Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4ht4bueIUBOO2NOLuG6oeG7lE7huq3hu6xO4bqr4buwLk7FqCkhQE7hu6rhu5ZOIeG7lC5Ow4Fu4bq5TuG7l+G7lC7hu7DDoU7hu4zDk07DoOG7mj1O4bu3I+G6o07DgCM+TsOgI+G7sChO4buq4bq3NCFATsavWyFATuG6reG7niHhu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4jDgTZO4bqsxqHDgMOA4buGbHNO4bqt4bq14buUTsWo4buUIU4jxqAhI07huq3hu54hTsWo4bucIU7DoV1Ow5LDlOG7jC/DgeG6rMahw4DDgGxzLeG7uXPDgGzDgMOATuG6rcOdTuG6rT3hu7LGr07hu6rhu54hQE47Y04u4bqh4buUTuG6reG7rE7huqvhu7AuTsWoKSFATuG7quG7lk4h4buULk7DgW7hurlO4buX4buULuG7sMOhTuG7jMOTTsOg4buaPU7DoCYhI07DoCPhu7AoTuG7quG6tzQhQE7Gr1shQE7huq3hu54hSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsOhYcav4bq8TS8vxq9Ixajhu5QoOCPhuqHDoCMoSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDksOT4buQL8OTw5PDk+G7qOG7jE/hu5jDksOVT0/DoMOT4buS4buM4buY4buO4buYLMOTSDo4QE1O4buULMOg4bq8TW3hu54hQE47Y04u4bqh4buUTuG6reG7rE7huqvhu7AuTsWoKSFATuG7quG7lk4h4buULk7DgW7hurlO4buX4buULuG7sMOhTuG7jMOTTsOg4buaPU7hu7cj4bqjTsOAIz5Ow6Aj4buwKE7hu6rhurc0IUBOxq9bIUBO4bqt4bueIU1OL+G7iMOAI+G7sChO4buqKUdOw6Ajw6LGr04jPeG7siFO4bqt4bueIU7FqOG7nCFOw6FdTsOTw5Lhu5JPL2rDgGvDgeG7l+G7jMOTLcOAasOAa2vDgeG6rGvhuqxtw4DDgE4hQMagYk7Dk8OVL+G7ji/Dkk/DksOSTsav4bqv4buUTmrhu5QhTsOgME7GryPhurPGr05t4buaPU4jID1Ow6Aj4bu0TsOgI+G7lChObVshQE514buULk7hurtOLMOaIU7DoCPhurNO4buMw5NOIeG7ni5Ow5JPw5LDk07DoOG7mj1O4bqsPeG7ssOgTnXhu5QuTuG6rcOdTuG6rT3hu7LGr044I+G6tzIhQE7hu5YhTjgj4buWw6BOI8agISNOQD1VYk4uND1O4bqtxqBO4bqt4busTsav4buWxq9OISA9TuG7qOG6oSFATsOgIz1O4buqVeG6oU7DoGEoIUBOw4Fu4bq5TuG7l+G7lC7hu7DDoU7hu4zDk0hObChOw6HhurPGr07GryPhurPhu5ROxq/huq/hu5ROw6FUIU7huq3DmSFO4buqICFATsOgJiEjTuG7tyPhuqNOw4AjPk47I1shQE4sMyFHTiEj4bq3IUBOISPhuqFOxq/DmuG6oU47I+G7liFOQD3hu5xO4bqr4buwLk7DoGHDosavTsOgPVk4TsOgYVghTsOhVCFOYVXDoE7Gr+G7lChITm3hu7ROxq8pTsav4bueIU7Gr+G6s07FqOG7lihOxq/hu5YoTmrhu5QhTsOgME7GryPhurPGr07DgGHhuqEhQE7hurcyIUBO4bqtxqBOasOAa07DgW7hurlO4buX4buULuG7sMOhTuG7jMOTTsav4bqv4buUTsOgJiEjTuG6rcOdTsavWyFATsOg4buWxq9OOCPhu5bDoE4jxqAhI07huq3hu6xO4bqr4buwLk7Gr+G7lsavTsOgYcOZIU7DoCM9TuG7qlXhuqFOxagpIUBO4buq4buWTiHhu5QuTsOBbuG6uU7hu5fhu5Qu4buww6FO4buMw5NOw6Dhu5o9TsOgJiEjSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4E2TuG6rMahw4DDgOG7hmxzTuG7qsOdTiFAIypOxq/hu5bGr07DgTZHTsWo4buUIUdOIUDGoCEjR07hu6ooxqAhTsOgI+G7tE7Gr+G6r+G7lE7DoCYhI0ZO4bqganVsTsav4buWxq9OI+G6oWLhu7IhR07DoCMqR07DoCPGoCEjRk5t4bucIUBO4bqvYk5yI109Tsav4buWxq9Oa+G7uU7DoCYhI0ZObeG7nCFATuG6r2JOciNdPU5sdU7DoCYhI0ZOaiBOw6DhurdOLOG7siEjTuG7ueG6oVQhTjsj4bqhTuG7m+G7m0ZOa1shQE7DoGJObT3hu7IhTizDosavTuG7tyPhuqNOw4AjPkZOa1shQE7DoGJOa+G7t07DgeG6oTjhu7BO4bu34bu3TuG6rcagTsaha05zVC5Ow4Aj4buUKEZOw4AwIUBOxq9bIUBOw6BiTuG7lz1VYk7huqw94buyw6BOdeG7lC5Oxq/hu54hTsav4bqzTiEj4bqhTsavw5rhuqFOw6Ajw6LGr07DoFlOxq/huq/hu5ROxq8yTjnhuqHhu5QhR07hu6oyIU7huq0qTkDhuqU9TuG6reG7niFOxajhu5whTuG7quG7niFATjtjTi7huqHhu5RO4bqt4busTjnhuqHhu5RO4buq4bq3NCFATsavWyFATuG6reG7niFHTsavxINOw6Aj4bu0TiEj4bq3TsOh4buU4bqh4buETsahJSEjTsOgI+G6s8avTjgj4buWw6BOI8agISPhu4ROaylOLCrGryNOw6AjPU7hu6pV4bqhTkDhuqU9TjvDqC5GTjgj4buWw6BOI8agISNO4bqt4busTsav4buWxq9Ow6Bhw5khTsOgIz1O4buqVeG6oU7huq08IUBOxajhu5whQOG7hE7hu7cj4buWw6BOI8agISNOw6Aj4buwKE7FqOG6oTA9TsONxq8pTsOTT07DoGHDmSFO4buqVeG6oUdOw6AwTsavI+G6s8avTsOgIz1O4buqVeG6oU7DoGEoIUBOw5VOxajhuqEwPUdOLjE9TsWo4bqhMD1Ow5JOw6Bhw5khRk7Dk07huq3hu6xO4buq4bq3NcavTuG6q+G7sC5Ow5JOw6Bhw5khTuG7qlXhuqFOw6BhKCFATsOTTsWo4bqhMD3DjEdOOCPhu5bDoE4jxqAhI07DoFXDoE7Gr+G7nE7huq3hu6xO4bqr4buwLk7huq08IUBOxajhu5whQEZOOCPhu5bDoE4jxqAhI07huq3hu6xOw6Bhw5khTsWo4buWIU47WcOg4buETsOTTsOgYcOZIU7hu6pV4bqhTsOgYSghQE7Dk07FqOG6oTA9SOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4Dhu5o9TsWo4bucIUBO4bq5Ti1OITI9TsavKU7DocOiTsOgI+G7lC5O4buow6JOxq/huq/hu5RO4buqID1Ow6DhuqFi4bu0IU7huqDDkuG7jE7huqw94buyw6BOdeG7lC5HTuG6reG7rE7huq3GoChOw6FUIU7huqw94buyw6BOw4BhJU7DoCPhu7AoTuG7qH09TuG6rTwhQE7hu6pV4bqhTsWo4bucIUBOxq8pTuG7jE4u4buyISNOQD3hu5bhu4ROw5JPT0hPT09O4buqIiFAR07hu4xPT0hPT09O4buqIiFAR07DlU9PSE9PT07hu6oiIUAv4bqt4busSE5r4buWxq9Ow6Bhw5khTsWo4buWIU47WcOgTuG7qD3hu7YhTmHhu5ROIUDGoGJOw5Phu5gvw5VOw6BhWCFOw6FUIU7huqw94buyw6BOw4BhJU7GrylO4buMTi7hu7IhI05APeG7luG7hE7hu4xPT0hPT09O4buqIiFAR07hu45PT0hPT09O4buqIiFAR07DlE9PSE9PT07hu6oiIUAv4bqt4busSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4BhWCFOxq8yTsOhNk7DoV1OLOG6tzUhQE7huq3hu6xOOCPhu5bDoE4jxqAhI0dOxq/hu54hTsav4bqzTiEj4bqhTsavw5rhuqFOw6Ajw6LGr07DoFlOxq/huq/hu5RO4buqMiFO4bqtKkdOw4E2TuG6rMahw4DDgOG7hmxzTsOhV07DoDAhQE4jNThOxajhu5YoTsav4buWKE5qw4BrTjnhuqFiWcOgTuG7qiohI07DoV1OLOG6tzUhQE7hu6rhurc1xq9O4bqt4busTi7huqHhu5ROxq/Eg07DoCPhu7ROxq8jKE7DoOG6tSFATuG7qjIhTuG6rSpO4bqtxqBOw6AjWyFATsOgPSFOw6Bhw6LGr07DoD1ZOE7DoDM9TsOhXU7hu6o94buyIU7DoCMo4buaPU7Gr+G7liFOxaggTuG7qsOa4bqhTi5dPU7Gr+G6r+G7lE7hu6oyIU7huq0qTsavKU7DoFghTsOgYSghQE7Gr1shQE7huq3hu54hTuG7quG7niFATjtjTi7huqHhu5RO4bqt4busTuG6rcOdTsOgIzQ9TkA94buUIU7DoGHhu5xO4bqt4busSE7GoeG7miFOxq/huqFdPU4hQMagYk7DkuG7mC/hu44vw5JPw5LDkkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE044bq54bqhw6AjKGFN4buIxqEoxqAhQE7hu7nhuqFj4buKLzjhu4g=

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ thua Quảng Nam trên sân nhà Việt Trì

Phú Thọ thua Quảng Nam trên sân nhà Việt Trì
2022-04-01 20:08:00

baophutho.vn Chiều 1/4, tại SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ (áo trắng) gặp CLB Quảng Nam tại Vòng 3 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long