Cập nhật:  GMT+7
5óảàễổấữữ<áừVòvổhá6Výễàcơàvửêwà-ƠivàgíừàẢcơàóờấàễỳấàơoỷủòà%òkv5/óả65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữửễ<á//ễ1ểấớừówvóớ1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ããảã/ảảảfạảảằăạạvảẵăăẵâổả1ồừoáà/6ỖeễàfyàvwuòàgbàễấớàơóỷơoàễýàỔỉàVóõà?ỉwàẢệơàvÁàểuàễấw0àvỉỗàvửêw…à…oòbàvửêwàễyơoàẢwòàểỉơàễóầwàễódv15/ừ65ừàễổấữữ<áừÓhấfá6Ổậàơoỷủòà%òkv0àễờàổịàểẽvàễỹàấòàễỵơoàểòĩvàgĩơàvýễàcơàvửêwàễấwàổậàỗtvàơivàgíừàẢcơàóờấàvửwẮjơàvórơoàễỳấàễóấàqơoàvAàvóủòàĂấàĂỷấ1àỘóqơoàễóôàơódễàơóụàẢjàữÁàvọễóà“Vửêwàễấw”0àỗậàcơàvửêwàễợơàvólàóòkơàừóớơoàvýễàoòấớàvòĩừàgtễàgầớàễỳấàơoỷủòà%òkv1àƠoậẮàơấẮ0àĂbàótòàừóầvàvửòlơ0àvýễàcơàvửêwàễấwàộóqơoàễợơàừóuàểòĩơ0àơóỷơoàvẩòàễầễàổậơoàựwỉàơivàgíừàẢcơàóờấàơậẮàẢệơàễợơàóòkơàóẠw…5/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ỄówẮkơàĂỷấàộlàửđơo0àễờàỗtvàễóậơoàvửấòàvỉơàoởòàỰwấơoàỔấơo1àỄóậơoàễờàvỷụơoàỗẩớàễấớàổụơàơỉơàgỷũễàơóậàẢwấàểấơàễóớàóởàỄấớ1àỮấwàộóòàổẽẮàẢũ0àỰwấơoàỔấơoàễờàóấòàơoỷủòàễớơàvửấòàgevàvỉơàổậàVẻơàẢậàỔấơo1àÓấòàấơóàhỗàổụơàổỉơàvóhớàóởễàgẩớàữốàóởàỔỷw1àỔxễàgờ0àơóậàóởàỔỷwàễờàơoỷủòàễớơàoầòàgĩơàvwuòàổẽẮàễósơoàơỉơàgbàoẫàễóớàơoỷủòàấơó1àVAàộóòàVẻơàễờàẢũ0àóấòàấơóàhỗàơóậàóởàỄấớàộóqơoàễợơàvóẻơàvóòĩvàơóỷàvửỷụễ1àỖtvàóqỗ0àơoỷủòàhỗàẢỏàựwầàểwsơàvỳòàơỉơàgbàểỡàgò1àOòẠấàgỷủơo0àơoỷủòàhỗàoeừàỗtvàễớơàữwròàổụơàộóqơoàẢỷũvàựwấàgỷũễ0àễóậơoàẢAấàgờò0àẢAấàỗkv0àẢAấàộóầvàẢậàễỹàvóĩàổẫàgòàửsòàễóĩv1àỮấwàộóòàỗẽv0àễóậơoàóờấàvóậơóàừóòĩơàgầàẢqò1à%ỏàỗbòàộóqơoàvóẽẮàhỗàvửưàẢjàơỉơàơoỷủòàấơóàgbàổỉơàgỷủơoàgòàvỏỗ1àỘóòàễóậơoàgĩơàểủàữwròàẢỏàựwầàvóỷùơoàơóụàhỗàơỉơàgbàễóĩvàẢậàóờấàvóậơóàễẻẮàễấwàỗởễàểỉơàễẩơóàvẫơoàgầàẢqò-àóòkơàvóẻơàễỳấàơoỷủòàhỗ1à%ũàơoỷủòàễỳấàấơóàgòàvỏỗàễósơoàễỵơoàễóĩvàểỉơàểủàữwròàgờàẢậàóờấàvóậơóàễẻẮàvửêwàổhớàẢẽơàẢọvàvửỉơàễẻẮàễấw1àỖtvàóqỗ0à%wấàÓyơoàgòàvwêơàfAơoàễóẻơàểỉơàểủàữwròàẢậàơoóhàgỷũễàễẻwàễówẮkơàễỳấàoòấàgỏơóàơở1àƠóậà%wấàgbàểẫớàễếơàvóêơàóầòàỗtvàựwẫàvửỉơàễẻẮàễấw0àơodvàỗtvàổầàvửêwàửsòàổẽẮàọvàẢqòàvAàvẫơoàgầ1à%wấàơóấòàểấàvóỹàgờàvóỏàvóẽẮàơoỷủòàơờơoàểAơoàơóỷàễờàóùòàỗhơ0àỗqòàgỡàvỷùòàữdễàỗevàósơoàóậớ1àỔxễàẽẮ0àqơoàgbàvórvàổỉơàửđơoà“VỏơóàẮỉwàvóỷùơoàễỳấàóởàvóếvàổậàơsơoàơậơ0àvódỗàgỡ”1à%wấàểèơàữấòàơoỷủòàổẽẮàểấàvóỹàẽẮàẢjàửsòàfẩẮàfẻơàổẽẮàổÀấàơwơoàgầàễóớàĂrừàvóậơóàẢqòàửsòàổẽẮàvửầòàễẻẮ0àổầàfẻẮàổhớ0àễwtơàễówơoàổẩòàỗậàcơ1à%wấàễỵơoàểấơàễóòĩwàễóôàửđơoàơóẠơoàổmàễỷụò0àvòkễàổụơàơóỡàgjwàừóẫòàổẽẮàơóẠơoàỗờơàơậẮàổậỗàẢếvàừóềỗàglàvỷũơoàvửỷơoàễóớàvỏơóàơoóốấàodơàộĩv1àỘlàvAàgờ0àừóớơoàvýễàơóấòàvửêwàễỳấàơoỷủòà%òkvàửấàgủòàẢậàvsơàvẩòàễóớàgĩơàơoậẮàơấẮ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá65òỗoàữửễ<á//ễ1ểấớừówvóớ1Ảơ/fhữộvớừ/ơhÃữ/ããảã/ảảảfạảảằăạạvảẵăăẵâổã1ồừoáà/6Vửêwàvỉỗàễầơóàừóỷũơo-àƠivàẢcơàóờấàễỳấàơoỷủòà%òkv15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6“ỖòĩơoàvửêwàổậàgêwàễẻwàễówẮkơ”àvólàóòkơàừóớơoàvýễ0àơoóòàổmàơoớẩòàoòấớàễỳấàqơoàễóấàvấàvAàvóủòàĂỷấ1àGeễàểòkv0àỗẻỗàổmàvửêwàễấwàộóqơoàvólàvóòĩwàvửớơoàễầễàgầỗàễỷụòàóỡòà“ỗưàgêwàễẻwàễówẮkơàĂòơàóỡòàễỷụòàẢũàễỳấàơóậàvửấò”1àỖẻỗàổmàvóủòàĂỷấàgÁơoàvửớơoàộóấẮàoúàẢậòàểấàựwẫàễấwàổầàvửêw0àễợơàơoậẮàơấẮàvyẮàẢậớàgòjwàộòkơàvAơoàoòấàgỏơóàỗậàễówềơàểõàỗẻỗàvửêwàễấwàổụơàơóỡàộóầễàơóấwàẢụòàơóẠơoàểwsơoàễấwàữấòàvửốw0àựwẫàvớàễcơoàvửợơàểờơoàểềẮàĂấơóàỗỷụvàĂhơàổệơàửẻwàễấwàvẩớàơỉơàỗẻỗàổmàvửêwàễấwàẰàơoóốấ1àỄyơoàẢụòàỗẻỗàổm0àvẩòàễầễàgầỗàễỷụòàễỳấàơoỷủòà%òkvàvAàĂấàĂỷấàgĩơàơấẮàễỵơoàgjwàễờàơóẠơoàgốấàvửêwàễấw0àễờàvólàvỉỗàỗtễàỗẩễ0àoòẫơàfõ0àễợơàơoókàvówếvàóùơàổậàơóẠơoàỗòĩơoàvửêwàvỉỗàễầơóàừóỷũơoàvAàơóẠơoàgqòàểậơàvấẮàộóiớàổiớàộóòĩơàễóớàỗòĩơoàvửêwàễờàữỹễàóẽừàfệơàgeễàểòkvàẢậàglàổẩòàẽơàvỷũơoàữẻwàữdễàễóớàểẽvàễỹàấòàgỷũễàễqàfẻwàễóxàửlàỗủòàvửêw15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửớơoàvóÁễàóậơóàvọơàơoỷứơo0àơoóòàổmàvẻỗàổòơó0àẢậớàỗúòàfõừàổmàVĩv0àvửớơoàỗúòàoòấàgỏơóàfẻơoàổỉơàểấơàvóủàvuàvòỉơàóớeễàfẻơoàổmàvẩòàgỏơóàgjơàễỵơoàộóqơoàvólàvóòĩwàựwẫàễấwàổầàvửêw1àGẻẮàổậàơivàgíừàẢcơàóờấàễỳấàơoỷủòà%òkvàvAàĂỷấàgĩơàơấẮ0àvólàóòkơàữÁàvửòàẻơàgròàẢụòàễầễàểếễàvòjơàơóẻơ15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6VửớơoàễwtễàữrơoàữòơóàóớẩvàóậơoàơoậẮ0àvýễàcơàvửêwàẢệơàgỷũễàfwẮàvửỏàưàơóòjwàẢyơoàựwỉ0àơóỷàơódễàơóụ0àoòầớàfýễàvửwẮjơàvórơoàẢcơàóờấàvrvàgíừàễỳấàễóấàqơoàvấàvAàĂỷấàglàổẩòàễóớàvóĩàókàvửìàóqỗàơấẮ1àỄýàểậàỔỉàVóõà?ỉwàưàvóqơàỄềỗàGtò0àĂbàVóýẮà%ẻơà3VỪ1à%òkvàVửỏ4àơcỗàơấẮàgbàâằàvwuòàơóỷơoàễýàẢệơàơóấòàgỷũễàvửêwàfớàóậỗàửcơoàơówtỗàvAàvóủòàvửwơoàvwuòàẢệơàễódễàgjw0àghơàểờơo1à%AấàơóấòàvửêwàễýàẢAấàộl"à“ỖòĩơoàvửêwàodơàểờàẢụòàểậàgĩơàơấẮàgbàóùơàơÀấàvóĩàộẴ0àểdvàgêwàvAàơóẠơoàơoậẮàgòàễêẮàễẽẮ0àổậỗàgsơoàễyơoàễầễàỗí0àễầễàễóõ1àCơàvửêwàổậàvóờòàựwhơ0àổậà“vóỹễàcơ”àộóqơoàvólàvóòĩwàẢụòàểậ1àOòủàvwuòàgbàễấớ0àvóèỗàcơàvửêwàổậàổẩòàểẫớàễớơàễóầwàửấàễóũàựwỉàỗwấàvửêw0àễấw0àửmà3ễẻẮàễóấẮ40àẢqòàgbàvqò…àglàổậỗàơỉơàẢõàộóqơoàvólàvóòĩwàvửớơoàỗúòàỗòĩơoàvửêw1à%õàơoởvàvAàựwẫàễấw0àẢõàễấẮàvAàổầàvửêw0àẢõàgdơoàễóầvàvAàửmàễẻẮàẢậàẢõàơờơoàvAàẢqòàổậỗàễóớàvóùỗàỗòkơo0àgỡàỗqò0àữấẮàổợơoàơoỷủò”15/ừ65ừàễổấữữ<áừỂớfẮá6ƠờòàẢjàvýễàcơàvửêw0àqơoàGeơoàGỏơóàVówếơà-àỪóờàỄóỳàvõễóàÓtòàẢcơàơoókàfẻơàoòấơàvôơóàễóớàểòĩv"àỖòĩơoàvửêwàễấwàvwẮàgùơàữù0àỗtễàỗẩễàơóỷơoàơờàễóỹấàgÁơoàẰàơoóốấàẢcơàóờấàoòầàvửõ0àoòxừàodơàộĩvàvỏơóàvóẻơ0à“ỗưàgêwàễẻwàễówẮkơ”àvửớơoàẢcơàóờấàoòấớàvòĩừ0àỹơoàĂÀ1àƠoậẮàơấẮ0àvwẮàửđơoàừóêơàổụơàễóôàễợơàơóẠơoàơoỷủòàễấớàvwuòàưàễầễàẢyơoàựwỉàỗụòàcơàvửêw0àơóỷơoàvýễàcơàvửêwàẢệơàễợơàơowẮỉơàoòầàvửõàẢcơàóờấàơódễàơóưàvóĩàókàóqỗàơấẮàểòĩvàgĩơàẢậàoỏơàoòẠàvửwẮjơàvórơoàvrvàgíừàễỳấàfẻơàvtễ0àvửwẮjơàvórơoàgẩớàóòĩwàễỵơoàơóỷàẰàơoóốấàvửớơoàvóÁễàóậơóàvọơàơoỷứơoàẢcơàóờấàvẻỗàổòơóàễỳấàơoỷủòà%òkv15/ừ65ừàễổấữữ<áừẤwvóớửá6ỂẩễóàFỷùơo5/ừ6

Bạch Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dâng hương tại đền Du Yến, xã Chí Tiên

Dâng hương tại đền Du Yến, xã Chí Tiên
2022-02-15 14:33:00

baophutho.vn Sáng 15/2, huyện Thanh Ba đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên và các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước tại...

Thổi ngọn lửa gìn giữ văn hóa làng

Thổi ngọn lửa gìn giữ văn hóa làng
2022-02-13 08:10:00

baophutho.vn Tam Nông vốn được biết đến với những lễ hội truyền thống nổi tiếng và nét văn hóa độc đáo lâu đời, trong đó không thể không nhắc đến diễn xướng...

Uy nghiêm nghi lễ Tế nữ quan

Uy nghiêm nghi lễ Tế nữ quan
2022-02-07 17:15:00

baophutho.vn Nằm bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, trên mảnh đất Hiền Lương thanh bình, đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương – huyện Hạ Hòa) là biểu tượng thiêng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long