Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYQsOs4buiMyHhu6JifTs04bui4buD4bukIyN9NSXhu6LDouG7onnhu4vhu6I+w53huqfhu6JT4buiM+G7sjXhu6I04bq9I+G7omLhuqljNT7hu6JAXTV74buiI8Op4buk4buiYnss4buiPn3hurd94buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vI+G7jkDhu6Q24bqne2Niezbhu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1Dhu6Dhu6BSL1LDmT1Q4bueVVFQUcOZYuG7oFVUUFFTM+G7oOG7jjHhuqc+4buc4buiL+G7mOG7kuG6p+G7mOG6quG6oeG7ojN9IWPhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu7Nj4bqp4bui4buENuG6qTM94buifTXhu6Lhu5vhu6Ri4buk4buiNT7FqGfhu6JTL1Lhu6Ijezbhu6JAfSxi4buiYsOs4buiMyHhu6JifTs04buiI3vDqTU+4buiNT7DquG7pOG7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu6Ijw6nhu6Thu6Jm4bq94buixqHhurPhu6J7NuG7pOG7oj7hu7I14buiPsOd4bqn4buiU+G7ojPhu7I14bui4bqrNuG7ouG7g+G6t33hu6I04bq9I+G7omLhuqljNT7hu6JAXTV74buiI8Op4buk4buiYnss4buiPn3hurd94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6quG6oeG7ojN9IWPhu6Jie+G6oTU+4buiMjvhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu7Nj4bqp4bui4buENuG6qTM94buifTXhu6Lhu5vhu6Ri4buk4buiI3s24buiYnvDnWfhu6Jiw6zhu6IzIeG7omJ9OzThu6Ije8OpNT7hu6Lhu4Phu6QjI301JeG7ojU+w6rhu6Thu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buiYsavfeG7onnhu4vhu6Ji4bqpNjU+4buiVeG7ojU+xahn4buiPuG7sjXhu6I1e8OdYuG7oiTGr2Lhu6Lhu57hu4zDmVDhu6Ji4bqpOzXhu6Lhu6Dhu57hu57hu6I1PuG6u+G6s33hu4zhu6Lhuqs24bui4buD4bq3feG7ojThur0j4buiYuG6qWM1PuG7okBdNXvhu6JiNsWoNeG7oiPhu7Jj4buiI3sg4buiM8Wo4bui4bue4buMUOG7oOG7ojN9LmPhu6Ji4bqpOzXhu6Lhu6Dhu57hu57hu6I1PuG6u+G6s33hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qTY1PuG7ojJ7feG7oiQ34buM4buiYnslNuG7ouG6q+G6oeG7ojN9IWPhu6Lhuqd7WTXhu6JiWyN74bui4buDLuG7omLhuqEj4buiJMOj4buiYn07NOG7oiN7w6k1PuG7oiPDqeG7pOG7onnhu4vhu6Lhuqs24bui4buD4bq3feG7omJ7LOG7oj594bq3feG7oiThurvhurUj4buixqHDvcO94buiI8OgNT7hu6JA4bqh4buM4buieeG7i+G7oiThu6rhu6IjYzU+4buiI8Od4bqn4buiYuG6qWM1PuG7okBdNXvhu6Iyezbhu6g1PuG7olHhu6Ji4bqpfSFj4buiM30uY+G7ouG7g+G7pCMjfTUl4buiNOG6r33hu6I1PsWoZ+G7jOG7oiTGr2Lhu6J74bqxNeG7osOZ4bue4bue4buiNOG6uX3hu6JifTs04buiYuG6qTs14bui4bug4bue4bue4buO4bue4bue4bue4buiNT7hurvhurN94buiNOG6r33hu6I1PsWoZ+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCw6zhu6IzIeG7omLhuqljNT7hu6JAXTV74buiYuG6qTs14buiYnss4buiPn3hurd94bui4buDLuG7ouG6q+G6oeG7ojN9LmPhu6Lhu4Phu6QjI301JeG7oiThurvhurUj4buiYn07NOG7ojThuq994buiNT7FqGfhu6Izxajhu6Lhu6BU4buiYuG6qX0hY+G7jOG7ouG7g8Wo4buiUOG7nuG7nuG7ojThurl94buiYn07NOG7omLhuqk7NeG7ouG7oOG7nuG7nuG7juG7nuG7nuG7nuG7ojU+4bq74bqzfeG7ojThuq994buiNT7FqGfhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYeOG7sjXhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6J54buL4buiJMavYuG7oiThurvhurUj4bui4buDIuG7omLhuqlb4buiPeG7uDXhu6Ik4buyY+G7ouG7gy7hu6Jiw6zhu6IzIeG7omJ9OzThu6Ije8OpNT7hu6Ji4bqpYzU+4buiQF01e+G7ouG6qzbhu6Lhu4Phurd94buiYnss4buiPn3hurd94buiM8Wo4bui4buDxag24buiNT7FqGfhu6JQUC/hu6BQ4buM4buiI8SRNT7hu6Jie+G7pjU+4buixqHhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG6rGPhu6g14buiM2jhu6JCe+G6vyPhu6Lhuqd74bu2NOG7ouG7g8Wo4bui4bub4bq74bq1I+G7ouG6p3vhu7Y04buiw5Thu6Xhu5vhu4nhu5Dhu6Ik4buq4bui4bqnezvhu6I9Y2chYuG7ouG7g+G7pCMjfTUl4bui4bqmPH16JeG6qS3hu5d9NsO9QiUje+G7ouG7g8Wo4buieTY9JeG6qTXhu6Thu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qTY1PuG7ojTDo2Lhu6I9fSk14buiQH0sNeG7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7jOG7oiPhu6Yj4bui4bqtY+G7pDXhu6Ije+G6vSPhu6Jn4buiYizhu6Ik4buq4buiQOG7pjbhu6Ij4bumNuG7omLhuqk2NT7hu6IjY8OjI+G7ons54bqn4buiPn3hu6Q24buiQOG7pDXhu6J7w6A04buiUy9S4bui4bqp4buuNT7hu6I+4buyNeG7ojTDo2Lhu6Lhuqd74buyNeG7omLhurvhu6I9WTXhu6LhuqvhuqHhu6Ji4bqp4bq7w6I1PuG7omJ7xag1e+G7osOi4buieeG7i+G7oiThurvhurUj4buiYn07NOG7oiN7w6k1PuG7oiThu7Jn4buiJMOp4buM4bui4buD4bq3feG7olLhu57hu4xQTOG7ouG6q+G6oeG7ojU+4bq74bqzfeG7oiThurvhurUj4buiYn07NOG7olti4buiNXvDnWLhu6I0w6Ni4buiM30uY+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCeyU24buiYuG6qWNnLjXhu6Jie8OgNT7hu6Jixq994buieeG7i+G7jOG7ojJ7NuG7qDU+4buiUOG7nuG7ouG6rWPhuqEj4buiPn3hu6Thu6Ik4buq4buiYuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7ouG7g30hI+G7ouG6q+G7geG7oj1lNT7hu6Lhu4Phu6QjI301JeG7ojU+w6rhu6Thu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buiYuG6qTY1PuG7ouG7oOG7nuG7nuG7ojU+xahn4buiezZWI+G7ojNZY+G7onvhurE14buM4bui4buDxajhu6J54buL4buiJOG7quG7omJ9OzThu6Ije8OpNT7hu6Ijezbhu6I0w6Ni4buiYsOs4buiMyHhu6Iz4bq3NeG7oj1ZNeG7ouG6q+G6oeG7oiPDqeG7pOG7ojRdNXvhu6I1e30uY+G7onvhurE14bui4bqrNuG7ouG7g+G6t33hu6J74buyY+G7onssYuG7oiPhu6Yj4bui4bqtY+G6oSPhu6I+feG7pOG7ojJ74bumI+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDguG7ouG7iTV74buM4buiw5pM4buiPVk14bui4bqr4bqh4buiJOG6u+G6tSPhu6JifTs04buiI3vDqTU+4buiJOG7smfhu6Ikw6nhu6Ji4bqpNjU+4buiMnt94buiYsavfeG7osah4bukNeG7pD3hu6Thu6LhuqvhuqHhu6I1PuG6u+G6s33hu6Ik4bq74bq1I+G7omJ9OzThu6Ije8OpNT7hu6Ije30sNOG7olBM4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMah4bumI+G7ouG6rWPhuqEj4buiPn3hu6Thu6Iye+G7piPhu6I1e+G6u+G7osaw4bqr4bqp4bukJTPhu6Lhu4PFqOG7osahe30zJeG7oiThu6rhu6Ije+G6vTU+4buiMn0sNeG7ojV7fS5j4buiYnvFqDV74buiI8OgNT7hu6J74bqxNeG7ouG7gy7hu6Jiw6zhu6IzIeG7omJ9OzThu6Ije8OpNT7hu6Ik4buyZ+G7oiTDqeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDvT7FqGfhu6JTL1Lhu4zhu6Lhu6BQ4buiYn0oY+G7okDhu6Q1PuG7ojThurd94buiYsavfeG7onnhu4vhu6Ik4buq4buiYn0sNeG7onvFqDV74bui4buDfSEj4buiI2M1PuG7oiPDneG6p+G7ouG7g+G7pCMjfTUl4buiI3s24buiYsOdYuG7oiPhu6jhu6I1PuG6u+G6s33hu6J54buL4buiYuG6qTs14bui4bugVOG7omJjxIN94buM4buiNVk1PuG7omLEgzU+4bui4bqr4bqh4buiUVHhu6JifShj4buiQOG7pDU+4buiYsavfeG7ouG6rWPhuqEj4buiPn3hu6Thu6I1xahn4buiJOG7quG7omJ9LDXhu6J7xag1e+G7okDhurvhurcj4bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4buiNcWoZ+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h3e+G7qOG7ojXhu7A1PuG7omJ9LOG6p+G7oiPhu7Q14bui4buD4bukIyN9NSXhu6I1PsWoZ+G7oiPFqDU+4buiYuG7sDU+4buiJOG7pDU+4buiYntkI+G7oiThu7Zn4buiNGUj4buiYn07Y+G7oiPDqeG7pOG7oiN7WzV74bui4bqtY2cuNeG7okLEgzU+4buiYnvhuqE1PuG7onY2JeG7ouG7l309JTXhu6Izxajhu6Ijezbhu6Lhuqd7KuG6p+G7osOZ4bueTOG7ojU+4bq74bqzfeG7ojPhurc14buiJOG6u+G6tSPhu6IjYzU+4buiI8Od4bqn4bui4buD4bukIyN9NSXhu6Lhu4PFqDbhu6I1PsWoZ+G7ouG7oMOZL1Lhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsSDNT7hu6Jie+G6oTU+4buieeG7i+G7oiThu6Q1PuG7omJ7ZCPhu6Ik4bu2Z+G7ojRlI+G7omJ9O2Phu6Jiw51i4buiI+G7qOG7ojU+4bq74bqzfeG7omLhuqnhurvDojU+4buiYnvFqDV74buiYsavfeG7onnhu4vhu6Ik4bq74bq1I+G7omJ9LOG6p+G7oiPhu7Q14bui4buD4bukIyN9NSXhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7ojU+xahn4bui4bugL1Phu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buJY2J7NuG6qeG7nOG7mEJ7JTbhu6JCQkbhu4LDveG7ki/huqfhu5g=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

6 cách bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống

6 cách bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống
2024-06-13 11:02:00

Chất xơ giúp cho tiêu hóa tốt, giảm cholesterol và có thể giúp bạn sống lâu hơn. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của mình. Vậy...

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long