Cập nhật:  GMT+7
Vẵ@Ỷ5d;llTỴĩMâmd8ỴWẴâảeỶẳâẽmỶđ,nỶ7.éỶ-ỶMk;éỶ7íâỶlồỶlệeẳV/ẵ@WVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWVâđẳỶlk5TỴ//5Ừ4;éĩẵnmẵéỪỗe/68lcméĩ/e8ơl/#@@$/$:6=Ỹ:@ỸỸ=m@&*#%&d@ỪbĩẳỴỶ/WV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWý,eỶ4ễỶỵé.eỶmẵ;eẵỶeâạeỶmẵ;đỶẳâ;ỶẵâảeỶđ,nỶmầeẵỶeẳnờăeỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWĨMỵMỶ-Ỷ“ĐgâỶẳâẽmỶđ,nỶ5ẵéỶ7âỨỶđễmỶ5nễ5Ỷ7íâỶịỶd!â”ỨỶ“LáỶ5ẵâ;ỶẳâẽmỶđ,nỶ5ônỶeẳõíâỶmkéeẳỶđó;Ỷ6ậ5ẵ”ỨỶ“CảmỶeệâỶ6ẻeẳỶđ,nỶỖâăm”Ỷ-ỶeẵổeẳỶmẵềeẳỶ7âăĩỶeẵ"eỶỗ5Ỷ5ọ;ỶĨẵéeẳỶmk.éỶẵâảeỶđ,nỶmầeẵỶeẳnờăeỶmẵíâỶẳâ;eỶjn;Ỷ7)Ỷm!éỶlô5Ỷd;eỶmê;Ỷđ!eẵỶđàỶmkéeẳỶ5ễeẳỶ7ểeẳỪỶỖiâỶmâeẵỶmẵ0eỶl]eỶl.eẳỶ5ẵéỶ7âỶeẵổeẳỶ“ẳâẽmỶẵểeẳ”ỶjnợỶẳâ,ỨỶeẳ.ờỶ5.eẳỶớn mỶẵâăeỶeẵâãnỶeẳẵẫ;Ỷ5ộỶ5;éỶ7aĩỨỶẳẹĩỶĩẵ0eỶ7,ĩỶôeẳỶmệmỶẵheỶeẵnỶ50nỶđ,nỶ7âãnỶmkậỨỶđ;eẳỶd!âỶeẳnểeỶlệeẳỶ5ẵéỶeẵâãnỶeẳõíâỶ4ăeẵỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWEẵổeẳỶe<đỶjn;ỨỶ5ềeẳỶm,5Ỷ5ẵẩỶ7!éỨỶmfỶ5ẵô5ỶẵâảeỶđ,nỶmầeẵỶeẳnờăeỶỬẴĐMEỮỶ7õì5ỶmâảeỶẵ.eẵỶcẵé;Ỷẵẽ5ỶeạeỶ5,5Ỷ7ìmỶmâảĩỶeẵ1eỶđ,nỶeẳ.ờỶ5.eẳỶ7!mỶẵâănỶjn(Ỷ5;éỨỶlệỶdõìeẳỶeẳõíâỶ6"eỶmâảĩỶ51eỶỗiâỶ5ềeẳỶm,5ỶẵâảeỶđ,nỶcẵềeẳỶeẳốeẳỶ7õì5ỶđịỶkễeẳỪỶE<đỶ#Ỹ#ỸỨỶmé.eỶmẩeẵỶ7)ỶmfỶ5ẵô5Ỷ%$Ỷ4nfâỨỶ5ẵõheẳỶmkầeẵỶẵâảeỶđ,nỨỶmnờạeỶmknờãeỨỶỗ1eỶ7ễeẳỶmkạeỶ@?ỶeẳẵầeỶdõìmỶeẳõíâỶ75Ỷd!âỶ7!mỶmkạeỶ?ỸÚỪỶCẵệâỶ5,5Ỷ5hỶjn;eỨỶ6é;eẵỶeẳẵâăĩỨỶdồ5ỶdõìeẳỶỗỏỶmk;eẳỶmfỶ5ẵô5Ỷ@&Ỷ4nfâỶmâảĩỶeẵ1eỶ=Ừ#@%Ỷ7ỗđỨỶ5ẵâảđỶ@:Ứ#ÚỶdõìeẳỶđ,nỶmâảĩỶeẵ1eỶ5ọ;Ỷmé.eỶmẩeẵỶỬmkneẳỶ4ầeẵỶđgâỶ5nễ5ỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ@:ỸỶ7ỗđỮỪỶý,5Ỷ7heỶỗậỶ5ẹỶĩẵéeẳỶmk.éỶẵâảeỶđ,nỶmệmỶeẵõŨỶLịỶỜỶmảỨỶy;eỶJn(eỶdợỶ5,5ỶcẵnỶ5ềeẳỶeẳẵâăĩỨỶỵ(eẳỶọờỶCẵệâỶ5,5Ỷ5hỶjn;eỶmẩeẵỪỶý,5Ỷ7heỶỗậỶeẵõŨỶỵâăeỶdồ5ỶĨẵoỶMẵẽỨỶýẵâỶeẵ,eẵỶýềeẳỶmờỶềỶmềỶMkõíeẳỶẴ(âỨỶỖâe5éđỨỶL;5éđ4;ecỨỶỖâ8m5éđ4;ecỨỶýò5ỶJn(eỶdợỶmẵậỶmkõíeẳỨỶy(éỶẵâắđỶớ)ỶẵễâỨỶLịỶCảỶẵé!5ẵỶỗ.Ỷỵ0nỶmõỨỶđ}5Ỷ6óỶdõìeẳỶđ,nỶmâảĩỶeẵ1eỶcẵềeẳỶ5;éỶeẵõeẳỶ7"ờỶd!âỶd.ỶeẵổeẳỶ7heỶỗậỶmfỶ5ẵô5ỶẵâảeỶđ,nỶỗ.éỶeẵổeẳỶmẵ,eẳỶ5;éỶ7âắđỶ5ọ;Ỷ6ậ5ẵỶýÉỖÂỳ-@:ỨỶmẵíâỶ7âắđỶmẵâảnỶđ,nỶmk0đỶmkẽeẳỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWýóeẳỶỗiâỶ7ẹỨỶcẵệâỶ5,5ỶmkõíeẳỶỵ!âỶẵẽ5ỨỶý;éỶ7[eẳỶ7)ỶmfỶ5ẵô5Ỷ&Ỷ4nfâỶẵâảeỶđ,nỨỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ@Ừ==%Ỷ7ỗđỨỶ5ẵâảđỶ?ÚỶmfeẳỶdõìeẳỶđ,nỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ5ọ;Ỷmé.eỶmẩeẵỶỬmkneẳỶ4ầeẵỶđgâỶ5nễ5ỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ@:ỸỶ7ỗđỮỪỶCẵệâỶ5,5ỶẵnờăeỨỶmẵ.eẵỨỶmẵậỶmfỶ5ẵô5Ỷ7õì5Ỷ=ỸỶ4nfâỶẵâảeỶđ,nỨỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ@ỸỪ*#$Ỷ7ỗđỨỶ5ẵâảđỶ*=Ứ%ÚỶmfeẳỶdõìeẳỶđ,nỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ5ọ;Ỷmé.eỶmẩeẵỶỬmkneẳỶ4ầeẵỶđgâỶ5nễ5ỶmâảĩỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ=%%Ỷ7ỗđỮỪỶĐễmỶlệỶ7heỶỗậỶỗõìmỶ5ẵẩỶmâạnỶcảỶẵé!5ẵỶeẵõỶmẵ.eẵỶĩẵệỶỖâămỶMkầỨỶmẵậỶớ)ỶĨẵoỶMẵẽỶỗ.Ỷ5,5ỶẵnờăeŨỶMẵ;eẵỶLheỨỶM"eỶLheỨỶỜạeỶD1ĩỨỶMẵ;eẵỶMẵọờỨỶĨẵóỶEâeẵỨỶD"đỶMẵ;éỪỶỵâắđỶẵâảeỶđ,nỶ5ệỶ7ậeẵỶm!âỶyăeẵỶỗâăeỶỵ;Ỷcẵé;ỶmẩeẵỶmâảĩỶeẵ1eỶ@Ừ%*%Ỷ7ỗđỨỶ5ẵâảđỶ:Ứ=ÚỶmfeẳỶdõìeẳỶđ,nỶmâảĩỶeẵ1eỶmé.eỶmẩeẵƯỶmkéeẳỶ7ẹỶ5,5Ỷmẵ.eẵỶỗâạeỶý"nỶd!5Ỷ4ễỶeẳ"eỶẵ.eẳỶđ,nỶ6ồỶ4ậỶẵâảeỶẳ0eỶ@ỸỸỶ7ỗđỶmâắnỶ50nỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWĨẵéeẳỶmk.éỶẴĐMEỶĩẵ,mỶmkâắeỶkễeẳỶcẵ>ĩỨỶmẵnỶẵomỶlồỶmẵ;đỶẳâ;Ỷ5ọ;Ỷ7ềeẳỶ7(éỶeẳõíâỶ6"eỪỶDõìeẳỶđ,nỶmẵnỶ7õì5ỶdnềeỶỗõìmỶcảỶẵé!5ẵỶ7ãỶk;ỨỶ5;éỶẵheỶ4ầeẵỶjn"eỶ5ẵneẳỶ5ọ;Ỷ5(Ỷeõi5ỪỶMẵnễ5ỶeẵâãnỶmẵ.eẵỶĩẵ0eỶớ)ỶẵễâỨỶdô;ỶmnfâỶcẵ,5Ỷeẵ;nỶeẵõeẳỶeẵổeẳỶeẳõíâỶmẵ;đỶẳâ;ỶẵâảeỶđ,nỶ7ãnỶ5ẹỶ5ẵneẳỶm đỶdẻeẳỶeẵ"eỶ,âỨỶláỶ5ẵâ;ỶỗiâỶeẵổeẳỶeẳõíâỶc9đỶđ;ờỶđ>eỪỶỖìỶ5ẵểeẳỶ;eẵỶEẳnờằeỶỵô5ỶMẵậeẵỨỶ5ẵậỶEẳnờằeỶMẵậỶĐâeẵỶEẳẵẫ;ỶịỶcẵnỶ#yỨỶớ)ỶM"eỶĨẵoỨỶẵnờăeỶM"eỶLheỶd.ỶeẵổeẳỶ“4ềeẳỶẵé;”Ỷ7aĩỶmkéeẳỶỗõíeỶẵé;Ỷeẵ"eỶ,âỶ7ẹỪỶýhỶ6nờạeỶ7õ;Ỷ;eẵỶ5ẵậỶ7ảeỶỗiâỶeẳẵẫ;Ỷ5ộỶ5;éỶ7aĩỶe.ờỶd.Ỷ6éỶ;eẵỶẵâắnỶkếỶđ,nỶk mỶjn;eỶmkẽeẳỶ5ẵéỶeẵổeẳỶ4ăeẵỶeẵ"eỶ7;eẳỶ7âãnỶmkậỶỗ.Ỷ5ẵõ;Ỷ5ẹỶđ,nỶeẵ"eỶm!éỶ7ắỶmẵ;ờỶmẵảỪỶỳéỶỗ1ờỶđgâỶe<đỶ;eẵỶMẵậeẵỶmẵ;đỶẳâ;ỶẵâảeỶmốỶ@-#Ỷd0eỨỶeẳé.âỶk;Ỷ5ẻeỶỗ1eỶ7ễeẳỶ4!eỶ4èỨỶeẳõíâỶmẵ"eỶ7âỶẵâảeỶđ,nỶđgâỶcẵâỶ5ẹỶ7ìmỶĩẵ,mỶ7ễeẳỪỶỵảeỶe;ờỶ;eẵỶ7)ỶẵâảeỶđ,nỶ7õì5Ỷ@$Ỷd0eỨỶỗìỶ;eẵỶẵâảeỶ*Ỷd0eỪỶreẵỶMẵậeẵỶ7)Ỷ7õì5Ỷm}eẳỶy{eẳỶcẵ8eỶ5ọ;ỶNyEỳỶmẩeẵỶỗầỶ7)Ỷ5ẹỶeẵâãnỶmẵ.eẵỶmấ5ẵỶmkéeẳỶĩẵéeẳỶmk.éỶẴĐMEỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWVâđẳỶlk5TỴ//5Ừ4;éĩẵnmẵéỪỗe/68lcméĩ/e8ơl/#@@$/$:6=Ỹ:@ỸỸ=m@&*#%&d#ỪbĩẳỴỶ/WV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỵềeẳỶ7(éỶ5,5ỶmầeẵỶeẳnờăeỶỗâạeỶd.Ỷ7é.eỶỗâạeỶmẵ;eẵỶeâạeỨỶ5,eỶ4ễỶ5ềeẳỶ5ẵô5ỨỶỗâạeỶ5ẵô5ỨỶdồ5ỶdõìeẳỶỗỏỶmk;eẳỶỗ.Ỷeẵ"eỶ6"eỶmẵ;đỶẳâ;Ỷeẳ.ờỶẵễâỶẵâảeỶđ,nỶ“ẲâẽmỶẵểeẳỶMẵ;eẵỶMẵọờ”Ỷe<đỶ#Ỹ#@ỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỵểeẳỶẵ.eẵỶ5óeẳỶĩẵéeẳỶmk.éỶẴĐMEỶ5ẻeỶĩẵ(âỶcắỶ7ảeỶlồỶmẵ;đỶẳâ;Ỷmấ5ẵỶ5ồ5Ỷ5ọ;ỶẵnờăeỶMẵ;eẵỶMẵọờỪỶEẵổeẳỶe<đỶjn;ỨỶy;eỶ5ẵẩỶ7!éỶỗ1eỶ7ễeẳỶẴĐMEỶẵnờăeỨỶẴễâỶýẵổỶmẵ1ĩỶ7êỶ5,5Ỷ5 ĩỶ7)Ỷ5ẵọỶ7ễeẳỶ7fâỶđiâỨỶmẵồ5ỶẵâăeỶeẵâãnỶĩẵõheẳỶĩẵ,ĩỶ5òỶmẵắỨỶĩẵóỶẵìĩỶ7âãnỶcâăeỶmẵồ5ỶmảỶịỶ7ậ;ỶĩẵõheẳỨỶẵnờăeỶ7)Ỷ72ờỶđ!eẵỶ5ềeẳỶm,5ỶmnờạeỶmknờãeỨỶỗ1eỶ7ễeẳỶỗ.Ỷ6nờỶmkầỶ7ễâỶmầeẵỶeẳnờăeỶỗâạeỶmẵ;đỶẳâ;ỶmfỶ5ẵô5ỶẴĐMEƯỶm1ĩỶẵn eỶỗ.Ỷĩẵ"eỶ5ềeẳỶmẵ8éỶeẵẹđỶeẵâăđỶỗòỶdâạeỶjn;eỶ7ảeỶ5ềeẳỶm,5ỶmfỶ5ẵô5ỶẵâảeỶđ,nỶeẵõŨỶMâảĩỶ7ẹeỨỶẵõieẳỶ63eỨỶ5ẵ<đỶlẹ5Ỷ7ễeẳỶỗâạeỨỶẳẵâỶ5ẵ9ĩỨỶmẵ8éỶ6ếâỨỶ5 ĩỶĩẵ,mỶmẵáỪỪỪỶMkéeẳỶ7ìmỶ@ỨỶe<đỶ#Ỹ#@ỨỶeẳ.ờỶẵễâỶẵâảeỶđ,nỶ7)ỶmẵnỶẵomỶlồỶmẵ;đỶẳâ;ỶẵõịeẳỶôeẳỶ5ọ;Ỷ%ỸỸỶmầeẵỶeẳnờăeỶỗâạeỶd.Ỷ7é.eỶỗâạeỶmẵ;eẵỶeâạeỨỶ5,eỶ4ễỶ5ềeẳỶ5ẵô5ỨỶỗâạeỶ5ẵô5ỨỶdồ5ỶdõìeẳỶỗỏỶmk;eẳỶỗ.Ỷeẵ"eỶ6"eỶ7ảeỶmốỶ5hỶjn;eỨỶ7heỶỗậỨỶ5,5Ỷớ)ỨỶmẵậỶmk eỶmkéeẳỶmé.eỶẵnờăeỪỶM!âỶ7"ờỨỶ5,5ỶmầeẵỶeẳnờăeỶỗâạeỶ7)Ỷ7õì5Ỷcẵ,đỶl.eẳỶdẽ5ỨỶớ9mỶeẳẵâăđỶđ,nỨỶ7éỶẵnờảmỶ,ĩỨỶcâắđỶmk;Ỷlô5Ỷcẵê8Ỷmkõi5ỶcẵâỶẵâảeỶđ,nỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWreẵỶEẳnờằeỶỖ5ỶMẵóờ-ỶýẵọỶmậ5ẵỶẴễâỶýẵổỶmẵ1ĩỶ7êỶẵnờăeỶMẵ;eẵỶLheỶcẵ[eẳỶ7ậeẵŨỶĨẵéeẳỶmk.éỶẴĐMEỶĩẵ,mỶmkâắeỶl"nỶkễeẳỶeẵõỶẵâăeỶe;ờỶd.Ỷ6éỶ5ẹỶlồỶỗ.éỶ5nễ5Ỷ5ọ;Ỷ5(ỶẵăỶmẵệeẳỶ5ẵấeẵỶmkậỪỶyạeỶ5!eẵỶ5ềeẳỶm,5ỶmnờạeỶmknờãeỨỶNyEỳỶẵnờăeỶ7)ỶcậĩỶmẵíâỶcẵ8eỶmẵõịeẳỨỶ7ễeẳỶỗâạeỶ5,5Ỷm1ĩỶmẵắỨỶẳâ;Ỷ7ầeẵỨỶ5,Ỷeẵ"eỨỶjn;Ỷ7ẹỶĩẵéeẳỶmk.éỶẴĐMEỶmkạeỶ7ậ;Ỷ4.eỶẵnờăeỶeẳ.ờỶ5.eẳỶd;eỶmê;Ỷ7ảeỶ5,5Ỷm0eẳỶdiĩỶeẵ"eỶ6"eỪỶE<đỶ#Ỹ#@ỨỶẵnờăeỶMẵ;eẵỶLheỶ6ồỶcâảeỶ7!mỶ@Ừ@ỸỸỶ7ỗđỨỶmfỶ5ẵô5ỶẴĐEỵỶ#Ỷ7ìmỶỗ.éỶmẵ,eẳỶ$Ỷỗ.Ỷmẵ,eẳỶ@ỸỪỶEẳé.âỶk;ỨỶmkạeỶ7ậ;Ỷ4.eỶmẩeẵỶ5ẻeỶk mỶeẵâãnỶ7heỶỗậỶd.đỶmệmỶĩẵéeẳỶmk.éỶẴĐMEỪỶ=Ỷmẵ,eẳỶ70nỶe<đỶ#Ỹ#@ỨỶmé.eỶmẩeẵỶmfỶ5ẵô5Ỷ7õì5Ỷ#ỸỶ4nfâỶẴĐMEỶỗ.ỶmẵnỶỗãỶ%Ừ$ỸỸỶ7ỗđỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỵắỶĩẵéeẳỶmk.éỶẵâảeỶđ,nỶeẵ"eỶ7!éỶ5ọ;ỶmẩeẵỶmkịỶmẵ.eẵỶđễmỶẵé!mỶ7ễeẳỶmẵõíeẳỶớnờạeỨỶ5ẹỶẵâănỶjn(ỨỶềeẳỶyóâỶỖ5ỶmkéeẳỶĩẵéeẳỶmk.éỶẵâảeỶđ,nỶeẵ"eỶ7!éƯỶm5Ỷd!âỨỶẵâảeỶđ,nỶeẵâãnỶd0eỶmkéeẳỶdồ5ỶdõìeẳỶ5,eỶ4ễỶ5ềeẳỶ5ẵô5ỨỶỗâạeỶ5ẵô5ỨỶ6"eỶjn"eỶmồỶỗăỨỶlâeẵỶỗâạeỨỶẵẽ5ỶỗâạeỪỶĐịỶkễeẳỶ7ệâỶmõìeẳỶỗ.ỶẵầeẵỶmẵ.eẵỶeẳnểeỶeẳõíâỶẵâảeỶđ,nỶfeỶ7ậeẵỶm!âỶ5,5ỶcẵnỶ5ềeẳỶeẳẵâăĩỨỶ5,5Ỷ6é;eẵỶeẳẵâăĩỶmẵõheẳỶđ!âỶ6ậ5ẵỶỗòƯỶmfỶ5ẵô5ỶmệmỶ5,5ỶlồỶcâăeŨỶEẳ.ờỶýẵọỶeẵ1mỶỵêỨỶDằỶẵễâỶỚn"eỶẴểeẳỨỶẲâẽmỶẴểeẳỶydénl8Ỷmk>eẳỨỶ5ẵâảeỶ6ậ5ẵỶeẵổeẳỶẳâẽmỶđ,nỶẵểeẳỶẵèƯỶmẵ;đỶẳâ;Ỷỗ.ỶĩẵệâỶẵìĩỶmfỶ5ẵô5Ỷ5,5Ỷ5ẵõheẳỶmkầeẵỨỶlồỶcâăeỶ5 ĩỶJnệ5Ỷẳâ;ŨỶẴ.eẵỶmkầeẵỶ7êỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWĐgâỶẳâẽmỶđ,nỶmầeẵỶeẳnờăeỶcẵềeẳỶ5ẵẩỶ7heỶmẵn0eỶd.Ỷ5ônỶeẳõíâỶđ.Ỷ5ẻeỶd.Ỷm đỶdẻeẳỶờạnỶmẵõheẳỨỶ5ẵâ;ỶláỶỗ.ỶmâảĩỶmẵạđỶlồỶlệeẳỶ5ẵéỶeẳõíâỶ4ăeẵỪỶỖầỶỗ1ờỶẵâảeỶđ,nỶeẵ"eỶ7!éỶk mỶ50eỶlồỶ5ẵneẳỶm;ờỨỶẳẹĩỶlô5Ỷ5ọ;Ỷ5(Ỷ5ễeẳỶ7ểeẳỨỶd;eỶmê;Ỷeẳẵẫ;Ỷ5ộỶ5;éỶ7aĩỨỶmk;éỶeâãđỶmâeỨỶẵờỶỗẽeẳỶlồỶlệeẳỶ5ẵéỶeẵổeẳỶeẳõíâỶ4ăeẵỶ50eỶđ,nỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩrnmẵékỴWẴ!eẵỶMẵoờỶ-ỶMẵoờỶDâeẵV/ĩW

Hạnh Thúy - Thúy Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long