Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rsOi4buwVeG7luG6pEvGoOG7nOG6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pOG6s+G7qFXhu5bhuqThu5vGoD994bqkPUAlVeG7luG6pEso4bqkS8agLEvhuqRM4bq4Vcag4bqk4buZxqDDmeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/feG6pFXGoOG7muG7kFThuqRSXeG6pOG6qOG6puG6rEMt4bqo4bqm4bqo4bqm4bqkPFjhu5rhuqThu7bGoOG7msOVJOG6pD3hu5xV4bqkVcag4bua4buQVOG6pE3Dij3huqThuqzhuqbhuqbDvcSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rMOJ4bqoQy9Cw4lMQ+G6psOJ4bqoQ0Phuqw94bqsRENC4bqo4bqmU+G6rMOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6rsSC4bu24bqu4buZ4bubw6Lhu5vhuqQt4bqkxqHhurpV4buW4bqk4bqoRS1Ew4HhuqRMO1jhu5rhuqQjIeG6pE3hu5rDlCThuqTGoOG6vFXGoOG6pEs/4bq44bqkTeG7sFXhu5bhuqRLxqDhu5zhuqThurcq4bua4bqkaeG7mlXGoOG6pOG6s8agSSTDgeG6pHB94bqkPOG7muG7jlXhuqThurfhurPhur3huqThu5tAJFXhu5bhuqQ7V1Xhu5bhuqTDouG6vlXhu5bDgeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/fcOB4bqk4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pOG6vcOiw63hurXhuqQ94bugVcagw4HhuqThu5tAO+G7slXhu5bhuqRNw5rhurxV4bqkw6Lhurfhu5Xhur3huqQ94bugVcagw4HhuqThurfhurhV4bqkS8agw43hu7bhuqTGoOG6vFXGoOG6pMOi4bq+VeG7luG6pErhu6zhuqQ94bugVcag4bqkTeG7gOG6pD3GoCFL4bqkxqDhu5rhu5BV4bqk4bu4JH3huqQ9QOG7olXGoOG6pErDjCThuqRLKOG6pOG7mcagw5nhuqThurfhu5zhuqQ9xqA74bqk4bub4bugVcag4bqkP33huqRVxqDhu5rhu5BU4bqkUl3huqThuqjhuqbhuqxDLeG6qOG6puG6qOG6puG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pE3hu7BV4buW4bqkS8ag4buc4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bqz4buoVeG7luG6pOG7m8agP33huqQt4bqkcH3huqQ84bua4buOVeG6pOG6t+G6uFXhuqThu5vGoDtZVeG7luG6pDwm4bqk4bub4bugVcag4bqkP33DgeG6pOG7mcagw5nhuqThurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4bud4bq3w63hurXhuqQ94bugVcagw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu6VY4bua4bqkPeG7mlXGoOG6pD3GoMOMVeG6pE3DmuG6vFXhuqRSw5U9w4HhuqRMSVXhuqRLxqA/w4HhuqQ9QOG6ukvGoOG6pFXGoOG7muG7kFTDgeG6pEvhurpL4bqkTcOK4bua4bqkSuG7muG7kiThuqRN4buA4bqkSsWo4bqk4bu2xqDhu5rDlSThuqRKw4wk4bqkS8agLEvhuqRM4bq4Vcag4bqk4buZxqDDmeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/fcOA4bqkZ8OVPeG6pOG7uCThur7huqRN4buwVeG7luG6pEvGoOG7nOG6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pOG6s+G7qFXhu5bhuqThu5vGoD994bqkPUAlVeG7luG6pEso4bqkS8agLEvhuqRM4bq4Vcag4bqk4buZxqDDmeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/feG6pFXGoOG7muG7kFThuqRSXeG6pOG6qOG6puG6rEMt4bqo4bqm4bqo4bqm4bqkPFjhu5rhuqThuqzhuqbhuqbDveG6pOG7tsag4buaw5Uk4bqkSsOMJMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rMOJ4bqoQy9Cw4lMQ+G6psOJ4bqoQ0Phuqw94bqsRENC4bqo4bqmU+G6qMOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7mcag4bq6PeG6pErhu5rhu5Ik4bqkPcOK4bua4bqkxqDhu6zhu5rhuqRV4buWxqDhu57DgeG6pE3hu7BV4buW4bqkS8ag4buc4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bqz4buoVeG7luG6pOG7m8agP33huqRSxqBHVeG7luG6pE3hu55VxqDhu7nhuqTDojvDnUvhuqRKw4wk4bqk4buW4buaKeG6pEvGoCxL4bqkPCbhuqThu5nGoMOZ4bqk4bq34buc4bqkPcagO+G6pOG7m+G7oFXGoOG6pD994bqkVcag4bua4buQVOG6pFJd4bqk4bqo4bqm4bqsQ+G6pC3huqThuqjhuqbhuqjhuqbhuqRT4bq84bqkPOG7mlXGoOG6pEwh4bqkPOG6vOG6pD1A4bq6S8ag4bqkVcag4bua4buQVOG6pD3DmuG6pFNYVeG6pFThurzhuqTDouG6vlXhu5bhuqRK4busw4HhuqRLxqDhu5xVxqDhuqThu7gkfcOUVcOB4bqkTeG6vlXhu5bhuqQ84bua4buOVeG6pDzhurzhuqRVxqBJVeG6pExJVeG6pEvhurpL4bqkTElV4bqkPeG7rEvhuqQ9QMOaVeG7luG6pD3hu6BVxqDhuqQ94buaVeG6pD074buyVeG7luG6pOG7luG7muG6uMOa4bqk4bu2xqDDmUHhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ9JkvhuqThu7bGoMONVeG6pE3DjSTDgeG6pEDDqFXhuqRTJH3hu5BVw4HhuqQ9JOG6pEw74bu0VeG7luG6pErhur5V4bqkPcagSVXDgeG6pD3GoCFL4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkPeG7qj3huqThu7gkfeG6pEvGoMOV4bqkU+G6vFThuqQ84bua4buQS+G6pEs/4bq44bqk4bub4bugVcag4bqkP33DgeG6pEvGoMON4bu24bqkxqDhurxVxqDhuqTDouG7msOUJOG6pFPhu5DhuqTDouG6vlXhu5bhuqQ84bq84bqkS+G6ukvhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDhuqTGoDtYVeG7luG6pEzEqFXhuqRLP+G6uOG6pMOi4bq+VeG7lsOA4bqkaCThu6hV4bqkVeG7jiThuqRL4bq4w5rhuqQ94buaVcag4bqkPcagw4xV4bqkPUDhurpLxqDhuqRVxqDhu5rhu5BUw4HhuqRNTlThuqTGoMOVPeG6pD1A4buc4bqkPSThu5DDgeG6pFLGoOG6vuG6pFXhu4ZV4buW4bqkTeG7kuG6pEvhu6pV4buW4bqkxqDhu5rDlVXDgOG6pOG7m+G7nEvGoOG6pEshS+G6pMag4bumS+G6pD3hu4rhu7bDgeG6pFXhu5bGoOG7muG7jlXhuqRLLCThuqRTW+G6pFMk4buKVeG6pE3hu5LhuqQ84buKVeG6pEwmVeG7luG6pDzhurzDmuG6pD3GoCFL4bqkPeG7muG7mFXDgeG6pEsqVeG7luG6pD3hu4rhu7bhuqQ9xqDhu5LhuqThu5vGoDtZVeG7luG6pD1AIUvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/feG6pFPhu4BVxqDhuqRNw4rDmsOB4bqkTeG7msOUJOG6pMag4bq8Vcag4bqkVOG7puG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkPOG7muG7kEvhuqRLP+G6uOG6pMOi4bq+VeG7luG6pErhu6zhuqRMw5rhuqThurfhu5vhu6XDgeG6pOG6t+G6s+G6veG6pMOi4bq+VeG7luG6pErhu6zhuqQ94bugVcag4bqkP33huqRVxqDhu5rhu5BUw4DhuqTDouG7sFXhu5bhuqQ9xqBZ4bua4bqk4buW4buaKeG6pOG7luG7olXhuqQjIeG6pE3DmuG6vFXhuqRSw5U9w4HhuqQ9xqDhu6pV4buW4bqkVcagw4094bqkPUDDmlXhu5bhuqThu5vGoDtZVeG7luG6pD1AIUvDgeG6pOG6t+G7m+G7pcOB4bqk4bq34bqz4bq94bqkw6Lhur5V4buW4bqkSuG7rOG6pD3hu6BVxqBB4bqkI+G6uj3huqRL4bq6Vcag4bqkSypV4buW4bqkPFjhu5rhuqRL4bq6S+G6pEvDjeG7tuG6pD994bqkw6Lhur5V4buWw4HhuqRLxqDhu5xVxqDhuqThu7gkfcOUVcOB4bqkTcOa4bq8VeG6pD3GoOG7kuG6pDzhurzhuqRN4bus4bua4bqkVeG7ljrhuqRL4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pE3DmuG6vFXhuqQ84bua4buOVeG6pD1Aw5pV4buW4bqkPcOa4bq8VeG6pD3hu6BVxqDhuqRN4buS4bqkSybhuqQ9xqDhu5LhuqTGoMOZ4bq44bqkS+G6ukvhuqThurPGoOG7oOG6pD3GoOG7nsOB4bqkw63hu5bGoOG7nuG6pOG7uCR9w5U94bqkSz/hurjhuqTDouG6vlXhu5bhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pD3hu5xVxqDhuqRSxqDhur7huqQ9xqDhu5rhuqQ84bq84bqk4bu2xqAq4bqkxqDDneG7tuG6pDxY4bua4bqkPeG7olXGoOG6pMag4buiVcag4bqkPcagIUvhuqQ94bua4buYVeG6pEs/4bq44bqkTeG7nuG6uOG6pOG7tsagO1dV4buW4bqkVcag4buEVOG6pFLGoOG6uOG7muG6pD3GoOG6ukvhuqQ94buqPeG6pD3hu5rDlFThuqRV4buGVeG7lsOB4bqkPcagw5XhuqRUw4pVxqDhuqRLP+G6uOG6pD3hu6BVxqDDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS8OASuG6uMOa4bu2xqAkPcagw5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqzDieG6qEMvQsOJTEPhuqbDieG6qEND4bqsPeG6rERDQuG6qOG6plPhuqrDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5tAw5pV4buW4bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqQ9WOG7msOB4bqkPUDhu45V4bqkSztXVeG7luG6pDzhu57huqRVxqDhu5rhu5BU4bqkPCbhuqRUWOG7msOB4bqkU1BVxqDhuqQ8IUvhuqRL4buoVeG7luG6pD3hurpL4bqkVFjhu5rDgeG6pE3hu7BV4buW4bqkS8ag4buc4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bqz4buoVeG7luG6pOG7m8agP33huqRUw5pV4buW4bqkVCThu6pV4bqkI+G7jOG6pD3hu5rDleG7tuG6pD0mS+G6pFXGoOG7ilXhuqRNO8OdS+G6pCMh4bqk4bu4JOG6uFXhuqQ9SVTDgeG6pOG7luG7miXhu7bhuqRN4bu04bqkSz/hurjhuqThu5vGoDtZVeG7luG6pD1AIUvDgeG6pOG6t+G7m+G7pcOB4bqk4bq34bqz4bq94bqkw6Lhur5V4buW4bqkSuG7rOG6pD3hu6BVxqDDgeG6pCMh4bqkP1Xhu5bhuqTGoOG7rOG6pEs/4bq44bqkS+G6ukvhuqRLV+G6pOG7uCThurhVw4HhuqRNV1XhuqQ84buew4HhuqRL4bq6S+G6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pEvGoOG7nFXGoOG6pD1A4bue4bqke+G7gOG6pMag4bus4bua4bqkSypV4buW4bqkPcOa4bq8VeG6pErhu6zhuqRL4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pE3hur5V4buW4bqkPOG7muG7jlXDgeG6pFXGoElV4bqkTElV4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ94bugVcag4bqkTeG7kuG6pMagw5rhurxV4bqkPcag4bq8Vcag4bqkPeG7qj3huqRL4bq6S+G6pFXGoOG7muG7kFThuqQ8JuG6pE07w51L4bqk4buW4bua4bq4w5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m8OK4bua4bqkxqDhu6zhu5rhuqRV4buWxqDhu57DgeG6pD3GoOG6uH3huqRURj3huqThurfhurhV4bqkS8agw43hu7bhuqTGoOG6vFXGoOG6pMOi4bq+VeG7luG6pErhu6zhuqQ94bugVcagw4HhuqTDouG7sFXhu5bhuqRLxqDhu5zhuqThurcq4bua4bqkaeG7mlXGoOG6pOG6s8agSSTDgeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/feG6pE3hu4DhuqQ9RlXhu5bhuqTGoMOa4bq44bqkS8agJUvhuqRULlXhu5bhuqRN4buwVeG7luG6pEvGoOG7nOG6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pOG6s+G7qFXhu5bhuqThu5vGoD994bqkPUAlVeG7luG6pEso4bqkS8agLEvhuqRM4bq4Vcag4bqk4buZxqDDmeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/feG6pFXGoOG7muG7kFThuqRSXeG6pOG6qOG6puG6rEMt4bqo4bqm4bqo4bqmw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7YxJD3GoMOaQMOC4bquaOG7juG6pOG7m8agO1dV4buWxIIv4bu24bqu

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019
2019-06-26 11:38:12

PTĐT - Ngày 26-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long