Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqzKnfhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4bul4bquw4Hhuqltxanhu6Xhu53huqnigJzDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53igJ3hurcv4bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurPhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s+G6t8Oyw7nhurNO4bqw4bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qeKAnOG7peG7o+G7i+G7peG6qcOAxILEkOG7meG7peKAneG6o+G6qeKAnG/hu4vhu6Xhuqlu4buj4bqy4oCd4bqj4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6qeG7ncSp4bul4bqpw7Phu4vEkOG6o+G6qeKAnG3hu4Phu6fhuqlC4buV4bqpw7nhu63hu5/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4oCd4bqpw7Phu4XhuqnDg+G6oOG7ueG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpbuG7o+G7n+G7kcSC4bqpbeG7geG7n+G6qcOAxILDsuG7peG6qcOD4bujxIJ3buG6o+G6qULhu6vhuqlt4bupbuG6qeG7peG7ncSC4bq44bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6qcOz4buX4bqpbuG6v27huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOB4buj4buD4bul4bqpw7N34bul4bud4bqp4bu54bqp4buj4buD4buf4bqp4bul4bud4bun4buH4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Phu6Phu5/huqnDucOCxILhuqnDs3bhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4PhuqBx4bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qcOB4buj4bq/4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDucOj4bqp4buk4budxILEkOG6qeG7o+G7n+G7l8O54bqp4bujw73hu6XhuqPhuqlu4buj4bqu4bul4bud4bqpw7Phu4Xhuqlu4buj4buv4bul4bud4bqpw7rDguG7peG7neG6o+G6qW3hu4Phu6fhuqnDg+G6oOG7t+G6qW7hu6Phu6fhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcOz4buv4buf4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qcO5w4Lhu7fhu6Xhuqlvw6rhu6Xhu6PhuqnigJxt4buD4bun4bqpQuG7leG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neKAneG6qcOz4buX4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg8Oj4bqpw5Phu5Phu6Xhuql14buj4buf4bqpbXHhuqlE4bqo4bqpw7pF4bqpw4Phu6Nw4bqpdeG7jeG7p+G6qW3DqOG6qXXhu43hu6fhuqnDuuG6tOG6qcO6xILhuqnDuuG7p8Oq4bqj4bqpdeG7kcSC4bqp4bud4buB4bun4bqp4oCcfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW1nw4Phuqnhu53hu5/huqrhuqPhuqlu4bun4buf4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu6Phu4Hhuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qW3hu4Phu6fhuqlC4buV4bqpw7nhu63hu5/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bul4bujw4Lhuql1w7XhuqnDg+G7o+G6sOKAncOj4bqpKuG7icOD4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqj4bqpw7nDgsSC4bqp4bujw6jhu6Xhuql14buT4bqpbWvhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlu4buj4bqu4bul4bud4bqpw7Phu4XhuqnhuqLhu7PDueG6qW1x4bqpQuG7h27hu6PhuqnDg+G6oMSp4bul4bqpQuG7geG6qeG7o+G7p+G7geG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqpQuG7reG6qeG7neG7n+G6v+G6qcOD4bqgceG6qcOz4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7meG7peG6qcODw4LhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6o+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOz4buH4buf4bqj4bqpbuG7reG7peG7neG6qW1o4bul4bud4bqj4bqp4bul4bud4buj4buf4buRw7nhuqnDueG7n+G7peG7o+G6o+G6qcO64buf4buRw7nhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqj4bqpw4Hhu6Phurbhu6Xhu53huqnhuqLhuqzhuqkqeOG6qcOAxILhu69u4bqj4bqpw4Hhu6PhurZu4bqpQuG6tuG6qeG7pOG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6Xhuqlu4bqyw6rhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54oCm4bq3L8Oyw7nhurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qWJjZMSRw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpw6nhurvEkcOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy9uw6Ntw6rhu6fDgeG7o8SCw4Phu6Phu6fDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NkY8SRL2JiYm9lYsOp4bqr4bq9Y+G6ucODZOG6vWLEkcO64bq9LWJlZW9kYmVlw6nEkeG6vcODZGLDqWTDumMtbsOjw4Hhu6Xhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqtKnfhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4bul4bquw4Hhuqltxanhu6Xhu53huqnigJzDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53igJ3huq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6rWJjZMSR4bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq3DqeG6u8SR4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzw5rEgmrhu6XhuqnDs+G7n+G7lcSC4bqpRMSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G7h27huqlu4bqyw6rhuqlu4bq/buG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4Hhu6Phu4Phu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqnhu6Phu4Phu5/huqnhu6Xhu53hu6fhu4fhu5/hurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7nMSp4bul4bqpw7l3w4Phuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6o+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpYmIv4bq7L2PhuqtjY+G6o+G6qSrhu6fhu4Hhuqnhur/hu6Xhuqnhu6Thu6Phu4vhu6Xhuqlv4buL4bul4bqpKuG7o+G7geG7peG7o+G6qcOB4buj4buv4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n+G6qcOz4buF4bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4Hhu6Phu4fDg+G6qW1x4bqpbuG6v+G7p+G6qcOTaeG7peG7neG6qcOTcOG7peG7o+G6qU3hur9u4buj4bqpZeG6qeG7pWbDueG6qcOD4bqw4bqp4bud4bufw6rDueG6qULhu5nhuqnDg3fhu5/huqnDg+G6oOG7r+G7peG6qcOD4bujxILhu5PDo+G6qSrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDuuG6rm7huqnDs+G7r+G7n+G6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqlC4buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDusSCasOD4bqpw7PDquG7peG7neG6qcOD4buj4bq24bqp4bq/4bul4bqj4bqpw7nhu7Phu5/huqnDs+G7i8SQ4bqj4bqpfeG7psOK4bqpKuG7n+G7k+G7peG7neG6qX3hu5/hu5XDg+G6qcOzw4LDquG6qcOD4buf4bul4bqj4bqp4oCc4bujw73hu6XhuqnhurvhuqvhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpw7Phu4nEguG6qUJw4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpQuG7geG6qW7hu63hu6Xhu53huqltaOG7peG7neG6qXXhu6Phu6Hhuqnhu6NqxILhuqnDg+G6puG6qXXhu6Nnw4Hhuqnhu6XDveG7n+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqlC4bqmw6rhuql1ReG6qcO5d8OD4bqpw4Phu6Ny4bul4buj4bqp4bul4budxILEkOG7leG7peG6qcOD4bujw4Lhuql14buRxILhuqnhu53hu6nhu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qcOD4bqg4buD4bqpw4Phuqzhuqlv4bun4bqp4bul4budw6rEkOG6qcO6asOB4bqpw4PhuqRu4bqpbuG7o+G7p+G6qcO6xIJqw4PhuqnhuqLDguG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOTaeG7peG7neG6qcOTcOG7peG7o+G6qU3hur9u4buj4oCdw6PhuqlO4buj4bqu4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qeG6oGjhu6Xhu53DoOG6qeKAnOG7rOG7peG7neG6qU3hur9u4buj4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qeG7peG7o+G7geG6qW3hu4Phu6fhuqlC4buV4bqpdeG7o+G7oeG6qeG7o2rEguG6qULhu4Hhuql14buj4but4bul4bud4bqp4bul4buR4bul4bqpbXHhuqnDg+G6oOG6puG7peG7neG6qcOB4buj4buHw4PhuqlCcOG6qcOz4buF4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqlC4buB4bun4bqpw4DEguG6v+G6qcOD4bqgcOG7peG7o+G6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqpw7N44buf4bqp4bulZuG7peG7neG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqnhuqLhu4du4buj4bqpbuG6ssOq4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueKAncOj4bqpw5Phu4vEkOG6qcO64buB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw7rEgmrhu6XhuqnDs+G7n+G7lcSC4bqpRMSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G7h27huqPhuqnhu6Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qULhu63huqluZuG7peG6qW7huqTDo+G6qSrhuqDhu5Hhu6XhuqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G7k+G6o+G6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oMOq4bqpw7Phu4XhuqnDuuG7gcO54bqp4bqg4bux4bqj4bqpw4Phuqbhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYsOp4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrY+G6q+G6o+G6qSrhuqDEguG7peG7neG6qcOD4buLw7nhuqnDmiMlT+G6qW/hu6fhuqlN4bq/buG7o+G6qcOz4bqk4bul4bud4bqpw7PEqcSC4bqpw7Phu4Xhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcO6xKnhu6Xhuql14buj4but4bul4bud4bqp4buld8OB4bqp4bujduG6qeG6osO94bqpdeG7o8Oq4buf4bqpw4Phu6PEguG7k+G6o+G6qcOD4bqg4buv4bul4bqpw4Phu6PEguG7k+G6o+G6qW3hu6vhuqnhu6Xhu53hu6fhu4Hhu5/huqnhuqJ44bqp4bqi4bq/buG7o+G6qW7hur9u4bqpdeG7o+G7p+G7g+G7peG6qcOD4buf4buZ4bul4bqp4bul4bujauG7peG6qcOD4bqm4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bul4bud4bun4buB4bufw6PhuqkqeOG7peG7neG6qeG6ouG7r+G6qcOD4buf4buZ4bul4bqpw4PhuqDhu6/hu6XhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpw7PDguG7t27huqlE4bq/buG6qcOzceG7peG7o+G6qcO64buB4bqp4bujw73hu6Xhuqli4bqjZOG6qcOD4bq64bqpw7N24bul4budw6Phuqkq4buH4buf4bqpw4Hhu6Phu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7p+G7geG6o+G6qcOTaeG7peG7neG6qcOTcOG7peG7o+G6qU3hur9u4buj4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7o+G6psOq4bqp4bul4bujauG7peG6qW7FqeG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/huqnDg+G6oOG7r+G7peG6qcOD4bujxILhu5PhuqlE4buDxJDhuqnhuqDDquG6qcOD4buH4buf4bqpKuG6oMSC4bul4bud4bqpw4Phu4vDueG6qcOaIyVP4bqj4bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqnDgMSCw6rhu6Xhu6Phuqlu4bun4bqpw7N44bqpw7p54buf4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qULhu5/hu5Hhu6Xhuql14buT4bqpw4Phu6fhur/hu6XhuqPhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qUThu5/hu6Xhuqnhu6J34buf4bqpw7N24bul4bud4bqpROG7jcOD4bqpROG6qOG6qW7hu6Phu6fhuqnDgeG7o+G7jcOB4bqp4bul4bujauG7peG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bqi4bqs4bqpdeG7o+G7p8Oq4bul4bqp4bujduG7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDusSCasOD4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Thu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOzxKnEguG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpJeG6v8SC4bqj4bqp4bul4budw6rEkOG6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqp4bui4bun4buB4bul4bud4bqpKuG7o3HhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qeG7onbhu6Xhu53huqltceG6qW1nw4Phuqnhu53hu5/huqrhuqPhuqnDgeG7o+G6tm7huqlC4bq24bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOD4bqgw6rhuqlC4buz4buf4bqpbuG6v+G7p+G6qW3Egndu4bqpw4PhuqDhu6/hu6XhuqnDg+G7o8SC4buT4bqj4bqpbuG6v27huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOB4buj4buD4bul4bqpw7N34bul4bud4bqp4bu54bqp4buj4buD4buf4bqp4bul4bud4bun4buH4buf4bqpw7rhu4fhu5/huqnhu6Xhu6PDguG6qcO64buR4bul4bqpw7N24bul4bud4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7o+G7l+G6o+G6qcO64buz4bul4bqpw4Phu5/hu5Phu6Xhu53huql14buRxILhuqnhu53hu4Hhu6fhuqPhuqlu4bq/4bun4bqpbcSCd27huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDusSCauG7peG6qcOz4buf4buVxILhuqlu4buj4bqy4bqpw4DEgsOq4bul4bqj4bqpRMSCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G7h27huqPhuqlCxILhuql14buj4buv4bul4bud4bqpw4PhuqBn4bul4bud4bqpw4PhuqDhu7fhu6XDo+G6qVXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7t+G7peG7neG6qcO5dsO54bqpdeG7o+G7n+G6qcOB4buj4bun4bul4bud4bqpdcO14bqpbsWp4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PhuqnDuuG7geG6qeKAnMOK4bul4buj4bqp4buj4bqw4bul4bud4bqpVeG7o+G7oeG6qeG7o2rEguKAneG6o+G6qX3hu6bDiuG6qcOz4buF4bqp4oCc4bul4buj4buNw4Phuqlu4buj4bqq4bqpQuG7geG7p+G6qcO5dsO54oCd4bqp4but4bul4bud4bqpfeG7seG6qX1m4bul4bqpKuG7h+G7p+G6qeG7ueG6qVXhu6Phur/hu6Xhu6Phuqnhu6LGsMOq4bqj4bqpw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Phu6nhuqlu4bqyw6rhuqlt4buB4bqp4buiduG7peG7neG6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbeG7geG7n+G6qULhu5/hu5PDg+G6qeKAnCrhu6Phu5HDueG6qcO5d8OD4bqp4bul4buj4buB4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlCcOG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qW1x4bqpbWfDg+KAncOg4bqp4oCcKuG7reG7n+G6qeG7peG7neG7o3PhuqnDs2jhu6Xhu53huqnhuqLDqsSC4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpQuG6tuG6qW1nw4Phuqlt4buz4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6Xhu6PDguG6qcOD4buj4buT4bqpw7rhu4HhuqlCcOG6qW7FqeG6qcO5d8OD4bqpbuG7o+G6suG6qcOD4bqgw4LDveG7peG7neG6qcO64buB4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqlOd+G7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDs3du4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpw4PDguG6qcODw4Lhu7nhu6Xhu53huqPhuqnigJzDs3du4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpw4Phu6/Dg+KAneG6o+G6qULhu4Hhuql14buj4but4bul4bud4bqpw7nEguG7r+G7peG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDs3Hhu6Xhu6Phuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOT4buD4bul4bud4bqpw7nhu4HhuqnDuuG7gcO54bqpQuG7n+G7lW7huqnDg+G7r8OD4oCdw6PhuqlO4buj4buL4bul4bqpw4PhuqDhu7Xhu5/huqnDueG7s+G7n+G6qcO5w7Jv4bufw6rhuqnDs2bhu6Xhu53huqnDg+G7g+G7n+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4Phu5/hu6XDoOG6qeKAnCp44bqpbuG7o+G6pG7huqkq4bujw7Lhu6fhuqlv4bux4buf4bqp4buk4buj4buL4bul4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqp4bqv4buiJFvhurHhuql14bujxILEkOG7k+G7peG6qW7hur/hu6fhuqnhuqBo4bul4bud4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW7hu6Phu7PhuqlEw7LDueG6qW7hur9u4bqp4bul4buj4buB4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG6qXXDteG6qcOD4buj4bqw4oCd4bqpQuG7geG6qW9s4bul4bqpw7rhu7Xhu5/huqnhu63hu6Xhu53huqkj4buj4bufw7rhuqkk4bunbcOy4bqgw4PhuqLhu6fhu6XhuqPhuqkj4bujxanhuqnhu5zhu5/hur/DueG6qcOz4buvbuG6qU7hu6Phu4vEguG6qeG6vuG6qW7hurLDquG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqp4buiJFvhuqnigJx94buf4buVbuG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnhuqLhuqjhuqlv4bq24bul4bud4bqpbsWp4bqpbuG7o+G7qeG7peG6qcO64bupbuG6qcO6xIJqw4PhuqnDg+G7o8SC4buT4bqpw7nDveG6qeG7o3bhuqlC4buB4bqpw4Phu6Phu5/hu5PEguG6qeG6osWpw4Phuqlu4bqyw6rhuqnDuXDhu6Xhu6PhuqnDs+G7l+G6qeG7peG7o2fDueG6qULhu4Hhu6fhuqlu4bq/buG6qeG7peG7o+G7geG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpw7nhu63hu5/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpQuG7geG6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDs3jhu5/huql14buj4buh4bqp4bujasSC4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpQuG6tuG6qcOD4bqgxILEkOG6qcOD4buv4bqpbsWp4bqpw7N34bul4bud4bqpbsO94bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOD4bqgceG6qcO64buB4bqpw7l3w4Phuqlv4bufxqHhu6Xhuqlt4buf4buT4bul4bqpw7nhu7Phu5/huqPhuqlu4bqsbuG6qXXDieG6qcOz4bq/4bul4bud4bqpw7rhu6fhuqnhu6Xhu53hu4fhu5/Do+G6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpw7nhu63hu5/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpw7PEqcSC4bqp4bui4bun4buB4bul4bud4bqpKuG7o3HhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qeG7onbhu6Xhu53huqnDuuG7geG6qeG7peG7h+G7peG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcO54buz4buf4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW7Egndu4bqpw7Phu4Hhu6Xhuqnhur/DgeG6qeG7neG7n8Oq4bqpw4Nm4bul4bud4bqp4bul4buBxJDhuqPhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqp4bul4buBxJDhuqnhuqLDtOG6qeG7neG7i8SQ4bqp4bqgw6rhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDuuG7p+G6qeG7peG7neG7h+G7n+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7kcO54bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huqnhu53hu5/huqrDquG6qeG7ouG7p8Oq4bqpVcOJ4bqj4bqpw5Im4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOB4buj4bqy4bqpdeG7o+G6v27huqnDucSC4buv4bul4bqpw4Phu4Hhu5/huqnDg+G6oOG7t+G6qW7hu6Phu6fhuqlu4bq/buG6qW7hu6PDgsO94bul4bud4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOzeOG7n+G6qXXhu6Phu6Hhuqnhu6NqxILhuqlu4bqyw6rhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54oCd4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4buLw7nhuqnDs3HDquG6qcOzw7Lhu6XhuqnDg+G7r+G7n+G6qW7hurLDquG6qW7hur9u4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDgeG7o+G7g+G7peG6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qcOD4buj4bq/4buf4bqpw7N34bqp4bujaOG7peG6qeG7o+G7qW7huqPhuqlu4bujxILEkOG7keG7peG6qeG7peG7neG7o+G7meG6qeKAnG7hu6Phu6lu4bqp4budasSQ4bqpbeG6v+G7peG7o+G6qUTDsuKAneG6qUTEgsSQ4buR4bul4bqpw4Phu4du4bqj4bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qcOB4buj4bq/4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qW7hurLDquG6qeG7oiRb4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOq4buf4bqpbsaw4bul4bqpw7rhu4fDo+G6qcOT4buX4bqpw4Hhu6PhurZu4bqpQuG6tuG6qcO5w4LEguG6qcOzduG6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHhuqnDs+G7keG6qeG7o8Oo4bul4bqj4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6Vmw7nhuqnhu6XDqsSQ4bqj4bqpbuG7o+G6ruG7peG7neG6qW7hu6PDgsOq4bqpw4Phuqbhuqlu4buj4buf4buRxILhuqnDg+G6oMaw4bqp4buj4buH4bqpw7PDreG7peG7neG6o+G6qcOz4buR4bqpw4Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6Xhu4Hhu6fDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7h+G7n+G6qW7Egndu4bqp4buj4bupw4Hhuqlt4bq/4bun4bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7neG6qXXDieG6qeG6r+G7peG7neG7gcSQ4bqpYi/DqeG6seG6o+G6qcOD4bqg4buD4bqpw7rhu7Xhu5/huqlu4buLxILhuqnhu6Phu6vhu5/huqlu4bqyw6rhuqnDgeG7o8Wp4bul4bud4bqpQuG7n+G7keG7peG6qULhu5nhuqlC4buf4buVbuG6qW3hu4Hhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huqkq4bujceG6qcOZ4buf4bul4buj4bqp4buiduG7peG7neG6o+G6qW1x4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqpKuG7o+G7geG7peG7o+G6qcOB4buj4buv4bqp4buiduG6qU7hu6Phu6HhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buHw7nhuqnhu53hu5/huqrhuqlu4bqw4bul4bud4bqpbuG7o3bhu6Xhu53huqlC4buB4bqp4bujw6rhu5/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqlC4buf4buR4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur/hu6fhuqltxIJ3buG6qcOD4bqg4buv4bul4bqpw4Phu6PEguG7k+G6o+G6qSPhu6PFqeG6qSPhu6Phur/Dg+G6qeG7peG7neG7reG7peG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qcOT4bqkbuG6qSrhu6Nn4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg8Og4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qcO6xILhu63hu6Xhuql14bujw63hu6Xhu53huqnDs3Hhu6Xhu6PhuqnDueG7h+G7peG7o+G6qcO5w7Thuqluw6rDueG6qXXhu5PDg+G6qW7hurLDquG6qcO5cOG7peG7o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqnhuqThu6Xhu53huqnDgeG7o8Wp4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOzeOG7n+G6qXXhu6Phu6Hhuqnhu6NqxILhuqPhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XhuqlEw6rhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpbeG7meG7peG6qULhuqrhu6Xhu53Do+G6qcOT4buf4buZxILhuqnhu6Xhu4HEkOG6qcOz4buF4bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu5HEguG6qeG6oOG7seG6qcOD4buH4buf4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqlCZuG7peG6qW3hu4Phu6XhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6o+G6qW7hu6PhurLhuqnDg+G6oMOCw73hu6Xhu53huqPhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qW7hurLDquG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nDo+G6qeG7ouG7n+G7leG7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqlO4buj4buh4bul4buj4bqpw4Hhu6PhurLhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpw7PDquG7peG7neG6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7o8Oq4buf4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqlt4buf4buV4bul4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcODeOG7peG7neG6qcOD4buj4buX4bqj4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuqlv4buf4buV4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDunPhu6Xhu6PhuqlC4bqsbuG6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqpw7N44buf4bqp4bulZuG7peG7neG6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqPhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qcOzeOG7n+G6qcO54but4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcODZuG7peG7neG6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4bujw4Lhu7Phu6Xhu53huqlEw6rhu6Xhu6PhuqPhuqnDg8SCxKnhu6Xhuqnhu6Phu6fhu4Hhu6XDo+G6qSrhu4fhu5/huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbsWp4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpw4PhuqBmw7nhuqlu4bq/buG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqPhuqlu4bq/buG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4Hhu6Phu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4Hhu6PhurLhuqnDs8Oq4bul4bud4bqpw4Nm4bul4bud4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqpw7PDquG6qW/hu4fhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcO6c+G7peG7o+G6qULhuqxu4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlC4buB4bqp4bqk4bul4bud4bqpw4Hhu6PFqeG6qULhu7Phu5/huqlt4buf4buT4bul4bqpw7N44buf4bqpdeG7o+G7oeG6qeG7o2rEgsOj4bqp4oCcKuG7h+G7n+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqPhuqlu4bq/buG6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqPhuqnhu6N34buf4bqj4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqlv4buL4bul4bqj4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDgeG7o+G7n+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6suG6qcOzw4Lhu7du4bqpbeG7g+G7p+G6qcOz4buDw7nhuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qW1w4bul4buj4bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7neG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDs+G6ruG7peG7neG6qcOAxILEkOG6qcOzceG7peG7o+G6o+G6qcOzduG7peG7neG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw4PEguG7i+G7peG6qcOD4buj4bqy4bqpQuG7geG6qW7hu6NxxILhuqnDg+G6oOG6v27hu6Phuqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDueG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PhuqlC4buZ4bqpbuG6v27huqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqnDuXDhu6Xhu6PDo+G6qeG7pOG7o8OC4bqpw4Phu4fhu5/huqlu4bq/buG6qcOAxILhu69u4bqp4bud4bufw6rhuql14buj4bq/buG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqPhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PhuqnhuqLDtOG6qcOB4buj4buD4buf4bqpROG6qOG6qcO6ReG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDs+G6ruG7peG7neG6qW7hur9u4bqpw4DEgsSQ4bqpw7Nx4bul4buj4bqpbuG6ssOq4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PigJ3huqPhuqkj4bujxanhuqkj4buj4bq/w4Phuqnhu6Xhu53hu63hu6Xhuqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6XhuqnDk+G6pG7huqkq4bujZ+G7peG7neG6qeG7peG7kcSC4bqp4bqg4buxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6PEguG7k+G6qcO64buB4bqp4bul4budxIJ24bul4bqpw4Phu6PEguG6qW7hu6PhurLhuqnEkOG7k8SC4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4bud4buL4bul4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qeG7pOG7o+G7geG6qeG7pcOC4buzbuG6o+G6qcOzduG7peG7neG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw7rhu4Hhuqlu4but4bul4bud4bqpbuG6tuG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpw4Phu5/hu5PDg+G6qeG7peG7meG7peG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k8Oj4bqpTuG6tOG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqpbuG6v27huqlu4bq/buG6qcOAxILhu69u4bqp4bud4bufw6rhuql14buj4bq/buG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqPhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpbsWp4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4DEgsSQ4bqpw7Nx4bul4buj4bqp4buj4buTw4PhuqnhuqLhuqRu4bqpbuG7o2nDg+G6qW7hu6PDtOG6qcO64buf4buR4bul4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDg+G7o8SC4buT4bqj4bqpbuG7p+G7n+G6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqpbuG6v27huqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qcOz4buJxILhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqnDg3fhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4PhuqDhu6/hu6XhuqnDg+G7o8SC4buTw6Phuql94buf4buVbuG6qW1nw4Phuqnhu53hu5/huqrhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huqkq4bujceG6qcOZ4buf4bul4buj4bqp4buiduG7peG7neG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOAxILDquG7peG6qeG7nXDhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpw7nhu63hu5/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bujw6rEkOG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOAxILEkOG7meG7peG6qW7hurLDquG6qW3hu4HhuqnDg8Oqw6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qULhurbhuqnhur/hu6Xhuqnhu6Nw4bul4buj4bqp4bqi4bqs4bqpw4Phu6PEgsSp4bul4bqpw4Phuq7EkOG6o+G6qcO64buf4buR4bul4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw7Phu5Phu6XhuqlC4buf4buVbuG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw7rEgmrDg+G6qcOD4bujxILhu5Phuqlu4bqyw6rhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO5w6Phuqnhu6Lhu4Hhu6Xhu6PhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G7o+G7n+G6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDusSCasOD4bqpw7PDguG7t27huqnDs+G7g8O54bqpbeG7g+G7p+G6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlu4bq/buG6qW5m4bul4bqpbuG6pOG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDukXDoOG6qSrhu6PDsuG7p+G6qcOz4buf4buZxILhuqliw6li4bqpTXfhuqnDusSCasOD4bqp4buicOG7peG7o+G6qeG6ouG6rOG6o+G6qeKAnOG7pOG7ncOC4bu14buf4bqp4bul4buB4bun4bqpw4PhuqDhu6/hu6XhuqnDg+G7o8SC4buT4bqp4buj4bunaW7huql14buj4but4bul4bud4bqp4buld8OB4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu6Phu4fhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpw4Phu6PEguG6qcOD4bujxILhu5Phuqnhu6Phu6dpbuG6qcOzw4Lhu7du4bqpxJDhu5HEguG6qW7EqcSC4bqp4buld8OB4bqpw4Phu6PEguG7k+G6qcO54buB4bqp4bqi4buv4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qWLhuqvhuqvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqpw4Phu6Nw4bqpbXHhuqnDgeG7o+G7h8OD4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqnDg+G6puG6qWXhuqvhuqnDg+G6oOG7n+G7lcSC4bqpw7N24bul4bud4bqpw7Phu5Phu6Xhuqll4bqr4bqr4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qcOzduG7peG7neG6qeG7o+G7p2lu4bqpw4Hhu6Phu4fDg+G6qcOD4bqw4bqpw4PhuqbhuqnDqeG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpw7Phu5Phu6Xhuqlk4bqp4bulZsO54oCdw6Phuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7FqeG6qcO6xIJqw4Phuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDs8OC4bu3buG6qcOzceG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o3PDquG6qcO5w73huqnhu6N24bqp4bujw6rEkOG6qcOD4bqwxJDhuqnDg+G7n+G7leG7pcOj4bqpKuG7icOD4bqpbuG7g+G6qW7hur9u4bqpw7rEgmrDg+G6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDs+G7mcSC4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOAxILDquG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDgMSCxJDhuqnDg+G6oHDhu6Xhu6Phuqlv4buL4bul4bqpbuG7o+G6suG6o+G6qW7hu63hu6Xhu53huql14bujw6rhu5/huqlC4buB4bqpw7nhu5/hu6Xhu6Phuqlt4buHbuG7o+G6o+G6qW7FqeG6qcOD4buh4bul4buj4bqp4bqg4buB4bul4bud4bqpbcSCd27huqluw6rhu6fDo+G6qcOa4buB4bqpw7l3w4Phuqnhu6XDguG7s27huqluxanhuqlu4buj4bqy4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqj4bqpw7N3buG6qcO6asOB4bqj4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qULhu4HhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qULhu4/hu6XhuqnDuuG7heG7peG7o+G6qcOD4bujeOG6o+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqluxanhuqnDgMSCxJDhu5nhu6XhuqnDg+G6rOG6qcOAxILEkOG7k8OD4bqpbuG6v27huqlC4buJ4bul4bqpw7Phu5nhuqnhu6V34buf4bqpbXfhuqlu4bqyw6rhuqnDuXDhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7hu6NxxILhuqnhuqLhuqzhuqluw6rhu6XhuqnDg+G7o+G7n+G7lcOB4bqpbuG6ssOq4bqpbeG7icOD4bqpdcOJ4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bul4buB4bun4bqpdeG7o+G6v27Do+G6qcOT4buLxJDhuqnDuuG7geG6qcO5d8OD4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qcODZ27huqluw73huqlt4buD4bul4bqpbuG6ssOq4bqpw7rEgmrDg+G6qcOAxILhu69u4bqpw4Phu5PhuqlC4buB4bqpw7PDguG7t27huqlu4bq/buG6qeG7pcOC4buzbuG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qcOa4buf4buR4bul4bqp4bui4bu3w4HhuqnDgMSC4buvbuG6qcOD4but4bul4bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o+G6rG7huqlu4buj4buJw4PhuqPhuqlu4bq/buG6qcOz4buv4buf4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PhuqPhuqlu4buj4buv4bul4bud4bqpw4Hhu6Phur/huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG7o+G7meG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4buLw7nhuqlt4buD4bun4bqpQuG7leG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw7nhurzhuqnDg+G6puG6qW7DquG7p+G6qcOz4buPw4HhuqnDueG7geG6qW7hu6Phuq7hu6Xhu53huqlCbOG7peG6qeG6oOG7kcSC4bqp4bqgw6rhu6fhuqnDueG7geG6qcOD4buj4bqsbuG6qW7hu6Phu4nDg+G6qW7hu6Ny4bqp4bul4bquw4Hhuqltxanhu6Xhu53huqPhuqnDuuG7t+G7n+G6qW/hurbhu6Xhu53huqlvw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnhu6Xhu4HEkOG6qcOz4buX4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqnDgeG7o+G6v+G6o+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PDo+G6qeG7pOG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bulZsO54bqpw4DEgsOq4bqp4bui4bun4buB4bul4bud4bqpKuG7o3HhuqnDmeG7n+G7peG7o+G6qeG7onbhu6Xhu53huqnhu6PDqsSQ4bqpw5Np4bul4bud4bqpw5Nw4bul4buj4bqpTeG6v27hu6PhuqnDs+G7mcSC4bqpw7rhu7fhu5/huqlv4bq24bul4bud4bqpQuG7q+G6qW3hu6lu4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlCcOG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOz4buX4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qW7hur9u4bqpw7Phu6/hu5/huqnDg8OC4bu34bul4bud4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qW7hurLDquG6qcO5cOG7peG7o+G6qcOD4bq24bqpw4Nqw4HhuqPhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpbsSCd27huqlt4buf4buXxILhuqnDg3Dhu6Xhu6Phuqnhu7nhuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34buf4bqp4bud4buLxJDhuqnhuqDhu6/hu5/huqnDquG7peG6qeG7peG7n+G7peG7o+G6qcOD4bqgasOD4bqpw4PhuqzDo+G6qU7hurThu6Xhu53huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpQnDhuqnDukXhuqlv4bun4bqpw7PFqeG6qcO54buB4bqpdeG7o+G7n+G6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qW7hu6PhuqRu4bqp4bulZuG7peG7neG6qW7hurLDquG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqlE4bqo4bqpw7pF4bqpbuG6v27huqnDs+G7r+G7n+G6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnhu6Xhu4HEkOG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDgMSCxJDhuqnDs3Hhu6Xhu6Phuqlu4bqyw6rhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6qcOD4bujcOG6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpbuG6v+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6o+G6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4Phu6Phu5/hu5PEguG6qcOD4buj4buf4buV4bul4bqpbuG7o+G7oeG6qULhu7Phu5/huql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqj4bqpbuG6v27huqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw4PhuqjhuqnDgeG7o+G7g+G7peG6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qW7DveG6qeG7o3fhu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4PhuqBx4bqpw7rhu5/hu5nhu6XhuqnDs2bhu6Xhu53huqnDs+G7geG7peG6qcOB4buj4buD4bul4bqpw7Phu6/hu5/huqPhuqlExILEkOG7keG7peG6qcOD4buHbuG6qeG6oGjhu6Xhu53huql94buf4buVw4Phuqnhu6XDqsO54bqpw7Phu4Hhu6Xhuqnhur/DgeG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqlCcOG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMj4buj4bq/w4HhuqnDusSCasOD4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6qULhu6/hu6Xhuqlu4but4bul4bud4bqpbWjhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5HDueG6qcO54buf4bul4bujw6PhuqlV4buj4but4bul4bud4bqpw7l3w4PhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6o+G6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqluxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qcOz4bqk4bul4bud4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg8Oj4bqpw5nhu6nhu5/huqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlC4buf4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnhuqLDtOG6qW1x4bqpROG6qOG6qcO6ReG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7kcO54bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcOAxILEkOG6qcOzceG7peG7o8Oj4bqpTeG7g+G7peG6qeG6v+G7peG6qW7hurLDquG6qcOTaeG7peG7neG6qcOTcOG7peG7o+G6qU3hur9u4buj4bqpQuG7geG6qeG6omfDgeG6qcOD4buz4buf4bqpw7Phu4vEkOG6qW7hurLDquG6qeG7ouG7p+G7geG7peG7neG6qSrhu6Nx4bqpw5nhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6J24bul4bud4bqpw7rhu4Hhuqlt4buB4buf4bqp4buj4bupbuG6qeG7peG7o+G7heG7peG6qcOD4buf4buZ4bul4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qXXDteG6qeG7icOB4bqp4bqy4bqpw7nDgsSC4bqpw7N24bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qcOB4buj4bq/4bqj4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurMq4bqgxILhu6Xhu53huqkq4buh4bul4bq3L8OB4bqz

Trung Tín

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên
2023-06-12 17:50:00

baophutho.vn Ngày 12/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho đồng chí Hà Quang Lợi - đảng viên sinh hoạt...

Của công và của riêng

Của công và của riêng
2023-06-08 08:00:00

baophutho.vn Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và Nhà nước đang phát động, một câu chuyện không kém phần quan trọng, cần được...

Bệnh… sợ trách nhiệm!

Bệnh… sợ trách nhiệm!
2023-06-01 10:37:00

baophutho.vn Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,...

Trí thức… mê muội!

Trí thức… mê muội!
2023-05-31 15:00:00

baophutho.vn Là người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long