Cập nhật:  GMT+7
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzWeG6ssSCROG7kUvhu63hu4rhu5Hhu4rhurbDiUThurBq4buReOG6tuG6vkThurDhu5FL4bq24bqyw4FE4buRS3DhurLhu5Hhu5hy4buRS8OCQ+G7keG6quG6ssOAQ+G7kXjhu45M4buRRHNEauG7keG7luG7kOG7kULhu5rhu5FKw5Thu5F44bq+auG7kXBE4buRS8SQckThu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4buXby/hurbhu5nDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO0w7Nd4bqwcsag4buR4buV4budL8ahauG7kVjDikThurDhu5FLxqDhu5HDneG6suG6okThu5FCw5R44buRxIPhurZN4buR4bqz4bq24bq44buRS+G7guG7kXjhurbhu4544buReeG6ssSCROG7kUvhu63hu4rhu5Hhu4rhurbDiUThurBq4buReOG6tuG6vkThurDhu5FL4bq24bqyw4FE4buRS3DhurLhu5Hhu5hy4buRS8OCQ+G7keG6quG6ssOAQ+G7kXjhu45M4buRRHNE4buRbcSDWOG6s+G6s8Os4bqze1hdbmrhu5Hhu5bhu5Dhu5FC4bua4buRSsOU4buReOG6vmrhu5FwROG7kUvEkHJE4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7leG7l+G7kUtz4bqy4buR4bq2TMag4bqiROG7kVjhu69D4buRe+G6tsOBa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buZ4buT4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bubxqHhu53hu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veGt3cMSQ4buK4bq2TEvhurbEkGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7l+G7meG7oy/hu5nhu5nhu5l54buX4buZ4buhxqHhu5vhu5Phu5dL4buf4buj4buV4buTQuG7meG7ky3hurJD4bqwLeG7meG7m8ah4buZa+G6qOG7iuG6sMO04buRcEJLZ8O0WeG6ssSCROG7kUvhu63hu4rhu5Hhu4rhurbDiUThurBq4buReOG6tuG6vkThurDhu5FL4bq24bqyw4FE4buRS3DhurLhu5Hhu5hy4buRS8OCQ+G7keG6quG6ssOAQ+G7kXjhu45M4buRRHNEauG7keG7luG7kOG7kULhu5rhu5FKw5Thu5F44bq+auG7kXBE4buRS8SQckThu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4buXw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7meG7k+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7m8ah4budw7Thu5Evw7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKWHDhu4pL4bqyxJBEw7TDs8SD4bq2cUvhu5FC4bqiROG6tuG7kXnhurLEgkThu5FL4but4buKa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqzw4JE4bq24buR4bq2TOG6vkThurDhu5HhurDhurJ04buRw73huqRE4bq24buRw73hu6dL4buRxKhw4buRQnLhu5F5xJDhu5F0ROG6tuG7keG6tuG7jMONROG6sOG7kXjDk3Dhu5HhurbEkHJE4buRQuG7jEzhu5F4RkThu5F3dcSQ4buRSuG6vuG7keG7lWrhu5FLxJByROG7keG6quG6tkzhu5Hhu5jDlHjhu5HhurZMxqDhuqJE4buRWOG7r0Phu5F74bq2w4Hhu5F4ReG7keG7lnTGoOG7kcSocOG7kUPhu4xw4buRS8SQ4buR4bqw4bqyReG7keG6sOG6suG7rUvhu5HhuqrDqEPhu5FL4bq24buzxJDhu5HhurDhurLDikThurDhu5FK4bu1S+G7kUJHROG7kUJyQ+G7keG6sHXGoOG7kcO94buC4buReOG7hktq4buR4bq24buM4buR4bq24bq6ROG6sOG7keG7lnLhu5FK4buO4buRS3PhurLhu5Hhu5jhuqThu5FLxKjhurThu5F44buGS+G7kUrhur7hu5Hhu5fhu5dq4buRw73hu45L4buReeG7qcag4buReXZE4buR4buV4buR4buK4bq2cOG7kVAtWOG7kUtz4bqy4buR4bqq4bq2xJB0ROG6sOG7kXjhu4ZL4buR4buX4buVLeG7l8ah4buRROG6tnFE4bq24buRxKhB4buR4bqz4bq24buMSUThurDhu5F9xJBE4bqw4buRQuG7huG7keG7l+G7o+G7lS3hu7LGoWvhu5nhu5dr4buR4bqzxKhzQ+G7keG6s3BD4buR4bq3RkThu5Hhu5nhu5F34bqk4buRROG7guG7keG7leG7keG7iuG6tnDhu5F44bq2w4Lhu5HhurcsauG7kXfhuqThu5F44bq2dMag4buReeG7sUzhu5HDjeG7kXjhurbhu6lE4buRSuG7juG7kXhwxJDhu5FL4bq2w4Dhu5Hhu5hy4buR4bqw4bqyxJDDukThurDhu5FD4bunS+G7kUNxxqDhu5F34bqyw4BE4buRceG7imvhu5HhurNz4bqy4buReOG7hkvhu5Hhu5Xhu6Phu5HDveG7jEhE4bqw4buR4buX4bub4bqqw6nhu5FC4buG4buR4buX4buj4buXLeG7ssaha+G7meG7l+G7kUPhu4ZL4buRSknhurLhu5Hhu4hMcEThurDhu5FQWeG6t+G6t+G7kXfhuqThu5HEqEbhurLhu5Hhu5ZM4bq+ROG6sOG7kUvhurbhu6vhu4pq4buRS8SoTkThurDhu5Hhu5jhurxE4bqw4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRw710Q+G7kXd0xJDhu5FwROG7kUvEkHJE4buR4buY4butROG7keG6tnJE4bq2a2tr4buR4bqzxKjEkEThurDhu5Hhu4hMceG7kUvEqMOCROG6tuG7kcO94bqy4buR4bqq4bqyw4ND4buRS8SocOG7kUrDlOG7kXjhur5q4buRQ+G7hkvhu5F4w4pE4bqw4buRROG6tuG7qUThu5FLxKjhu4xJS+G7kXjhurbhu6lE4buRS+G6tnBE4bqw4buRd+G6pOG7kUThurB14buR4bqwdcag4buR4buW4buMRkThurDhu5F4xalE4bqw4buReOG6tuG7qUThu5FLxKjEkEThurDhu5HhuqrhurbhurLhu5FLxKjDqMSQ4buRQsOBROG7kUvEqHND4buRd+G6ssOAROG7kXHhu4rhu5HhurNwQ+G7keG6t0ZE4buR4buZ4buRw73Dg+G7kUJyQ+G7keG7mOG6suG6onhrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O0eUvhurZMQ3fhu5HhurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7meG7k+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7neG7neG7n+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94a3dwxJDhu4rhurZMS+G6tsSQa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buX4buZ4bujL+G7meG7meG7mXnhu5fhu5nhu6HGoeG7m+G7meG7k0vhu5nhu6Phu6NC4buhLeG6skPhurAt4buZ4bub4buX4buha+G6qOG7iuG6sMO04buRcEJLZ8O0WeG6ssSCROG7kUvhu63hu4rhu5Hhu4rhurbDiUThurBq4buReOG6tuG6vkThurDhu5FL4bq24bqyw4FE4buRS3DhurLhu5Hhu5hy4buRS8OCQ+G7keG6quG6ssOAQ+G7kXjhu45M4buRRHNEauG7keG7luG7kOG7kULhu5rhu5FKw5Thu5F44bq+auG7kXBE4buRS8SQckThu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4buXw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7meG7k+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7neG7neG7n8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7PhurPhurZwxqDhu5FDccag4buRd+G6ssOAROG7kXHhu4rhu5FLc+G6suG7kUvEqHND4buRd+G6ssOAROG7kXHhu4rhu5HhurNwQ+G7keG6t0ZE4buR4buZa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqzxKjEkEThurDhu5HDveG6suG6oEzhu5HhuqrhurLhuqJE4buRS+G6tkjhurLhu5FL4bqyw4BL4buR4bqq4bq2TOG7keG7mMOUeOG7kUvhurLDgOG7iuG7kUtPeOG7kXnhurLEgkThu5F34bqyw4BE4buR4buK4bq24buOeOG7kUtz4buKauG7kVjDikThurDhu5FLxqDhu5HDneG6suG6okThu5FCw5R44buRxIPhurZN4buR4bqz4bq24bq44buRw7114buRROG6tnBE4bq24buReOG6tkVE4bqw4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bq2cOG6suG7kXhxeOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqw4buRcURq4buRceG7iuG7kXlPROG6sOG7kUThurbhu5JE4bqw4buR4bqq4bug4buRRMO6ROG6sOG7keG7luG7kOG7kULhu5rhu5FLw4JE4bq24buR4bq2TOG6vkThurDhu5HhuqrhurbDuXjhu5Hhu4rhurZPeOG7keG6tuG7rUzhu5Hhu4hMdOG7kXnEkOG7kUvhurbhurLDgUThu5FLcOG6suG7keG6sOG7qcag4buRxKhw4buRS+G6tuG7s8SQ4buReHF44buRROG7huG6suG7kXlMROG6sOG7kXnhurLEgkThu5FL4but4buK4buRROG6tuG7jOG7ieG7kVjhurZM4buvROG7kXfhuqThu5Hhu5jhu61L4buRS+G7jGrhu5FLxKhwROG6sOG7kUvhurbhurLDgEvhu5F34bqk4buRd+G6pOG7kXBE4buRS8SQckThu5HDvcOD4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5F4w4pE4bqw4buR4buY4bqy4bqieMSp4buRS+G6tnDGoOG7kUNxxqDhu5F34bqyw4BE4buRceG7isSp4buRSuG7kHDhu5HDveG6suG6okThu5FERUThurDhu5HhurbEkEtC4bqyROG7s+G7kW1K4buQcOG7kXjhurbhu5Jw4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buReMO5S+G7kcO94bqy4bqiRG7hu5FL4bq2cMag4buReOG7hkvhu5HDveG6suG6okThu5FDR+G6smrhu5FCw7nhu4rhu5Hhu5Zy4buRSuG7jmrhu5FE4bq+4bqy4buR4buYcuG7keG6quG7tcSQ4buReeG7qcagxKnhu5FKRuG7kXjhu45M4buRRHNE4buRROG6tuG7qUThu5F34bqk4buRROG6sHVra2vhu5Hhuq9McOG7kcO9ReG7kcO9deG7keG6quG6tsO5eOG7keG7iuG6tk944buRROG6tnBE4bq24buRSsOU4buReOG6vmrhu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kXBE4buRS8SQckThu5Hhu5hy4buRROG6tnBE4bq24buReOG6tkVE4bqw4buReOG7q+G7iuG7kcO94bqy4bqiROG7kUvEqMON4buRQnPhurLhu5HDvXHhu4rhu5Hhu45E4bqw4buRROG6tkzhu5F44buxTOG7kUrhurJE4bq24buR4bq2xJBzS+G7keG7mHLhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS+G7kXjDk3Dhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kXnhu6lEa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buZ4buT4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bud4buX4buX4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3hrd3DEkOG7iuG6tkxL4bq2xJBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5fhu5nhu6Mv4buZ4buZ4buZeeG7l+G7meG7ocah4bub4buV4buTS+G7n+G7o+G7neG7mULhu6MtSsSQLXhMTGvhuqjhu4rhurDDtOG7kXBCS2fDtFnhurLEgkThu5FL4but4buK4buR4buK4bq2w4lE4bqwauG7kXjhurbhur5E4bqw4buRS+G6tuG6ssOBROG7kUtw4bqy4buR4buYcuG7kUvDgkPhu5HhuqrhurLDgEPhu5F44buOTOG7kURzRGrhu5Hhu5bhu5Dhu5FC4bua4buRSsOU4buReOG6vmrhu5FwROG7kUvEkHJE4buRRMO6Q+G7keG7leG7k+G7leG7l8O04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5nhu5Phu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu53hu5fhu5fDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pYcOG7ikvhurLEkETDtMOz4bq3RuG7kXjhu45M4buRROG6sOG7jEjhurLhu5F34bqk4buRS+G6tuG7jEZE4bqw4buRS8SoxJBE4bqw4buR4buITHHhu5FLxKjDgkThurbhu5Hhu5bhu5Dhu5FC4bua4buRSsOU4buReOG6vmtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1hM4buGeOG7kXnhurLEgkThu5FL4but4buK4buRROG6tuG7pUPhu5FKxrBE4buRSnJE4bqw4buR4buOROG6sOG7keG7iuG6tkXhu5Hhu5hH4bqy4buR4bq24butTOG7keG7iEx04buRS+G6tuG6suG6okvhu5HhurZz4bqy4buRecSQ4buRS+G6tuG6ssOBROG7kUtw4bqy4buR4bqw4bupxqDhu5HEqHBr4buRe+G6ssODQ+G7kUvEqHBq4buRw71xROG6tuG7keG6sOG6snHhu5F4w4pE4bqw4buRS3F44buReOG6tkzhu69E4buRd+G6pOG7keG7jkThurDhu5Hhu4rhurZFauG7kXjDikThurDhu5FLcXjhu5F44bq24bqm4buR4bq2TMag4buR4buK4bq2w4lE4bqwauG7kXjhurbhur5E4bqw4buRS+G6tuG6ssOBROG7kUtw4bqy4buReMOTcOG7kVjDikThurDhu5FLxqDhu5HDneG6suG6okThu5FCw5R44buR4buYcuG7kXhxeOG7kcO94bqy4bqiROG7kULDlHjhu5FLxKjDlHjhu5FL4bq2TOG7hnhq4buRS8OV4buRw71F4buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buReMOTROG6sOG7kXjhur5q4buR4bqq4bqy4bqiROG7kUvEkHJE4buRV3BE4buReOG6tuG6puG7keG6tkzGoOG7kcSDWOG6s+G6s8Os4bqze1hd4buRS3PhurLhu5FYw4pE4bqw4buRS8ag4buReMOSROG6sOG7kUThurbhu4zhu5FLc+G6suG7kXhxeOG7kcO9RkThu5Hhu5jhuqThu5FLxKjDlHjhu5FL4bq2TOG7hnjEqeG7kXfhu4Lhu5FKTEThurDhu5FLxKhwROG6sOG7kXfhuqThu5HDveG7scag4buRw73Dk+G7kXhxeOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqw4buRS+G6suG6okThu5F44buxROG7kUvhurbhurLDgEvhu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kUThurBM4buAROG7kULDlHjhu5FCckPhu5FL4bq+S+G7kXjDikThurDhu5FLcXjhu5HEg1jhurPhurPDrOG6s3tYXWvhu5HDneG7qcag4buReMOSROG6sOG7kUJy4buReeG6pOG7iuG7kcSow6hE4buRQkzGoOG6okThu5Hhuqrhu6Dhu5FEw7pE4bqwauG7kXjhurZMxqDDgUThu5FDw4pEauG7kUtxeOG7keG7iuG6tsSQROG6sOG7kXjhurZMxqDDgUThu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buRS8SoxJBE4bqw4buR4buY4bqy4bqieOG7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buReMOKROG6sOG7keG7mOG6suG6onjhu5FLxKjDgUThu5FC4buMR+G6suG7kXnhurLhuqJEauG7kUThu6lE4bqw4buReHDEkOG7keG6quG7oOG7kUTDukThurBq4buR4bqq4bqyw4BE4buRS+G6tuG7jnjhu5F44bq2xJDhu5F4cUThu5F34buGauG7kXjDikThurDhu5FE4bq24bupROG7keG7mOG6ssOBROG7kUvEqMSQROG6sOG7kXjDikThurDhu5FLcXjhu5HEg1jhurPhurMt4bqze1hd4buRROG6tuG7pUPhu5HhurZzROG7kXjhurbDgOG7kUvhur7hurLhu5HDvXDhu5FL4bq24bqy4bqiS+G7keG6tnPhurLhu5Hhu5jhuqDhu5FE4bqw4buMSOG6suG7keG7mHLhu5FLcuG6suG7kUp0RGrhu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kXhMROG6sOG7kXjhu6vhu4rhu5HDveG6suG6okThu5FwROG7kUvEkHJEauG7keG7gkThu5HDveG6pEThurbhu5HhuqrhurbhurLhu5FL4bq24bqyw4FE4buRS3DhurLhu5Hhu5Z0xqDhu5HEqHBrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilBMS+G6tsSQxKjDtMOzw53hu4544buRO8SQckThurBvL+G7isOz

Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những khu vườn kiểu mẫu

Những khu vườn kiểu mẫu
2023-04-25 10:43:00

baophutho.vn Xây dựng vườn mẫu - từ một nội dung trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đã trở thành động lực to lớn đánh thức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long