Cập nhật:  GMT+7

Nghị quyết tạm giao biên chế hành chính năm 2024

Nghị quyết tạm giao biên chế hành chính năm 2024

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, Kỳ họp thứ Bảy

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 40-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2026;Căn cứ Kết luận số 392-KL/TU ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu biên chế hành chính và tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024;

Xét Tờ trình số 4668/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế cán bộ, công chức năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 96/BC-PC ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm giao biên chế hành chính năm 2024 là 2.208 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 2.052 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 156 người), trong đó:

1. Biên chế hành chính từ đầu năm 2024 đến hết quý III năm 2024 là 2.226 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 2.070 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 156 người), cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Tổng số 1.246 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp tỉnh: 1.142 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 104 người);

b) Cấp huyện: Tổng số 980 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp huyện: 928 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 52 người).

2. Biên chế hành chính từ quý IV năm 2024 là 2.208 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 2.052 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 156 người), cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Tổng số 1.237 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp tỉnh: 1.133 người, tinh giản 09 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 104 người);

b) Cấp huyện: Tổng số 971 biên chế (cán bộ, công chức HĐND, UBND cấp huyện: 919 người, tinh giản 09 người; hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 52 người).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Khi có quyết định giao biên chế năm 2024 của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long