Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6Phu4DDmuG6rOG7muG7oj7huqxD4bqsT+G7rOG7ouG6rCUu4bu0w5nhu5rhuqxV4buiw5TDmeG6rCMq4bq8w5nhuqxP4buQw5nhuqx7OuG6rHvEqMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqxC4bqo4bqo4bqsVOG7muG6rMOZ4bua4bq+4bqse+G7pOG7ouG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7i+G7muG6vl3huqzhuqrhurgtw4nhuqDhuqxNWeG6rCMq4bq8w5nhuqzDouG7hsOZ4buc4bqsJMOKJeG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsJT3hurzhuqzDouG7sMOZ4bua4bqs4bq8w5nhuqwjKsSow5nhuqzhur/hu6Thur7DmeG7muG6rMOs4bq84bui4bqg4bqs4bq/4bq+4bqs4buLVuG7ouG6rE/hu4Lhuqw94bq84bqsIypd4buQJeG6rE9Qw5nhu5zhuqwl4buAw5rhuqzhu5rhu6I+4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqwkKeG6rEPhuqxP4bus4bui4bqsJS7hu7TDmeG7muG6rFXhu6LDlMOZ4bqsIyrhurzDmeG6rE/hu5DDmeG6rHs64bqse8Sow5nhuqxN4bucKl3hu5TDmeG6oOG6rCXhur7DmeG7muG6rCU9PuG6rOG7nFnDmeG6rELhuqjhuqjhuqxU4bua4bqsw5nhu5rhur7huqx74buk4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqwJeG6vExVw5PhuqwkJV1Vw5PDveG6psOa4bq8PeG7muG7osOZw4FCQFvhuqzhurwqJeG7pOG6puG6tuG6sCU94bq24bqwJU7hurbhurDhu6LDmuG7muG6rCQ9TcO94bqmLy9N4bqiTOG6vOG7pEDhu5wqJeG7nOG7pOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC/huqpFQuG6ui9E4bq4TkLhuqrEkELhuqjhuqjhuqglxJBD4bq4xJBDVeG6quG6olNA4bua4bqm4bqsL+G6tuG6sC8lTuG6tuG6sC8lPeG6tuG6sCU94bq24bqwJU7hurbhu4vhu5zhu6Lhu5Iq4bqsw5nhu5rhur7huqx74buk4bui4bqsJeG7oMOa4bqsJeG7nOG7il3huqzhu7bhuqxU4bucKuG6rHvhu5jhuqwk4buiw5nhu5zhuqxPLuG7tE3huqxPKcOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE3Dik3huqxM4bq84buk4bqsJeG7huG7ouG6ouG6rDfDmeG7nMOB4bqs4bq1w4rhu6ThuqzDojPhu4vhuqXhurAvJU7hurbhurAvJT3hurbhurAvJeG6vExVw5PhurbhurBA4bq24bqwQOG6tuG6sEDhurbhurBA4bq24bqwQOG6tuG6teG6vOG6rE/hu6zhu6LhuqwlLuG7tMOZ4bua4bqsVeG6vuG6rOG7l+G7nOG6vMOZ4bqs4bujPcavw5nhu5rhuqxp4buiw5TDmeG6rMSCQ8SQ4bqsJSpX4bui4bqu4bqg4bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG6pyFN4bqsw6Lhu5wqw5nhu5rhuqzEgkRD4bqsJSpX4bui4bqg4bqsTT/DmeG7muG6rCU9JuG6rOG7tuG6rEDhu5wu4buyw5nhu5rhuqzhur/hu6Thur7DmeG7muG6rMOt4bui4buYJeG6oOG6rCMqxKjDmeG6rOG6v+G7pOG6vsOZ4bua4bqsw6zhurzhu6LhuqDhuqxV4bq+4bqs4bq8w5nhu5zhuqzDk8Oa4bqsPeG7lOG6ruG6rHvhur7huqzhuqdY4bqs4bq/4buG4bui4bqsw6Mq4bqsxIJDQ+G6rCUqV+G7ouG6oOG6rCU9JuG6rCXhu4Dhu6Lhuqxb4buC4bqs4bqlKl3DlMOZ4bqs4buj4bucw4rhu6LhuqDhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4buj4bucLuG7ssOZ4bua4bqs4buj4buew5nhuqDhuqzhur/hur7huqzhu4tW4bui4bqu4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPS7DnU3huqxP4bum4bqg4bqse+G6vuG7pOG6rCTDisOZ4bua4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4bqqw4kvw4nhuqDhuqwl4buA4bui4bqsQOG7nOG7rOG6rMOt4buiw5nhu5zhuqzhuqcu4buyw5nhu5rhuqDhuqxA4bucLuG7ssOZ4bua4bqs4bq/4buk4bq+w5nhu5rhuqzDreG7ouG7mCXhuqDhuqwlV+G6rE3hu7DDmeG7muG6rCXDik3huqzhu5fhu5zFqMOZ4bua4bqsQuG6oOG6rMOiOk3huqzDouG7hsOZ4buc4bqsJMOKJeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsJVbhu6LhuqxA4buc4buAw5rhuqxMKuG7sMOZ4bqsVcSoKuG6rMSC4bq1VuG6rMOi4buww5nhu5rhuqzhurzDmeG6ruG6rEDhu5zhu6zhu6Lhuqzhu5zhu7RA4bqse8Od4bui4bqs4buX4bucxajDmeG7muG6rMOi4buGw5nhu5zhuqwkw4ol4bqsVOG7osOZ4buc4bqsJeG7kOG6rMOi4buww5nhu5rhuqzhurzDmeG6rOG7o+G7l+G6ouG6rOG6v+G6vuG6rOG7i1bhu6Lhuqx74bq+4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsIyrEqMOZ4bqs4bq/4buk4bq+w5nhu5rhuqzDrOG6vOG7ouG6rExGJeG6rCMq4buG4bqsJeG6vMOZ4bua4bqs4bqnWOG6rOG6v+G7huG7ouG6rMOjKuG6rE/hu6Lhuqxbw5PhuqzDmsOKXeG6oOG6rE3hu5zhu7bhuqwl4bucw5Phu6ThuqzhuqrEkOG6rFThu5rhuqzDmeG7muG6vuG6rHvhu6Thu6LhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu4Dhu6LhuqxNWeG6rCMq4bq8w5nhuqxN4buww5nhu5rhuqzhurzDmeG6oOG6rMOjKuG6rFThu5zhurzhu6LhuqzDmeG7nMSow5nhuqzDmirhurzhuqwk4bus4bqsw5nhu5rhur7huqx74buk4bui4bqsJT3DlMOZ4bqsTTvhurzhuqzhu5fhu5zhurzDmeG6rOG7oz3Gr8OZ4bua4bqsaeG7osOUw5nhuqLhuqzDrOG7tuG6rD1Ww5nhu5rhuqxP4bui4buSKuG6rCU94bq84bqg4bqsTeG7sMOZ4bua4bqs4bq8w5nhuqxP4buC4bqsVOG7nMOKw5rhuqxbw5Il4bqsVOG7nErDmeG6rE3hu4pA4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rOG7l+G7nOG6vMOZ4bqs4bujPcavw5nhu5rhuqxp4buiw5TDmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWp4bq+4buk4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rMOZ4bq+XeG6oOG6rCVX4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rEDhu5zDiiXhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqzDmlYl4bqsw5nhu5rhu7Dhu6LhuqzDmeG7nOG6vuG6rCTDiiXhuqxN4buAw5nhu5zhuqzDmeG7nOG6vuG6rGnhu6LDlMOZ4bqsxILDmeG7nOG6vuG6rE074bq84bqs4buL4buaKl3hu5bDmeG6rOG6pyFN4bqsw6Lhu5wqw5nhu5rhuq7huqDhuqwlPcOUw5nhuqwl4buIw5nhu5rhuqxD4bqsLeG6rMOZWeG7ouG6rGnhu6LDlMOZ4bqsJeG7nCrDlOG6rMOaViXhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE/hu5ThuqxN4bucIeG6vOG6rE/hu67huqDhuqxNPOG6vOG6rMOZ4buc4bq+4bqse+G7mOG6rCThu6LDmeG7nOG6rExQ4bqsVOG7nOG7puG6vOG6rE3hu5xIJeG6ouG6rGnhu5zhu6LhuqzDmuG7tuG6rE084bq84bqg4bqsTMOUw5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTeG7puG6rEXhuqxM4bq84buk4bqsJeG7huG7ouG6rE4h4bq84bqsw5rhur4q4bqsJT1Gw5nhu5rhuqDhuqxN4bucIeG6vOG6rMOZ4bua4bq+4bqse+G7pOG7ouG6rCU9xq/DmeG7muG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqzhu5xZw5nhuqzhuqrhuqjhuqjhuqxU4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPS7DnU3huqxP4bum4bqg4bqs4buX4buc4bq8w5nhuqzhu6M9xq/DmeG7muG6rGnhu6LDlMOZ4bqsT+G7guG6rCUp4bqs4bua4buiw4pN4bqs4bua4bui4bq84buk4bqsw5lWQOG6rE3hu5zhu6ThuqxVKU3huqxVLuG7tMOZ4bua4bqsTeG7sMOZ4bua4bqs4bq8w5nhuqzhuqrEkOG6rFThu5rhuqzDmeG7muG6vuG6rHvhu6Thu6LhuqLhuqzhu6NXw5nhu5rhuqwlPcavw5nhu5rhuqxVLuG7tMOZ4bua4bqsJOG7rOG6rMOZ4bua4bq+4bqse+G7pOG7ouG6rE1Z4bqsIyrhurzDmeG6rE3hu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsJeG7nCrhuqzhu5rhu6I+4bqsVeG6vuG6rELhuqhC4bqsVOG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tmnhu6LDlMOZ4bqsVeG6vuG6rE/hu6zhu6LhuqwlLuG7tMOZ4bua4bqsTeG7iMOa4bqsT+G7iCrhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rE7DjF3huqzDmirhurzhuqxMw4rDmeG6rMOZ4bua4bq+4bqse+G7pOG7ouG6rMOZ4bq+XeG6ouG6rOG7i+G7muG7nOG7kuG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rE074bq84bqsaeG7osOUw5nhuqxV4bq+4bqsTSrDmeG7muG6rE3hu4pA4bqsT1bDmeG7muG6rHvEqCXhuqxN4buc4buk4bqsTcOKTeG6rMOZ4buc4bq+4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu4TDmeG6rCrhu6zDmeG7muG6rHvhur7huqxU4buiw5TDmuG6rCXhu5zDlMOa4bqsw5oq4bq84bqsTMOKw5nhuqzDmeG7muG6vuG6rHvhu6Thu6Lhuqx7w53hu6Lhuqzhu5rhu6LDiuG6rOG6uOG6rCU94bui4buYKuG6rE/hu67DmeG7mi9U4bua4bqg4bqsw5o6TeG6rE/hu55N4buc4bqsT+G7lOG6rFThu6LDmeG7nOG6rE7hu6ThurzDmeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWpOuG6rHvhu6Lhu5hN4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsIyrEqMOZ4bqs4bq/4buk4bq+w5nhu5rhuqzDrOG6vOG7ouG6rMOa4bu24bqsPVbDmeG7muG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsJT3hurzhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhurbhu6Phu5zDk+G7pOG6rMOiM+G7i+G6pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Bảo vệ biển giữa trùng khơi

Bảo vệ biển giữa trùng khơi
2016-07-16 06:53:00

PTO- "Phương án đi biển đã sẵn sàng, biên đội xuất phát!"- sau mệnh lệnh của người chỉ huy, con tàu Cảnh sát biển gầm lên, đạp sóng đưa những người lính biển tiến ra khơi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long