Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5W8aw4bupdEThu4fhu7Phu4Lhu4dDxrDhurjhu7PFqeG7h+G6qkTEgkPhu4fhu4Thu7Hhu4dDxrDhu7fhu6nhu4fhuqhE4buf4buz4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHw73Ds+G7m+G7h0LEqUThu4dv4buzw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ueG7nOG7teG7h+G7m+G7t+G7h0PGsOG7t+G7qeG7h+G6qEThu5/hu7Phu4dH4buvxKnhu4fhuqpv4buzxanhu4fhu4Rr4buH4buzxanhu5nDveG7h0Nvw73hu4dCxKlE4buHeMaw4bup4buHb+G7s2Lhu4dDxrDhu6l0ROG7h+G7s+G7guG7h+G7hcOs4buHQ0Thuq7hu6nhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhu5vDikThu4fhu53hu7Xhu4dDxrDhurjhu7PFqeG7h+G6qkTEgkNi4buH4buzxrDhu6nhu6XDveG7h0PhuqpF4buzxanhu4fhuq7hu4fGocOJ4buzxanhu4fhu7Phu43hu7PFqWPhu4fGoGrhu5vhu4dCduG7h+G7m8aw4bu14buHxqHhu6l0Q+G7h+G7s3RE4buH4bujw7nhu4d5w7RE4buHQnLhu4dHbUjhu4fhuqrEqeG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4dD4bqqReG7s8Wp4buH4buzxrDhu6nhu6XDveG7h+G7o8SC4bub4buHQ+G7tWvhu7Phu4dDxrDDtOG7s+G7h+G6quG7kUPhu4fhu7Phu43hu7PFqeG7h+G7s8WpREjhu4fGsOG7qcO5w71jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ucOpxKnhu4fGsOG6quG7n+G7p+G6s+G7gcawQ0PhuqxC4bqpLy9CROG7m3jGsOG7teG7n+G7neG7teG7qULhu7Xhu7PFqWPhu4Thu7Mv4bubxKnhuqwt4bubREQt4buzRC3GoeG7n+G7s8awLeG7s8awxKnhu7MtQ8awROG7s8WpLeG6qkThu7VDLeG7neG7tS3EqeG7sy1DxKnhu7Ut4bud4bu1LcawxKnDvS3huqhE4buf4buzLeG7s8awxKnhu7MtxrDEqUMt4buFw63hu4lmZ+G7g2jhu4Xhu4Xhu4VoZ+G7iWdnZ2dpY8awQ8O94buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bubY8ahxKnhu7XhuqzGsERDxrDhu7Vj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZ2ZmL+G7heG7hWbhu51o4buD4buLacOsZuG7hUNn4buDacOteeG7hWN34bqsxanhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBW8aw4bupdEThu4fhu7Phu4Lhu4dDxrDhurjhu7PFqeG7h+G6qkTEgkPhu4fhu4Thu7Hhu4dDxrDhu7fhu6nhu4fhuqhE4buf4buz4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHw73Ds+G7m+G7h0LEqUThu4dv4buz4buB4buHL+G6ucOpL8Sp4bq5w6nEqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bu04buz4buf4buy4bufRkJb4bupQ3nhu5/hu4Hhu4fGsOG6quG7n+G7p+G6s+G7gcawQ0PhuqxC4bqpLy9CROG7m3jGsOG7teG7n+G7neG7teG7qULhu7Xhu7PFqWPhu4Thu7Mv4bubxKnhuqwt4bubREQt4buzRC3GoeG7n+G7s8awLeG7s8awxKnhu7MtQ8awROG7s8WpLeG6qkThu7VDLeG7neG7tS3EqeG7sy1DxKnhu7Ut4bud4bu1LcawxKnDvS3huqhE4buf4buzLeG7s8awxKnhu7MtxrDEqUMt4buFw63hu4lmZ+G7g2jhu4Xhu4Xhu4VoZ+G7iWdnZ2dpY8awQ8O94buB4bq54bua4buR4bqs4buH4bubw4pE4buH4buz4buC4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buH4bqqRMSCQ+G7h+G7neG7tWNjY+G7h2/hu7Phu4dDauG7teG7h+G7o8OB4buHxrDhu5PDveG7h+G7geG6qERz4buz4buB4buH4buzxrDDsuG7s+G7h8awbEPDqS/EqeG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu5rGsOG7qXVE4buH4buF4buFL2hi4buHQ8aw4bqg4buzxanhu4dD4bup4buz4buHQ+G6vuG7h8agw7rhu7PGsOG7h+G7hOG7qcO64buz4buHOeG7qcO6Q+G7h+G7osOK4bub4buH4bubxrDhu7Xhu4fGoeG7qXRD4buH4bubauG7m+G7h8ahauG7m+G7h0J24buH4bub4bq4xKnhu4fGoMO64buzxrDhu4fhu4Thu6nDuuG7s+G7h+G7o27hu4fhuqzGsOG7l0Thu4dDxrBE4buZQ+G7h+G7s8SC4bup4buHQuG7teG7qeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7m8OKROG7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHxrDDguG6rOG7h8OpxKnhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7gULhu5/hu7UtQkTFqcWp4bufQkMteeG7qeG7s3jhu4Hhu4dD4bupQ3nhu5/hurPhu4FDxrDhurjhu7PFqeG7h+G6qkTEgkPhu4Hhu4fGsOG6quG7n+G7p+G6s+G7gcawQ0PhuqxC4bqpLy9CROG7m3jGsOG7teG7n+G7neG7teG7qULhu7Xhu7PFqWPhu4Thu7MvQ8awROG7s8WpLeG6qkThu7VDY8awQ8O9eeG7geG7h0PEqeG6qsWp4bufQ+G6s+G7gV/GoXnEqeG7s3jhu4Hhu4fhuqrhu5954bqz4buB4buz4bu14bu14bqs4buf4buz4buf4bqq4buB4bq5Q8aw4bq44buzxanhu4fhuqpExIJDw6kvxKnhurnhu4fhu53hu7Xhu4fhu53hu63hu4fhu4Thu5lDY2Nj4buHeWvhu4fGsGxD4buHQ2rhu7Xhu4fhu6PDgWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xqDDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7smNbY1tj4buHxJHhu4XDrOG7h0NE4bqu4bupYuG7hzl24buzxrDhu4c8xrDEkOG7m2Xhu4fhu6N04buz4buHxqDDuuG7s8aw4buH4buE4bupw7rhu7Phu4fGr+G7gkThu4fhu7PFqcaw4but4buHOeG7qcO6Q+G7h+G7osOK4bub4buH4bub4buR4bqs4buH4bubw4pE4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ+G6qmzhu7PFqeG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4dD4bqqReG7s8Wp4buH4bqu4buHxqHDieG7s8WpYuG7h8ahw4nhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4bupdUThu4fhu53hu63hu5vGsOG7h8O94bq44buH4buEa+G7h+G7neG7reG7m8aw4buHQ+G7qXNE4buHxrDhu7VqY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurk+RMSp4buHQ8awb8O94buHxrDDgeG7qeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxqHhu6l0Q2Lhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h0PGsOG7t+G7qeG7h+G6qEThu5/hu7Phu4fGsMSpSOG7h8OpxKnhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7gULhu5/hu7UtQkTFqcWp4bufQkMteeG7qeG7s3jhu4Hhu4dD4bupQ3nhu5/hurPhu4FH4buvxKnhu4fhuqpv4buzxanhu4Hhu4fGsOG6quG7n+G7p+G6s+G7gcawQ0PhuqxC4bqpLy9CROG7m3jGsOG7teG7n+G7neG7teG7qULhu7Xhu7PFqWPhu4Thu7MvR+G7qcSpLeG6qsSp4buzxaljxrBDw7154buB4buHQ8Sp4bqqxanhu59D4bqz4buBX8ahecSp4buzeOG7geG7h+G6quG7n3nhurPhu4Hhu7Phu7Xhu7Xhuqzhu5/hu7Phu5/huqrhu4HhurlH4buvxKnhu4fhuqpv4buzxanDqS/EqeG6ueG7h+G7hGvhu4fDqcSp4buH4bubecSpQkLhurPhu4FC4buf4bu1LUJExanFqeG7n0JDLXnhu6nhu7N44buB4buHQ+G7qUN54buf4bqz4buB4buzxanhu5nDveG7h0Nvw73hu4Hhu4fGsOG6quG7n+G7p+G6s+G7gcawQ0PhuqxC4bqpLy9CROG7m3jGsOG7teG7n+G7neG7teG7qULhu7Xhu7PFqWPhu4Thu7Mv4buzxanEqcO9LUPEqcO9Y8awQ8O9eeG7geG7h0PEqeG6qsWp4bufQ+G6s+G7gV/GoXnEqeG7s3jhu4Hhu4fhuqrhu5954bqz4buB4buz4bu14bu14bqs4buf4buz4buf4bqq4buB4bq54buzxanhu5nDveG7h0Nvw73DqS/EqeG6ueG7h0LEqUThu4d4xrDhu6nhu4dv4buzY+G7h+G7mmrhu5vGsOG7h+G7heG7h0NE4buT4buz4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h3jGsOG7qeG7h+G6rMawbeG7qeG7h+G7o+G7qeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7m8OKRGLhu4dbY+G7h+G7m+G7t+G7h8ah4bupw7lE4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7o8SpROG7h8ahw4nhu7PFqeG7h3jDqMO94buHQ8aw4buf4bu14buHQuG6okNi4buHQsSpROG7h+G7o+G7t+G7h+G7m2rhu5vhu4fhu53hu5FE4buHxrDhu6nDukThu4fhu6PEqUThu4fGocOJ4buzxanhu4dDb+G7s8Wp4buH4buzxrDhu6l1RGLhu4dC4bqiQ+G7h+G7m8Sp4bu1Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlZxJDhu5vhu4fhu6Phu5NE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7m8aw4buV4buz4buH4buj4bu1auG7s+G7h+G7hOG7qXPDveG7h+G6rMaw4buT4buz4buH4bqsxrDDiWLhu4fhu6N04buz4buHxqDDuuG7s8aw4buH4buE4bupw7rhu7Phu4c8xrDDieG7h31t4buz4buHW2Hhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h3lrw73hu4dC4bupc0Thu4fDtMO94buHQ8aw4buRSOG7h+G7m+G7t+G7h+G7neG7reG7h+G7hOG7mUPhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuq7hu4fGocOJ4buzxali4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4d54buZ4bqs4buHQ8OK4bub4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5vGsERIw7nhu7Phu4fhu6N04buz4buHxqDDuuG7s8aw4buH4buE4bupw7rhu7Phu4fGr+G7gkThu4fhu7PFqcaw4but4buHOeG7qcO6Q+G7h+G7osOK4bubY+G7h1ts4bup4buH4bujw7RIYuG7h1tj4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5tq4bub4buHxqFq4bub4buHQnbhu4dD4bupdOG7s+G7h8awa+G7s8aw4buHQ8awb8O94buHeMawasO9YuG7h+G7m8aww4nhuqzhu4fhu5vDs0Phu4d54bqy4bqs4buH4buE4bup4buHQ+G7q+G7s8aw4buHQ8aw4buRSOG7h+G7m+G7t+G7h+G7neG7reG7h+G7hOG7mUPhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuq7hu4fGocOJ4buzxanhu4d44bur4bubxrDhu4dDxrDhurzhurLhu5vhu4dn4bubw73hu4fhu4Rr4buHxqHDieG7s8Wp4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7neG7reG7m8aw4buHw73hurhjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOpxKnhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7neG7n0PEqeG7qXkt4bupw73FqS154bupxanGsEPGoeG7tUfhu4Hhu4dD4bupQ3nhu5/hurPhu4HGoMO64buzxrDhu4fhu7PGsMO04buz4buH4buzROG6okPhu4fhuqzGsG3hu6nhu4dDb8O94buH4buEa+G7teG7h8ahw4nhu7PFqeG7h8O9a+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHxrDEqUjhu4fGoeG7qXRDY+G7hz5E4buf4buHQ2/DveG7h+G7s8Oyw73hu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fGocOJ4buzxanhu4dCROG6okPhu4fDvcSCQ+G7h0NE4buT4buz4buH4bujw7TDveG7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buH4bqqRMSCQ+G7h+G7hGvhu4fFqcO0SOG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4dD4bqqReG7s8Wp4buH4bqu4buHxqHDieG7s8Wp4buH4buz4buN4buzxalj4buB4buHxrDhuqrhu5/hu6fhurPhu4HGsEND4bqsQuG6qS8vQkThu5t4xrDhu7Xhu5/hu53hu7Xhu6lC4bu14buzxalj4bqoeUPhu7NCY8O94buf4bud4bupxKnhu5vhu53hu7Nj4buE4buzL2dmaGhpaeG7iWbhu4Xhu4vDrGfhu4nhu4tpaWfDrS9m4buDZmcvaS9n4buFL+G7qcO9xanhu4Xhu4lm4buDLeG7hcOt4buLaWnhu4Now6xmZuG7hWhnZuG7heG7heG7i2bDrcOtZ+G7i+G7g2N34bqsxanhu4Hhu4dDxKnhuqrFqeG7n0PhurPhu4FfxqF5xKnhu7N44buB4buH4bqq4bufeeG6s+G7geG7s+G7teG7teG6rOG7n+G7s+G7n+G6quG7geG7h+G7ncSpQ8SpLeG7p8Sp4buz4bubSMah4bu1R+G6s+G7geG7qcO9xakteeG7qcWpxrBDxqHhu7VH4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bubY8ahxKnhu7XhuqzGsERDxrDhu7Vj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZ2ZmL+G7heG7hWbhu51o4buD4buLacOsZuG7hUPDrcOs4buLZnlmY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4FbxrDhu6l0ROG7h+G7s+G7guG7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buH4bqqRMSCQ+G7h+G7hOG7seG7h0PGsOG7t+G7qeG7h+G6qEThu5/hu7Phu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fDvcOz4bub4buHQsSpROG7h2/hu7Phu4Hhu4cv4bq5w6kvxKnhurnDqcSp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu53hu59DxKnhu6l5LeG7qcO9xakteeG7qcWpxrBDxqHhu7VH4buB4buHQ+G7qUN54buf4bqz4buBxqDDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7s0ThuqJD4buH4bqsxrBt4bup4buHQ2/DveG7h+G7hGvhu7Xhu4fGocOJ4buzxanhu4fDvWvhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h8awxKlI4buHxqHhu6l0Q2Phu4c+ROG7n+G7h0Nvw73hu4fhu7PDssO94buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxqHDieG7s8Wp4buHQkThuqJD4buHw73EgkPhu4dDROG7k+G7s+G7h+G7o8O0w73hu4dDxrDhurjhu7PFqeG7h+G6qkTEgkPhu4fhu4Rr4buHxanDtEjhu4fhu7PGsOG7qeG7pcO94buHQ+G6qkXhu7PFqeG7h+G6ruG7h8ahw4nhu7PFqeG7h+G7s+G7jeG7s8WpY+G7geG7h8aw4bqq4buf4bun4bqz4buBxrBDQ+G6rELhuqkvL0JE4bubeMaw4bu14buf4bud4bu14bupQuG7teG7s8WpY+G6qHlD4buzQmPDveG7n+G7neG7qcSp4bub4bud4buzY+G7hOG7sy9nZmhoaWnhu4lm4buF4buLw6xn4buJ4buLaWlnw60vZuG7g2ZnL2kvZ+G7hS/hu6nDvcWp4buF4buL4buJ4buLLeG7hcOt4buLaWnhu4No4buJ4buFaGlm4buLZmbDrGjDrMOtw63hu4Xhu4Vjd+G6rMWp4buB4buHQ8Sp4bqqxanhu59D4bqz4buBX8ahecSp4buzeOG7geG7h+G6quG7n3nhurPhu4Hhu7Phu7Xhu7Xhuqzhu5/hu7Phu5/huqrhu4Hhu4fhu53EqUPEqS3hu6fEqeG7s+G7m0jGoeG7tUfhurPhu4Hhu6nDvcWpLXnhu6nFqcawQ8ah4bu1R+G7geG6ucOp4bupw73FqeG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m2PGocSp4bu14bqsxrBEQ8aw4bu1Y+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmdmZi/hu4Xhu4Vm4budaOG7g+G7i2nDrGbhu4VDw61pw6xpeWdjd+G6rMWp4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gVvGsOG7qXRE4buH4buz4buC4buHQ8aw4bq44buzxanhu4fhuqpExIJD4buH4buE4bux4buHQ8aw4bu34bup4buH4bqoROG7n+G7s+G7h+G7s8aw4bupdUThu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8O9w7Phu5vhu4dCxKlE4buHb+G7s+G7geG7hy/hurnDqS/EqeG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4HhurnGoMO64buzxrDhu4fhu7PGsMO04buz4buH4buzROG6okPhu4fhuqzGsG3hu6nhu4dDb8O94buH4buEa+G7teG7h8ahw4nhu7PFqeG7h8O9a+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHxrDEqUjhu4fGoeG7qXRDY+G7hz5E4buf4buHQ2/DveG7h+G7s8Oyw73hu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fGocOJ4buzxanhu4dCROG6okPhu4fDvcSCQ+G7h0NE4buT4buz4buH4bujw7TDveG7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buH4bqqRMSCQ+G7h+G7hGvhu4fFqcO0SOG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4dD4bqqReG7s8Wp4buH4bqu4buHxqHDieG7s8Wp4buH4buz4buN4buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7ssWp4bq84bq04bup4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDEqeG7s8aw4buH4bubxrDhu7fhu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4bubauG7m+G7h8ahauG7m+G7h0J24buH4bqsxrDhu5dE4buHQ8awROG7mUPhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhu5vDikThu4fGocOy4buzxanhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buH4bqsxrBq4bqs4buH4bqsxrDhu5dE4buHQ8awROG7mUPhu4fhu7PEguG7qeG7h0Lhu7Xhu6nhu4d4dEPhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buHw73huq7hu4fDveG6pGLhu4d54buRSOG7h+G6qsSp4buHw73EgkPhu4fhu53hu63hu4fhu4Thu5lD4buH4buda+G7qeG7h2fhu5vDveG7h+G7s8awQeG7s+G7h2bhu4fhu6Phu5NE4buHxqHDsuG7s8Wp4buHQ+G6quG7n2Lhu4d4xrDDtEThu4d5bOG7qeG7h3nhurDhu4dDxrDhurjhu7PFqeG7h+G6qkTEgkNi4buH4bqq4buGxKnhu4dCbOG7m8aw4buHw73hurjhu4fhu4Rr4buH4bud4but4bubxrDhu4dD4bupc0Thu4fGsOG7tWrhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuq7hu4fGocOJ4buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucav4bupw7rhu7Phu4dDbOG7qeG7h0LEqUThu4fDveG6ruG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h0Phuqps4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHxqHDuuG7s8aw4buHQ2zDveG7h0PGsOG6tOG7qeG7h+G6ruG7s+G7h+G7o+G7reG7s8awY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhu5/hu7Xhu4fGoH3hu5pY4buo4buo4buHWXPhu4fhu7LGsOG7mUPhu4fGr0RI4buHLeG7hzzGsOG7t+G7h8Wo4bupasO94buH4buj4bqi4bub4buHW+G6qkThu7PFqeG7h0PDtMO94buHPMaw4buXROG7h0PGsEThu5lD4buH4buibOG7qeG7h0Phuqrhu4Dhu5vhu4dD4bqqa+G7s8Wp4buHLeG7h1vhu5Phu7PFqeG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h8O94bqg4buzYuG7h1tj4buH4bujdOG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h0Phuqps4buzxanhu4fhu7PGsOG7qeG7pcO94buHQ+G6qkXhu7PFqeG7h+G6ruG7h8ahw4nhu7PFqeG7h+G7s+G7jeG7s8Wp4buHxJHhu4Thu6lzw73hu4fhuqzGsMSQ4bub4buHw71s4bub4buHQ+G7tWvhu7Phu4dDxrDDuWVi4buH4buzdEThu4fhu6PDueG7h3nDtEThu4dCcuG7h0dtSOG7h+G6qsSp4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ+G6qmzhu7PFqeG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4dD4bqqReG7s8Wp4buH4buzxrDhu6nhu6XDveG7h+G7o8SC4bub4buHQ+G7tWvhu7Phu4dDxrDDtOG7s+G7h+G6quG7kUPhu4fhu7Phu43hu7PFqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nEqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bud4bufQ8Sp4bupeS3hu6nDvcWpLXnhu6nFqcawQ8ah4bu1R+G7geG7h0Phu6lDeeG7n+G6s+G7gcav4bupw7rhu7Phu4dDbOG7qWLhu4dCw4rhu5vhu4d4xrDDgeG7n+G7h+G7m+G6uMSp4buH4buyY1tjW+G7h+G7o27hu4fhuq7hu7Phu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h+G7s8aw4bq04buH4bub4bu54buz4buHQ+G6qnHhu4fhu4Rr4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4dD4bqqbOG7s8Wp4buHQ+G6okNj4buB4buHxrDhuqrhu5/hu6fhurPhu4HGsEND4bqsQuG6qS8vQkThu5t4xrDhu7Xhu5/hu53hu7Xhu6lC4bu14buzxalj4bqoeUPhu7NCY8O94buf4bud4bupxKnhu5vhu53hu7Nj4buE4buzL2dmaGhpaeG7iWbhu4Xhu4vDrGfhu4nhu4tpaWfDrS9m4buDZmcvaS9n4buFL+G7qcO9xanhu4Xhu4nhu4XDrS3hu4XDreG7i2lp4buDaeG7g+G7hcOs4buJ4buJ4buFaMOsZmfhu4Xhu4lm4buFaGN34bqsxanhu4Hhu4dDxKnhuqrFqeG7n0PhurPhu4FfxqF5xKnhu7N44buB4buH4bqq4bufeeG6s+G7geG7s+G7teG7teG6rOG7n+G7s+G7n+G6quG7geG7h+G7ncSpQ8SpLeG7p8Sp4buz4bubSMah4bu1R+G6s+G7geG7qcO9xakteeG7qcWpxrBDxqHhu7VH4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHQ+G7qUN54buf4bqz4buB4buaw4pE4buHQuG6ouG7s8Wp4buH4bub4bqg4buHxalq4bup4buH4buFw6zhu4dDROG6ruG7qeG7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buH4bqqRMSCQ+G7h+G7hOG7seG7h+G7s0ThuqJD4buHQ2/DveG7hy3hu4dN4buzxrDhu4dnY+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m2PGocSp4bu14bqsxrBEQ8aw4bu1Y+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmdmZi/hu4Xhu4Vm4budaOG7g+G7i2nDrGbhu4VDaeG7icOsZnloY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4FbxrDhu6l0ROG7h+G7s+G7guG7h0PGsOG6uOG7s8Wp4buH4bqqRMSCQ+G7h+G7hOG7seG7h0PGsOG7t+G7qeG7h+G6qEThu5/hu7Phu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fDvcOz4bub4buHQsSpROG7h2/hu7Phu4Hhu4cv4bq5w6kvxKnhurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5xq/hu6nDuuG7s+G7h0Ns4bupYuG7h0LDiuG7m+G7h3jGsMOB4buf4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7JjW2Nb4buH4bujbuG7h+G6ruG7s+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buH4buzxrDhurThu4fhu5vhu7nhu7Phu4dD4bqqceG7h+G7hGvhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h0Phuqps4buzxanhu4dD4bqiQ2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W8awc8O94buHw73EgkPhu4fDvcSpSOG7h8O9w7Phu7Phu4fhu7Phu4LEqeG7h3lr4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4fhu5vhu7nhu7Phu4dD4bqqceG7h8SR4buFw6zhu4dDROG6ruG7qWVi4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4dD4bqqbOG7s8Wp4buHQ+G6okPhu4fhu4Rr4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fGocO64buzxrDhu4fhu7N14buz4buH4buzc+G7s+G7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4fGoeG7seG7s8aw4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7s8awxKnhu7PGsOG7h8aw4bq24buzYuG7h8agfWPhu4dZc+G7h+G7ssaw4buZQ+G7h8avREjhu4fhu5vGsOG7qcSp4buHQnFjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVtESOG7h+G7s8aw4bupc+G7s2Lhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h0PGsOG7n+G7teG7h8ahauG7m+G7h0J2YuG7h+G7o8O0SOG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHeWvhu4fhu6Phu6l1ROG7h8aw4bup4buHxrDhu4JE4buHxqHhuqThu6nhu4fhu7NE4bqiQ+G7h+G6rMawbeG7qeG7h+G7neG7reG7h+G7hOG7mUPhu4dDb8O94buHQ+G6quG7n+G7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHR21I4buH4bujdOG7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu5vEqeG7teG7h0NE4bqu4bupYuG7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buH4bub4bu34buHQ8aw4bu34bup4buH4bqoROG7n+G7s+G7h+G7s8Wp4buZw73hu4dDb8O94buHQsSpROG7h3jGsOG7qeG7h2/hu7Ni4buH4buzw7LDveG7h0fhu5/DveG7h0Phu6nhu4fhu4Thu6nhu4fhu4Rr4buH4buzxanhurjhu4fhuqhEc+G7s2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5W8aw4buf4bu14buHfcOK4bub4buHeMaww4Hhu5/hu4fhu6PhurThu6nhu4dC4bqi4buzxanDqS/huqzhurk=

Theo Sức khỏe đời sống

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

8 cách giảm nhờn cho da dầu ngày hè

8 cách giảm nhờn cho da dầu ngày hè
2023-05-31 11:05:00

Mùa hè là thời điểm da dầu thường sản xuất nhiều dầu hơn do nhiệt độ và độ ẩm cao. Điều này có thể khiến da trông bóng nhờn và dễ bị mụn. Dưới đây là một số biện pháp để giúp...

5 ghi nhớ để bảo vệ gan mùa nóng hiệu quả

5 ghi nhớ để bảo vệ gan mùa nóng hiệu quả
2023-05-31 10:28:00

Gan là nhà máy thải độc tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể khỏi các độc tố nguy hiểm. Đây cũng là bộ phận quan trọng giúp ngăn chặn các chất độc, đồng thời làm giảm độc tính của các...

Điều trị bệnh hen có viêm mũi dị ứng

Điều trị bệnh hen có viêm mũi dị ứng
2023-05-31 08:22:00

Khi bệnh nhân hen mắc viêm mũi dị ứng thì rất khó chịu và khó chữa hơn. Làm sao để chẩn đoán và điều trị hiệu quả hen có viêm mũi dị ứng?

Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá

Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá
2023-05-31 08:01:00

baophutho.vn Đó là chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long