Cập nhật:  GMT+7
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MErhu59rNsawauG6teG7kTbhu41q4buR4bqvNmrhu5Xhur08NsOKazbGsGzhur1qNuG7j27hur1qNsWp4buzNuG6vmnDtDZK4buxw7TEqTbhu7fhurc24buNauG7m8O0xKk2xKlr4bqvw7Q24bu34bqlw7Q2auG7keG6sTZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKkgL2o4MCDDuTAga8O1xKk24bqv4buPa8Spw7Q7NeG7j+G7geG7icawNTbFqeG7p+G6vTs1asawxrDDuTwvL+G6u+G6r+G7kcO5auG7qcawauG7kX3hu7fDtC/hu5Hhu4/DqsOq4bqvxrDhuq8v4bu54buB4bq7xalrxrDhu4Ev4bu34bqvw7QtauG7keG6ry1B4bqvLWrhu5FrLzk3ODgvOC84OcOgOeG6ujfEg8Ojw6PhurrhurovODnDoMSDOMOh4bqjw6HDoMOhw6A3N183Nzfhu4/hu5HEqeG7kX3DssO5xKk1MC02w5TEqeG6t8OBNjnDoC04OHs24buuw4E24bq74bqvw7Q24bul4bup4bud4bq9NsSpa+G6rzbhu6jDlOG7gMWo4bq84buQNuG7tmvDrcawNsOU4bqvw7U24bu34bq3NuG7qOG6usOUw4o2xrBvw7RqNsOZauG7qzbGr2rhu5U24bq/w6I2xrDhu6E24bq9anjhur02SuG7n2s2xrBq4bq14buRNuG7jWrhu5Hhuq82auG7leG6vTw24oCcw4prNsawbOG6vWo24buPbuG6vWo2xanhu7M24bq+acO0Nkrhu7HDtMSpNuG7t+G6tzbhu41q4bubw7TEqTbEqWvhuq/DtDbhu7fhuqXDtDZq4buR4bqxNkrhu7HDtMSpNuG7tndxw7TEqeKAnX02xq9q4bqvw7U2w6rDvTZq4bufazbGsGrhurXhu5E24bq94buTNsav4buhw7TEqTbGsGp3NuG7jcOANuG7qOG6uuG7pMSoNuG7qMOU4buAxajhurzhu5A24bu2a8OtxrA2w5Thuq/DtTbDmWrhurPDtTbFqOG6r8O0ajbhurxqY+G7qT42w5lq4buTNuG6vGrhu682xrBu4bq9ajbhu6jhurrDlMOKNsawb8O0ajbDlMSp4bupw4Hhu4vDtDbGr2puNuG7jGvDtTZK4bq1az424bq94buxw7TEqTbhur3hurHhur02xKjFqHs2xq/FqHs24bq94bqx4bq9NsO0auG6tzbFqeG7szZq4buV4bq9NmrhurfDtMSpNuG6v8SR4bupNuG7tmvDrcawNsOU4bqvw7U24bu34bq3NuG7j8Oiw7RqNuG6v+G6s+G7kTbDteG7n8awNsWp4budNsWpdXs24bq74bqvw7R7NsO0xKnhurfDtGo24bq94buv4bqvNsawb8O0an0gw7kwIGvDtcSpNsWp4bun4bq9OzVqxrDGsMO5PC8v4bq74bqv4buRw7lq4bupxrBq4buRfeG7t8O0L+G7keG7j8Oqw6rhuq/GsOG6ry/hu7nhu4HhurvFqWvGsOG7gS/hu7fhuq/DtC1q4buR4bqvLUHhuq8tauG7kWsvOTc4OC84Lzg5w6A54bq6N8SDw6PDo+G6uuG6ui84OcOgxIM4w6HhuqPDo+G6o+G6oTc3N1/hur1q4bup4buRw7TEqX3DssO5xKk1MCDDuTDDlOG7n2s2w6rhu6nDtMSpNmrhu59rNsawauG6teG7kTbDtGfhu6k24bq7ZcawNsSpa+G6sTbGsOG7p2424bq94buv4bqvNsOqazbGsGzhur1qNuG7j27hur1qNsWp4buzNuG6vmnDtDZK4buxw7TEqTbhu7fhurc24buNauG7m8O0xKk2xKlr4bqvw7Q24bu34bqlw7Q2auG7keG6sTZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKl7NsaweTbhur/hu5M24bq/d+G6rzbhu6fhuq82w7Rq4bu1w7TEqTbhurtrw63DtDbDuWrhurHDuTbhu7fhurc24buNaDZq4buR4bqz4bq9ajbhurvhurXhu5E2xrDhu6PDtDbhu7fhurc2w7lq4bqxxrA2auG7qcOBNuG6veG6seG6vTbEqWvhurE2xrDhu6duNuG7t+G6pcO0Nmrhu5HhurE24bu3ZcawNsawasOsNuG7t+G6tzbDuWprNuG7t2XGsDbGsGrDrD42w7Rq4bu1w7TEqTbEqWvhurE2xrDhu6duNsO04buhazbhurtlxrA24bq94buv4bqvNuG7juG7izZq4bufazbhur5pw7Q2SuG7scO0xKl7NkHhu4HDtTZB4buHxrA24buNauG6tTbDtOG6pcO0xKk24bq/4bqxw7k2eMO0xKk24bq94bqx4bq9Nsawa2fhu6k24bq9amw24bq/aTbhu6fhuq824bq/4budazbhu7dyazbhu7drw63hur024bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q2w6prNsWp4bq1w7Q24bu34bqlw7Q2auG7keG6sTbDuWprNuG7t2XGsDbGsGrDrDbGsGpoNsSpa3JrezbGsHk24bq/4buTNuG6v3fhuq824bun4bqvNuG6veG6seG6vTbhu41q4bupw4Fow7Q2w7TEqWpuNuG6v+G7nWs24bu3cms24bq94bqx4bq9NuG6vXE24bul4bup4bqvw7Q24bq9anjhur02w7ThuqXDtMSpNkHhu4HDtTZB4buHxrA2xrDhu6dtw7RqNsavauG7rzbGsHdyw7TEqTbhur1q4buRNuG7j2XDuTZq4bujNsWpcTbGsOG7p23DtGo24buow5Thu4DFqOG6vOG7kH0gw7kww5lq4bqxxrA24bq7a8Os4bupNsaw4bqzazZq4bufazbGsGrhurXhu5F7NsOZauG7kzbhurxq4buvNsawbuG6vWo24buo4bq6w5TDijbGsG/DtGo2w5TEqeG7qcOB4buLw7Q2xq9qbjbhu4xrw7U2SuG6tWs24bq/aTbDtMSpam424bq94bqx4bq9NsO0auG6tzbhu41q4buR4bqvNmrhu5Xhur024buP4bq3w7U2xanhurHDtMSpNsaw4buXNuG6veG6seG6vTbhu7dkw7Q24bq/aTw2xq9q4bq3w7RqNsaww73hu6k2w7TEqWprZ8O0NuG6vXjhu6k24bq94buv4bqvNuG6veG6seG6vTbDtGrhurc2xanhu7M2auG7leG6vTbhu7Zrw63GsDbDlOG6r8O1NuG7t2k2xrBqc2s24bq/4bqzazZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKk24bu34bq3Nsaw4bun4bupw7TEqTbGsGPDtTbDtHdy4bq9NuG7tuG6pcO0NuG7juG6r8O0xKk2xrBqc2s24bq94buhNuG6v+G6s2s+NkDhurHhur024bq/bsO0ajbhu6fGoTbGsGzDtDbDtMSpd8O6w7TEqTZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKl7NuG7j+G7izZq4bufazbhur5pw7Q2SuG7scO0xKk24bu3cms24bq/buG6rzbhurvhurfDtDbEqeG7neG6vTbhu4/hurc2w6prNsawbOG6vWo24buPbuG6vWo2xanhu7M24bq+acO0Nkrhu7HDtMSpNuG6v3d04bq9NuG6veG7n8O0xKk24bq/4bujw7TEqTbhur3hurHhur02w6pjw7Q2xrDhu5/hur024bu2a8OtxrA2w5Thuq/DtTbhur/hu6PDtMSpNsawauG7qWXDtDbhu7dpNsO0amXDtDbGsGp44bq9ezbEqWvhu7U2xKltw7R7Nsaw4bubw7Q2xrDhurPhu5E24bu34bq3NsWpw702w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhur3hu6/huq82xrBsw7Q2w7TEqXfDusO0xKk2xrBqczbhur3hu6vDtMSpNuG6veG6seG6vTbhu7fhu6nhuq82SuG7scO0xKk2xrDhu6fhu5HDtMSpNsawa2jDtDbGsOG7p23DtGo2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhur3hu6/huq824buPbuG6vWo2xanhu7M2w6pjw7Q2xrDhu5/hur024bu2a8OtxrA2w5Thuq/DtX024buk4bup4bqvNmrhu59rNsawauG6teG7kXs2xKnhu5PDuTbDuWrEkcO0NsSpa+G7q8O5Nsawb8O0ajZBY8OBNsOqw73DtMSpNuG6u+G7nzZq4bujNsWpcTbigJw24buO4buLNmrhu59rNuG6vmnDtDZK4buxw7TEqTbigJM2xrBsw7Q2w7TEqXfDusO0xKk2SuG7scO0xKk24bu2d3HDtMSp4oCdNuG6v8OsNuG6v2k24bq94buzNuG7t3JrNuG7qMOU4buAxajhurzhu5A24bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q24buP4bq3NsOqazbFqeG6tcO0NuG7t+G6pcO0Nmrhu5HhurE2xrBqaDbEqWtya302w5lq4buTNuG6vGrhu682xrBu4bq9ajbhu6jhurrDlMOKNsawb8O0ajbDlMSp4bupw4Hhu4vDtDbGr2puNuG7jGvDtTZK4bq1azbhu41q4bqrw7TEqTbhur9uw7RqPDbGr2/DtGo2w5lq4burNsavauG7lTbFqWY2xrDhu6E24bq9anjhur02xrBqw73hur02amvDrcO0NsO0xKlqa2fDtTbGsOG7q+G6vXs24buNasOpw7Q2xrDhu6d3ccO0xKk2auG7keG6t8O0NsawZMawNuG6veG6seG6vTbDuWrEkcO0NuG7t2vDreG6vTbhu49rZ8O0NuG7peG7qeG6r8O0NuG6v8OsNmrhu5HhurfDtDbhur1qb8O0ajbhurvhu582auG7ozbFqXE2xrDhu6fhu5HDtMSpNsawanNrNsSpa+G6r8O0NsWpcsO1NsO0amTGsH0gw7kwPTbhu41raMO0NsawauG6teG7kTbhu4/hu6llw7Q24bq94buv4bqvNuG6veG6seG6vTbhur1q4bupw4Fnw7Q2xKlr4bqvNmrhurfDtMSpNuG6v8SR4bupNuG7t2k2xanhu7M2auG7leG6vTbGsGXDuTbGsOG7p+G7qcO0xKk24bu34bq34buRNuG6veG6seG6vTbDtGrhu5PDtTbhu7dkw7Q24bq/aTw2xq9qc2s24bq/4bqzazZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKk2LTbGsOG7p+G7qcO0xKk2xrBjw7U2w7R3cuG6vTbhu7bhuqXDtDbhu47huq/DtMSpNsawanNrNuG6veG7oTbhur/hurNrPjbGsGzDtDbDtMSpd8O6w7TEqTZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKl7NuG7j+G7izZq4bufazbhur5pw7Q2SuG7scO0xKk2xrDhu6fhu5HDtMSpNsawa2jDtDbGsOG7p23DtGo2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhur3hu6/huq82w6pjw7Q2xrDhu5/hur0+NuG7jWrhu5vDtMSpNsSpa+G6r8O0NuG7t+G6pcO0Nmrhu5HhurE2SuG7scO0xKk24bu2d3HDtMSpNsaw4bun4buRw7TEqTbhur9zazbFqeG7ncO0xKk2xrBsw7Q2w7TEqXfDusO0xKnigKY24bu24bq3NuG6vWp3ccO0xKk2xrDhu6dtw7RqNmrhurfDtGo24bq/4bufw7TEqTbFqeG6r+G7qTZq4bufazbGsGrhurXhu5E24buP4bq3NsawZcO5Nsaw4bun4bupw7TEqTbhu7fhurfhu5E24buP4bq3w7U24bunxqE2w7Thu59rNsOq4bupw7TEqTbigJw2xq9sw7Q2w7TEqXfDusO0xKk24oCTNsO0xKlqazbhu4/hu4s24bu34bq3NuG7juG7izZq4bufazZK4buxw7TEqTbhu7Z3ccO0xKnigJ024buP4bq3w7U24bq9auG7rzbhur9pNuG6vWpsw7RqNsaw4bunbcO0ajbhu6jDlOG7gMWo4bq84buQNuG6veG7m8O0xKk2w7RqZcO0NuG6v2PDgTbhu4/hurc2w6prNsWp4bq1w7Q24bu34bqlw7Q2auG7k+G6rzbDuWprNuG7t2XGsDbGsGrDrDbGsGpoNsSpa3JrfTbhuq7DtGo2w5lqd3HDtMSp


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

20 năm giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”

20 năm giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”
2009-11-25 13:37:00

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Sơn được thành lập ngày 27-10-1990. Từ đó đến nay, Hội luôn hoàn thành tốt các chương trình hoạt động và mọi nhiệm vụ được giao. Có nhiều...

Một CCB năng động

Một CCB năng động
2009-11-25 13:30:00

Đó là ông Nguyễn Văn Tài, 58 tuổi, chi hội 18 Hội CCB xã Đào Xá (Thanh Thủy). Ông Tài nhập ngũ năm 1971, phục viên năm 1977 trở về xây dựng quê hương vào đúng lúc gia đình còn...

Thông xe kỹ thuật cầu phao

Thông xe kỹ thuật cầu phao
2009-11-24 10:21:00

qua sông Hồng Sau hai ngày khẩn trương làm đường và lắp ghép, 4 giờ chiều ngày 23 -11, cầu phao bắc qua sông Hồng nhằm giảm tải cho cầu Thăng Long đang trong quá trình sửa...

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu
2009-11-24 08:00:00

Khu 11 xã Lương Lỗ (Thanh Ba) là khu dân cư tiêu biểu. Toàn khu hiện có 86 hộ, thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Số gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long