI1fDoE3Gr+G6oy7hu7hNLuG7uOG7luG6q03Dki/DksOML0BP4buKw4zDoeG7mOG7pjvhu6pN4bumITnGr+G7qjnhurpMT0xNxajhu6o7O2E34buYxagjLuG7uOG6ukxOTE3FqOG7qjs7N+G7mMavxq8jLuG7uOG6ukxOTOG7isOMw6Hhu6Yhxq/huqvhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw34buX4buq4buYxq9M4buKQcOBw4HDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buX4buWLuG7uE1AKOG7mMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhu5Uj4buUTeG7puG7lC7DjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pPw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isSpIsOhTS7hu7g8w6FN4bqm4buqxq/hu5guw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7ik9P4buOR05OTk3hu6hdLuG7uC/Dkzrhu7jDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDk8OMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4p04bqxMsWoTeG6qeG7mk3huqfhu5ojTWsh4bqtLuG6q03Dkkbhu447PcOhw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOTTuG7jkdOTk5N4buoXS7hu7gvw6HhuqEjw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw5LDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKa1XDoE1qISE6Iy7hu7hNw4HhurEzLuG7uE3DqS5N4buOTTs9w6HDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw5PDk+G7kEdOTk5N4buoXS7hu7gvxajhu5guw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buMw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inThurEyxahNw6HhurExLuG7uE3hu6jDmsOgTS7hu5YuQE3hu6jDmixN4buoUMWoTXPhu5jhu7jhu7gjTcOUTk4sO8OMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDk+G7kEfhu45OTk3hu6hdLuG7uC/FqEDhu5gjw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buOw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOB4buUIU1tLuG6p+G6q8OMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDk8OSTkdOTk5N4buoXS7hu7gvOuG7uMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4wvw6E54buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOVw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG7t8OgYsOhTeG6oMWow4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOUTkdOTk5N4buoXS7hu7gvOuG7uMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4wvw6E54buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOUw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inEj4bqtI8OMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pP4buQTkdOTk5N4buoXS7hu7gvOuG7uMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4wvw6E54buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG7kMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhuqYjw53DoU04w6BUw6HDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buO4buOR05OTk3hu6hdLuG7uC864bu4w4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buSw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG6qCHhu5YjTUDGoMOhTTvhu7A3w4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOSTkdOTk5N4buoXS7hu7gvOuG7uMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4wvw6E54buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7ik9Ow4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG7l10u4bu4TeG6qSNXLMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhu4xOR05OTk3hu6hdLuG7uC864bu4w4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKT0/DjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4FAJcOhTeG7pinDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw5PDlU5HTk5OTeG7qF0u4bu4Lzrhu7jDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pPw5PDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4F9LE3hu6hdLuG7uE07IcagI03DoSHDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw5PDlU5HTk5OTeG7qF0u4bu4Lzrhu7jDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pPw5LDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4FAJcOhTS7GoMWoTcOhQOG7oi7DjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKT09OR05OTk3hu6hdLuG7uC864bu4w4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKT+G7jMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pqQMOgWyNNYeG7lDfDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw5JOR05OTk3hu6hdLuG7uC864bu4w4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKT+G7jsOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhuqbhuqFNYeG6peG7mE3hu6bhu5TFqEBNw6FA4buaIcOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDlU5HTk5OTeG7qF0u4bu4Lzrhu7jDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pPw5XDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKxKnhurE1I03Gr+G7mE3huqnhu5guQMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhu4zhu45HTk5OTeG7qF0u4bu4LzjDoOG7msOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4wvw6E54buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7ik/DlMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pq4buYLE1h4buWLkDDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw5NOR05OTk3hu6hdLuG7uC864bu4w4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKT+G7kMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhu7khI03hu6g+TcOpLk3hu7VA4bqxMsWow4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7iuG7jOG7jkdOTk5N4buoXS7hu7gvOuG7uMOMLzfhu4rDjC/Docav4buKw4wvw6E54buKw4zDoTnhu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7ik/hu5LDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4E54bq3LuG7uE3hu7jhu5ZNw6Hhu5jDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buM4buOR05OTk3hu6hdLuG7uC9PTk04w6Dhu5rDjC834buKw4wvw6HGr+G7isOML8OhOeG7isOMw6E54buKw4zDocav4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDk07DjC834buKw4wvw6HGr+G7isOMw6HGr+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKa+G6t+G7mE0sw5rDoU3DgUDhu5guQE3hu5co4buYw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjMOhxq/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOU4buOR05OTk3hu6hdLuG7uC/hu45NOMOg4buaw4wvN+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjC/DoeG7piHGr+G6q+G7isOML8Oh4buY4bumO+G7quG7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7inFYw6FNbCHhu5Yuw4wvN+G7ig==

Kết Đoàn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long