Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/huqbDozjhuq1W4burOyJWIuG6q1bhuqdtPVYgZeG6reG6oVVWMDhWZ+G6o2Lhuq3huqFWw6zhuqPhu4fDo1bDrMOjN8OsVuG6reG6oeG7i+G7kVbhuqPDo2HhuqfFqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWw61pIuG7ouG7ri8vIsOaXT3huqln4bqj4buLw6zhuqPhuqnDmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVdZ4bu0L+G7siMg4bu0V0BXw53hu7Thu7jDrFjhu7hY4bu0WEDhuqVYw5rhurVn4bqh4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/hu7EkIlbDrOG6t+G6reG6o1bhu6s7Ilbhu6vhurtWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lViBl4bqt4bqhVmkmw6NWaSQiVVZpw6M24bqt4bqhVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6reG7icOjViLhuqtW4bqnbT1W4buPbz1VViLhuqtW4bqt4bq/w6NW4bqnbT1Ww6zhuqlWMDfhuq1WaTzDrFbDrOG6qVVWw6LhuqMmVuG6rTrhuq3huqFWIuG6q1bhuqXDqSJVVsOtMsOsVVbhuqdtPVYwJFbhu48lVuG6ocOj4bqrVuG6ocOje8OsVuG6pyrhuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4zhuqMx4bqpVsOMaeG7i+G6reG6oVbDrCnhuqdW4butw7NWXSThuqlWw4LhuqPEg1bDrG3hu4Phuq3huqFWw4zhuqNr4buRVuG7jzrhuq1WSOG7i8OpIlbhuqHDoz1VVuG6reG6oSXhu5FWWeG7ti/hu7ZVVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlbDrGnhu4vhuq3huqFWIOG7i1bhu48lVjDhurnhuq3huqFWXSzhuq3huqFW4burOyJW4bur4bq7VVYiJCJWw6zhurfhuq3huqNWw4xp4buL4bqt4bqhVuG7q+G6u1Yi4bqrVuG6rTvhuq3huqFW4bqt4bqr4bqt4bqhVuG7j+G7gcOjVuG6reG6o8OjOcOsVjDhurtWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVmfhuqPhur1WXcOjN+G6rVbDneG7tC3DneG7uFYw4bq7VuG7scOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7EkIlbDrOG6t+G6reG6o1bhu6s7Ilbhu48lVsOMaeG7i+G6reG6oVbDjGnhu4vhuq3huqFW4bur4bq7ViLhuqtW4bqtO+G6reG6oVbhuq3huqvhuq3huqFW4bqhPeG7kVbhuqE7w6xVViLhuqtW4bqt4bq/w6NWMC4iVl3DoznDrFbhuqE94buRVuG6oTvDrFbhu4/hu4HDo1bhuq044bqtVuG6reG6o8OjOcOsVjDhurtWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVmfhuqPhur1WXcOjN+G6rVbDneG7ti3DnUBWMOG6u1bhu7FVViLhuqtW4bqt4bq/w6NWw6xpNuG6rVbDnSNWMOG6u1bhu7HDmlbhu6/hurtWfeG6p1bDrG3hur/huq3huqFWMMOpw6NWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6reG6oSXhu5FWZ+G6o+G6vVZdw6M34bqtVsOdVy3hu7RX4bugw5pWw4zhuqPhu4fDo1bhuqHDoz3huq1WIuG6q1bhuq3huqPDoznDrFYw4bq7VsOsaTbhuq1Ww53hu7RWMOG6u1bDrG9WWFctWEBW4bqhw6Phu4dW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8ONJOG6reG6oVbhu48lVjA24bqnVlnhu7Yv4bu2VVYiJCJWw6zhurfhuq3huqNW4burOyJW4bur4bq7ViLhuqtW4bqnbT1WaSXhuqlW4buPJVYgZeG6reG6oVZpJsOjVmkkIlVWacOjNuG6reG6oVbhu4/EqeG6reG6oVbhuq3hu4nDo1Yi4bqrVuG6p209VuG7j289VVYi4bqrVuG6reG6v8OjVuG6p209VsOs4bqpVjA34bqtVmk8w6xWw6zhuqlW4buP4buBw6NW4bqlbeG7g+G6reG6oVbhuqdtPVZZVy3hu7RX4bqn4bqnL1hZ4bqjVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVsOsaTbhuq1WQFfhuqfhuqcvWFnhuqNVVsOi4bqjJlbhuq064bqt4bqhViLhuqtW4bqlw6kiVVbDrTLDrFVW4bqnbT1WMCRW4buPJVbhuqHDo+G6q1bhuqHDo3vDrFbhuqcq4bqt4bqjVVbhuq3huqHhu4vhu5FWIuG6v1bDtCbhu5FWaT1W4bqlbFZo4buLMsOsVVbDrSrDrFbhuqXhu4VWMDzDrFbDrCrDo1YiJCJWw6zhurfhuq3huqNW4bqkPcOjVuG7seG6oynhu4tVVuG7r8OjOeG6rVbhu6vDozbhuq1VVsON4bq/4bqtVuG6pD1VVuG6pCXhuqlW4buxPcOjVVbhu5A24bqtVuG7qyTDo1VWSOG7iybhuq3huqFW4bqsw6Phuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4zhuqPhu4fDo1bDrMOjN8OsViIkIlbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJW4bqt4bqhJeG7kVbhu48lVjA24bqnVlnhu7Yv4bu2U1ZH4bqjxIM9VsOMKeG7kVbhu6s7Ilbhu6vhurtW4bqt4bqjw6M44buLVuG6pynhu5FVVsOtJOG6reG6oVbhu48lVjA24bqnViLhuqtW4bqnbT1W4buPbz1VVuG6p209VsOs4bqpVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVuG6p209Vmk8w6xWw6zhuqlWw6LDqOG6p1bDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1W4bqlw6kiVVbDrTLDrFVW4bqnbT1WMCRW4buPJVbhuqHDo+G6q1bhuqHDo3vDrFbhuqcq4bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OC4bqj4buLVuG7j8OzIlZn4bqjxIM9VuG6rD3huqdWw43hur/huq1W4bqkPS3huqJiPVbhu6vhuq/huq3huqNWIuG6q1bhuq074bqt4bqhVuG6reG6q+G6reG6oVVWIuG6q1bhuq3hur/Do1bhuq074bqt4bqhVuG6reG6q+G6reG6oVbhuqE94buRVuG6oTvDrFVW4bqhw6PhuqtW4bqt4bqjM8OaVuG6rOG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWWeG7si1Z4bu4VjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjViBt4buBw6NWWeG7slYw4bq7VuG7sVRWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVsOdWC3DneG7slYw4bq7VuG7sVVWIuG6q1bhuq3hur/Do1bDrGk24bqtVsOd4buyVjDhurtW4buxVFZpw6M24bqt4bqhVuG6rD3huqdWw43hur/huq1W4bqkPS3huqJiPVbhu6vhuq/huq3huqNWw53hu7Itw53hu7hWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavR+G6o8SDPVbhu69l4bqt4bqhVuG7qzsiVuG7q+G6u1bhuq3huqPDozjhu4tW4bqnKeG7kVVWw60k4bqt4bqhVuG7jyVWMDbhuqdWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lViBl4bqt4bqhVmkmw6NWaSQiVVbhu4/EqeG6reG6oVbhuq3hu4nDo1Yi4bqrVuG6reG6v8OjVuG6p209VuG7j289VVbhuqdtPVbDrOG6qVVWw6LhuqMmVuG6rTrhuq3huqFWw7Qm4buRVmk9VuG6pcOpIlVWw60yw6xVVuG6p209VjAkVuG7jyVW4bqhw6PhuqtW4bqhw6N7w6xW4bqnKuG6reG6o8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DguG6o+G7i1bhu4/DsyJWMOG6ueG6reG6oVZdLOG6reG6oVYi4bqrVuG6pynhu5FVVuG6reG6oSXhu5FW4bqtO+G6reG6oVbhuq3huqvhuq3huqFVViLhuqtW4bqt4bq/w6NW4bqtO+G6reG6oVbhuq3huqvhuq3huqFW4bqhPeG7kVbhuqE7w6xVViLhuqPDozjhu4tWw6zDqcOjVuG7jyVWMDbhuqdWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lViBl4bqt4bqhVuG7jyXDo1bhuq3hur/Do8OaVuG6oMOj4bqrVuG7r2Xhuq3huqFW4bqsPeG6p1YwN+G6rVbhuqw94bqnViI8Z1ZZLcOdw5pW4bqs4bqjw6M5w6xWMOG6u1bDrOG6ozxnVuG6reG6ozzDrFZZ4bu2LVkjVjDhurtW4buxVVbhu4/EqeG6reG6oVbhuq3hu4nDo1Yi4bqrVuG6reG6v8OjViBt4buBw6NWWeG7tFYw4bq7VuG7sVRWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVsOdWS3DneG7tFYw4bq7VuG7sVVWacOjNuG6reG6oVYw4bq54bqt4bqhVl0s4bqt4bqhVsOd4buyLcOd4bu4VjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OC4bqj4buLVuG7j8OzIlbhuqIlVuG6rOG6u8OjViLhuqtW4bqnKeG7kVVW4bqt4bqhJeG7kVbhuq074bqt4bqhVuG6reG6q+G6reG6oVVWIuG6o8OjOOG7i1bDrMOpw6NW4buPJVYwNuG6p1Yi4bqrVuG6p209Vmkl4bqpVuG7jyVWIGXhuq3huqFW4buPJcOjVuG6reG6v8OjVVbDrGnhuqnhuq3huqFWIuG6v+G6rVYgZeG6reG6oVYi4bqrVsOi4bqjJlbhuq064bqt4bqhVsO0JuG7kVZpPVbhuqXDqSJVVsOtMsOsVVbhuqdtPVYwJFbhu48lVuG6ocOj4bqrVuG6ocOje8OsVuG6pyrhuq3huqPDmlbhuqDDo+G6q1bhu69l4bqt4bqhVuG6rD3huqdWMDfhuq1W4bqsPeG6p1YiPGdWWS3DncOaVuG6rOG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWWeG7uC1ZI1Yw4bq7VuG7sVRWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVsOd4buyLcOd4bu2VjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVsOsaTbhuq1Ww53hu7ZWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1WMDfhuq1Ww4zhuqNvPVbDjOG6o8OjNuG6rS3huqLhu4s3ViLhuqtW4bqnKeG7kVVW4bqt4bqhJeG7kVbhuq074bqt4bqhVuG6reG6q+G6reG6oVbhu48lVuG6rTvhuq3huqFW4bqt4bqr4bqt4bqhVuG6oT3hu5FW4bqhO8OsVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVjAuIlZdw6M5w6xW4bqhPeG7kVbhuqE7w6xVViLhuqPDozjhu4tWw6zDqcOjVuG7jyVWMDbhuqdWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lViBl4bqt4bqhVuG7jyXDo1bhuq3hur/Do1VWw6xp4bqp4bqt4bqhViLhur/huq1WIGXhuq3huqFWIuG6q1bDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1W4bqlw6kiVVbDrTLDrFVW4bqnbT1WMCRW4buPJVbhuqHDo+G6q1bhuqHDo3vDrFbhuqcq4bqt4bqjw5pW4bqgw6PhuqtWw4wp4buRVuG6rD3huqdWIjxnVlktw53DmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVlnhu7gtw51XVjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjViBt4buBw6NWWeG7uFYw4bq7VuG7sVRWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVsOd4bu0LcOdQFYw4bq7VuG7sVVWIuG6q1bhuq3hur/Do1bDrGk24bqtVsOdI1Yw4bq7VuG7scOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu68lVuG6rCjhuq3huqFWMDfhuq1W4bur4bqv4bqt4bqjVsOM4bqj4buLe+G6rVYi4bqrVuG6pynhu5FVVuG6reG6oSXhu5FW4bqtO+G6reG6oVbhuq3huqvhuq3huqFVVmfhuqPEgz1W4burOyJWIuG6q1bhuq074bqt4bqhVuG6reG6q+G6reG6oVbhuqE94buRVuG6oTvDrFRWIuG6o8OjOOG7i1bDrMOpw6NW4buPJVYwNuG6p1Yi4bqrVuG6p209Vmkl4bqpVuG7jyVWIGXhuq3huqFW4buPJcOjVuG6reG6v8OjVVbDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1W4bqlw6kiVVbDrTLDrFVW4bqnbT1WMCRW4buPJVbhuqHDo+G6q1bhuqHDo3vDrFbhuqcq4bqt4bqjw5pW4bqgw6PhuqtWw4wp4buRVuG6rD3huqdWIjxnVlktw53DmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVlnhu7QtWUBWMOG6u1bhu7FUViI94bqpVuG6reG6ozzDrFbDncOdLcOd4bu2VjDhurtW4buxVFZpw6M24bqt4bqhVmfhuqPEgz1W4burOyJWw53hu7Qtw51AVjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVsOsaTbhuq1Ww51AVjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMKeG7kVbhuqzhuqHhu4vhu5E24bqtViLhuqtW4bqnKeG7kVVWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lViBl4bqt4bqhVuG7jyXDo1bhuq3hur/Do1VWacOjNuG6reG6oVYi4bqjw6M44buLVuG7jyVWw6zDqcOjViLhuqtW4bqnbT1WaSXhuqlW4buPJVYgZeG6reG6oVZpJsOjVmkkIlVWw6xp4bqp4bqt4bqhViLhur/huq1WIGXhuq3huqFWIuG6q1bDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1W4bqlw6kiVVbDrTLDrFbhu48lVuG6ocOj4bqrVuG6ocOje8OsVuG6pyrhuq3huqPDmlbhuqDDo+G6q1bDjCnhu5FW4bqsPeG6p1YiPGdWWS3DncOaVuG6rOG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWWVgtWeG7slYw4bq7VuG7sVRWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVsOdVy3DncOdVjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVsOsaTbhuq1Ww53hu7JWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bqsPeG6p1bhu6vhurtWIuG6q1bhuqcp4buRVVYi4bqrVuG6p209Vmkl4bqpVuG7jyVWIGXhuq3huqFW4buPJcOjVuG6reG6v8OjVVZpw6M24bqt4bqhViLhuqPDozjhu4tW4buPJVbDrMOpw6NWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lVmkmw6NWaSQiViLhuqtWIGXhuq3huqFVViJqIlZd4bq7ViLhuqtW4bqnbT1W4buPbz1VVuG6p209VsOs4bqpVVYwOFZn4bqjYuG6reG6oVbhuqXDqSJVVsOtMsOsVVbhuqdtPVYwJFbhu48lVuG6ocOj4bqrVuG6ocOje8OsVuG6pyrhuq3huqPDmlbhuqDDo+G6q1bDjCnhu5FW4bqsPeG6p1YiPGdWWS3DncOaVuG6rOG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWWeG7si1Z4bu4VjDhurtW4buxVVYiPeG6qVbhuq3huqM8w6xWw51YLcOd4buyVjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsavw4zhuqMx4bqpVsOMw4zDlOG7juG6rMWoL2fGrw==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chăm lo đời sống, tinh thần cho người cao tuổi

Chăm lo đời sống, tinh thần cho người cao tuổi
2020-06-26 08:01:26

PTĐT - Những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, hoạt động...

Những ngôi nhà nhân đạo

Những ngôi nhà nhân đạo
2020-06-26 05:34:08

PTĐT - Nhằm chung tay, góp sức mang lại mái ấm cho những hoàn cảnh còn khó khăn, năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn thành phố Việt Trì đã có nhiều việc làm...

Tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo

Tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo
2020-06-25 13:05:58

PTĐT - Ngày 25/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức trao tặng 300 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo có hoàn...

Nghề “bội thu” nhờ nắng nóng

Nghề “bội thu” nhờ nắng nóng
2020-06-25 08:25:09

PTĐT - Nghề quay nước mía với thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng có lẽ sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó lại là sự thật với sạp bán nước mía lít - một nghề...

Khánh thành nhà nhân đạo tại Phù Ninh

Khánh thành nhà nhân đạo tại Phù Ninh
2020-06-24 10:43:26

PTĐT - Ngày 23/6, Hội Chữ Thập đỏ huyện Phù Ninh đã khánh thành nhà nhân đạo và bàn giao cho gia đình chị Trần Thị Tiếp ở khu 7, xã Trạm Thản.

Trên 7.100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Trên 7.100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
2020-06-24 09:16:48

PTĐT - Sau 1 tháng ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 15/5 đến 14/6, lực lượng CSGT Cong an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 7.115 trường hợp vi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long