Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu51jReG7lnLDqUXDjcO0cnXhu6Vy4buY4bq6RkVyRsSQ4buUw5nhuqpGclTDieG6pkZyxIJF4bq4RkVy4buYReG7oMSCcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3LDlUXhu5rEgnJU4buacmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5Jyw7p04bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4buZw4Phu6tHw5VF4buU4buYRUfhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXV0dC90dHThuq7DuXPhu6l0dHNz4buYdMaww7p1w7rhu6fhu4J04buZ4buAw5XEkHFyL+G7nWXDiUZFclTDieG6pkZyN0VH4burcmHEkEfhu6/DiXJGxJBT4buTcsOp4buQ4buew5NGxJByOuG7r8OJckXDjcSCciDGoEbEkHJp4bueTkbEkHLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyw5VFw4xGxJByVEFGcuG7mOG7lMOZQkZyxIJFw41GcsOpYWlyw5VF4buaxIJyVOG7mnLhu5jhu6/DiXJlO+G7qnIi4bur4buE4bq24buScsO64bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu53DqUXhurZHcuG7huG6rHJFR+G7r8SCReG7k3I64buvw4lyRUvDiXLDqUVCcuG7mEXhu6tHcjrhu4hGxJByYeG7q+G7hHLhu7By4buCw4FGcuG7mEXhu6Byw7p0cuG7mOG7r8OJcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG7l2U74buqciLhu6vhu4Thurbhu5Jyw7p0xqFy4buS4bqkcuG6rsOJQ0Zy4buQ4burcuG7mFByRsSQ4butw5ly4bunci1ydcO6L+G7pS91c3V14buTcuG7mOG7r8OJcsOpReG7nHLhurDhu4hyIOG7rXJhS8OJclThu61ydHRy4buYw4pGReG7k3Lhu5hF4butRkVyw5VFxKhy4buC4bu5RnLEgsOARuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOkJyw5VF4buaxIJyVOG7mnLhu5JRcuG7hsOJ4bqqRnLhu5hFQnLhu5hF4burR3LEguG7nOG7q3Lhu4ZF4buUclRRxILhu5Ny4buYRVHEgnJFw4nhuqpGcjfhuqxyRUfhu6/EgkVy4buSxKhydcO64bul4bunLzcgLeG6uSphP3JGxJDhu63DmXJ0cy/hu6cvdXN1dHLEguG7nOG7q3LhurkqYT9y4buYw4pGRXJU4bqoclTDieG6qsSCcuKAnDp4RsSQcsSC4burw4ly4buYTHLEgkXhu6DEgnLhu4RL4buYcsODdkbEkHLhu5hFw4ly4bqwQeG7lHJUSUbEkHLhu4JH4buvw4ly4buE4buIRnIqSEbEkHLhurDhu7FyRuG7q+G7hHJlO+G7qnIi4bur4buE4bq24buScsO6dOG7k3Lhu5jhu6/DiXLhu5jDikZFcmNF4buWcsOpRcON4oCd4buRcibhu4hGxJByVHhGcuG7ksSocuG7peG7pS9laSDDqcOpPzgtZDjDqT/DqcOpckbEkOG7rcOZcnXhu6cvc3QvdXN1dXLEguG7nOG7q3Jl4buMcml4RnJFSOG7q+G7k3LDqUVCcuG7mEXhu6tHclThu61yP+G7lHLhu4LhurzEgkVyVOG6qHJUw4nhuqrEgnLigJzhu5jhu5TDmUJGcsSCRcONRnJU4butcuG6sOG7rUdy4buY4buvR3LDqeG6ukZFckbEkOG7lMOZ4bqqRnJUw4nhuqZGcsOVReG7msSCclThu5pyOuG7r8OJckVLw4lyw6lFQnLhu5hF4burR3I64buIRsSQcmHhu6vhu4Ry4buwcuG7gsOBRnLhu5hF4bugcsO6dHLhu5jhu6/DiXJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hOKAneG7k3Iqw6lpcsOpw4pGRXLhurBH4butRnLDlUXEqMOJckXDksOVclRPw4lyZeG7jHJpeEZyRUjhu6vhu5Nyw6lFQnLhu5hF4burR3JU4butcj/hu5Ry4buC4bq8xIJF4buTcmXhu4xyYcSQR+G7r8OJclThu5rhu5Nyw6nhu5Dhu57Dk0bEkHI64buvw4lyRcONxIJyIMagRsSQclThu55ORsSQcuG7mOG7lMOZQkZyxIJFw41GcsSCRcONRnJ14bulcuG7mOG6ukZFckbEkOG7lMOZ4bqqRnJUw4nhuqZGcuG7l8OpYWnGoXLEgkXhurhGRXLhu5hF4bugxIJyVOG7rXJ04bulcsOpYWly4bquUXLDg+G6vHLhurDhu6tGxJByRcONxIJy4buYw4DDlXLhu5jhu6/DiXI3RUfhu6tyYcSQR+G7r8OJckbEkFPhu5Nyw6nhu5Dhu57Dk0bEkHI64buvw4lyRcONxIJyIMagRsSQcmnhu55ORsSQcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3LDlUXhu5rEgnJU4buacuG7mOG7r8OJcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5Jyw7p04buZcjrhu7nDmXLhu4Lhu61yRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4lyxIJIckbEkOG7lMOZ4bqqRnJUw41GxJDhu5Ny4buER0bEkHLhu4Thu5TEqEZy4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burcsOVReG7msSCclThu5rhu5Ny4buC4but4buEclTDieG6qsSCcuG7mOG7r8OJcmU74buqciLhu6vhu4Thurbhu5Jyw7p04buTcsSCSHLhu4ZFdnJGeEbEkHLEkMOJ4burR3Lhu5jDieG6rMOVcuG7mMOJ4bqsRsSQcuG7qkZFcuG7mMSo4buYcuG7l0VH4buzxIJyxILhu7HEgnJGxJDhu4hGckbEkFNy4buGReG7scSCcsSC4buc4burcuG7hkXhu5RyVFHEgnI64buIRsSQcmHhu6vhu4Ry4buwxqHhu5FyRsSQR+G7r8OJckXhurpGRXLhu57hu6tyRkXhurpG4buRcuG7kuG7oMSCcuG7hkXDjOG6tnLhu5jEqOG7mOG7k3LhurB3cuG7mMOJ4bqm4buEcuG7mMSow4ly4buYRcOJQuG7lHJF4burw4ly4buE4buiw4lyVHnEgnLDmsOJRnLDlUVJRsSQcibDoWkwPy104bup4buRckZ4RsSQcuG6sEtGxJDhu5NyxIJIcuG7mMOJRkVy4buYRcOBRnLhu5jhu5Dhu7HEgkVyRkXDieG6quG7hHLEguG7q0fhu5Ny4bqw4buWRsSQcsSQw4nDk+G7k3JGxJBFw4nhuqbhu4Ry4buY4buWxIJy4buY4buU4bu5RnLhu5hF4buccsSC4buxxIJyw5Thu5TDmXLhurDhurxGRXLEguG7nOG7q3Iq4burRnLhu5hMcsSCReG7oMSCcjrhu6/DiXJFS8OJ4buZ4buZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu5064buxw5Vy4bugRsSQcsOZ4bqm4buUcsSCw4Hhu5Ry4buC4but4buEclTDieG6qsSCcuG7mOG7r8OJcjrhu6/DiXJFS8OJ4buTcsSC4buxxIJyw6lhaXLhu5LhuqRy4bqw4buew5LEgnLhu5jDgMOVckXhu5RBRuG7k3Lhu5jhu5Dhu6tGxJByw4Phurxy4buYReG7iEbEkHLhu5jDiUZyVOG6qHJlO+G7qnIi4bur4buE4bq24buScsO6dOG7k3Lhu5Lhu6vhu5Ry4bqwSHLhurDhu57DksSCcuG7knnDlXLDmuG6rMOV4buTcsOVReG7uUZyxILhu4hGxJByVOG7rUdyxILhu7HEgnJU4bq8cuG7mOG7kOG6uHLEguG7iEbEkHJUw4nhuqrEgsO0csOpReG7scOVcuG7mMagRsSQcsSC4buxxIJy4bqwR+G7rUbhu5Ny4bqwS8OJcuG7mEVCcuG7mEXhu6tH4buTcsOU4buU4burRnLEgkXhu6DEguG7k3Lhu4ZF4buxxIJFcmkwY+G7kXLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJy4buCQ3Lhu5jhu7lGcuG7hkXhu7FGRXLhu5jDieG6rOG7mHLhu5jhu6/DiXLEguG7scSCcuG6sOG6vOG7q3LhurDDiULhu4Ry4buYRcOJcuG6sEHhu5RyVOG7rXLEguG7scSCcuG7klFy4buGw4nhuqpGcuG7mEVCcuG7mEXhu6tHcsSCReG6uEZFcuG7mEXhu6DEgnLEguG7nOG7q3I64buvw4lyRUvDieG7kXJF4bueT0bEkHLhuq7huqJG4buTcuG6sEhGcuG7mMOJQ0Zy4buY4buvw4ly4buS4bu5RnLDg+G7q8OZ4buTcuG7hkXhu7HEgkVy4buS4buvRnJU4butcsSC4buxxIJy4bqw4bq84burcuG6sMOJQuG7hHLhu4ZF4buxxIJyxILhu5zhu6tyOuG7r8OJckVLw4nhu5Fy4bqu4bqiRnLEgkXhu55ORsSQcuG7mOG7kOG6ukZF4buTcsOVRcOJ4bqmRnLhuq7hurzEgkVy4buY4buvw4lyxILhu7HEgnLEguG7lEvEgnJFw43DleG7k3JFS8OJckbEkEXhurzhu5Ny4buSUXLhu4bDieG6qkZy4buYRcOJcuG6sEHhu5RyxILhu7HEgnLhu4Thu4hGcuG7mEVCcuG7mEXhu6tHcsSC4buc4burcjrhu6/DiXJFS8OJ4buZ4buZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOV4buq4buU4buYRUfhu5Bx4budN0Xhu7FGRXI/4buUw5nhu5svw5Xhu50=

Khánh Duy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Phú Thọ chia điểm trên sân khách Phố Hiến

Phú Thọ chia điểm trên sân khách Phố Hiến
2022-03-12 22:15:00

baophutho.vn Chiều 12/3, tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) đã diễn ra trận thi đấu giữa 2 CLB Phố Hiến và Phú Thọ (áo trắng) trong khuôn...

Phú Thọ hoà Đắk Lắk trên sân nhà Việt Trì

Phú Thọ hoà Đắk Lắk trên sân nhà Việt Trì
2022-03-04 20:25:00

baophutho.vn Chiều 4/3, tại Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ gặp CLB Đắk Lắk tại Vòng 1 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc Gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long