Cập nhật:  GMT+7
Ị#ÓNƯ,ỔááẼM8À=à,ỰMỈÀặ6!@NỪỔạNỨỚNỨƠbN#)ỔNạ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!Ị/#ÓỈỊ8NƯ,ỔááẼM8ơỰỔỨMỈjỲ!#N!#T!N!Ổ.NÕỐNàạ0=GNỪỔạNŨă!@N. àNà#Ỗ!@GNàâN.ạỔNà#ạ]ƯNỨỚNỨƠbNạ]!@N!#ặ!@N;#[!@NỪ7GNỪ=N;#Ỗ.N8#ỖàN#=Ỳ!Nạ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!N@=Ổ=NỪ(Ớ!N.ạ !HỊ/8ỈỊỔaà=Ư,ỰNƯ,ỔááẼMỸƯ;_ỨỰàỔ=,NMỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈu@ƠbNỒ/ÕGNŨỖƯNá?Nu@ạbỶ!NlạbNÀ#*!#GN8#ăNàaỖƯ#NỪ2!Nậ*NƯỔ!Nà#=Ỳ8GN;#(ỔNk#Ụ!NỪ(Ỗ!N#%!#NỜ!#GNjỲ!#Nậ=Ỳ!NÀ#Ổ!#Nu#Ơ!GNƯ#(NŨ=YàNŨỲ!#N!#T!NỪỔạNT.N&Nậã!@Nà#ặ5!@Nậ*GNàặ6!@NỪỔạNỨỚNỨƠbN!X!NàâN.ạỔNà#ạ]ƯNạ]!@NàỚ=N!#ƠHNỗÚ!NỪTbGNƯ2!NỪỔạNàỞ!@NỨÚ!GN[!@NỪ=N;#Ỗ.GNá=XạNT.N8#ỖàN#=Ỳ!N#Ổ=N#ỚƯ#NŨUàNà#ặ4!@NƯỚ!#NỪÚạNàăbGN!@#=N!@4Nạ!@Nà#ặHNjỖƯNá?NƯ#&NỪ*!#N! =Ná(=N8#ỖàN#=Ỳ!N;#]=NạN!#Ổ.N!#6N6Nà#âƯN9ạỜ!HNrYàN9ạỜNá=!#Nà#=YàNạ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!N@=Ổ=NỪ(Ớ!N.ạ !HỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈÀ#Ự(NŨỖƯNá?GNŨỲ!#N!#T!N8#ỖàN#=Ỳ!NŨỲ!#N.ạ !GN;#]=NạNà(GNƯ#ặỔNà#ỴNƯỔ!Nà#=Ỳ8N8#ỦạNà#ạÙàHNu@ặ4=NŨỲ!#NáWNẫỚNàa*Nà#Ự(N8#ỖƯNỪ"N;YàN#58NỨ=!#NỨặ7!@GNàỞ!@Nà#ỴNàaỚ!@GNáỔạNỪ)NáWN.0NƯỠàN;#]=NạHỊ/8ỈỊỸ=@ạaỰNƯ,ỔááẼMà8,kỔ8à=(!NỔƯà=(!_à#ạ.Ũ_ỔỨỨỰỨMNỨỔàỔ-á=zỰẼMàaạỰMỈỊỨ=ậNƯ,ỔááẼMỸ=@-8=ƯàạaỰMỈỊ8=ƯàạaỰỈỊá(ạaƯỰNáaƯáỰàẼM#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÔỒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÓỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼỗẬqỌtnỸu,,ỹnàb_#OrẨẠjỹNÓẫGN#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÓOÒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÓỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼZỘẠẹzàỐỨ8=ẠỘ9;ẫ;ỘẠẹlỐỹNÓHÕẫGN#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÔỒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÒỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼỌÒ;ậzỷớúsạ((ổÒ=!aỌàB8ỹNÒẫMNỨỔàỔ-áaƯáỰàẼM#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÔỒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÓỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼỗẬqỌtnỸu,,ỹnàb_#OrẨẠjỹNÓẫGN#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÓOÒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÓỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼZỘẠẹzàỐỨ8=ẠỘ9;ẫ;ỘẠẹlỐỹNÓHÕẫGN#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÔỒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÒỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼỌÒ;ậzỷớúsạ((ổÒ=!aỌàB8ỹNÒẫMN/ỈỊ=.@NƯ,ỔááẼM,ỔzbN,Ổz=ỰỨMNáaƯẼM//ƯHŨỔ(8#ạà#(Hậ!/ỨỰá;à(8/!Ựẩá/ÒỌÓỘ/ÓÓÕỨÒOỒỎOỌÒàÔÔỐỘ,ÓH:8@MNỔ,àẼMÀặ6!@NỪỔạNỨỚNỨƠbN#)ỔNạ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!MNỨỔàỔ-áaƯẼM#àà8áỄ//=Ó-áạƯ;#(ỰHậ!ỰƯỨ!H!Ựà/ÒOÒỌ/OÕ/OỒ/ỌỎỎỒÕOÔÔỒ-ÒÕỌỎOỘOÓỐÒOÓỘÔÕ-ỒÔỘỐ-ỘÒOÕ-ỎÓỒO-ÓÔỒỌÕỌỌÓÒÕH:8@ỂẩẼÔỒOỆ#ẼOỆ9ẼÓOOỆỨ8aẼÓỆỸ=àẼƯa(8ỆáẼỗẬqỌtnỸu,,ỹnàb_#OrẨẠjỹMNỨỔàỔ-,,-áàỔàạáẼM,(ỔỨỰỨMN/ỈỊ/8=ƯàạaỰỈỊ/Ứ=ậỈỊỸ=@ƯỔ8à=(!ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8kỔ8à=(!MỈơ%!#NỜ!#N#ỚƯ#NŨUàNà#ặ4!@NƯỚ!#NỪÚạNàăbHNế!#ỄNỊỰ.ỈjỖƯNá?NƯạ!@NƯU8Ị/Ự.ỈỊ/8ỈỊ/Ỹ=@ƯỔ8à=(!ỈỊ/Ỹ=@ạaỰỈỊỨ=ậỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈẠ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!NỪẳ!@Nà#ẳNÕNàa(!@NƯỖƯN,(Ớ=Nạ!@Nà#ặNà=XạN#)ỔGNáỔạNạ!@Nà#ặNỨỚNỨƠbGNỪỚ=NàaƠ!@GNàaâƯNàaƠ!@NậƠN@Ổ!HNÀ#Ự(NỗsújúkẹuNÒOÒOGN#2!NỌHÒOONƯỔN.ỠƯN.3=NậƠN#2!NỌHOOONƯỔNàấNậ(!@N#Ơ!@N!Ở.GNạ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!NỪỔ!@N,ƠN@Ỗ!#N!Q!@NƯ#(NaUàN!#=ÝạN!@ặ4=NŨỲ!#NậƠNà(Ơ!NẫỢN# =HNr#(Ờ!@NỐOẾNŨỲ!#N!#T!NỪY!Nậ=Ỳ!N;#=NỪỢN6N@=Ổ=NỪ(Ớ!N!Q!@GN;#]=NạNà#âƯN9ạỜ!NẫT.N,U!Nẫạ!@N9ạỔ!#N#(QƯNỨ=NƯỞ!N#ỚƯ#GNỨ=NƯỞ!NẫỔHNkỖƯNbYạNà]N!@ạbNƯ2NƯỔ(N@TbNŨỲ!#N,ƠNà#ạ]ƯN,ỖGNaặ5ạNŨ=ỔHNu#ầ!@N!@ặ4=NŨ*NàaƠ(N!@ặ5ƯNỨỚNỨƠbN,TạN!@ƠbGN!@ặ4=NŨỬ(N8#%N#(QƯNạ]!@N8#Ờ=NƯỖƯNƯ#UàNƯ)Nà$!#NỔẫ=àGNƯ#UàN8#ăN@=ỔNỪ ƯN#Ớ=NƯằ!@Nà#ạ ƯN!#).N!@ạbNƯ2NƯỔ(HỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈm=ÝạNàa*Nạ!@Nà#ặNà#âƯN9ạỜ!N#=Ỳ!N!ỔbN,ƠN8#]=N#58NỪỔN.[Nà#ẳƯGN@".N8#ỦạNà#ạÙàGN#)ỔNàa*GNẫỚNàa*HNu@ặ4=NŨỲ!#NỪặ5ƯN! =Ná(=N@=ả8N!Ớ(N#ỚƯ#Nàa=ỲàNỪỴN#2!GN$àNỪỔạNỪ3!GN$àNẫỜbNaỔNŨ=Y!NƯ#ẳ!@NáỔạN8#ỦạNà#ạÙàHỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8j(ỨbMỈr#=NƯ)NƯỖƯNỨUạN#=ỲạN!#ặN!@#Ữ!N;#=NỞ!GN;#)N!ạ]àGNỪỔạN!@âƯGN;#Ơ!Nà=Y!@GNáăàNƯT!N!X!NỪY!NƯ2Ná6NbNàYNỪỴN;#Ỗ.GNƯ#Ụ!NỪ(Ỗ!Ná3.NậƠNỪ=ÝạNàa*N;*8Nà#4=HNuYạNƯ)NŨỲ!#N,cNàaƠ(N!@ặ5ƯNỨỚNỨƠbNà#âƯN9ạỜ!GN!@ặ4=NŨỲ!#N8#Ờ=NỪặ5ƯNỪ=ÝạNàa*Nàa=ỲàNỪỴHỊ/8ỈỊ8NƯ,ỔááẼM8ẹạà#(aMỈÀ#Ự(NẬ!Ựẫ8aỰááH!ỰàỊ/8ỈỊ/Ứ=ậỈỊ/Ổaà=Ư,ỰỈ

Theo Vnexpress.net

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Mẹo ăn uống trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19

Mẹo ăn uống trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19
2023-05-09 07:42:00

Với một số người chưa tiêm vaccine COVID -19 hoặc tiêm mũi nhắc lại có thể thắc mắc về cách chuẩn bị, kể cả những gì nên và không nên ăn hoặc uống trước hoặc sau khi tiêm.

Uống nhiều nước có thể thúc đẩy giảm cân

Uống nhiều nước có thể thúc đẩy giảm cân
2023-05-08 21:39:00

Không ít người đang cố gắng giảm cân bằng nhiều cách khác nhau, trong đó uống nhiều nước cũng mang lại những hiệu quả nhất định giúp kiểm soát lượng calo tiêu thụ, giảm trọng...

Nguồn thực phẩm giàu axit béo omega-3 nhất

Nguồn thực phẩm giàu axit béo omega-3 nhất
2023-05-08 14:57:00

Axit béo omega-3 là chất dinh dưỡng thiết yếu có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra chúng được mà cần thông qua chế độ ăn uống....

Ăn nhiều đường có gây nghiện không?

Ăn nhiều đường có gây nghiện không?
2023-05-05 13:01:00

Đường là một nguồn năng lượng chính để duy trì hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta thường xuyên ăn nhiều đường sẽ càng kích thích cơn thèm đồ ngọt và gây nghiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long