Cập nhật:  GMT+7
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQcO04buEVsSCw5Xhu7Lhu4bhu57EguG7mj7EguG7nsOJ4bue4buOxILDneG7si5M4buexILDnVjhu7IuTuG7nsSCOkPEgiwmxILhu5whxILDjMOUw5Phu6LEguG7nlDhu57hu47EgjpOxILDjeG7gOG7nsSCw53hu6RJecSCw51V4buexILhu47DlELhu6Dhu7kvw5XhurBB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWY+G7iuG6qsONw4NB4buH4buOQy7EguG6tuG6sC/huqR5xILDoOG6quG7nsSCw7Thu7IuTOG7nsSC4buOw5RC4bugxILDtFjhu7Lhu57hu47Egj3Gr+G7nuG7jsSCVsOVw5rDlMSCw5Xhu7BWxII64buow5TEgsOg4bqq4buexILDtOG7si5M4buexILhu47DlELhu6DEgsO04buU4buew5XEguG7sjzEgsOyw5Xhu7TEgsO0w5VSxILDneG7psSCScOVJEnEgsOV4bukw5TEguG7nuG7jsOV4buYxILDneG7hFbEgsOV4buy4buG4buexILhu5rDlE3hu57EgsOdw5UkSXnEguG7mj7EguG7nsOJ4bue4buOxILDneG7si5M4buexILDnVjhu7IuTuG7nsSCOkPEgsOdw5Xhuqrhu6LEguG7jsOU4bqqxIIsJsSC4bucIcSCw4zDlMOT4buixILhu55Q4bue4buOxII6TsSCw43hu4Dhu57EgsOd4bukSXnEgsOdVeG7nsSC4buOw5RC4bugw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhuqpWw53DlOG7oOG7nsODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6sOG6ruG6ruG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhuqThurThurZWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDvUjhuqrhu6BWw5Xhu7LDncOV4bugw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurLhurbDgi/hurDhurDhurDDjeG6suG6sMOC4bqy4bqs4bqu4bquw53DguG6sOG6rMOC4buc4bqsLeG6ssOCw4Lhuqzhuq7huqjhuqbhuqbhuqQt4bqw4bqu4bqw4bq04bquw4LhurLhurThurDhurLDvcagVuG7jsODxILhuqrhu5zDneG7qcODw7Thu4RWxILDleG7suG7huG7nsSC4buaPsSC4buew4nhu57hu47EgsOd4buyLkzhu57EgsOdWOG7si5O4buexII6Q8SCLCbEguG7nCHEgsOMw5TDk+G7osSC4bueUOG7nuG7jsSCOk7EgsON4buA4buexILDneG7pEl5xILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oMODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6sOG6ruG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcOD4bqk4bq04bq2w4PEgi9B4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0HDo0TDlMSCw43DlE/hu57EgsOg4bqq4buexILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oMSC4bqhw5Xhu5Dhu57DlcSCVsOVQMSCScOVw5ThuqrEgllKxII6TsSC4buaPsSC4buew4nhu57hu47EgiwmxILhu5whxILDncOVVeG7nuG7jsSCw53DlOG7nsSCw53hu7IuTOG7nsSCw51Y4buyLk7hu57EgjpOxII64buG4buexILDjE7EgsOd4buQ4buexILhu57hu4494buu4bue4buOecSCw51V4buexILhu47DlELhu6Dhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0w5Xhuqrhu6LEgsONKsSCSVDEgsOMw5nhu57hu47EgknDleG7kHfEgnHDlMSC4buBROG7nsOVxIJj4bu24bue4buOxIItxILhu5E8xII6w5RM4buexILDoMO0ccSCw7Thu5Thu57DlcSC4buyPHnEgsO0WD3hu6zhu57hu47EgsOg4bqq4buexILDtOG7si5M4buexILhu47DlELhu6DEgsO04buU4buew5XEgkAueMSC4bucReG7nsOVxILDjEThu6DEgnHhu7jEgsO04buyLkzhu57EgsOdWOG7si5O4bueecSCw6Dhuqrhu57EgsO04buyLkzhu57EguG7jsOUQuG7oMSCw7RY4buy4bue4buOxII9xq/hu57hu47EgjpDxILhurLhuq7huq7EgsOMRMOUxIJIw5TDk+G7ssSC4bucQ8SCSULhu57Egkjhu6TEguG7nEPhu6LEgklV4bue4buOxILDnUJJxILDneG7kOG7nsSC4bue4buOPeG7ruG7nuG7jnnEgsOdVeG7nsSC4buOw5RC4bugxILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOd4buU4buew5XDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7REw5TEgsOV4bukw5TEguG7nuG7jsOV4buYecSCSUJJxILhu47DlMSQ4bue4buOxII6w5RM4buexILDnVjhu7IuTuG7nsSCw4xEw53EgklCScSCScOV4buyLkzhu57EgsOMTnfEguG7jeG7suG6quG7nsSCw4zDlMOT4buiecSCScOVQMSCw51YPcav4bue4buOxIJJQOG6qsSCw6PEkOG7nuG7jnnEgknDleG7kOG7nsOVxIJZQknDlXnEglbDlUJWxILhu5zhu7Lhu4TDncSCSUDhuqrEguG7h8OVQ8SC4buePeG7qEnEgjpOxILDneG7kOG7nsSC4bue4buOPeG7ruG7nuG7jnnEgsOdVeG7nsSC4buOw5RC4bugeMSCw53hu5Lhu57DlcSCw5Xhu5Lhu57DlcSCw53hu5Dhu57EguG7nuG7jj3hu67hu57hu455xILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oMSC4busxIJxw5RPw53EguG7h+G6quG7osSCw5XDlE/hu57EguG7nuG6qi7EgjpDxILhu5o+xILhu57DieG7nuG7jsSCw4zhu5jhu57DlcSCw5U94buo4bue4buOecSCw53DlE1WxIJJ4buE4bueecSCLCbEguG7nCHEgsOdw5VV4bue4buOxILDncOU4buexILDneG7si5M4buexILDnVjhu7IuTuG7nsSCOk7Egjrhu4bhu57EgsOMTsSCw53hu5Dhu57EguG7nuG7jj3hu67hu57hu455xILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oHjEguG7msOVQsOUxIJX4buyQsOdxILDjOG6vEnEgsOMw5TDk+G7osSCSUJJxILDjeG7gOG7nsSCw53hu6RJxIJxw5RPw53EguG7h+G6quG7onjEguG7ouG7pMOdxIJZw5rEguG7mk3DncSCV+G7ssSQxILDncOVKknEgsOVw5RP4buexIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCWUJJw5XEgsON4buA4buexILDneG7pEnEgsOdw5Xhu6rDlMSC4buOw5Thuqrhu57Eglfhu7LhuqrEgjpDxILhu57DlT/hu57hu47Egjrhu4bhu57EgsOMTsSCSeG7guG7nsSCScOV4bu0xIIhxILDnVjhu6Dhu57hu47EglbDlVHhu57hu47EguG7nuG7jiXhuqp5xIIsJsSC4bucIcSC4buOw5TEkMOUxIJX4buyLk3DncSCw4zDlMOT4buixILhu55Q4bue4buOxII6TsSCOuG7huG7nsSCw4xOxILDjeG7gOG7nsSCw53hu6RJw73hu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDjcOdw5Xhu7Lhu6JIxILDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhurDhuq7huq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SC4bqk4bqy4bq2Vix4w4PEgllYSeG7qcODLy9Jw71I4bqq4bugVsOV4buyw53DleG7oMO9OuG7ni/DjeG7ilnhu5rDneG7oFYv4bue4buKO1kv4bq24bqy4bq2w4Iv4bqw4bqw4bqww43hurLhurDDguG6suG6rOG6ruG6psOd4bqo4bqw4bq04bqo4buc4bqoLeG6ssOCw4LhuqzhurDhuqbhuqzhurDhuqwt4bqk4bqu4bqu4bqk4bqm4bqw4bqk4bq04bqsw4LDvcagVuG7jsODxILhuqrhu5zDneG7qcODw7Thu4RWxILDleG7suG7huG7nsSC4buaPsSC4buew4nhu57hu47EgsOd4buyLkzhu57EgsOdWOG7si5O4buexII6Q8SCLCbEguG7nCHEgsOMw5TDk+G7osSC4bueUOG7nuG7jsSCOk7EgsON4buA4buexILDneG7pEl5xILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oMODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6sOG6ruG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcOD4bqk4bqy4bq2w4PEgi9B4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0HDtOG7oEPhu57EgknEkOG7nsOVxILDleG7pMOUxILhu57hu47DleG7mOG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBY+G7pMOUxILhu57hu47DleG7mMSCw53hu4RWxILDleG7suG7huG7nsSC4buOw5Thu7RWxIJJQknEgklC4buexIJI4bukxILhu57hu4Dhu57hu47Egknhuqrhu6DEguG7mj7EguG7nsOJ4bue4buOecSCVsOVPcav4bue4buOxIJWw5VCVsSC4buew5Xhu4Thu57EgsONw5RP4buexII6Q8SCLCbEguG7nCHEgsOd4buS4buew5XEgsOV4buyw5rhu57hu47EguG7nMOUTOG7nsSCV+G7suG6quG7nnnEgiwmxILhu5whxILigJzDjMOUw5Phu6LEguG7nlDhu57hu47igJ3EgjpOxILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oHnEguG7muG7mFbEgsOdw5Xhu6rDlMSC4bue4buOw4nhu57EgknDleG6vOG7nsSCSUJJxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu47EguG7nOG7sMOUxILDjeG7uOG7nuG7jsSCw51V4buexILhu47DlELhu6DEgjrDlMSCVsOVROG7osSCVsOVQlbEguG7nOG7suG7hMOdecSCw4zDlMSC4bue4buOPeG7sEnEgjrhu6jDlMSCScOVQMSCw51YPcav4bue4buOxILDjD3hu6rhu57hu47EguG7nMOaw5TEgklA4bqqxILDo8SQ4bue4buOecSCScOV4buQ4buew5XEgllCScOVxIJWw5VCVsSC4buc4buy4buEw53EgklA4bqqxILhu4fDlUPEguG7nj3hu6hJeMSCw4zDmeG7nuG7jsSCw53DleG7qsOUxILDnVjhuqrhu6DEgsOM4bumw5TEguG7msOU4buew5XEguG7nuG7jsOVw5RP4buixII6TsSCVsOVQsOdxIJZw5Thu57DlcSCw50lxILDncOVKknEgsOdw5TDkuG7nsSCw51Y4bug4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSCw51CScSCV+G7ssSQ4buexILhu5whxILDnVXhu57EguG7jsOUQuG7oMSCSUDhuqrEgklCScSCw4zhu5jhuqrEglbDlT3Gr+G7nuG7jsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWe+G7ssOdw5Xhu6BYw4NBw7TDleG6quG7nsOVxILDtFhD4bu5L1ZB

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người giữ nghề làm khèn Mông ở Suối Tọ

Người giữ nghề làm khèn Mông ở Suối Tọ
2024-07-23 09:38:00

Với niềm đam mê dành cho khèn Mông, ông Thào A Vang, bản Bắc Bẹ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã duy trì làm khèn từ nhiều năm nay, góp phần giữ gìn và phát huy...

Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá
2024-07-22 08:29:00

Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những...

“Khoen tạy” - Sức mạnh dòng họ của người Thái

“Khoen tạy” - Sức mạnh dòng họ của người Thái
2023-06-19 09:22:00

Trong nhịp sống hiện đại, đồng bào dân tộc Thái huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn bảo tồn được nhiều nét đẹp văn hóa dân tộc. Trong đó không gian “Khoen tạy” vẫn được lưu giữ...

Bảo tồn nét đẹp nghề dệt lanh của người Mông

Bảo tồn nét đẹp nghề dệt lanh của người Mông
2023-06-16 14:35:00

Trồng lanh, dệt vải là nghề truyền thống gắn bó mật thiết với đồng bào Mông ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) nói riêng và đồng bào Mông ở nhiều nơi nói chung. Hợp tác xã...

Độc đáo trang phục phụ nữ dân tộc Dao Đỏ

Độc đáo trang phục phụ nữ dân tộc Dao Đỏ
2023-06-12 09:19:00

Trang phục của người phụ nữ dân tộc Dao Đỏ ở Cao Bằng mang một màu sắc riêng biệt rực rỡ, độc đáo, không pha trộn với bất cứ dân tộc nào. Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, phụ...

Đổi đời từ tre

Đổi đời từ tre
2023-06-02 08:46:00

Nhắc đến cây tre, ai cũng liên tưởng đến loài cây gắn liền với thi ca, gắn với câu chuyện thần thoại Thánh Gióng đánh giặc giữ nước. Nay ở Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang...

Người gọi thần linh trong cồng, chiêng cất tiếng

Người gọi thần linh trong cồng, chiêng cất tiếng
2023-06-01 14:22:00

Tại vùng đồng bào Xtiêng tỉnh Bình Phước, nghệ nhân Điểu Kiêu có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Nhiều năm nay, nghệ nhân Điểu Kiêu luôn tận tụy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long