Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylG4bunbOG7hV1GbjhdZmFsZl1ycGlsZl1q4bq7bF1j4buPXXJmw61d4but4bqjbF1rZ2xmKC9mICko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n0ZkOGJbKVJn4bq9bF1y4buXZ11rw7rhuqtdcmfhurtzXXbhurN3XWLhu6ls4buFXVI4a11M4buPbOG7hV1ycOG7nV1yZmFsZl1mc3fhur9sXWzhu49s4buFXXJm4buPbF1r4buXZ13hu61hbV3huqtzw7VnXWzhuqNrXTAiMDE6XWvhu5FyXXJwbWzhu4VdbGbhu7Fs4buFXWxmZ+G6v2td4butw7pd4buhczhsXXJww7Ns4buFXWphXWPhu6c4XXJmw61dcnDhurVsXUbhu6ds4buFXUZuOF1ycOG7nV1yZmFsZl1j4buPXXJmw61d4but4bqjbF1rZ2xmO11D4buBXWPDoXJda8O64bqrXXJn4bq7c11jbjpd4bqr4bq14bufXcO5dzpd4bqrZmhsZl3hu6Fzd8OqbF3hu61hXWxm4bqzbF1i4bqzbF1yZsOtXXJw4bq1bF1j4bqhXeG6q25dbGZnw6pzXWzhu5ldauG7qeG6q11sZsSDa13hu59mOXJdcnBn4buBbF3EqWdsZl1y4bq9XS1dduG6oV1m4buRZ13EqeG6vXJdZuG7m+G7n13hu63hu5dnXXbhurN3XWLhu6ls4buFXWbDoV1yw6Js4buFOl3huqtmw6xsZl1ycDhs4buFXWPhu49dcmbDrTpdcsawbOG7hV3huqnhu6fhu5fhuqtdbOG6s2zhu4Vd4bqrOG1dY8ahZ11xw7Vs4buFXWxm4bqzbF1i4bqzbDtdQ+G6vWxdcmbGoWddY2fhu4FrXWxhdzpdcmbDrV1ycOG6tWxdY+G6oV1jw6FyXTcvN11yZ+G6u3Nd4bqrZmhd4butYV0zMC8zMF3huqtmw6xdcmfhurtzXWPhu49dcmbDrV3hu63huqNsXWtnbGY7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqo44bufcmdtbFspKGdr4buFXeG6q2o4cXFAW2fhuqpkbHJkcFtdcXJ3amRAW+G7r2dicmYmXSAiIiLhu592P11mZGfhu4VmciZdNDQ04bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6qzvhuqk4beG7n2ZzcmZtO+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvMDEwMi8gICBiMSA0IjIgNXI2MjY0aiAtIDQiYjEgIjMwMjFyNjEgNWozLWc74buJ4buf4buFW104anJAW0bhu6ds4buFXUZuOF1mYWxmXXJwaWxmXWrhurtsXWPhu49dcmbDrV3hu63huqNsXWtnbGZbXeG7r2dicmZAWyAiIiJbXWZkZ+G7hWZyQFs0NDRbXS8p4bqqZsOsbGZdcnA4bOG7hV3hu63DrDhdZsOoXXJw4bq7bF1yc3fhur1sXeG7n2bDtV1Gw7RdUmZn4bq7bF1G4bun4buVbOG7hTpdcmbDrV1ycOG6tWxdRuG7p2zhu4VdRm05Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSZsOtXXJw4bq1bF1G4bunbOG7hV1GbjhdamFdY+G7j11yZsOtXXJwc2zhu4VdcuG6s2td4bqrw7k4XWZzd+G6v2xdUjhrXUzhu49s4buFXeG6q25dZuG6v11yZsO1bOG7hV3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFXXJmc+G6pWxdauG7m2dd4bqrbl1sZmfDqnNd4bqr4bqzd11xw7Vd4buhc8O14bqrXWrhu5E6XWPhu6fGoWzhu4VdcsOsbGZd4bqrZsOhd13hu6FzOF3huqt1bOG7hV1m4bq/XXJmw7Vs4buFXeG7hWc4bV1yZuG7j2zhu4VdY+G7p+G7m+G6q11jw6JzXXLhu6ddduG6s3ddYuG7qWzhu4VdcuG7p+G7lWzhu4VdY8O1Z11mbWFsXXJmZ+G6v2w7XUxm4buxbOG7hV134bq9c11yw7VdbGF3XWPhuqFdcsOhbV1jZ8Oqc13EqWfhur9sXXJmc+G6pWxdauG7m2dd4bqrZm1d4butZ+G6v+G6q11q4bunc11yZuG7j2zhu4VdZmFs4buFXWZtOTpdcmZ04bqrXWPhuqd3XeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXXJm4bun4buVbOG7hV1rw6FnOl1iw63huqtmXeG7rcO6Ol3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxd4bqrZnN34buBbF1iw63huqtmXeG6q+G7lV3huqvhurVzXWo4bV1j4buRbOG7hV1yw6FnXWPDrThd4bufZuG7p+G7lWzhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qmZnOF1xw6ld4but4buXZ13hu59mbmzhu4Vd4butZ+G6u2xdZmFsZl1ycGlsZl1q4bq7bF1j4buPXXJmw61d4but4bqjbF1rZ2xmOl1jw7Rs4buFXeG6q2ZoXUZtYWzhu4Vd4bus4bqjbF1NOGddLV3huqhoXXJm4bunXUPDoGzhu4Vdw7l3XXJmw61dcnDhurVsXeG6q2ZtXeG6qWfhur1yJl3igJzEqGZuXcSpZuG6o2xdbGbhurVyXeG7reG6rWxdamFd4but4bq1bF1jw6pdcmlsZl1ycMOhbOG7hV1q4bq1bF3huqtmZ+G6vWtdam9s4buFXWPhu6fGoWzhu4U6XeG7rcOsOF1mw6hdxKlnbGZdYm04bGY6XeG6qXPhu49sXeG6qTlsOl3hu61nXeG7n2bDoWtdcnDhuqVyXXLhu6ldOGxdcm1hbF3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFOl3DoGxmXWbhu6fhu51s4buFXWPhur1sXWJn4bq/bF1rw6FtXWPhu49dcmbDrV3huqvDuThdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTtdQ+G7gV3hu4Vnw6BnXeG7oXN34bq9cl3hu63hurVsXWPDql1sYXc6XeG6qDhsXeG6q2bhurXhu59dZmFsZl1Dw6Bs4buFXeG6qeG7kV1yZsOtXXJw4bq1bF1j4bqhXXA4XUzhu4Vmw61d4buhc3fhur1yXXHDtV0xNF3hu63Dql124bqzd11i4bupbOG7hV1yZsOtXXJw4bq1bF1G4bunbOG7hV1GbjhdY8Ohcl3huqtmc+G6p2xdY+G7j11yZsOtXeG7reG6o2xda2dsZl3hu4VnOGddY23DoWxdMCIwMC0wIjAxO11D4bq9bF1sOHddY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hV1j4bqhXWPDoXJdY+G7p+G7m+G6q13EqeG6vXJd4buhc8OgXWxm4bunXWttbOG7hV1j4bubZ1s7XVJmZG1dY246XeG7hWfDoGddcm3DoF3huqs54bqrXXJw4bunxqFs4buFXWbhu5vhu59d4bqrw7VdcmlsZl1q4bq1bF3huqtmZ+G6vWtdam9s4buFOl1qw6pdY+G7p8ahbOG7hTpd4butw6w4XWbDqDpdY2fhu4FrXWbDs+G7n13huqtm4bubXXLhu6ld4bufZjlyXeG7rWdd4bufZsOha11mYWxmXWo4bOG7hV04bF1ybWFsXeG7hWc4bV1yZuG7j2zhu4VdY+G7p8ahbOG7hV3huqnhu5E7XVE4c11m4buVbF1mOGddcmY5bOG7hV1wOF3hu6Fz4bqzbDpdY+G6vWxdbDh3Ol1yZsOtXXJw4bq1bF1j4bqhXXbhu6tdanhdZuG7lWxdICIiXWbhu5FdxKlnbGZdYm04bGZdauG6tWxd4bqrZmfhur1rXWZhbGZdajhs4buFXThsXXJtYWxd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hTpd4buFbuG7n13hu59mw6JsXWPDoGtd4bqpw6BtXWPhu6fGoWzhu4Vdcmbhu49s4buFOl1mw6hdcmZtOWzhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qjnhuqtdcnN34bq9bF1j4bunxqFs4buFXXJw4bq7bF1jw604XeG6qWFsXXJmw61dcnDhurVsXWPDqnNd4bqrbl3hu63DrDhdZsOoOl3huqvhurN3XXY4bGY6XWNn4bq/bF3huqtmZ+G6vXNdcTls4buFOl1wOeG6q11yZsOgZ11xZ2xmXWZtw6FyXWPhu6fhu5vhuqtdcmZzXeG7hW1rO13huqo54bqrXeG6q+G7j2zhu4VdcnBpbGZd4bqr4buPbOG7hV3huqvhu5Fs4buFXWPhu6fhu5vhuqtdY8Oic11y4bunXXbhurN3XWLhu6ls4buFOl1s4bqzbOG7hV3huqvhurXhu586XeG6q8OgZ11yw6FtXWPDoXJdcmfhurtzXeG6q2Zz4bqnbF3hu6Fzd11jw61sZl3hu61hXcSpZjhnXXJmOeG6q11mZ+G6v3Nd4buhc8OgO10gIiI9XWxmYV3hu63huqNsXWZuOF3EqWZzXWLhurNsXeG6q+G7p13huqtuXWPDonddY8O5XXJmZ+G6vXJd4bqrZuG6vV3hu63huqNsXWZuODpdceG6s2xdcuG6peG7n11yZuG7gV1iw7rhuqtdcmbhu4FdcmY4bV3hu61hXeG6qznhuqtdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdcuG6peG7n11yZuG7gV3EqWY54bqrOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl0gIiIi4bufdj9dZmRn4buFZnImXTUgMeG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy/huqs74bqpOG3hu59mc3JmbTvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLzAxMDIvICAgYjEgNCIyMDByNTQ2MGogIi0gNCJiMSAiMzYyM3IyMzAiaiAtZzvhu4nhu5/hu4VbXThqckBbRuG7p2zhu4VdRm44XWZhbGZdcnBpbGZdauG6u2xdY+G7j11yZsOtXeG7reG6o2xda2dsZltd4buvZ2JyZkBbICIiIltdZmRn4buFZnJAWzUgMVtdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qjjhu59yZ21sWylSZsOtXXJw4bq1bF1G4bunbOG7hV1GbjhdZnN3XWPhu5Fs4buFXWrhu6nhuqtdauG7p+G7m2zhu4VdcmY4a13hu4VnOF3hu4Vnw6BnXXJtw6BdZmFsZl1qOGzhu4VdOGxdcm1hbF3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFXXLDoWddxKlmc13hu63hu6nhuqtd4bqrZuG7m11i4bqzbF1xZ2xmOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylLw7rhuqtdcmfhurtzXeG6q8O1cl1q4buNZ13huqvDuThd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdcnBpbGZdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdbOG7j2zhu4Vdcmbhu49sXWvhu5dnOl1j4buPXXJmw61d4but4bqjbF1rZ2xmXWphXWzhurNs4buFXeG6qzhtXeG6q2bhurVyXWrhu6fhu5ts4buFXeG6q3Phu5HhuqtdccO1bOG7hV1s4buF4bunxqFnXWLhurNsO13hu6zhu5dnXWrhu5tnXXJm4bq9XWphXXJwc2zhu4VdcuG6s2tdxKlnbGZdcuG6vV0tXeG6q2ZobGZdcnDDrV0tXeG7reG6o2xdZm44XeG6q8O5OF1mc3fhur9sOl1sZuG7sWzhu4VdbOG6o2td4buhczg6XVPhuqhMQl1yZsOtXXJw4bq1bF1j4bqhXXLDoW1dY2fDqnNdxKln4bq/bF1yZnPhuqVsXWrhu5tnXcSpZnN34bq9bF3EqWZo4bqrZl1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXWPDonNdcuG7p13EqWdsZl1ibThsZl1yZuG7p+G7lWzhu4Vda8OhZzpdYsOt4bqrZl3hu63Dujpd4buFbuG7n13hu59mw6JsXXJmdOG6q11j4bqnd13EqWdsZl1y4bq9XS1dduG6oV1m4buRZ11jw604XeG7n2bhu6fhu5Vs4buFO11GbcOhcl1j4buRbOG7hV1yZuG7p+G7lWzhu4Vda8OhZ13hu59mOXJdcnBn4buBbF1yZmRtXWbhu6fhu5ds4buFXWM4XWLDoWzhu4Vd4bqrOeG6q11qbcOhZ11maWxmXcSpZ2xmXWJtOGxmXWLDreG6q2Zd4butw7pdbGbhu6cmXUxmYV1mYWzhu4U6XXFn4bq7c11yZsOtOl3huqlz4buPbF3huqk5bF1y4buTbOG7hV1m4bub4bufOl3huqNsXXPDtWzhu4U6XWs4d11r4bqv4bqrOl3EqWdsZl1ibThsZl3hu63huqVsXXLDoGc6XeG7hW9dZmFsOzs7XUZn4bq/bF1sOHc6XXJmw61dcnDhurVsXeG6q25d4buFw6JsXTYiIl1m4buRXcSpZ2xmXWJtOGxmOl3hu4Vnw6BnXeG7oXN34bq9cl3hu61n4bq/4bqrXWpha11yw6FnXeG6q2bhu5ld4bqrZm1dZmFs4buFXWzhu4VmaWxdajhtXWPhu5Fs4buFO11Sw6xdauG6v11qOG1dY+G7kWzhu4VdcnBtbOG7hV1j4buRXXJz4buTZ13huqtuXeG7rWfhur/huqtdamFrXeG6q2Zn4bq9a103Mz07XVJmc11sZuG6peG7n13huqlpbGZd4buhc+G6s2xdY8Ohcl0zIjowXXJwZ+G6v3NdY8O0bOG7hS9s4buF4bunxqFnL2zhuqNrXS7huqs4bV1m4buVbF1rxanhuqtd4bqpaWxmXeG7oXPhurNsXeG6q2ZzbOG7hV1ybWFsXXLDrGxmXWZn4bq/bF1sOHddY8Ohcl0yNV1ycGfhur9zXWPDtGzhu4UvbOG7heG7p8ahZy9s4bqjayE7XVLDrF1q4bq/XWbhu5FdbOG7hWbDqG1dYzhd4bqrZmfDqnNdYnN3XXJwaV1rxanhuqtd4buFZ8Oga11mYWzhu4VdbOG6o2s6XWZn4bq/bF3huqtvbF1ycOG6u2xdMD07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUPhur1sXUbhu6ds4buFXUZuOF1m4buPa11sOHc6XcSpZuG7j2zhu4VdxKlmbl1j4buBXWxm4bqlbF1wOF1x4bupXXJmOHddY+G7k2ddcOG7jV1sxJFyXeG7rcOqXWJn4bq/bF1rw6FtXWPhu49dcmbDrV3hu63hu5dnXWZhbOG7hV1qbcOhcl1i4bupXTlsXcSpZnNdYuG6s2xd4bqr4bunOl3EqWZzXWPhu49dcmbDrTpd4bqrw6BnXXLDoW06XWzhurNs4buFXeG6q+G6teG7n11mw6FdcsOibOG7hV3hu4VnOG1dcmbhu49s4buFXWM4bOG7hV1j4bun4bub4bqrXXJo4bqrZl3huqvhu6nhuqtdcnBn4buBbF3EqWY4ZztdQ+G7p+G7m+G6q13huqln4bq9cl1j4buBXWZn4bq/bF1yZuG7qeG6q11mbjhda8O64bqrXXJn4bq7c1124bqzd11i4bupbOG7hV1j4buPXXJmw61d4but4bqjbF1rZ2xmOl1yZsOtXXJw4bq1bF1j4bqhXWZzd11j4buRbOG7hV1y4buTbOG7hV1s4buFc8O0bF1q4bup4bqrXWPDonNdcuG7p11ycOG6u2xdMTUgXXLDrF1jw7Rs4buFO11D4bq9bF1sOHc6XWPhuqFdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXWPDoXJdcnDhurtsXTAiIl1yw6xdY8O0bOG7hTtdUmbGoWdd4buFZzhsXXLhu5dnOl1yZsOtXXJw4bq1bF1x4bq5XXJn4bq94bufXXLDuuG6q13huqtmw6xdY8OhbV3hu61hXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF1s4bqzbOG7hV3huqs4bV3huqtm4bq1cl1q4bun4bubbOG7hV3huqs54bqrXXJn4bq7c13huqtmaF1yZmRtXeG6qeG7kV1yZ+G6u3Nd4bqrZmhdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdY+G7j11yZsOtXeG7reG6o2xda2dsZl1yZmRtXeG7oXN3XWPDrWxmO11Gc3ddY+G7kWzhu4Vda8OzZ11s4buFc8O0bF1q4bup4bqrXWxmxINrXXJn4bq94bufXXLDuuG6q11ic3ddcnBpXWxm4buxbOG7hV3EqeG6vXJd4buhc8OgXWPhuqFdY8Ohcl1j4bun4bub4bqrOl1jw7Rs4buFXXJmxqFnXeG6q8O5bOG7hV3huqvDtTpdbOG6s2zhu4Vd4bqrOG1d4bqrZuG6tXJdauG7p+G7m2zhu4Vd4bqrOeG6q11yZ+G6u3Nd4bqrZmhdY+G6oV1jw6FyXWPhu4Fd4bufZuG6tWxdY+G6tXNdY8Ohcl3huqtmc+G6p2xdY+G7j11yZsOtXeG7reG6o2xda2dsZl1s4bqzbOG7hV3huqs4beKAnTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G7t3NyZm1wWylGw7Rs4buFXUxmc2zhu4UoL+G7nyk=

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Tăng cường kiểm soát thị trường

Tăng cường kiểm soát thị trường
2023-06-14 08:47:00

baophutho.vn Từ đầu năm 2023 đến nay lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên địa bàn thành phố Việt Trì đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống...

Kỳ II: Để nâng cao giá trị trồng rừng

Kỳ II: Để nâng cao giá trị trồng rừng
2023-06-14 08:36:00

baophutho.vn Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Nông nghiệp, các địa phương đã khai thác tiềm năng thế mạnh...

Nuôi thử nghiệm cá Tầm trên sông Đà

Nuôi thử nghiệm cá Tầm trên sông Đà
2023-06-13 16:16:00

baophutho.vn Cho đến nay, từ việc mạnh dạn chuyển đổi hình thức, con giống, cơ cấu trong nuôi trồng thuỷ sản, nhiều hộ nuôi cá lồng thuộc xã Xuân Lộc, huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long