Cập nhật:  GMT+7
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOB4bq1TUDhu5YhTeKAnHLhu5RNxagzTeG7qFXDoOKAnU3FqMSD4buYTS7hu7jhu5YuQOG7lSPhu5QhTcavw6PFqE1sVMOhTcOBIMOML0BP4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjCMs4bu4TWE5xajhurpMLy/FqEfhu6bhu5ghN0DDoMOhQCFH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS/Dk0/hu4zDlS9PT0/Gr8OVT07hu4zDk05Ow6FP4buQT0/hu4zDlDtPRz834bu4TE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw34buX4buq4buYxq9M4buKw4E54buaI004w6Dhu5hN4bu4VS5N4buOTk0u4buiLE3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE3huqfhu5ZNN0Dhu5TDoU3DoTkj4buyLkZN4buoWC5NLuG7mOG6q0ZNw4E54bqxMy7hu7hNw4Hhu5fhu7XDgU1qfS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG6piPDncOhTcOBOSRN4buo4bucTcOhQOG6tcWoTWHhurVNOkBRLuG7uE3hu6glLkBN4bqnJU3DoUBYTeG6p+G6pS7hu7hNxahA4buexahNO+G7lk0sIsOhTcOhOSEu4bu4TS5A4bqlLuG7uE3DoTnhurEzLuG7uE3Gr+G7pC5N4buoVcOgTcOhOSEu4bu4TTpAWyNNxajhu5TFqE3DoTnhurEzLuG7uE3DgeG7l+G7tcOBTcOhIeG7li5Nw6EqLkBHTWooTeG7qOG6sTTFqE06WMOhTTjDoOG7mk0u4buW4bqrRk06QH0u4bu4TcWoQCpNLkAzTeG6p+G7liFNLjBNO+G6tcWoTcWoxIPhu5hNxajhu5TFqE3DoUBYTUDDnU3FqOG7lC5N4bumIkZN4bu4I+G7lCFN4bqnI1cuTSzhu5ZNxagpLk3FqChNLkDhuqUu4bu4TeG7qCgu4bu4TeG7uCg3TcOhPcWoQE3FqOG6tcWoTcWoxIPhu5hNxajhu5TFqE3DoUBYTUDDnU1APMWoTWEjLkBNw6E5IS7hu7hNOMOg4buUTcOhOSQuQE3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE0uQOG7lk3DoTnhurEzLuG7uE0u4bu44buW4bqrTcWo4buWLuG7uE3huqfhuqUu4bu4TSzGoC5ATeG6p+G7lk03QOG7lMOhTcOhOSPhu7IuTcOhIeG7li5Nxq8jw50uR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imzhu7JNOkBRLuG7uE3hu6glLkBN4bqnJU3DoUBYTTvhu5ZNLCLDoU3DoTnhurEzLuG7uE3Gr+G7pC5N4buoVcOgTcOhOSEu4bu4TTpAWyNNw4Hhu5fhu7XDgU3FqMSD4buYTcOhKi5ATeG6p1lNxahAVMOhTTvhurE0LuG7uE3Gr8ag4bqrTeG6p+G7lk1APMWoRk0uQOG7lk3DoTnhurEzLuG7uE3hu6jhu5xN4bqp4buUxahN4buoJS5ATeG6q1jDoE3DoVtNxaghLk0u4bu44bqxMyNNO+G7lk3igJzDoUDhu6ouTcWoQFvDoeKAnUZNxq8hTeG7qChNxahA4bqhTcOhOTwu4bu4TTvhu5YsTcOhW8OhTcWofS7hu7hNw6Hhu5TFqE3hu6ZdI03Gr+G6sTYu4bu4Rk3DoeG6tU3hu6ZdI03Gr+G6sTYu4bu4TcWoQMOg4bqrVy5NLH0uTS7hu7hAI8OdN03huqfDo0ZNxah9LuG7uE3DoeG7lMWoTS7hu7hAI1cuTcWo4bq3w6BGTeG6ty7hu7hNxq/Doy7hu7hNOkAh4buYTUA8xahNOmVNw6FAw6DDmsOhTcWofS7hu7hNLuG7uEDDnU3FqEAhTeG7qCIjTS7hu7jhuq9N4bu4I+G7lCFN4bqnI1cuTeG7qOG7sk3hu6jhu5Q3TeG6ty7hu7hN4bqrV8OgTcWoVcOgRk0uQCPDnSxN4bqnw6NN4buoUMOhTTnhu5hHTWxYLk0u4buY4bqrRk1PTk7Dik3hu7gj4buUIU3huqcjVy5NxajEg+G7mE3DoTnhurEzLuG7uE3hu6jGoMOhTcWoQMOgw5kuTeG6p1lNw6E5JC5ATeG7qCJN4buo4buWIU3DocagIeG7hE3Dk+G7kEbhu4zDik3hu7gj4buUIU3huqcjVy5NxagoTcOhOSQuQE3hu6giTcOBQMagxahNYSbhu4RNw6E5Vy5Nw5VOw4pN4bu4I+G7lCFN4bqnI1cuTeG7qOG6sTTFqE3FqH0u4bu4TS5Aw5ouTTvhu5ZN4bu4I+G7lCFN4bqnI1cuTcavxqDhuqtN4bu4Iz4jTcWo4buUxahNxahUN0fDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rEqVcuTcWoxqAuQE3hu6goRk0uQOG7oCxNLlMu4bu4TcWo4buYIU3FqEBUw6FNO+G6sTQu4bu4TcavxqDhuqtN4bqn4buWTUA8xahGTS5A4buWTcOhOeG6sTMu4bu4TeG7qMOZ4bqrTSzGoC5ATTdAIS7hu7hNw6E54buWIU3DoUAjTeG7qMOg4buYTeKAnGwgI00sMiNNYeG7lC7hu7hNw6HGoCFNw6E5IS7hu7hNxq/GoOG6q03huqfhu5ZNQDzFqOKAneG7hE3igJxsICNNLDIjTWHhu5Qu4bu4TcOhxqAhTcOhOSEu4bu4TTjDoOG7mi5NO2JGTeG7uCPhu5ou4bu4TcavxqDhuqtN4bqn4buWTUA8xahNw6HDmjfigJ1GTcWoISNN4buoU+G6q0074buWTTpAU8OgTeG7qCLDoU03QOG7lE3DoTkhLuG7uE3DoTkj4buyLk06QOG7mCNNw6FA4bq1xahNQCPDnS5NakAqTcOhQCVNTuG7ji1qw4Evw4HhuqxNxajEg+G7mE3EqSJNakA9LkBNw6E5JU3huqdZTeKAnGzDmeG6q00sxqAuQE1APMWoTcOhw5o3TeG6p+G7lk074buWLE3DoUDhu6ohTcOh4bqxTcOh4bqxNS7hu7hGTeG7qMagIU3hu6jhurfFqEZNN0AhLuG7uE3FqOG7lMWoQE3hu5ddTWpAPU1zIy5A4oCdR03DgTnhurEyxahNQFjDoUZNLDAjTcWo4buULk3hu6YiRk3hu7gj4buUIU3huqcjVy5Nw6FAI03hu6jDoOG7mE3hu6ggI00sMiNNN0DhurExLuG7uE03QOG7lDdNxq/GoOG6q01APMWoTTVNw6FUw6FNxajhu5pNxajhu5TFqE3hu6YiTSx9LkZNYSMuQE1AIcagw6FNw6EgTS5AKCxNxahAw6DhuqtXLk0sfS5Nw6FA4buqIU1A4bqxMi7hu7hNLuG7uEAjVy5NxajhurfDoE3hu6bhu5YjTUA8xahGTTdA4buUw6FNQMOg4bqrTcOhPS5ATcOhPcWoQE3FqOG6tcWoRk3FqEDEg03hu6giLuG7uEZNYeG7lC7hu7hNw6HGoCFNxajEg+G7mE1APMWoTWEjLkBHTWxdLuG7uE3DoUAzI0ZN4buow5nhuqtNLMagLkBN4bqnI8OdxahN4bq3LuG7uE3Gr8OjLuG7uE3FqH0u4bu4TS7hu7hAw51Nw6FAfS7hu7hNw6EjLk3huqfhu5ZNYcOiTcavw6Mu4bu4TcWo4buUxahNN0DhurExLuG7uE3DoSPDnS5NQDBNw6E5NE0uQOG7oCxNw6HGoCFNxahAIU3hu7gjM01APMWoTWHhurVNYSMuQE3hu6giLuG7uEZNQCPDncOgTTjDoOG7mkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4psWC5NLuG7mOG6q0ZN4bqrV8OgTcWoVcOgTcavxqDhuqtNQDzFqE3DoUDhu6ohTUDhurEyLuG7uE03QFMuTUAo4buYTcOhQOG7qiFNLuG7oi7hu7hNO+G6tcWoTUA8xahNYSMuQE3huqfhu5ZNw6EgTcWoQOG6t8WoTeG7pl0jTcav4bqxNi7hu7hGTTdAw6NN4buoxqAhTeG7piBNYcOgLuG7uE06I1guTcOhQOG6t8WoRk03QOG7lMOhTUDDoOG6q0ZNLlMu4bu4TcWo4buYIU0u4buiLuG7uE074bq1xahNw6HhurVNQDzFqE0sIsOhTcWo4buUxahATTdA4bqjTUA0N03FqEAhTcOh4bqzLuG7uE3hu6hbI03DoeG6sTQu4bu4TUA8xahNYSMuQE3hu6jhu5xNw6E5NU3DoUDhu5YuQE0uWU0uWDdHTU9OTsOKTeG7uCPhu5QhTeG6pyNXLk3FqMSD4buYTS5A4buWTcOhOeG6sTMu4bu4TeG7qOG7nE0u4bu4QCNXLk3FqOG6t8OgRk3DoTnhu5ghTeG7qCAjTcOhOSEu4bu4TcOhIE0uQCgsTcWoQMOg4bqrVy5NLH0uRk3DoUDhu5gsTeG7uCPhu5hNYSMuQE1AIcagw6FNxahAw6DhuqtXLk0sfS5Nw6E5Vy5Nw6E54bqxMy7hu7hNQDzFqE06WMOhTS5bI03hu6jhu7JN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bum4buWI03hu7gj4buaLuG7uEZNxajhu5TFqE3FqEDDoOG6q1cuTeG7qFlGTcWoQMSDTeG7qFlGTcWo4buUxahNxq/hurVN4buULk3Gr8ag4bqrTUA8xahGTWEhxqAuTeG6p+G7lk07w5o3TS7hu7hTLk1A4buWLuG7uEZNw6FA4bqxTeG6pyPDnS5NxahTw6BNQD4jRk3hu6hZTcOhQCPhu4RNT05Ow4pN4bu4I+G7lCFN4bqnI1cuTS5A4buWTcOhOeG6sTMu4bu4TcOhOSPhu7IuTTpA4buYI0ZN4buUN03Gr8OjLuG7uE03QFUuTSxZLE114bu24bu2I8Wo4buqTcOSw5Xhu45Nxq/GoOG6q01APMWoTcOhOeG6tcWoTcOhw6DhuqtYLk3FqEAhTUA8xahNYSMuQE3DoTkhLuG7uE3GryU3TS7hu7hAKk3GryXFqEBNanXhuqbGoWstT+G7kkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pBIS7hu7hNYSEu4bu4TeG6pzIjTeG6pyPDncWoTcavxqDhuqtN4oCcxahA4bql4oCdRk0uQOG7lk3DoTnhurEzLuG7uE3hu6hQxahN4bumI8Odw6FNOMOg4buYLk3DoVMsTeG7qFguTeG6pyPDncWoTcavxqDhuqtN4oCcLuG7uOG6sTMj4oCdTeG6p+G7lk3hu6glLkBNQOG6sTIu4bu4TeG7uCPhu5QhTcavw6PFqE0u4bu4QFlNxahAIU1APMWoTWEjLkBGTcOhIE3FqEDhurfFqE3DoVvDoU3FqOG7lMWoTUAhxqDDoU3hu6giLuG7uOG7gk3hu5Uj4buUIU3Gr8OjxahNLuG7uCHhu5YjTeG7uCMzTTtXLk07MjdGTTplTS7hu6Iu4bu4TWFbLuG7uEZNxajhu5TFqE1AIcagw6FN4buoIi7hu7hN4bu4I+G7mCFNO+G6scOg4buETeG6p+G7oi5NQCjhu5hGTeG6p+G7oi5NLuG7uEDDneG7hE3DoUDhu7JNxq/Do8WoRk3DoUDhu7JNw6FA4buYIeG7hE3Egy7hu7hNQCJGTS5AUy5N4buoxqAhRk3DoeG6s03DoUAjw50uR0dHTWxQxahN4bumI8Odw6FGTS5AUy5Nxajhu5TFqE0u4bu44buW4bqrTTvhu7RGTS7hu7jhu5bhuqtNOsSRTS4jw50sRk0uQOG7lk3DoTnhurEzLuG7uE3DoSBNxahA4bq3xahNxajhu5TFqE3FqEDhurExLuG7uE3DoTkkLkBGTUAhxqDDoU3hu6giLuG7uE074bqxw6BNO8agI03Gr1TDoE1ULk1hU8OgTeG7qMOaLE3hu6hbI03huqcyI03FqOG7lC5N4bumIkZN4bu4I+G7lCFN4bqnI1cuTeG6p+G7lk1APMWoTWEjLkDhu4RNw6HGoCFN4buo4bqxNMWoTS5AI1nDoE0sfU1AJC5ARk3FqOG7lMWoQE074buWLE0sMiNGTUDhu5jhuqtGTUAjw53DoE04w6Dhu5pNw6E5IS7hu7hN4bqnI8OdxahNw6EgTcWoQOG6t8WoTcWo4buUxahNQCHGoMOhTeG7qCIu4bu4TS7hu7gh4buWI03hu7gjM0ZNxagoTWHhurfFqE074buYLk3DoT7hu5hNw6Fbw6FHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4bqmMiNNLkAjWcOgTeG7uCPhu5ojTTdA4buUN0ZN4bumI8OdLk03QOG7lDdNN0DhuqNNQDQ3TSzhu5ZNw6E5PC7hu7hNw6FTLE074buWTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTcOSTcOhW8Oh4buCTeKAnGvGoOG6q03DoVvDoU0tTeG7lzzFqE3DoVvDoU0tTeG7t8Og4buaLk07Yk3DoVvDoeKAnUZNxahAVMOhTTvhurE0LuG7uE3hu7gj4buUIU3Gr8OjxahNxajEg+G7mE0uQOG7lk3DoTnhurEzLuG7uE06QH0u4bu4TS7hu7jhurMu4bu4TeG7qOG6sTTFqE0uUy7hu7hNO1cuR03hu5fhu5Yu4bu4TS7hu6IsRk3DoSpNO8OdTUA8xahNYSMuQE3DoVvDoU0u4bu4QCPDnTdNw4Hhu5fhu7XDgU07w6B9Lk3hu6jGoMOhTU9OTsOKR01sUMWoTeG7piPDncOhRk0u4buiLE1APMWoTcOTTsOTTi3Dk07Dk09GTcOhQFXhuqtN4bqn4buWTcOhOSlNw4E54bqxMy7hu7hNw4Hhu5fhu7XDgU1qfS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG6piPDncOhTcOBOSRN4buo4bucTUAh4buWLk3DoUDhu5YuQE3huqnDoFTDoU1h4buexahNLkAjw50sTeG6p8OjTS7hu6IsTUA8xahN4bqnMiNNLkAjWcOgTTpYw6FNOMOg4buaTS4gI03hu6bDmsOhR03DgSpNO8OdTUA8xahNYSMuQE3huqlYN007IcagI01APMWoTTvhurXFqE06QOG7lEZN4bu4Iz4jTeG7qMagw6FN4buS4buORuG7jOG7jMOK4buETcOhKk07w51NQDzFqE1hIy5ATeG6qVg3TTshxqAjTUDGoC5ATToj4buyLE3DoVvDoU3hu6jGoMOhTeG7ksOURuG7kOG7ksOK4buETUA8xahNYSMuQE3hu7gjPiNNw6Eh4buWLk3GryPDnS5N4buoxqDDoU3DkuG7jEbDk8OVw4rhu4RNw6EqTTvDnU1APMWoTWEjLkBNOzI3TU/Dk03DoTnhuqEu4bu4TcOhw6Dhuqvhu7IuTeG7qDTDoU1PTeG6p+G7liFN4buoxqAjTUA8xahN4buoxqDDoU3hu5DDk0bhu4zDiuG7hE3FqChNw5XDlU074bqxNMOhTUA8xahNYSMuQE3FqChNw6EgLuG7uE3hu6gj4buyLE3hu6bhu5hNLH0uTeG6qeG7sMOhTcOhw6Dhuqvhu7IuTeG7qMagI01APMWoTUk6QH0u4bu4TcOhPS5ATUDDnU1hW8ONTeG7qMagw6FNw5PDlE3hu6gj4buyLE3DoTk1TTtXLuKApk1qQFTDoU074bqxNC7hu7hN4bu4I+G7lCFNxq/Do8WoTcOhIeG7li5Nxq8jw50uRk0s4bqvI00uQDwuTeG7qOG6ty7hu7hNw6E5IS7hu7hNw6FbN03hu6hVw6BNOkBbI03FqOG7lMWoTcOhOeG6sTMu4bu4TcOB4buX4bu1w4FNw6E5IS7hu7hNw6EqLkBHTWp9LuG7uE3hu6gh4buWLk3DoTnhurEzLuG7uE3hu6jGoMOhTeG6p+G6pS7hu7hNLMagLkBGTeG7qOG6sTTFqE1qfS7hu7hN4buoIeG7li5NLuG7uOG7li5ATeG7lSPhu5QhTcavw6PFqE3DoVAu4bu4TeG7uCNU4bqrTTpA4buqLuG7hE1sIeG7li5Nw4FA4buYLkBNLiNXLk1AIeG7li5Nw6FA4buWLkBN4bqpw6BUw6FNYeG7nsWoTS5AI8OdLE3huqfDo00u4buiLE3Dk07Dk05GTeG7qOG6ty7hu7hN4buoVcOgTTpAWyNNxajhu5TFqE3DgTnhurEzLuG7uE3DgeG7l+G7tcOBRk3hu6jhurE0xahNw4E5w6Au4bu4TeG6sTEu4bu4TWwh4buWLk3DoVAu4bu4TcSp4bugLuG7uE06QOG7qi7igKbhuqYyI006WMOhTTjDoOG7mk3hu6goRk3DgTnhurEzLuG7uE3DgeG7l+G7tcOBTWp9LuG7uE0u4bu4QCPDnTdN4bqmI8Odw6FNw4E5JE3hu6jhu5xN4bqnIy5ATcav4bq1TeG7qOG6sTTFqE3DgMSpdGtNw6EqLkBNw6FQLuG7uE1qM03DoUAjTeG7qMOg4buYTcav4bukLk3hu6hVw6BNN0AhLuG7uE3DoTnhu5YhTcOhQCNN4buow6Dhu5hN4bqrV8OgTS7hurEyxahNLuG7uOG7li5ATeG7lSPhu5QhTcavw6PFqE3huqfhu5ZNbOG7liFNw6HGoCFNbFTDoU3DgSBNLuG7oixNQDzFqE3Dk07Dk04tw5NOw5NPRk3DocagIU3hu6giLuG7uE074bq1xahN4buo4buyTcOhQFXhuqtN4bqn4buWTcOhOSlNw6EjWDdNw6HDo8WoTTdA4buUw6FNw6E5I+G7si5NO1cuTcOhVSxNxajhu5ghTSwyI0fDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdBIcOgOcWo4buqTOG7iuG7lyPDncOgTcOhOeG6sTUu4bu4TcOBOeG6sTMu4bu4TcOB4buX4bu1w4FNan0u4bu4TS7hu7hAI8OdN03huqYjw53DoU3DgTkkw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7inThu7jDoOG6q+G7tC5NdOG7uDzFqE3DgSHhu5Quw4wvN+G7ig==

Nguyễn Ngọc Toán
Hiệu trưởng Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nghề cao quý

Nghề cao quý
2021-11-20 08:21:00

baophutho.vn Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dụng nuớc và giữ nước, truyền thống tôn sư trọng đạo luôn đuợc các thế hệ người Việt gìn giữ , trân...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long