Hiệu quả từ một Đề án

Hiệu quả từ một Đề án
2023-10-02 10:16:00

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long