Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu510c3JGeOG7hHLEgkXDk3LhurDDksOJ4oCmcuG7guG7reG7hHLhurDhu57Dk0bEkOG7my9FdOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSDhurbhu6vhuq5x4budOeG7nuG7q3Lhu5hF4bq6cuG7gsOBw5ly4buCS8OJ4buTckbEkMOAw5Vy4buWRsSQ4buTckZ5RsSQcuG7mEXhurpyw4Phu5rDiXLDg+G6oEZy4buC4butcuG7mEVRxIJy4buY4buQ4buvRsSQcuG7hOG7rXLhu4RL4buYcuG7ksSockVLcuG6ruG7uUZy4buSw4lGRXLhu5LEqEbEkHLhuq7DjcSCcuG7mOG7lMOZ4bqsRnLhurDhu57Dk0bEkHLhu4xy4buGReG7lHI6SkbEkHLDqeG7kMOB4buEcsOpReG7lOG7k3LDlUXhu57Dk0bEkHI/U+G7lHI44bu54buU4buTcuG7mEXhu61GRXLDlUXEqHJpw4nhuqrhu5hyw6nhu5DhurpyRcOJ4bqqRnLhurDhu6tGxJByw5VFdsOJcsSQ4buxRkVyxIJF4bq84buU4buZcmFFw4nhuqjhu5RyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGcsSCRUdyw4PDieG6rOG7mOG7k3Lhu5hQckZ44buEcnVzdHXhu5Ny4buGRcOJcuG6sOG7nsOSxIJyxIJBw5Vy4bqwQeG7mHLhu5jhu6/DiXLhurDhu7nDmXJFw41y4bqwd3LhurBIRsSQcnRzcuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6sEpGxJBy4buYw4nhuqhGcsSCTnLhu5Lhu4xyReG7r3Lhu5jDgUbEkHJGReG7nkbEkHLhurDhuqxGckbhu6vDmXLhu5Lhu6vhu5RydHNyRnjhu4Ry4bqwR+G7r0Zy4bqw4buew5NGxJBy4bqu4butw4lyxJDDgUZydXNz4buEclThuqJGcuKAnOG6rsOA4buEcsSCReG7uUZy4buY4buvw4lyxIJFTeKAneG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOOG7rXLhu4RL4buYcuG7mOG7kEdGxJByRkVTRsSQckVLcsSCReG6vOG7lHJ2RkVyReG7nuG7jEbEkHLhu5jhu5BRxIJy4buYw4nhuqzDleG7k3LEkMOJ4burcuG6sOG6ukZFcuG7q0ZFcj/hu55ORsSQcmHEkEXhur7hu6tyw6nhu5Dhu5TDmeG6qEZy4bquxqBy4bqwd3LDlUV2w4lyw4PDjHLhu5jDieG6qEZyxILhu7FyRkXhu7lGcuG6sOG6rEZyVOG7rcOJcsSCReG7msSCcuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6sEJy4bqwTHLDg0Jy4buY4buIRsSQcuKAnOG7mOG7r+G7hHLDg8OS4oCdcuG6sEfhu69GcuG6sOG7nsOTRsSQckbEkOG7q8OZcuG7mOG7kOG7nk/EgnLEglLhu6tyRkXhu63hu5Ny4buC4but4buEcsSCxKhGxJBy4buYRUfhu7Hhu5hyRuG7nk/EgnLhu5jhu5Dhu55PxIJyVOG7rXLhu5Lhu6vhu5RyRkXhu63hu5Ny4buYRcOA4buEcsSCReG6uHLDlUV2w4lyRuG7uUbEkHJG4bqoRnJGReG7rXLhu4LhuqZGcuG7mEXhuqbhu4RydOG7pcSC4buEcuG7kkdyVE/DiXLhu4Thu7Phu5hyRuG6qEZyw4Phu6tGcuG6sMOB4buUckZF4bueRsSQckZFU0bEkHJF4buI4buEcuG7hOG7nuG7q3Lhu5hHcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVy4burRkVyVOG6okZy4buYRUHDlXLhu5hFw4zhu4Ry4buGReG7iEbEkHLDmeG6pkZyVOG6unLhu5LDknJG4bueT8SCckbEkMOAw5VyVOG7rUdyRkXhu63hu5lyw6lFw4Dhu4RyxIJF4bq44buTcuG7q0ZFcuG6sHdyw5VFdsOJcsOD4buxRnLigJzhu5J54buYclThu5pG4oCdcuG7hEvhu5hy4buE4buxw5lyxJDDieG7s+G7mHJU4bq6cuG7hkXhu4hGxJBy4buG4bq8w5Vy4oCc4buSTnLhu5jhu7FG4oCdcuG7hkXDiXJG4bueT8SCckbEkEfhu63DiXLhurDhu57Dk0bEkHJGxJDDgMOVclThu61HckZF4but4buZcuG7qkZFcsOp4buQ4buUw5nhuqhGcsSCRUdyw4PDieG6rOG7mMO0cuKAnMOpUHJGeOG7hHJ1c3TGsHLhurDhuqxGckbhu6vDmeG7k3LEgkXhu5ZGxJBy4buY4buIw4ly4bqwd3JGRcOJ4bqo4buUcuG7gsOBRnLEkFLDiXLhurBORnLhu4bDieG6rEZyRsSQReG6vHLhu5hPw4lyxILhu7HEgnLEgk5yw5Thu5Thu6tGcsSCReG7oMSCckZ4RsSQ4buTcsSC4buiRsSQcuG6sHdyw5VFdkZy4buxRkVyw5Thu5Thu6tyRkXDieG6qOG7lHLhu4LDgUZy4buYw4nhuqzDlXLDmuG7lsSCcsSCUnLhu5jhu5DDiXJGReG7nkbEkHLhurDhuqxGckbhu6vDmXLEgkXhurhGRXLDlOG7lMOZ4bqoRnLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkHJU4bqiRnLEgkXhu57hu6tyxIJIcuG6sEtGxJBy4buYReG7scOJcsSQ4bq6cuG6sEJyxIJ2w4ly4buYRcOJ4bqqRnLEgk5y4buS4buMckXhu69y4buYw4FGxJBy4buY4buvw4ly4buY4buUw5nhuqxGcuG6sOG7nsOTRsSQckbhu63DmeG7k3JGeUbEkHLEguG7okbEkHLhu4ZFTHLhu4Thu61y4buE4bue4burcuG7mEXhurpyxILhu61GxJBy4buGRUxyRU5G4oCd4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cnRzc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7p+G7p8Wpw5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhu5nDg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91w7p1xakvdHTFqeG6ruG7pXTDuuG7peG7qXR04buY4bul4bupw7p04buC4bunLeG7q0ZFLeG6ruG7lEdGxJAt4buY4buQ4bur4buELeG7mEXhu5Thu5nhu4DDlcSQcXLhu6vhu4Lhu5hvcXRzckZ44buEcsSCRcOTcuG6sMOSw4nigKZy4buC4but4buEcuG6sOG7nsOTRsSQcXJVw4nhuq7hu5hFb3F0c3NzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7p+G7p8WpcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu50iw4nhu6ty4bqw4bq6RkVy4burRkVyP+G7nk5GxJByYcSQReG6vuG7q3LDqeG7kOG7lMOZ4bqoRnLhurB3csOVRXbDiXLDg8OMcuG7mMOJ4bqoRnLEguG7sXJGReG7uUZy4bqwQnLhu4ZFecSCcsOVReG7msSCcuG7mOG7r+G7hHLhu5hFw5PDiXLhurBH4buvRnLhurDhu57Dk0bEkHLhu5jhu5Dhu55PxIJyxIJS4burckZF4butcuG7mOG7lMOZckZFw4nhuqZGcuG7mOG6ukZFcuG7mOG7kOG7r0bEkHLhu4ZF4buIRsSQcuG7hkV2csOU4buU4burRnJFTkbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nTrhu57DksSCcsODw4nhuqzhu5jhu5NyRnjhu4RydXN0xrDhu5Ny4buS4bur4buUcuG7hkXDiXJGRcOARnLhurDhu57DksSCcuG6sE5GcuG7hsOJ4bqsRnJGxJBF4bq8csSC4buc4burckbEkOG7nsOTw4ly4bqu4bu5RnLhu4Thu7PEgnLhuq7GoHLhurkqYT9y4buYw4pGReG7k3Lhu5hF4butRkVyw5VFxKhy4bqwd3LEgkhyVHhGcsODdkZyw5nhuqbhu5RyxILDgeG7lHLDlUXhu57Dk0bEkHI/U+G7lHI44bu54buUcuG7hsOJQuG7hHLhu5jhu5Dhu6vhu5NyxJDDiXbDiXLDlOG7lMOZ4bqs4buYcuG7mOG6ukZFcuG7mOG7kOG7r0bEkHJG4butw5ly4buY4buQR0bEkHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhu5JP4buEckZFQeG7mHLEgkVHckbEkOG7nsOTw4ly4bqu4bu5RnLhu5jhu5TDmXJGRcOJ4bqmRnLhurDhuqxGckbhu6vDmXJU4bqiRnLigJzhu7FGcsODw4lGRXLDg0Hhu5hy4bqwS0bEkOKAneG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOkpGxJByxIJF4bq4cmNF4burRnJk4buUxKjEgnI3ReG7sUZFci1yJkXhu5xy4buY4bq8xIJFcuG6uSphP3LDlUXhu57Dk0bEkHLEgkVHcsODw4nhuqzhu5jDtHLigJwmReG7lkbEkHLhu5jhu4jDiXLhurB3ckZFw4BGcuG6sOG7nsOSxIJyw5VFdkZy4buxRkVyxILhu5zhu6tyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGclThu61yxILhu6JGxJBy4bqwd3Lhu4ZFdkdy4buS4bux4buYcuG7mEVRxIJy4buY4bqs4buTcuG7mOG7lMOZckZFw4nhuqZGcuG6rkdy4buES+G7mHLhu5LEqHJGxJDhu5TDmeG6pkZyRkXhu7lGcuG7hkXhu7HEgkVyw5Thu5Thu6tG4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4bqwSHLhu4bDiUZFcsOVReG6uHLhurBCcuG7mEXDiXLEguG7iEbEkHJU4butR3Lhu4ZFR3ZGxJByRU5GcuG7hEvhu5hy4buYw4py4bqwSkbEkHJG4bqmRnLEguG7okbEkHLEgsOBRnLEgkXhu5xy4bqwS0bEkHJGxJDhu7lGcuG7kuG7scSCRXLhurBCcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRuG7mXIgw4nhuqpGcuG6uSphP3LDlUXhu57Dk0bEkHLhurB3csOaw4lGcsSCReG7nHLhu5jhu5Dhu55ORsSQcuG6sEHhu5RyxJDDieG7sXLhu4RL4buYcuG7ksSoclThurxy4buY4buQ4bq4cuG6sEHhu5hy4buET8OJcuG6sEJyxIJIcuG7mEXhuqbhu4Ry4buGw4lGRXLDlUXhurhy4bqww4Hhu5Ry4buY4buecsSCTnLhu5Lhu4xyReG7r3Lhu5jDgUbEkOG7mXJk4buU4burRnLhurDDiULhu4RyxIJFw4py4bqw4buvR3LEguG7nOG7q3LDlUXhu57Dk0bEkHLhu4Lhu61y4buS4bqkcsOVRXbDiXLhu4Lhu63hu4Ry4buY4buUw5nhuqxGcuG6sOG7nsOTRsSQckbhu63DmXLhu5jhu5BHRsSQcuG7mEXDk8OJcsSQw4nhu6tGcuG7kk/hu4RyRkVB4buYcuG6sEJyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGcuG7mEXhu5TDgEZy4buYw4nhuqZGcuG6sMOJcuG7guG7r8OJ4buTcsSCSHLhu5hFQnLhu4Lhu61yxILhu5TEqMOJckZ44buEcnVzdcO6ckVH4buzxIJy4bqww4Hhu5RyRnjhu4RydXN1w7lyxIJF4buWRsSQcuG7mOG7iMOJcuG7kuG6pHLhu5jDieG6rEZyReG7rUZF4oCd4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cnRzc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0csawc3PDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG7mcOD4burR8OVReG7lOG7mEVH4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3XDunXFqS90dMWp4bqu4buldMO5c3TDueG7qeG7mOG7p8Wpw7rFqeG7gsO5LeG7q0ZFLeG6ruG7lEdGxJDhu5nhu4DDlcSQcXLhu6vhu4Lhu5hvcXRzckZ44buEcsSCRcOTcuG6sMOSw4nigKZy4buC4but4buEcuG6sOG7nsOTRsSQcXJVw4nhuq7hu5hFb3F0c3NzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvccawc3Nxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nSDhuqpy4buYRcSoRsSQcsSCxKhGxJBy4buYRUfhu7Hhu5hyRuG7nk/EgnLEgkXhu57hu6ty4bqw4buew5LEgnLhurDDgeG7lHLhu5jhu57hu5Ny4bqw4buew5NGxJBy4bqwQeG7mHLhurDhu7Fy4buC4buM4buEcsSCReG7jOG7hOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budIMOZclTDjUbEkOG7k3JUT8OJcuG7klFyVOG7rUdyxILhu5RLxIJyxILhu5zhu6tyxIJF4bq4RkVyw5Thu5TDmeG6qEZy4bqw4bq84burcsOVReG7nk5GxJDhu5Ny4buS4bur4buUcnRzckZ44buEcuKAnOG7hElGcuG7hMOMw4nigJ1yxIJFw5Ny4bqww5LDieG7k3JGxJDhu5TDmeG6qkZyVMONRsSQcsSC4buc4burcsSC4buxxIJyRUty4bqu4bu5RnLhu5LDiUZFcuG7ksSoRsSQcuG6rsONxIJy4buY4buUw5nhuqxGcuG6sOG7nsOTRsSQcuG7hkXhu5RyOkpGxJByw6nhu5DDgeG7hHLDqUXhu5Ry4buS4bqkcuG6sOG7nsOSxIJy4bqw4buxw5Vy4bugRsSQ4buTckXhu69y4buYw4FGxJBy4buG4buocuG7mEXhu5TDgOG7mHJU4butcuG6sOG7nsOTRsSQcuG6ruG7uUZy4buSw4lGRXLhu5LhuqRy4bqw4buew5LEgnLDmuG7ucOZcuG6rlFGxJBy4bqwSkbEkHLDg0vhu5NyxIJFQeG7hHLhuq7hu6Dhu5hy4buY4bq6RkVy4buY4buQ4buvRsSQcuG7hOG7nuG7q3Lhu5hF4bq6cuG7gsOBw5ly4buCS8OJ4buTckZ5RsSQcuG7mEXhurpyw4Phu5rDiXLDg+G6oEZyRkXhu55yRcOJ4bqqRnJG4burw5ly4bqwQnJGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyw5nhuqZGcuG7mOG7ueG7hHLhu5LDiUZFcuG7ksSoRsSQclThu61y4buC4but4buEclTDieG6qsSC4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOV4buq4buU4buYRUfhu5Bx4budacOZcuG7qkbhu5svw5Xhu50=

Vy An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

Điểm tựa cho trẻ mồ côi
2023-07-07 07:06:00

baophutho.vn Mang ý nghĩa nhân văn và góp phần xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long