Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buSw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpdMOtw6nhu5HhuqTDqeG7qXR1w6l04bu3w6lUd2fDqcOVw7nhu610w6nDisOsw6nhu6tC4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG7kcOCdOG6pOG7scO1w6nhu5F0deG7keG7mcOpdcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4fhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nDquG6u+G7geG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur3hur8v4bq74bq74bq74buRw6rhurvhu4fhur/DquG6veG7gcOCw6rhu4HDqmbhu6vhu4Etw4J04bqk4bq+LeG7kXXhu5nhu60tdOG7r2ctw7V14butdC1nw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFl4buSw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpdMOtw6nhu5HhuqTDqeG7qXR1w6l04bu3w6lUd2fDqcOVw7nhu610w6nDisOsw6nhu6tCZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4fhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFlw6rhurvhu4Flw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q1Thu7d1w6nhurvhur/DqXN14bqiw6nhurnhurnDqeG6sHThuqbDgsOp4butc2nhur7DqeG6u+G7gS/hu4cv4bq94bq54bq94bq94bq1w6nDlWfhu63DqcOUdOG7p8Op4buTw63hu6/DqTvhuqThu7XDtMOpc3Vnw6nhurrhu5/DqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw4J0deG7neG7rcOpw4JndcOpw7R2w6nDlOG7s+G7rXPDqeG7k3Xhu6Hhu63DqeG6tOG7tcOp4bq54buDL8OU4buSLSEzw6nhu6vhu6Hhu610w6nDtHThu6/DqVN1aOG7scOp4buT4bu1w7TDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqSF04bqq4bq+w6nhu5N14buh4butw6lUd2fDqcOVw7nhu610w6nhu7HEgsOpw4J14buj4bqww6nDtMOJZ8Opw4rDrMOp4buTaOG6vsOpw4J0RMOp4but4buJ4buxw6nhurpp4buvw6l04bu3dcOp4bq94bq5dOG6ueG6ucOp4butc2nhur7DqeG6u+G7gS/hu4cv4bq94bq54bq94bq9w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buScMOpw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtGjDtMOpw7V14buh4butw6nhurB0aOG6sMOpROG7rXPDqeG6sHR2w6nhu610auG7scOpdMOt4butw6nDtHThu6PDqeG7k+G7o+G7rcOp4buxRMO0w6nDgnRv4bqww6nhu610b8OCw6nDtGjDtMOpw4J0deG7ocOCw6l0w611w6nhurrhu5/DqeG7rXND4bqidcOp4bq6acOpw4JpdcOp4bq0w6zhu63DqcO0dsOpw4J0cMOpw4rDrOG6vsOp4bqyZ8OpxILDqXTDrcOp4buR4bqkw6nhu5Hhu6/DqcOKw6zDqeG7q0LDqXThu7fDqVR3Z8Opw5XDueG7rXThurXDqcOCw611w6ky4buJ4butw6nDtcOs4butw6nhurThu7XhurfDqcOq4bq5L8OVw5RULTI6ISHDqcO1Z+G7rcOpdGnhu610w6nhu61zaeG6vsOp4bq74buBL+G7hy/hur3hurnhur3hur3hurXDqcOVZ+G7rcOpw5R04bunw6l04bqk4bq+w6k6dHfhu61z4bq1w6nDtHThu7Xhu61zw6nDgnR14bud4butw6nDgmd1w6nhurppw6kh4buow5Thu6zDqcOC4bun4butdMOp4buT4bufw6nhu61zdOG7pcOpw5Vn4butw6nDlHThu6fDqXThuqThur7DqTp0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcOCdHXhu53hu63DqcOCZ3XDqeG6umnDqSHhu6jDlOG7rMOpw7Row7TDqXThuqThur7hu6Hhu63hurfDqSF0Z+G7rXTDqS7DgOG7reG6tcOpIXRn4butdMOpIXThuqrhur7hurXDqSFn4buxw6nhu6zhu7Phu61z4bq1w6nhu6pu4buxw6khdGfhu6/DqeG6umnDqcOCdGnhu610w6nhurB04bu1w6kydeG7ocOCw6kh4bqyw7nhurXDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqSHhu6xUVMOp4busdGnDqeG7rUPhuqDDtMOp4buwITLDqeG7qCHDlCHDqSF04bqq4bq+w6nhu6vDg3XDqeG6umnDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqcO0QcOp4bqwdMOz4butw6lH4buvw6ky4bqkZ+G6t8OpIUHDqcO0dETDtMOpw4J04buz4butc8Opw7Vo4buvw6nhu5Phu6Phu63DqcO0aMO0w6nDiuG7i+G6tcOp4bqwdEPhuqLhu61z4bq1w6nDgnThu6XDqcOC4bqyb+G7reG6tcOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4but4bq1w6nDtGjDtMOpw7R04bqqw6nhu5PDs+G6pMOpw4JDw6nhurppw6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nDtHbDqcO04buz4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7k2fhu61zw6nDgnR1w6nDtOG7s+G7rXPhurXDqcO0aMO0w6nDtHThuqrDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDgnXhu6Hhu63DqeG6usOy4butw6nDgsOsdcOpw4J04bqq4bq+4bq1w6nDtGjDtMOpw7Xhu6Phu63DqeG7k3fDqeG7rXNn4butc+G6tcOpw7Row7TDqXThu7nDqeG7kW7hu63DqeG7reG6pOG7s3XDqcOC4bqy4bu34butc8Opw4J04bqq4bq+w6nhurTDrOG7reG6tcOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqeG7qXXhu610w6nhu5Hhu69n4butdMOp4bupdGd1w6nDgnRow7TDqeG7qXThu69o4butc8Op4bq0w6zhu63DqcOC4bqy4bud4butw6nhurThu7Phu61z4bq1w6nhurrhu5nhu63DqeG6tOG7s+G7rXPDqeG6umnDqeG7rcOAdcOpw7Xhu4t1w6nhurThu7Phu61zw6nDtXXhu6PDgsOpw4J04buz4butc8Opw4J14butw6nDisOsw6nhu6tCw6l04bu3w6nDgnThuqrhur7DqeG7k3Xhu6Hhu63DqVR3Z8Opw5XDueG7rXTDqeG7k3DDqcO0dOG6qsOp4buT4bu54butc8Opw7Row7TDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqeG6sHR34butc8Opw4LhurJo4butdOG6tcOpROG7rXPDqeG6sHR2w6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8OpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nDtHThu6/DqeG7rXND4bqidcOp4bq6acOpw4JpdcOp4bq0w6zhu63DosOpIXXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO0aMO0w6nhu63hu7l1w6nhu5HhuqThu61zw6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDtOG6qmfDqcOVZ+G7rcOpw5R04bunw6l04bqk4bq+w6k6dHfhu61z4bq1w6nDtHThu7Xhu61zw6nDgnR14bud4butw6nDgmd1w6nhurppw6kh4buow5Thu6zDqcOC4bun4butdMOpw4LDrXXDqTLhu4nhu63DqcO1w6zhu63DqeG6tOG7tcOp4bq94buFL8OVw5RULTI6ISHDqeG7rXNp4bq+w6nhurvhursv4buHL+G6veG6ueG6veG6vcOp4bq6acOpMuG7ieG7rcOpw7XDrOG7rcOp4bq04bu1w6nhur1mL8OVw5RULTI6ISHDqeG7rXNp4bq+w6nhurvDqi/hu4cv4bq94bq54bq94bq9w6LDqSF0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nDtWjhu6/DqcO0aOG7r8Op4bup4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG6umnDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nDgnR14buhw4LDqXTDrXXDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Opw4J04bqidcOpc3Vn4butw6l04bu3w6lUd2fDqcOVw7nhu610w6nDisOsw6nhu6tCw6nhurrhu5/DqTLhu4nhu63DqeG6sHR34butc8Opw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqyRcO0w6nDlWfhu63DqcOUdOG7p8OpdOG6pOG6vsOpOnR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw4J0deG7neG7rcOpw4JndcOp4bq6acOpIeG7qMOU4busw6nDguG7p+G7rXTDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6q8OVw6Ih4bqpL+G6sOG6qw==

B.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khôi phục dịch vụ vận tải hành khách

Khôi phục dịch vụ vận tải hành khách
2022-06-14 14:20:00

baophutho.vn Với phương châm “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Phú Thọ đang khôi phục hoạt động vận tải khách an toàn...

Hạ Hòa chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạ Hòa chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng
2022-06-14 11:06:00

baophutho.vn Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt với các đợt nắng nóng kéo dài, huyện Hạ Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng chủ...

Lệnh báo động số I trên sông Bứa

Lệnh báo động số I trên sông Bứa
2022-06-14 09:27:00

baophutho.vn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh vừa có công điện số 01/PCTT ngày 14/6/2022 gửi BCH các huyện Cẩm...

Ổn định giá cả thị trường

Ổn định giá cả thị trường
2022-06-14 08:32:00

baophutho.vn Trước diễn biến của thị trường thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, tính riêng từ tháng Tư đến nay, giá xăng, dầu đã nhiều lần tăng, dẫn đến...

Quyết sách tạo động lực cho nền kinh tế

Quyết sách tạo động lực cho nền kinh tế
2022-06-14 07:34:00

baophutho.vn Để sớm phục hồi và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long