Cập nhật:  GMT+7
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukTDsj084bq8w5rhu6TDjeG6vOG7lsWoV8OZ4bq84buu4buKVuG6vOG7rOG7pFfDmeG6vDxQ4bq8w5rhu6Thu7Thu6Thurw74bq8w71LV+G6vMOzPuG7uFfDmkMvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REPhu6RWw5rhurzDjeG7ruG7pMOaV8SC4bq64buuxqBVPOG6uuG6vCko4buYxILhurrDmTw8LsOCLy/hu5LDjVguw5k+PMOZWOG6rDVXL1jhu67hu5Thu5TDjTzDjS82xqDhu5Ip4bukPMagL+G7rOG7pFfDmS08xqAv4buAw4rDikkvRy/hur7hu4Dhu4Dhu4Thu4JI4buG4bq94buCSEcv4bq+4buA4buCRknhu4RI4buC4buA4buE4buER0hfw4rDisOzWMOaWOG6vHThu6Xhu4/huqzhu7Auw5rhurpELeG6vMO54bukV8OZ4bq8KMON4bq8NeG7iuG6vOG7riZX4bq84buu4bugV+G6vDwoWFfDmuG6vFY9POG6vMOa4bukw43hurzhu5bFqFfDmeG6vDzDmT7hu45X4bq8V+G7uFfDmuG6vDvhurw3WVbhurzDs0Dhu6Thurw3SuG6vMO9S1fhurzDsz7hu7hXw5rhuqbhurwpw40+4bq84busw5nhu6ThurzDmVjhu4pX4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq8V8Oaw5nhu6rDjeG6vDVb4bq8IT7DklfhurwpMuG6vDwoO+G6vDVR4bq84buWxq/DjeG6vC7DmSAqV8Oa4bqm4bq8w41Xw5nhurzhu4vhu4rhurzDsuG7pFfDmeG6vMO9S1fhurzhu6xQPOG6vOG7lD444bugV+G6vOG7mH1Xw5rhurzhu5jDmcav4bq84buL4buK4bq84bulw5nGr+G6vMO5WMONV+G6vFdLVuG6vOG6vklJw4rhuqbhurzhu5ZQV+G6vFdLVuG6vOG6vklJ4buA4bq84buWIDrhu5jhurzhu5JA4bq8VuG7nOG6vOG7mMOZWOG6vCjDjeG6vDvhurwo4buk4bugV8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6Xhu4rhu6ThurwpxKhX4bq84busw5nhu6Thurwow43hurw74bq8KOG7pOG7oFfDmuG6vOG7mMOZ4buo4bq84buYWeG6vDXhu4rhu6Thurwp4buKWOG6vCg+PVfDmuG6puG6vMONV8OZ4bq84buYw5nGr+G6vOG7kkw84bq84buW4buOPuG6vOG7mD494buY4bq8KUBXw5rhurxWJuG7pOG6vDUm4buk4bq8w5nDjeG7pOG6vOG7kuG7ilfhurw8w4044bq8PChMV8Oa4bq8NeG7iuG6vOG7ljDDjeG6vOG7mFhX4bq8V8OZ4bu04bqm4bq8PMOZ4bukUD7hurw8w5lAV+G6vDwoS1bhurzhu5JR4bqs4bq8w7nDjT7hurzhu6zDmeG7pOG6vOG7mOG7uFfDmuG6vDXhu6RS4buY4bq8V8OZ4buK4bq8V+G7uFfDmuG6vDdYV8Oa4bq8NVvhuqbhurw8KMONV8OZ4bq8PMOZXeG6vCkmVuG6vDxA4buk4bq8w41Xw5nhurzhu5jDmcav4bq84busw5nDjeG7pOG6vMOZWMONV8Oa4bq84buW4buMPOG6vOG7liPhu6ThurwoMVfDmuG6vOG7llPhurw8KCNXw5rhurzhu5jDmcOo4bq84buSO+G7pOG6vCk+OOG6vFfDmsOZ4buq4bq8O+G6vDV9V8Oa4bq84buW4buMPOG6vOG7liPhu6ThurzDmeG7oljhurzhu67DjFfDmeG6vFfhu4o44bq84buYw5nhu6jhurzhu5hZ4bq84buSw4xW4bq84buW4buMPOG6vOG7ksOMVuG6vCgxV8Oa4bq8PMOZxajhurxWJuG7pOG6vOG7mFnhurzhu5g+PeG7mOG6vClAV8Oa4bq8JFfhurzhu5bGr1fDmeG6vOG7liA64buY4bqs4bq8w73FqOG6vDzDmVDhurw1OuG6vOG7mMOZI1fDmuG6vMONV8OZ4bq8w71LV+G6puG6vOG7mMOZxq/hurzDuVjDjVfhurzhu6zDmcON4buk4bq8w5lYw41Xw5rhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7llBX4bq84buWw5I+4bq8PMOZxajhurw8KCNXw5rhurzhu5jDmcOo4bq8w5nhu4g84bq84buWUFfhurzhu5ZZ4bqm4bq8KcONPuG6vOG7rMOZ4buk4bq84buU4bukUlfhurw84bum4buYw5nhurzhu5jDmcOo4bq84buWIDrhu5jhurzhur7huqbhu4TDmcON4bq8PMOZxajhurzDjVfDmeG6vOG7mMOZxq/hurzhu5jDmT44U1fhurwpw41Xw5rhurw8KCNXw5rhurzhu5jDkjjhurzhu6zGoFjhuqbhurw1JuG7pOG6vMOa4buOV+G6vOG6vuG6rMOKw4rDilbhu4Dhurzhu5Thu6RSV+G6vDzhu6bhu5jDmeG6puG6vCnDjT7hurxHLUjhurxXS1bhurw8w5nFqOG6vOG7mMOZWOG6vDzDmT7hurzDmVjhu4jhu5jDmeG6puG6vOG7mMOSOOG6vOG7rMagWOG6vOG7mMOZWOG6vMOa4bukw4zhurw8KMav4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurzhu5jDjVjhurzDmSpX4bq8V8OZ4bukUT7hurwpWOG6vDUm4buk4bq84buYw5I44bq84buYw5nDqOG6vDXFqOG6vDxY4buKV+G6vOG7kj3hurzhu5Thu6RSV+G6vDzhu6bhu5jDmeG6vOG7mMOZw6jhurzhu5hdw43hurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurzhu67hu4rhurzhu5jDmcOo4bq8w5nhu4g84bq8V+G7oFfhurxXS1fDmuG6vCk+4buMPOG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq84buYw41Y4bqs4bq84buNS1bhurzhu4DDisOKSOG6vMONV8OZ4bq84buYw5nGr+G6vOG7mMOdV+G6vDwoI1fDmuG6vOG6vuG6rOG7hMOKw4rhurzhu5jDkjjhurwpKlfhurw8KOG7oFfhurzDmuG7jlfhurzhur7DmcON4bq84buU4bukUlfhurw84bum4buYw5nhuqxDLy5EQy5Eb8OZ4bu4V8Oa4bq84buYw5nhu6jhurzhu67hu4pW4bq8KD49V8Oa4bq8NeG7iuG6vDwoI1fDmuG6vOG7mMOZw6jhuqbhurw8KCNXw5rhurwpKlfhurw14buK4bq84buYw5I44bq8V8OaPjjhu6BX4bq84buu4bukUj7huqbhurw1OuG6vOG7mMOZI1fDmuG6vMONV8OZ4bq8w71LV+G6vOG7mMOdV+G6vFfhu4w+4bq8KCA6PuG6puG6vFc+4bu44buk4bq84buuOlfhurw8w5nGrzzhurxWJeG7pOG6vFdLVuG6vDc+4buMPOG6vOG7mMOZPiNXw5rhurzhu4bhurzhu64ww43huqbhurxWJeG7pOG6vOG7rjDDjeG6vDwx4bq8R+G6vDzhu4jhurw8KDvhurzhu67hu6BX4bq8NeG7iuG6vMOZ4buKV8Oa4bq8PChLVuG6vOG7mFhX4bq8NcavPOG6vOG7luG7ilfhuqzhurzhu6Ux4bq84buu4buKVuG6vCg+PVfDmuG6vOG7rFA84bq8w5k6LuG6vDwoI1fDmuG6vOG7mMOZw6jhurw14buK4bq8PCgjV8Oa4bq84buYw5I44bq8V8OaPjjhu6BX4bq84buu4bukUj7huqbhurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurzhu5hZ4bq8PMOZPuG6vFfDmcOVLuG6vDwo4bugV+G6vOG7hMOK4bq8PCjhu6RSPuG6vFYl4buk4bq8V0tW4bq8PCg74bq84buu4bugV+G6rEMuRG/hu6RXw5nhurw8UOG6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhuqbhurzDjVfDmeG6vOG7mMOZxq/hurzhu5hZ4bq84buW4bukUT7hurzhu6zhu6RSV+G6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq8V8OZ4buK4bq8O+G6vOG7rMOZw41Xw5rhurw8KMONV8Oa4bq8NeG7iuG6vFY+w43hurwpTFbhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7luG7jjjhurzhu5Zd4bq8POG7pFJX4bq8V8Oaw5nhu6Thurwp4bukV8OZ4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lkw84bq8POG7pFFX4bq8LsOZW+G7mOG6vDVb4bq84buYw5lY4bq8V8OZPuG6vOG7mOG7jj7hurzhu5hdw43hurzhu5g+PeG7mOG6vClAV8Oa4bq8NeG7iuG6vOG7mMOZWOG6vMOZw43hu6Thurzhu5hYV+G6vEtX4bq8w5nhu7Lhu5jhurzhu5bhu4444bq84buWXeG6rOG6vOG7tT7hu4w84bq8LsOZw4w84bq8PDHhurzhu5g+PeG7mOG6vClAV8Oa4bq84busw5lZ4bq84busw5lLV+G6vFfhu6BX4bq8V8OaWOG7iuG7pOG6vMOa4bukP+G6vOG7mFhX4bq84buu4bugV+G6vOG7riYu4bq8w41Xw5nhurzhu5jDmcav4bq8PMOZPuG6vDdQLuG6vDXhu6RS4buY4bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurzhu5hYV+G6vC7DmX3hurzDmTou4bq8NSbhu6Thurzhu5Y94bq8PD4k4buk4bq84buWU+G6vOG7mMOZe1fDmuG6vDUxw43hurzDmuG7pHsu4bq84buWLOG6vOG7kkDhurxW4buc4bq8NTHDjeG6vDwow4xXw5nhurw3w43hurzhu5YgOuG7mOG6vOG7mMOM4buY4bq8PFLhurxX4buIV+G6vDdK4bq8w5k94buk4bq8PMOZP+G7pOG6vMOZ4bukUlfhurzhu5bhu4jhu6ThuqxDLkRvw5nhu7hXw5rhurzhu5jDmeG7qOG6vOG7kuG7pFA84bq84buYw4zhu5jDmeG6vOG7ruG7ilbhurzDmuG7pOG7ij7hurzhu5jDmVjhurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhuqbhurxWJeG7pOG6vOG7rMOZ4buk4bq8w41Xw5nhurzGoFbhurw8KFhXw5rhurzDmeG7suG6vMOZWE7hu5jhurzhu5Lhu4rhurzhu5hYV+G6vOG7rkDhu6Thurw3WVbhurw8w5nhu6RQPuG6vDVAV+G6vOG7llPhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurzDjVfDmeG6vOG7mMOZxq/hurwpw5NX4bq8KeG7ilfDmuG6vOG7mMOZWOG6vDXDjTjhurzDmeG7ilfDmuG6vOG7mMOZW+G7mOG6vDwo4bukUj7hurzhu5YjV8Oa4bq84busw5nhu7hXw5rhurzDmuG7pCbhu6ThurzDmeG7iFfhurw8w5k/4buk4bq8w5rhu6TDjVfhuqbhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vMOZUeG6vDzhu6ZXw5nhurzhu65K4buk4bq8PMOZ4bukUjzhurzDmSpX4bq8NeG7iuG6vOG7mH1Xw5rhurw8KMONWOG6vOG7liThu6Thurzhu6zhu6RXw5nhurxXw5rDmeG7pFJW4bq84buu4buKVuG6vEtX4bq84buWU+G6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhurzhu6zhu6RXw5nhurw8UOG6vOG7liA64buY4bq8V8OaID/hu6Thurzhu5TDklfhurw8KFhXw5rhurw1fVfDmuG6vDzhu6RX4bq8OOG7oD7huqbhurwhPjnhurxWUFfhuqzhurzhu4sjV8Oa4bq84buNw5k+w5VX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển cơ sở hạ tầng-

Phát triển cơ sở hạ tầng-
2009-07-07 16:16:00

iải pháp để Hùng Quan thoát nghèo- Tôi đến Hùng Quan vào một ngày trung tuần tháng 6. Con đường vào UBND xã gập ghềnh, đầy ổ gà, ổ trâu, mỗi khi có một chiếc xe ô tô chạy qua...

Tân Sơn chủ động phòng chống thiên tai

Tân Sơn chủ động phòng chống thiên tai
2009-07-07 13:56:00

Là huyện có địa hình đồi núi chiếm 80% diện tích nhiều, sông suối nhỏ chảy qua, tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão lớn nhưng năm nào huyện Tân Sơn cũng bị ảnh...

Quỹ tín dụng nhân dân xã Khải Xuân

Quỹ tín dụng nhân dân xã Khải Xuân
2009-07-07 09:48:00

ững vàng trong khó khăn- Thành lập từ năm 1995, qua 14 năm hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân xã Khải Xuân (Thanh Ba) ngày càng khẳng định được uy tín cũng như hiệu quả hoạt...

Đầu tư đúng hướng mang lại hiệu quả cao

Đầu tư đúng hướng mang lại hiệu quả cao
2009-07-07 09:29:00

Năm 1996, anh Nguyễn Hữu Tạo, được xuất ngũ về quê ở xã Phương Lĩnh (huyện Thanh Ba). Năm 2001, vợ chồng anh được bố mẹ cho ra ở riêng. Gia tài mà bố mẹ cho vợ chồng anh là: 3...

Hướng mở cho doanh nghiệp về đích

Hướng mở cho doanh nghiệp về đích
2009-07-07 08:07:00

Trong 6 tháng đầu năm 2009, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp điểm trên địa bàn tỉnh chỉ đạt mức 40 - 45% KH năm, tương đương 60 - 80% cùng kỳ năm 2008. Trước những tác...

Bộ Tài chính: Dỡ bỏ lệnh dừng sắm xe

Bộ Tài chính: Dỡ bỏ lệnh dừng sắm xe
2009-07-06 14:17:00

công KTĐT - Việc mua ôtô phục vụ các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố chỉ được thực hiện sau khi đã sắp xếp, điều...

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp
2009-07-06 08:26:00

Về làng Bình Lỗ xã Xuân Quang huyện Tam Nông (nay là khu 8, 9), hỏi gia đình ông Trần Văn Thơm sản xuất nông nghiệp giỏi có thu nhập cao ai cũng biết. Ông Trần Văn Thơm tham...

Nỗ lo của xã viên HTX thủy sản Hoàng Cương

Nỗ lo của xã viên HTX thủy sản Hoàng Cương
2009-07-03 21:54:00

Để tìm hiểu về hợp tác xã thủy sản Hoàng Cương (Thanh Ba) chúng tôi đã phải tìm đến nhà chủ nhiệm vì HTX chưa có trụ sở làm việc. Anh Trần Văn Toàn- Chủ nhiệm HTX cười khá rạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long