Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7oHlwYsWp4buf4buhc2JF4bq2w7Ni4bqucOG7lcWpYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYkThu4Ni4buBxalixIJwxanhu6FiRWdi4buheXBiROG6ssWp4bufYj/EqcOJYk9pw7Nixalo4bunYsSRY2Rl4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDoiQ/xq8tYsWo4buf4buDw4liZS3DqcSDYuG6ruG7hXBi4bqu4buh4buDxanhu6Fi4bqg4buhd2I/4bqww4nhu5nFqWIl4bqw4buBxanhu59i4bq34bqudMWp4buhYj/hurDDieG7mcWpYiXhurDhu4HFqeG7n+G6s8SDYk/hu4HFqWLDk+G7oXRi4buN4buFxrBiP8Spw4liT2nDs8SDYk95YsOZ4buVYuG7ocaw4buFw7Phu6FiLWLhu4xr4bqwYuG6ruG6psSDYsWo4bufxKnFqWLhu6Hhu4PFqeG7n2LFqOG7oeG7g2LFqeG6puG7t8OzYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6diROG7g2I6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhYj/hurDDieG7mcWpYiXhurDhu4HFqeG7n2Lhu41nYuG6oOG7oXdwYuG7oUHhuqBi4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2LDk+G7oeG6puG7tcWp4bufYuG6rsODcsWp4buhYkXhurbDs2Lhuq5w4buVxali4buNa+G6sGLhuq7huqZiROG7g2Lhu4HFqWLEgnDFqeG7oWJFZ2Lhu6F5cGJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs2LFqWjhu6dixJFjZGXhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2Lhu4Hhu6Vw4bufxak44bqr4buncMOyw7Lhu6Xhu4/huqti4buB4bul4bquOOG6qyThu6Hhu6li4bqu4buhw4Ji4bqu4bqmw4HFqeG7n2LDk+G7oXHFqeG7oWLhuqDhu6HDgmLFqOG7n+G6sMOJ4budxaliIOG6sMSpxaliJOG7oeG6tsOzYkThu4Ni4bulZ8Wp4buhYuG7jeG7hcawYuG6rnTFqeG7oWI/4bqww4nhu5nFqWIl4bqw4buBxanhu5/Eg2JP4buBxaliw5Phu6F0YuG7jeG7hcawYj/EqcOJYk9pw7PEg2LFqOG7n8Spxali4buh4buDxanhu59ixajhu6Hhu4Nixanhuqbhu7fDs2JdcMah4bquYsWo4buB4bunxINiT3liw5nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWJE4buDYuG7jGvhurBi4bqu4bqmYsOz4buhw4Ji4bquw4NyYuG7oXlwYsWp4buf4buhc+G6r+G6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy/hu6fhu4/DsnDhu4Hhuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7geG6ruG7gXDhu6fhu4Hhu5/hu4/Egi/EkWNkZWPDqS/GsMODcOG7n3DFqeG7geG7pS9w4bun4buB4buf4buPxILDquG6u+G6ucOpw6rhurtfxJHEkcSRxJHhuq/DuuG6oOG7n+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYuG6uWNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiZeG6ueG6u+G6oEXDo+G6q8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiJOG7oeG7qWLhuq7hu6HDgmLhuq7huqbDgcWp4bufYsOT4buhccWp4buhYuG6oOG7ocOCYsWo4buf4bqww4nhu53FqWIg4bqwxKnFqWIk4buh4bq2w7NiROG7g2Lhu6Vnxanhu6Fi4buN4buFxrBi4bqudMWp4buhYj/hurDDieG7mcWpYiXhurDhu4HFqeG7n8SDYk/hu4HFqWLDk+G7oXRi4buN4buFxrBiP8Spw4liT2nDs8SDYsWo4bufxKnFqWLhu6Hhu4PFqeG7n2LFqOG7oeG7g2LFqeG6puG7t8OzYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6fEg2JPeWLDmeG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYkThu4Ni4buMa+G6sGLhuq7huqZiw7Phu6HDgmLhuq7Dg3Ji4buheXBixanhu5/hu6Fz4bqv4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy/hu6fhu4/DsnDhu4Hhuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7geG6ruG7gXDhu6fhu4Hhu5/hu4/Egi8vxrDDg3Dhu59wxanhu4Hhu6Uv4bqrw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G7p8Oz4buPLcawb8O64buPw7Phuq5iw7Lhu5/hu6fhu4/DsnDhu4FiRHDDsuG7j8awYuG7p+G6oMOpYnDDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILDg8OzOOG6qy/hu4HhuqDhuqDEgi/GsOG6oOG7j8WpL+G7p+G7j8OycOG7gS/huq7hu6HhurDhu6dv4bqh4bqgOMWp4buPxJDEgi/FqMawxanhu4/huqtiw7Lhu4Hhuq7hu4Et4buBw4Phu5/Egjjhuqtj4bqjY+G6o2Thurvhur/huqNj4bqjZOG6o2ThuqNkY2Nh4bqjY+G6o2Thur/EkWPhuqNkY8OqY+G6q2LDsuG7geG6ruG7gS3huq7DieG6oOG7jzjhuqtEcMOy4buPxrAv4bun4bqgw6nhuqtiw7Lhu4Hhuq7hu4Et4bqucOG6ruG7peG7jzjhuqvhu6B5cGLFqeG7n+G7oXNiReG6tsOzYuG6rnDhu5XFqWLhuq/huq/huq/huqtiw7Lhu4Hhuq7hu4Et4buPxanDs8aww7Lhu4844bqrWmXhurDhu6XDieG6rkR64buk4buAesOS4bqwJeG7gWHEkU/hu6A/4buj4buk4bujKuG7pcOaL+G7pcOaJTDDqUXhu6Thu6LFqeG6uU8vPz9jUMSCw5nhurnhu6TGr8Wo4buk4bukw4NEL8SRxajDueG7nuG7o+G6sOG7n+G7oFDGr+G6ueG7pOG7jsSQxak64bumP2Thur9EcOG7juG7nsOTReG7gMOy4bq7w6nDmWM/w5rEguG6vcOZ4bqww7Jkxq/hur/DmeG6riLEguG7juG7pSXhurvDqsO5w5Lhu6TDqeG6oC8q4bq94bukWm8ww6k6xIIlw5Phu4/FqeG7oOG6osOT4bqi4bqwxajhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOS4bqqYsOz4buHw7Ni4buhxrDhu4Xhuq5i4buNecWp4bufYsOzw4Lhu4Fiw7Phu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhuq7Dg3LFqeG7oWLDs+G7qWLhu414xanhu59iw7Phu6FxYsWo4buf4bqww4nhu53FqWIg4bqwxKnFqWIk4buh4bq2w7NiLWI6w4piRHDhu5nFqWJPeWLDk+G7oXHFqeG7oWLhuq7Dg3PEg2Ik4buh4bupYj/hu6HDgmLhuq7huqbhu7fFqeG7n2LDk+G7oXHFqeG7oWIk4buhw4LEg2I/w4PhuqbDgcWp4bufYk/hu4HFqWLDk+G7oXRi4buN4buFxrBiP8Spw4liT2nDs8OjYuG7jeG7hXBiw7JwxqHFqWLhu6Vnxanhu6Fi4buN4buFxrBiw7Phu4fDs2JvecSDYm/hu4HFqcSDYsWp4buf4buDxanhu6FiP8OD4bqwxanhu59i4bqm4bu1xanhu5/Eg2Lhu6Vnxanhu6Fi4buN4buFxrBiZMOpYuG6rnTFqeG7oWI/xKnDiWJPacOzw6Ni4bulZ8Wp4buhYuG7jeG7hcawYuG6ruG7ocOCYuG7jXZi4bug4buDYsWoeXDEg2Lhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhuqDhu6F3YuG7oHhiw5Phu6FxYuG7pnDFqeG7ocOjYuG7jeG7hXBiw7JwxqHFqWLhu6Vnxanhu6Fi4buN4buFxrBi4buneeG6rmLEgndi4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2LhuqLhurB3w7Ni4bqu4buVYuG6ruG7hXBiXXDGoeG6rmLFqOG7geG7p8OjYsOz4buHw7Nixanhu5/EqcWpYuG7oeG7g8Wp4bufYuG6ruG7oeG6puG7tcWp4bufYuG7p+G7hXBiP8OD4bqwxanhu59i4bqm4bu1xanhu5/Eg2Lhu41z4buBYuG6oOG7oeG6puG7tcWp4bufw6Niw7Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2LDueG7ocaw4buBYuG7oeG7scOzxINiw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgxINi4buhcMah4bqgYuG7oXlwxINixanhu5/hu4PFqeG7oWLFqeG7n+G7oeG7l8SDYsOz4buHw7Ni4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2LDuXDFqeG7oWLhuq7hu5ViLWJFZ2Lhu6F5cGLhuq7Dg8awxanhu59iROG7g2LFqeG7n8aw4buDcGLDueG7oeG6sGJE4bqqw7Phuq/huq/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7jMaw4buDxali4buN4buFcGJvcOG7m+G6sGLhuq50xanhu6FiJOG7oeG6tmI/4buh4buxYuG6ruG7oeG7geG7p2LDsuG6qmLDs+G7h8OzYuG7ocaw4buF4bquYuG7jXnFqeG7n2Lhuq7hu6HhurB5w7Niw7Phu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhuq7Dg3LFqeG7oWLDs+G7qWLDs+G7h8OzYuG7jXjFqeG7n2LDs+G7oXHhuqNi4bugxrDhu4PFqeG7n2LDksSpxali4bum4buFw7Ni4oCTYk9xYuG6ruG7oeG6pmI/dMWp4buhYuG6sMOKxINiw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6FiOk/FqMOSYuG6rnTFqeG7ocOjYsWo4buf4bqww4nhu53FqWLhu4xyxanhu6Fiw5PhurbDs2ItYjrDimJEcOG7mcWpYk8/XWI/dMWp4buhYuG6sMOKxINiJOG7oeG7qWLDk+G7ocOCYuG6rnPDs+G7oWI/4buh4bqm4bu5xanhu59i4bquw4PhuqrDs2I6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhw6Ni4bulZ8Wp4buhYuG7jeG7hcawYibDgWLDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYkThu4Ni4buNa+G6sGLhuq7huqZiw7PhurLFqeG7n2Lhu6Vnxanhu6Fi4buN4buFxrBi4buneeG6rmLEgndixILDgcSDYsWp4buf4buDxanhu6Fiw7PDguG7gWLhuq50xanhu6Hhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2Lhu4Hhu6Vw4bufxak44bqr4buncMOyw7Lhu6Xhu4/huqti4buB4bul4bquOOG6qyThu6Hhu6liP+G7ocOCYuG6ruG6puG7t8Wp4bufYsOT4buhccWp4buhYuG6oOG7ocOCYsWo4buf4bqww4nhu53FqWIg4bqwxKnFqWIk4buh4bq2w7Ni4bqu4buhaOG7p2Lhu59w4buBxali4bquw4PhuqbFqeG7n2Jv4buDw4li4bquw4Nw4bubxali4bulZ+G7p2LDs8OC4buBYuG6rnTFqeG7oWIk4buh4bq2Yj/hu6Hhu7HhuqtixILDg8OzOOG6q+G7oeG6ruG6ruG6oOG6oy8v4bun4buPw7Jw4buB4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4Hhuq7hu4Fw4bun4buB4buf4buPxIIvxJFjZGVjw6kvxrDDg3Dhu59wxanhu4Hhu6UvcOG7p+G7geG7n+G7j8SCw6rhurvhurnDqeG6veG6u1/DqeG6r8O64bqg4buf4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNi4bq5Y2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2Jl4bq5Y+G6oEXDo+G6q8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiJOG7oeG7qWI/4buhw4Ji4bqu4bqm4bu3xanhu59iw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4Jixajhu5/hurDDieG7ncWpYiDhurDEqcWpYiThu6HhurbDs2Lhuq7hu6Fo4bunYuG7n3Dhu4HFqWLhuq7Dg+G6psWp4bufYm/hu4PDiWLhuq7Dg3Dhu5vFqWLhu6Vn4bun4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDs8OC4buBYuG6rnTFqeG7oWIk4buh4bq2Yj/hu6Hhu7HhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurVw4bun4bufYuG7geG7pXDhu5/FqTjhuqvhu6dww7LDsuG7peG7j+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4buMeMWp4bufYsOz4buhcWLhu6DGsOG7g8Wp4bufYsOSxKnFqWLhu6bhu4XDs2LigJNiT3Fi4bqu4buh4bqmYj90xanhu6Fiw4LDicSDYsOT4buhw4Ji4bquc8Oz4buhYjpPxajDkmLhuq50xanhu6FiROG7g2LDs+G7h8OzYuG7jeG7hXBib3Dhu5vhurBi4bqu4buhaOG7p2Lhu59w4buBxali4bquw4PhuqbFqeG7n2Jv4buDw4liw7PDguG7gWLhuq50xanhu6Fi4bqu4buFcGI/w4Nw4bubxali4bulZ+G7p2Lhu59w4bu3cGLhuq7hu6FwxqHhurBixIJmxali4bqg4buhbeG7p2LDs8OC4buBYsOz4buHw7Niw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgxINiw7Phu4fDs2Lhuq50xanhu6FiROG6ssWp4bufYj/EqcOJYk9pw7PhuqtixILDg8OzOOG6q+G7oeG6ruG6ruG6oOG6oy8v4bun4buPw7Jw4buB4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4Hhuq7hu4Fw4bun4buB4buf4buPxIIvxJFjZGVjw6kvxrDDg3Dhu59wxanhu4Hhu6UvcOG7p+G7geG7n+G7j8SCw6rhurvhurnDqeG6veG6vV/hurnhuq/DuuG6oOG7n+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYuG6uWNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiZWVl4bqgRcOj4bqrw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6Lhu4x4xanhu59iw7Phu6FxYuG7oMaw4buDxanhu59iw5LEqcWpYuG7puG7hcOzYuKAk2JPcWLhuq7hu6HhuqZiP3TFqeG7oWLDgsOJxINiw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6FiOk/FqMOSYuG6rnTFqeG7oWJE4buDYsOz4buHw7Ni4buN4buFcGJvcOG7m+G6sGLhuq7hu6Fo4bunYuG7n3Dhu4HFqWLhuq7Dg+G6psWp4bufYm/hu4PDiWLDs8OC4buBYuG6rnTFqeG7oWLhuq7hu4VwYj/Dg3Dhu5vFqWLhu6Vn4bunYuG7n3Dhu7dwYuG6ruG7oXDGoeG6sGLEgmbFqWLhuqDhu6Ft4bunYsOzw4Lhu4Fiw7Phu4fDs2LDssaw4buBxanhu6Fixanhu5/hu6FwxqHhuqDEg2LDs+G7h8OzYuG6rnTFqeG7oWJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqgw6LDmeG7oeG6sGJE4bqqw7NiP8Spw4liT2nDs2Lhu5944bunYmTDqWLhuq50xanhu6Fi4bul4buD4bqjYuG7oMaw4buDYk9yxanhu6HEg2Im4bu1xali4buk4buBxINi4buMcMahxaliT3Dhu5nFqcSDYuG7pOG7gXBiw5Phu6HEqeG6sMSDYuG7pOG7g8awYsOT4buBcMSDYjDhu5nFqWJP4buHcMSDYuG7oOG7g2Lhu55w4buBxanhu5/Eg2LDk+G7gcawYk/DrcWp4bufxINiT2nDs2LDk+G7hcWpxINi4buk4buFxanhu59iJuG7tcWpxINiJOG7oeG6tmI/4buh4buxxINiP+G6sMOJ4buZxaliJeG6sOG7gcWp4bufYkThu4Niw7Phu4fDs2Lhu6HhurDDicahxali4bqg4buhceG7gWLhuq7EqcOJYuG6rnTFqeG7oWI/4buh4buBxanhu6Fi4bugxrDhu4fEg2LFqOG7n+G7ocahYuG7gMWp4bqvYuG7pOG7g2Lhu41z4buBYm/hu4PFqWLDs+G7oXDhu5XFqWLhu6XhuqZBw7Ni4buNw6zDs2JvcMah4bquYuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsOD4buxxanhu59iROG7l2LDuXDFqeG7oWLhuq7hu5XEg2LhuqLhurB3w7Ni4bqg4buh4burxanhu5/Eg2Lhu4HFqWLFqXDFqeG7oWLDs8OC4buBYuG7jWrhuq5ixanhuqbhu7fDs2JE4buDYuG7peG7g2Lhu41z4buBYm/hu4PFqWLEgnDFqeG7oWLEgnfFqeG7n2LDs8OC4buBYsWp4buhcOG7l+G6sGLhu414xanhu59ib+G7g8awYsOz4buHw7Niw7LEqcWpYuG6rnnDs+G6r2I/4bqww4lixanhu6Fw4buZxanEg2LDs+G7h8OzYuG6rnTFqeG7oWJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs2LDs+G7q8WpYuG7n8Os4bqgYsWp4buhcOG7l+G6sGLDueG7oeG7qWLDueG7oWjFqWJE4bu3cGLDqcOpL+G6u8SRYuG7oeG6sMOJxqHFqWLFqeG7n+G7ocOoxrBixanhu6Fq4bquYuG6rsODxrDFqeG7n2LDs2Zixanhuqbhu7fDs+G6r2LDk+G7tWLEgsOBYuG7oeG7hWLhuq5rxanhu59i4bufcOG7gcawYuG6ruG7oXbFqeG7n2LDs+G7q8WpYsWp4buhcOG7l+G6sGJvauG6rmLDs2zhuqBiROG7g2Lhu6Xhu4Niw4Phu4PGsGLDs2bFqWLhu6Xhu7fFqWLhu413cGJE4bu3cGJEcMahw7Ni4buNbcOJYuG7p+G7hcWp4buhYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5i4buNa+G6sGLhuq7huqZi4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYsO5cMWp4buhYuG6ruG7lWJFZ2Lhu6F5cGLDs8OC4buBYkThurLFqeG7n+G6r+KApuG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP3Dhu5XhuqBixal3cGLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLDs3bFqeG7n2LDs+G7h8OzYsOz4buh4bqm4bu1xanhu59i4bquw4Nyxanhu6FiReG6tsOzYuG6rnDhu5XFqWLhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhuq7Dg+G6puG7t8OzYuG7jeG7qcSDYuG7oHlwYsWp4buf4buhc2JF4bq2w7Ni4bqucOG7lcWpYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYkThu4Ni4buBxalixIJwxanhu6FiRWdi4buheXBiROG6ssWp4bufYj/EqcOJYk9pw7NiLWLEkWNkZWJE4bu3cGLDs+G7h8OzYuG7ocaw4buF4bquYuG7jXnFqeG7n2LDs+G6tGLhuq7hu6Hhu5ti4bquw4PDgWLhuq7hu6Hhu4PFqeG7oWLhu41w4bub4bunYsO54buhxKnhurBixal3cMSDYuG6ruG7oeG6tsOzYuG7jW3DiWLhuqLhurDhu4HFqWLhu6HGoWLhu6FB4bqgYuG6ruG7h8OzxINi4bulcOG7mcWpYsO54buV4bquYuG7n3BD4buBYsOz4bu1YuG6ouG6sOG7gcWpYuG6ouG6sGbFqWLhu6Xhurhixajhu6Hhu4Nixanhuqbhu7fDs8SDYsOz4buHw7Nixanhu6Hhu4Ni4buNa+G6sGLhuq7huqbEg2LFqeG7oeG7g2Lhuq7hu4NwYuG6rsODQcSDYsWp4buh4buDYsO54buhxrDhu4Fi4buh4buxw7NiROG7t3Biw7Phu4fDs2Lhu41z4buBYuG6oOG7oeG6puG7tcWp4bufYkThu4Ni4buNeMWp4bufYm/hu4PGsGJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs2Lhu43hu5tiw7nhu6Fpw7Ni4bqg4buh4bq0w7Nixanhu6FDxanhu59i4bunw6zhuq5i4buh4buFxaliw7Phu6Hhu5XEg2Lhu6Hhu7Ni4bquw4NBYsWp4buh4buB4bqwYsO54buh4buBcGLhuq7hu6Hhu4fDs2Lhuq5w4buX4bunYsWpaMWp4bufxINi4bulQXBi4bqu4buh4buVYuG6rsODxrDFqeG7n2JE4bqyxanhu5/Eg2Lhu41tw4li4bun4buFxanhu6Fi4bqu4buh4bqwYuG7oeG6tuG6rmLhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxaliw7lwxanhu6Fi4bqu4buVYi1iRWdi4buheXDhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4bqyxanhu59iROG7t3BiReG6tsOzYuG6rnDhu5XFqWLhu41r4bqwYuG6ruG6psSDYuG7oHlwYsWp4buf4buhc2Lhu6Vrxalixanhu4PDiWLhuqLhurDhu4HFqWLhuq7EqeG7p2JEasWpYuG7jeG7l2LigJzhu4HFqWLEgnDFqeG7oWJFZ2Lhu6F5cOKAnWLhu43hu5ti4bqu4bqoxanhu59ib+G6puG7t8OzYuG7jeG7h+G6oGLhuqzFqeG7n2LFqeG7oeG6sGLDs2vhurBib+G6rMOzYuG6ruG7oXDhu5Xhuq5iw7PDguG7gWLhu414xanhu59ib+G7g8awxINi4bqu4buFxrBi4bqucOG7l8WpYuG7jeG7l2Lhu41m4bunYm9mxrBixILhuqpib+G7l8WpYkRDxanhu59iw7Phu6HGsGLDs+G7h8OzYsOy4bqqYuG7h8WpYuG7jWvhurBi4bqu4bqm4bqvYsOT4buhccWp4buhYkRyYkRsw4nEg2JEcMahw7Niw7nhu5nhurBi4buf4buxcGLhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhu6Vrxalixanhu4PDiWLhu43huqZBw7Ni4bqm4bqwYuG6rnDhu5nFqWLDs+G7ocawYsOz4buHw7Niw7Lhuqpi4buHxaliw7Phu6Hhu5Vib3Dhu5XFqWLFqXbFqeG7n8SDYuG7pcSp4bunYsSCZsWpYuG7n2nFqWJE4bu3cGLhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxaliROG6ssWp4bufYsWp4buf4bqww4nhu5nFqWLhu6VwxqHhurDEg2Lhuq7hu6F2xanhu59i4bqi4bqw4buBYuG6ouG6sOG7gcWpYuG7ocahYuG7pXDhu5nFqWLDueG7leG6rmLhu59wQ+G7gWLDssaw4buBxanhu6Fixanhu5/hu6FwxqHhuqBiROG7t3Bi4buheWLFqXbFqeG7n2LDssSpxanDo2Lhu41r4bqwYuG6ruG6pmJFxKnDiWLDsuG6qsWp4bufYsO54buV4bquYsOzauG6sGLhu6Hhu4Vi4bqua8Wp4bufxINixanhu6Fq4bquYuG7peG7g2Lhu59w4buBxrBi4bqu4buhdsWp4bufYuKAk2JEbMWpYuG6rmZww6Ni4buNa+G6sGLhuq7huqZiw7nhu6Hhu4FwYuG6ruG7oeG7h8OzYuG6rnDhu5fhu6dixaloxanhu59iw7LhurBi4bulc8Oz4buhYsSCcMWp4buhYuG6ruG7oeG7h3DEg2JEaMWpYuG7oeG7qeG7gcSDYuG7pXPDs+G7oWLEgkLEg2LDs+G7h8OzYsOyc8Oz4buhYkThurRi4buN4buDxrBi4bqu4buFxrDEg2LDsuG7hcOJYsWp4buf4buh4buXxINixanEqcWp4bufYsOz4buBxrBiw7Phu6Fq4bquYuG7peG6pkHFqeG7n2LFqeG7n+G6sHjFqWLFqeG7ocSpxali4bul4bqqw7Ni4buN4bubYuG7jeG7h+G6oGLhuqzFqeG7n2LDieG7meG6sGLDs2vhurBi4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2LEgmbFqWJF4bqwauG6rmLhu6Hhu4PFqeG7n2Lhu6Hhu6nhu4Hhuq9i4buM4bubYuG6rsODcOG7m8WpYsO54buh4buBcGLDs+G7h8OzYsWpeXBiw7LhurDFqeG7n2Lhuq7Dg+G7mcWpxINib+G7mcWpYsOz4buFxanhu6Fiw7PhurB5w7Ni4buh4bux4bqgYsOz4buhccWp4buhYkThu4PGsGLEguG7h8Wp4bufYmUvw6li4bufcEPhu4Fiw7Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2LhuqLhurBmxali4bul4bq4xINixanhu6Hhu4Ni4buNa+G6sGLhuq7huqbEg2LFqeG7oeG7g2Lhuq7hu4NwYsOz4buhccWp4buhYsOyxrBiJOG7oeG7qWI/4buhw4Ji4bqu4bqm4bu3xanhu59ixajhu5/hurDDieG7ncWpYiDhurDEqcWpYiThu6HhurbDs2LDs+G7ocOCYuG6rsODcsSDYuG7jWdiw7Jw4budxaliw4Phu4FixJFiw7PhurB5w7Ni4bquxrDhu4Vi4buN4buD4bunYuKAnMOZ4buV4bquYsWpd3Biw7Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2LDueG7ocaw4buBYuG7oeG7scOzxINiw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgYkThu4Nixanhu6Hhu4Ni4bqi4bqwZsWpYuG7peG6uGJE4buXYsWp4buf4buhcOG7mcWpYsOz4bqs4bqwYkThu4Niw7Phu6HhurDDieG7m8WpYuG7n3Dhu4HGsGLDueG7ocaw4buBYuG7oeG7scOzYsOzdsWp4bufYsWp4buf4buhxqFi4buN4bubYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWJv4buXxaliREPFqeG7n2JE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs+KAncOjYuKAnOG7p8OBYsODecWp4bufYuG6rnHFqWLDsuG6tMWp4bufYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYkThu4Niw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4buBxalixIJwxanhu6FiRWdi4buheXBiROG6ssWp4bufYj/EqcOJYk9pw7PigJ3Do2Lhu43hu5nhu6di4bufcOG7gcawYuG7peG6puG6sGLigJzhu57hu6nhuqBixILhuqzDs2LDs+G6ssWp4bufYuG7jXjFqeG7n2Jv4buDxrBiP8Spw4liT2nDs+KAnWJE4buDYj/Dg3Dhu5vFqWLhu6Vn4bunYuG7n3Dhu7dwYuG6ruG7oXDGoeG6sGLhuq5w4buX4bunYsWpaMWp4bufxINi4bqu4buh4buVYuG7p+G7hcWp4buhYkThu4Niw7Phu4fDs2LEgmbFqWLhuqDhu6Ft4bunYuG7jcOsw7Ni4bquw4PhuqbFqeG7n2LDs8OC4buBYmTDqWLhuq50xanhu6FiROG6ssWp4bufYj/EqcOJYk9pw7PEg2LDs+G7h8OzYsWp4bufxKnFqWLhu6Hhu4PFqeG7n2Lhuq7hu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhu6fhu4VwYkThu4Ni4buneeG6rmLEgndiw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgYuG6rsODxrDFqeG7n2LFqeG6puG7t8Oz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqu4buBb+G7peG7j2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q+G7p+G7gcOD4bufcMWp4bqjxJHhuqBFYuG7geG6sOG6rsaw4bqrw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6tXDhu6fhu59i4buB4bulcOG7n8WpOOG6q+G7p3DDssOy4bul4buP4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqsk4buh4bupYj/hu6HDgmLhuq7huqbhu7fFqeG7n2LDk+G7oXHFqeG7oWLhuqDhu6HDgmLFqOG7n+G6sMOJ4budxaliIOG6sMSpxaliJOG7oeG6tsOzYkThu4NiP+G7oXfFqeG7n2Lhu413w7Nixajhu5/EqcWpYuG7oeG7g8Wp4bufYsWo4buh4buDYsWp4bqm4bu3w7NiXXDGoeG6rmLFqOG7geG7p2LFqOG7n+G6sMOJ4budxaliXWjFqWJPcsWp4buhYuG6rsOD4buBxrBi4bqucOG7l8WpYuG7oeG7s2Lhuq7Dg0FiReG7qeG7gWLFqeG7oeG7g2Lhuq7hu4Xhu6diw7Phu6HGsGLEkWNi4buheWLFqeG7n+G7ocOoxrBi4bquw4PGsMWp4bufYkThurLFqeG7n+G6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy/hu6fhu4/DsnDhu4Hhuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7geG6ruG7gXDhu6fhu4Hhu5/hu4/Egi/EkWNkZWPDqS/GsMODcOG7n3DFqeG7geG7pS9w4bun4buB4buf4buPxILDquG6u+G6ucOpw6pjX+G6veG6r8O64bqg4buf4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNi4bq5Y2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2JlZOG6v+G6oEXDo+G6q8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiJOG7oeG7qWI/4buhw4Ji4bqu4bqm4bu3xanhu59iw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4Jixajhu5/hurDDieG7ncWpYiDhurDEqcWpYiThu6HhurbDs2JE4buDYj/hu6F3xanhu59i4buNd8OzYsWo4bufxKnFqWLhu6Hhu4PFqeG7n2LFqOG7oeG7g2LFqeG6puG7t8OzYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6dixajhu5/hurDDieG7ncWpYl1oxaliT3LFqeG7oWLhuq7Dg+G7gcawYuG6rnDhu5fFqWLhu6Hhu7Ni4bquw4NBYkXhu6nhu4Fixanhu6Hhu4Ni4bqu4buF4bunYsOz4buhxrBixJFjYuG7oXlixanhu5/hu6HDqMawYuG6rsODxrDFqeG7n2JE4bqyxanhu5/hurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurVw4bun4bufYuG7geG7pXDhu5/FqTjhuqvhu6dww7LDsuG7peG7j+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrJOG7oeG7qWI/4buhw4Ji4bqu4bqm4bu3xanhu59iw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4Jixajhu5/hurDDieG7ncWpYiDhurDEqcWpYiThu6HhurbDs2JE4buDYiThu6Hhu6liP8OD4bqmw4HFqeG7n2JP4buBxaliP+G7oeG6puG7ucWp4bufYuG6rsOD4bqqw7NiT+G7gcWpYsOT4buhdGLhu43hu4XGsGI/xKnDiWJPacOzYk/hurJwYj/hu6Hhu4HFqeG7oWI/4buh4bqwYsOz4buh4bq04bqgYmbFqeG7oWJE4bu3cGLDs+G7h8OzYsWp4buh4buDYuG6ruG7g3Bi4bquw4NBYsOz4buhxrBi4bqrYuG7gcWpOOG6q+G6q2JwOOG6q+G6q2LFqeG7nzjhuqvhuqtixIJwxanhu6E44bqr4bqrYsSCw4PDszjhuqvhu6Hhuq7huq7huqDhuqMvL+G7p+G7j8OycOG7geG6r2/hu4HGsOG6oOG7oeG6sOG6ruG7ocaw4bqvRMWpL8Oy4buB4bqu4buBcOG7p+G7geG7n+G7j8SCL8SRY2RlY8OpL8aww4Nw4bufcMWp4buB4bulL3Dhu6fhu4Hhu5/hu4/EgsOq4bq74bq5w6nhur3Dql/hurvhuq/DuuG6oOG7n+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYuG6uWNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiZWVk4bqgRcOj4bqrYsOJOOG6q+G6q8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiJOG7oeG7qWI/4buhw4Ji4bqu4bqm4bu3xanhu59iw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4Jixajhu5/hurDDieG7ncWpYiDhurDEqcWpYiThu6HhurbDs2JE4buDYiThu6Hhu6liP8OD4bqmw4HFqeG7n2JP4buBxaliP+G7oeG6puG7ucWp4bufYuG6rsOD4bqqw7NiT+G7gcWpYsOT4buhdGLhu43hu4XGsGI/xKnDiWJPacOzYk/hurJwYj/hu6Hhu4HFqeG7oWI/4buh4bqwYsOz4buh4bq04bqgYmbFqeG7oWJE4bu3cGLDs+G7h8OzYsWp4buh4buDYuG6ruG7g3Bi4bquw4NBYsOz4buhxrBi4bqrJeG6sOG6vmLhu4DFqWLEgnDFqeG7oWJFZ2Lhu6F5cGJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs+KAneG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/w4PGsMWp4bufYuG6oOG7oeG7h+G6rmJvcOG7m+G6sGLDs+G7oXRi4buN4buFxrBi4buheXBixanhu5/hu6FzxINiJOG7oeG7qWI/4buhw4Ji4bqu4bqm4bu3xanhu59iw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4LEg2I/w4PhuqbDgcWp4bufYm/hu4HFqWLDk+G7oXRi4buN4buFxrBiP8Spw4liT2nDs2LFqOG7n+G6sMOJ4budxaliIOG6sMSpxaliJOG7oeG6tsOzYsOJ4buZ4bqwYsOza+G6sOG6o2I/w4Phu5nFqWLDs+G7tWLEgsOBYsOz4buHw7Niw7Phu7Viw7Phu6Hhu5XEg2LDs+G7oXHFqeG7oWLEguG7h8Oz4buhYuG6puG6sGLhu41ncGLDs8OC4buBYsWo4buh4buDYsWp4bqm4bu3w7PEg2LDs+G7h8OzYsWp4buf4buDxanhu6HEg2Lhu41z4buBYuG6oOG7oeG6puG7tcWp4bufYsOza8WpYuG6rnHDs+G7oWLDs+G6qsOzYsWp4buf4buhcOG7mcWpYsOz4bqs4bqwxINiRGzFqWLDsuG6tMWp4bufYsSC4buHxanhu59i4bqu4buFxrDEg2LhuqDhu6HhurJi4buhQeG6oGJE4bu3cGLhu41w4buX4bqwYsO5cMahxali4buNw6zDs2Lhuq7hu6HhurJiw4Fi4bun4buzcGLhu6V1xanhu6FiROG6qsOzxINi4buNc+G7gWJv4buDxanhuq9iXWrFqWLhu43hu5di4buNw6zDs2JvcMah4bquYuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsSp4bunYuG7peG7g2LDs2ZwYsOz4buHw7Phu6Fi4bqu4buhw4Ji4bqu4bq0w7Ni4buh4buDxanhu6Fiw7Phu6Fxxanhu6HEg2JFxKnDiWLDsuG6qsWp4bufYuG7p3ZwYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu59i4bqu4buhdsWp4bufYuG6ruG7ocaw4buHxanhu5/Eg2Lhuq7hu4XGsGLhu41w4buX4bqwYsO5cMahxali4bqu4buh4bqwbMWpYuG7pUFwYsOz4buhxrBiw7Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2Lhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhuq5w4buVxali4buh4buDxanhu6Fiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Niw7nhu6FmxrBixILhu4fhuq7Eg2JFxKnDiWLDsuG6qsWp4bufYkThu4Ni4bquw4Nw4bubxaliw7nhu6Hhu4FwYsOz4buHw7Niw7Lhuqpi4buHxali4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYkThurLFqeG7n+G6r2Im4buB4bqwYuG7oXlwYsWp4buf4buhc8SDYsOz4bqyxanhu59iROG7t3BiRHDGocOzYuG7pXDhu5nFqWLDueG7leG6rmLhu43hu5ti4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpxINiw7Phu4fDs2Lhu41z4buBYuG6oOG7oeG6puG7tcWp4bufYkThu4Niw7Phu4fDs2LFqeG7oeG7g2Lhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhuqDhu6FmcGLhuq5s4bqgYuG6rsOD4bqwxanhu59i4bufcGZwYuG6ouG6sMOJ4buV4bquYsOz4buHw7NiRGrFqWLhu43hu5di4bulcOG7mcWpYuG6ouG6sOG7gcWpYuG7jeG7lcWpYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYsOz4buhxrBiw7nhu5Xhuq5iw7Nq4bqwYuG7oeG7hWLhuq5rxanhu5/Eg2Lhu6fhu4Ni4bquw4PhuqrDs2Lhuq5w4buV4bqgYuG7peG7g2Lhu6Hhu4Vi4bqua8Wp4bufYuG7n3Dhu4HGsGLhuq7hu6F2xanhu5/Do2Lhu41r4bqwYuG6ruG6pmLDs+G7ocawYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLEgmbFqWJF4bqwauG6rmJE4buDYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYsOz4buhxrBi4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYsWp4buf4bqweMWpYsWp4buhxKnFqWLhu6XhuqrDs2Jd4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs+G6r2I/bOG6oGLhuq7Dg+G6sMWp4bufYsOz4buHw7Nixanhu5/hurB4xali4bul4bqqw7Ni4buh4buzYuG6rsODQWLhu414xanhu59ib+G7g8awYsWp4buf4buhw6jGsGLigJxF4bup4buB4oCdYsWp4buh4buDYsOyeeG6rmLFqeG7h+G6rsOjYsO5cOG7mcWpYsOzd2Lhu6Hhu6nhu4Fi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n8SDYuG7peG7t+G6oGLhu6Hhu7HDs8SDYsWp4buhauG6rmLhu6Xhu4Niw7Phu4fDs2Lhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufYuG6oOG7ocO9YuG6ruG7oXbFqeG7n2LDssSpxali4bquecOzYm/hu4fFqWLhuq7Dg+G6tsOjYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu59iROG7g2LFqcSpxanhu59iw7Nq4bqgYsOz4buHw7Ni4bquw4Phu4Xhu6diw4li4bqu4buVYuG6ruG7hXBi4buNc+G7gWJv4buDxaliROG6ssWp4bufYsOz4buBxrDigKbhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu4VwYuG7oHlwYsWp4buf4buhc2Lhu6Vrxalixanhu4PDicSDYuG7pWfFqeG7oWLhu43hu4XGsGLDs+G7h8OzYuG6rnTFqeG7oWI/xKnDiWJPacOzYuG7jWdi4bquw4Phu4HGsGLhu59wasOJYsOz4buh4bqsxanhu59ixanhu6Fsxali4buNa+G6sGLhuq7huqZiw7Phu6HGsGLEkeG6u2LDsuG6qmLhu4fFqWLhu41r4bqwYuG6ruG6psSDYkThu7dwYuG6rsO9xanhu59iRHfFqWLhu41oxanhu59iw7nhurhi4bquw4Phu5nFqWJkY+G6r+G6u8SRZWLhuq7DimLhu414xanhu5/huq9iT+G7mcWpYsOz4buFxanhu6Fi4buN4bupxINiw7Phu4fDs2Jv4buZxaliw7PhuqTFqeG7n2Lhu41nYsO54bq4YsOz4buHw7Ni4bqu4buh4but4buBYuG6ruG7oeG6sGzFqWLhu41r4bqwYuG6ruG6pmJk4bq7YsOy4bqqYuG7h8WpxINiROG7t3Bi4bquw73FqeG7n2JEd8WpYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYmThurvhuq/DqmThurti4bquw4pi4buNeMWp4buf4bqvYj/hu6Hhu63hu4Fi4bqu4buh4bqwbMWpYsOz4buhxrBiROG7gcOJYuG6rnHFqWLDsuG6tMWp4bufYuG7jXdwYkThu7dwYmThurliw7Lhuqpi4buHxanEg2JE4bu3cGLhuq7DvcWp4bufYsWp4bufxKnFqWLDueG7ocawZsWpYuG6rsOD4buZxalixJFj4bqv4bq9w6pjYuG6rsOKYuG7jXjFqeG7n8SDYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu43hu6li4bqudMWp4buhYiThu6HhurZiP+G7oeG7sWLDs+G7qWLEkWJvcOG7mcWpYm9mxali4buNa+G6sGLhuq7huqZi4buN4bqmQcOzYsO54bq4YsO54buV4bquYuG7peG7g2Lhu41r4bqwYuG6ruG6pmLDsuG6qmLhu4fFqWLhu4xr4bqwYuG6ruG6pmLhuq7hu6Hhu4/GsGLhu6Fyxanhu6Fi4bqu4buh4bqsw7Ni4bugQeG6oGLhu414xanhu59iRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n2LDs+G7oeG6sMOJ4bubxali4bufcOG7gcawYuG6t08/4bqzYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu59iw7Nr4bqwYuG7jHjFqeG7n2Il4bqw4buBxanhu59i4bqi4bqw4buBYsSCdsWp4bufYuG7jOG7g2LDs8OC4buBYsOTdsWp4bufYuG6rsOJYsOTJGLhu4DGsGJd4bqw4buBYuG6t0/hu4FiXXJi4oCTYuG7oOG7g2LFqHlw4bqzYkR3cGLhuq7DvcWp4bufYsWp4buf4bqweMWpYkR3xali4buNa+G6sGLhuq7huqZi4buh4bu1xaliw6llw6pi4bquw4pi4buNeMWp4bufYkThu4Niw7Lhuqpi4buHxali4buNa+G6sGLhuq7huqZiw7nhu6HhurBi4bquw4Phu4VwYuG7n3B3xanhu59i4bufcOG7gWLEguG6tsOzxINi4bufcOG7gWLDs2vhu6di4bqu4buFcGLhu6HhurDDicahxaliP+G7geG7p2LFqHbFqeG7n2LDs8OC4buBYsOTdsWp4bufYuG6rsOJYsOTJGI/bOG6oGLhu43GsOG7g8WpYsOS4buAT+G7gMOTxq9i4bq34bquw73FqeG7n2LFqeG7n+G6sHjFqWJEd8WpYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYuG7n3Dhu4FwYuG7jcaw4buFxaliZGLhu6Xhu4NiZOG6uWNi4bquw4pi4buNeMWp4buf4bqz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buFcGJv4bqww71wYuG7n3Dhu4HGsGLhu6XhuqbhurBi4oCc4bue4bup4bqgYsSC4bqsw7Niw7PhurLFqeG7n2Lhu414xanhu59ib+G7g8awYj/EqcOJYk9pw7PigJ3Eg2JP4buBxaliw5Phu6F0YuG7jeG7hcawYj/EqcOJYk9pw7NiROG7g2LFqOG7n8Spxali4buh4buDxanhu59ixajhu6Hhu4Nixanhuqbhu7fDs2JdcMah4bquYsWo4buB4bunYuG7jWdi4buh4buzYuG6rsODQWLhurtjY2Lhuq7Dg3DGoeG6sGLhu414xanhu59i4bul4buD4bunYsSRY2LFqeG7n3ZwYsWp4buh4buDYsOz4buhxrBi4buheWLFqeG7n+G7ocOoxrDhuq9iw5Phu4fDs2LFqeG7n8Spxali4buh4buDxanhu59i4buNZ2LDs+G7geG7p2LDueG7leG6rmLhuq7hu4NwYuG6rsODQWLhu4HFqWLEgnDFqeG7oWJFZ2Lhu6F5cGJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs2JE4bu3cGLEgndi4bqucOG7l8WpYuG7n2vFqWLDqeG6u2Ni4bquw4pi4buNeMWp4bufw6NiZGRlYuG6rsO9YsOz4buh4bqsw7PEg2LDs+G7h2LFqeG7ocSpxali4bquw4PhuqrDs2Lhuq5w4buV4bqgYuG7jeG7qcWp4bufYuG7n+G7qeG6oMSDYiXhurDhur5i4buBxalixIJwxanhu6FiRWdi4buheXBiROG6ssWp4bufYj/EqcOJYk9pw7Ni4bufa8WpYuG6ucOpZcSD4bq9YuG6rsOKYuG7jXjFqeG7n8SDYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu43hu6li4bqudMWp4buhYiThu6HhurZiP+G7oeG7sWLDgsWp4bufYuG7oXli4buh4bu1xali4bq5Y2Ni4bquw4NwxqHhurBi4buNeMWp4buf4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/w4PGsMWp4bufYuG6ruG7oeG7uXBi4bufcOG7gcWpYsOycOG7ncWpYsOD4buBYsOz4buHw7Ni4buhxrDhu4Xhuq5i4buNecWp4bufYsOzw4Lhu4Fiw7Phu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhuq7Dg3LFqeG7ocSDYsOz4buHw7Ni4bqudMWp4buhxINiw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBYuG6rsOD4bqmxanhu59ib+G7g8OJYuG7n3Dhu7dwYuG6ruG7oXDGoeG6sGLhuq5w4buX4bunYsWpaMWp4bufxINiw7Phu7Vi4buheXBi4buNa+G6sGLhuq7huqZiROG7g2LEgmbFqWLhuqDhu6Ft4bunYsWpdsWp4bufLcOzdsWp4bufYsWp4buf4buhcMah4bqg4bqvYj90xanhu6FiJOG7oeG6tmI/4buh4buxYsOz4bupYsSRYuG7n3Dhu4HFqWLhu6Hhu4PFqeG7n2Lhu59w4bu3cGLhuq7hu6FwxqHhurBiROG7l2Lhuq5w4buX4bunYsWpaMWp4bufxINi4bqu4buh4buVYuG7p+G7hcWp4buhxINiw7Phu6Fxxanhu6FixILhu4fDs+G7oWLhuqbhurBi4buNZ3Bi4buNa+G6sGLhuq7huqZiROG7g8awYuG6rnTFqeG7ocOjYsOz4buHw7NixIJmxaliRGzhuq5i4buNw6zDs2Lhuq7Dg+G6psWp4bufYsOzw4Lhu4Fi4bqudMWp4buhw6Ni4bufcOG7t3Bi4bqu4buhcMah4bqwYuKAnD9xxalixanhu5/huqbDgMWp4bufYuG6ruG7oeG7uWLDs+G6tsWp4bufYuG7oOG6ssWp4bufYl3huqbhu7XFqeG7n+KAnWJE4buDYsWp4buf4buhxqFi4bqu4buh4bqwbOG6rmLigJzhu6Dhu4fhuq5iIMaw4buBxaliJOG7oeG6tmI/4buh4bux4oCd4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhu6Z54bquYkThu4NwYuG7oXLFqeG7oWJmxanhu6Fi4buhxrDhu4Xhuq5i4buNecWp4bufYuG7jeG7meG7p2Lhu59w4buBxrBi4bul4bqm4bqwYuG6q+G7nuG7qeG6oGLEguG6rMOzYsOz4bqyxanhu59i4buNeMWp4bufYm/hu4PGsGI/xKnDiWJPacOz4bqr4bqj4bq14bqu4buBb+G7peG7j2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q+G7p+G7gcOD4bufcMWp4bqjxJHhuqBFYuG7geG6sOG6rsaw4bqrw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6tXDhu6fhu59i4buB4bulcOG7n8WpOOG6q+G7p3DDssOy4bul4buP4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixILDg8OzOOG6q+G7oeG6ruG6ruG6oOG6oy8v4bun4buPw7Jw4buB4bqvb+G7gcaw4bqg4buh4bqw4bqu4buhxrDhuq9Exakvw7Lhu4Hhuq7hu4Fw4bun4buB4buf4buPxIIvxJFjZGVjw6kvxrDDg3Dhu59wxanhu4Hhu6UvcOG7p+G7geG7n+G7j8SCw6rhurvhurnDqcOqZF/DquG6r8O64bqg4buf4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNi4bq5Y2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2JlY+G6ueG6oEXDo+G6q8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2Lhu4Hhu6Vw4bufxak44bqr4buncMOyw7Lhu6Xhu4/huqti4buB4bul4bquOOG6q+G6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy/hu6fhu4/DsnDhu4Hhuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7geG6ruG7gXDhu6fhu4Hhu5/hu4/Egi/EkWNkZWPDqS/GsMODcOG7n3DFqeG7geG7pS9w4bun4buB4buf4buPxILDquG6u+G6ucOpw6rEkV/hur/huq/DuuG6oOG7n+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYuG6uWNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiZcSRZOG6oEXDo+G6q8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq1cOG7p+G7n2Lhu4Hhu6Vw4bufxak44bqr4buncMOyw7Lhu6Xhu4/huqti4buB4bul4bquOOG6q+G6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy/hu6fhu4/DsnDhu4Hhuq9v4buBxrDhuqDhu6HhurDhuq7hu6HGsOG6r0TFqS/DsuG7geG6ruG7gXDhu6fhu4Hhu5/hu4/Egi/EkWNkZWPDqS/GsMODcOG7n3DFqeG7geG7pS9w4bun4buB4buf4buPxILDquG6u+G6ucOpw6plX2Rj4bqvw7rhuqDhu5/huqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LhurljY+G6oEXDo2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bqu4bqjYmXhurlk4bqgRcOj4bqrw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurVw4bun4bufYuG7geG7pXDhu5/FqTjhuqvhu6dww7LDsuG7peG7j+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4buecOG7t3Bi4bqu4buhcMah4bqwYsWp4buf4buhxqFi4bqu4buh4bqwbOG6rmLhu6Dhu4fhuq5iIMaw4buBxali4bqu4buFcGLhuq7Dg3Dhu5vFqWLhu6Vn4bunYuG7nnDhu7dwYuG6ruG7oXDGoeG6sGLhuq5w4buX4bunYsWpaMWp4bufYsOz4bu1YuG7oXlwYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYkThu4NixIJmxali4bqg4buhbeG7p2LFqXbFqeG7n8SDYsOzdsWp4bufYsWp4buf4buhcMah4bqgYsOz4buHw7Ni4bqudMWp4buhYkThurLFqeG7n2I/xKnDiWJPacOz4bqrYsSCw4PDszjhuqvhu6Hhuq7huq7huqDhuqMvL+G7p+G7j8OycOG7geG6r2/hu4HGsOG6oOG7oeG6sOG6ruG7ocaw4bqvRMWpL8Oy4buB4bqu4buBcOG7p+G7geG7n+G7j8SCL8SRY2RlY8OpL8aww4Nw4bufcMWp4buB4bulL3Dhu6fhu4Hhu5/hu4/EgsOq4bq74bq5w6nDqsOpX2Rk4bqvw7rhuqDhu5/huqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LhurljY+G6oEXDo2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bqu4bqjYmXEkWThuqBFw6PhuqvDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG7nnDhu7dwYuG6ruG7oXDGoeG6sGLFqeG7n+G7ocahYuG6ruG7oeG6sGzhuq5i4bug4buH4bquYiDGsOG7gcWpYuG6ruG7hXBi4bquw4Nw4bubxali4bulZ+G7p2Lhu55w4bu3cGLhuq7hu6FwxqHhurBi4bqucOG7l+G7p2LFqWjFqeG7n2LDs+G7tWLhu6F5cGLhu41r4bqwYuG6ruG6pmJE4buDYsSCZsWpYuG6oOG7oW3hu6dixal2xanhu5/Eg2LDs3bFqeG7n2LFqeG7n+G7oXDGoeG6oGLDs+G7h8OzYuG6rnTFqeG7oWJE4bqyxanhu59iP8Spw4liT2nDs+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqgw6Lhu4xwxanhu6FiXeG6pOG6tS/huqDDog==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ Đoan Hùng

Sức trẻ Đoan Hùng
2013-04-03 10:00:00

PTO- Sáng tạo, đổi mới hình thức hoạt động phù hợp với hoàn cảnh thực tế địa phương, tâm lý lứa tuổi mỗi vùng miền, nhiều năm, phong trào Đoàn Thanh niên ở Đoan Hùng...

Gia tăng nguy cơ chết người khi bị TNGT

Gia tăng nguy cơ chết người khi bị TNGT
2013-04-03 08:01:00

PTO- Đội mũ bảo hiểm (MBH) từ lâu đã trở thành quy định bắt buộc với mỗi người dân khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy và nó đã trở thành thói quen của cả cộng đồng.

Gia tăng nguy cơ chết người khi bị TNGT

Gia tăng nguy cơ chết người khi bị TNGT
2013-04-03 08:01:00

PTO- Đội mũ bảo hiểm (MBH) từ lâu đã trở thành quy định bắt buộc với mỗi người dân khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy và nó đã trở thành thói quen của cả cộng đồng.

Thị xã Phú Thọ: Ngổn ngang rác thải ven đô

Thị xã Phú Thọ: Ngổn ngang rác thải ven đô
2013-04-02 11:01:00

PTO- Nếu như ở khu vực trung tâm thị xã Phú Thọ, vấn đề rác thải sinh hoạt không còn là nỗi lo của nhiều gia đình nữa thì ngược lại ở khu vực các xã vùng ven của thị xã như:...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long