Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXFqeG7kCjhur7hu6Z9w5VZ4bq+4buNfeG7kHvhur7hurvhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhuqjhur7hu6bEqFnhu6Thur7hu6bhu7Lhu4rEkC/hu6bhu4ZFxJAoRcSQxahY4buk4bq+4buKV8Wo4bukWeG6sMOKV+G7nMOZe8OK4bq+Pjzhu5bhurDDiuG7pnt7KOG6pi8v4buU4buKw50o4bumfXvhu6bDneG6qjdZL8OdV8agxqDhu4p74buKLzjhu5zhu5Q+xah74bucL1bFqFnhu6Yte+G7nC/hu4Lhu4Dhu4bhu4Yv4buGL+G7huG7gkfhu4LDjeG6u+G6ueG7i+G6vcOMRy/hu4bhu4JHw4zhu4bhu4DDjMONSEnhu4BI4buCX+G7gOG7gOG7gFfDneG7pMOd4bqq4buuKOG7pMOKRS3hur7DteG7pMSoYeG6vuG7gkYt4buG4buG4bqo4bq+4bunLuG6vsOy4bumw53hu4rhur7hu6bhu7bhu5bhur43xKjhur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6Thu6ZU4bq+4buaTOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7FqSpZ4buk4bq+4buWIuG7luG6vsWpxahRfeG6vuG7luG7pn3hu5JZ4bq+w6rDneG6vlcxO1nhu6Thur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+xKklxajhur5Z4buk4bum4buq4bq+e+G7kCjhur7hu6Z9w5VZ4bq+4buNfeG7kHvhur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhur7hu6bEqFnhu6Thur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu5bhu6bDneG6vuG7mkrFqOG6vsagxahUWeG6vuG7luG7iOG7luG6vj4u4bqo4bq+WeG7pMSoWeG7puG6qOG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhur7hu5bhu6Z9YVFZ4bq+WCNZ4bq+e+G7pn0l4buW4bq+xrDhurnDteG6veG6vnvhu7BZ4bum4bqs4bq+4buW4buIWeG6vuG7lCXhur4o4bumIuG6vns84buI4buW4bum4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+w7Lhu6bDneG7iuG6vuG7puG7tuG7luG6vjfEqOG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7pOG7plThur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Z9YVRZ4bqo4bq+e+G7psSoWeG7puG6qOG6vnvhu6bhu6rhuqzhur7hu5pKxajhur7GoMWoVFnhur7hurvhu6bFqOG6vuG7liLhu5bhur7EqUvFqOG6vil94buKWeG6vsO64bumW+G6vsWp4bum4bu24bq+N8So4bq+4buW4buI4buW4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur5Z4buk4bumxahUKOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bqo4bq+VsWoWeG7puG6vsagw53hu4pZ4bum4bqo4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur5Z4buk4bumxahUKOG6vuG7luG7suG6vj5LWeG6vijhu6bhu5JY4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bq+WeG7puG7kCjhur5W4bum4buSfeG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur574buwWeG7puKApsSQKEXFqUrFqOG6vuG7piXFqOG6vlnhu6Thu6bhu6rhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6TFqEtZ4buk4bq+N8WoUVnhur574bumfSXhu5bhur7FqTx9WeG7pOG6vnvhu45Y4bq+4buaxKjDneG6vntKw53hur5Z4buk4bumxahUKOG6vjci4bq+xanFqFF94bq+4buW4bumfeG7klnhur7DqsOd4bq+VzE7WeG7pOG6vuG6u+G7psOVe+G6vlcxLFnhu6Thur7hu5pM4bq+4bukxag6xajhur574bumxahUfeG6vuG7luG7iOG7luG6vlklxajhur7GoH1Z4buk4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+4buWIOG7iuG6vuG7jX3hu5B74bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vj5LWeG6vijhu6bhu5JY4bqo4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bqs4bq+w7Xhu6Thu6bhu6rhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buWIOG7iuG6vuG6u+G7psavWeG7puG6vijhu6Yg4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7luG7psWo4bq+e8WoUnvhur574bumxajhur7hu6bEqFnhu6bhur5YJXvhur4+PeG6vuG7msWoU33hur7hu5Yg4buK4bq+4buNfeG7kHvhur7hurvhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhuqjhur7hu6bEqFnhu6Thur7hu6bhu7Lhu4rhuqzhur7hu5bhu4jhu5bhur574bumI1nhu6Thur57MeG6vuG7pjE6WeG7pOG6vsag4buYWeG6vlbFqFVY4bq+ezzhu4rhur7DteG7psSo4bq+WTE64buW4bq+N1Phur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bq+VzF94bq+e+G7piNZ4buk4bq+ezxRWeG6vnvhu6bhu6rhur57PDE7WeG7pOG6rOG6vsWp4bumI1nhu6Thur57MeG6vuG7pjE6WeG7pOG6vsag4buYWeG6vlbFqFVY4bq+ezzhu4rhur7DteG7psSo4bq+WTE64buW4bq+N1Phur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bq+WeG7puG7kCjhur5W4bum4buSfeG6rOG6vsWp4bumI1nhu6Thur57MeG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5TFqFRZ4bq+KOG7puG7iCjhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6qOG6vuG7psSoWeG7pOG6vuG7puG7suG7iuG6vns8MTrhu5bhur5W4bumxajhur7hu5ox4buK4bq+POG7iuG6vlcxfeG6vnvhu6YjWeG7pOG6vns8UVnhur574bum4buq4bq+ezwxO1nhu6Thur43xKjhur7hu5bhu4jhu5bhur5hUX3hur7hu5bDlH3hur43U+G6vuG7liNZ4buk4bq+4buUPeG6vnvFqFF94bq+4buW4bumfeG7klnhur4t4bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vj5LWeG6vijhu6bhu5JY4bqo4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bqq4bq+4buJxag6xajhur574bumxahUfeG6vuG7plThur574bumPVnhu6Thur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vjfEqOG6vj404bq+4buWw5RZ4bq+e+G7psWoUnvhur7hu4go4bq+xqAiWeG7pOG6vuG7plThur574bumPVnhu6Thur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vuG7mlXhur7hu6TFqFso4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur5Z4buk4bumxahUKOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+PktZ4bq+KOG7puG7kljhuqjhur7hu6bEqFnhu6Thur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu5bhu7Lhur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+Klnhur7hu5rhu6pZ4bum4bqq4bq+4bu1xahU4buW4bq+4buU4buKWeG6vuG7psSoWeG7puG6vjfEqOG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vuG7jX3hu5B74bq+4bq74bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6vj5LWeG6vijhu6bhu5JY4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bq+V8So4bq+PjThur574bumVeG6vuG7luG7plLhur7hu6bhu7Lhu4rhur5W4buqKOG6vnvhu6Y7xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bhu6Yg4bq+ezwxP1nhu6Thuqjhur7hu5oxO1nhu6Thur5XPcWo4bq+4buWIOG7iuG6vsOqS1nhu6Thuqjhur7DteG7psSo4bq+WTE64buW4bq+N1Phur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6qOG6vlnhu45Z4buk4bq+4buW4buKw53hur5ZTVnhu6Thur4+fcOVe+G6qOG6vuG7luG7psOVe+G6vlcxLFnhu6Thur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6qOG6vijhu6Yi4buW4bq+NyLhur7hu5bhu4jhu5bhur5YIuG7luG6vnvFqFF94bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur5WxahZ4bum4bq+e1Lhuqjhur45TOG6vuG7piXFqOG6vjfEqOG6vuG7piXFqOG6vlnhu6bhu5Ao4bq+KX094buW4bq+e1Lhuqrhur7DqirFqOG6vlg6xajhur57w53EqFnhur7GoMWoVFnhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhuqjhur5ZJcWo4bq+xqB9WeG7pOG6qOG6vijhu6YxP1nhu6Thur574bumMuG7luG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vil9S1nhur5Xw6Hhur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+e+G7puG7nMOd4bq+4bumMTpZ4buk4bq+e+G7pj1Z4buk4bq+WeG7psOVe+G6vuG7msOUfeG6vlg9xajhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bqs4bq+4buUS8Od4bq+4buaS1jhur4+NOG6vil9S1nhur5Xw6Hhur574bumPVnhu6Thur5Z4bumw5V74bq+4buWIOG7iuG6vsO14bumxKjhur5ZMTrhu5bhur7hu5YwWeG7pOG6vlnhu6Yx4bq+KX1hU1nhur5XLMWo4bqo4bq+ezzhu4jhu5bhu6bhur5Z4bumxahUWOG6vuG7liDhu4rhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhuqjhur7hu5bhu4jhur5Z4bum4buOWeG6vj5LWeG6vjl9w5V74bqo4bq+VsWoWeG7puG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+N8So4bq+WeG7pDE7xajhur57xahRfeG6vsagXVnhu6TigKbhur7hu7Xhu6xZ4bum4bq+xKnEqA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những nông dân không cam chịu đói nghèo

Những nông dân không cam chịu đói nghèo
2009-11-24 18:11:00

Qua trò chuyện với các anh Hà Quang Trung và Trần Văn Trí - Ban công tác mặt trận khu dân cư 3B xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì) tôi được biết nhiều hộ nông dân trong khu đã...

Tăng cường thanh tra thuế cuối năm

Tăng cường thanh tra thuế cuối năm
2009-11-24 18:10:00

Thanh tra thuế là một trong những chức năng chủ yếu của cơ quan quản lý thuế. Theo Luật quản lý thuế, công tác thanh tra đã chuyển hẳn từ cơ chế thanh tra nhằm vào tất cả các...

Trạm Thản hôm nay

Trạm Thản hôm nay
2009-11-23 16:32:00

Trạm Thản là một xã miền núi ở phía Bắc huyện Phù Ninh. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, người dân Trạm Thản luôn kế thừa truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đảng bộ và nhân dân...

Xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường

Xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường
2009-11-23 09:44:00

hẩn trương và kiên quyết - Trải qua quá trình khai thác và sử dụng liên tục, đến nay hầu hết các công nghệ, thiết bị sản xuất của nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn đã lạc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long