Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhur/hu5574bqofXvhu6Thu5zhuqjhu6Thu57hu5jDmeG6qCrhu57hu6ThurYv4buiQuG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoJSRO4buz4bqsLy9Ow4NNw4rhu6Yj4buiJirhu6Lhu6bDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NCxJDhurwvQkJCT+G6quG6quG6uEVC4bqq4bqqKkLhurpCRUVCw5pCw4NUI+G7nOG6rOG6qC/hurLDrOG7hOG7pOG7ouG6qMOT4buG4bum4bqo4bufUuG7pOG7ouG6qMOT4bum4buA4buk4bqoKknhu6Thu5zhuqhC4bqq4bqq4bqoKuG7ojrhu6Thu5zhuqgle8OK4bqi4bqoKiRR4bqo4buc4bue4bq+4bqoREXhuqgqJOG7nuG7lCbhuqjDk1bhu6Thu5zhuqjhu6JZ4bqoKiThu7bhuqhN4buU4buk4bui4bqo4buk4bui4buK4buk4bqow5lHTuG6qOG6pcSpxrDhu4fhuqctQuG6vOG6qMOa4buA4bqo4bui4buoTuG6qCXhu57hu6Thu6LhuqjDk8OK4buk4buc4bqow5Phu57hu5gm4bqoKiRR4bqoKuG7huG7nuG6qE7DneG6qCXhu7jhuqhO4bq+TuG7ouG6qMOaIuG6qCpKI+G6qCokJuG7pOG7nOG6qCXhu67huqhC4bqoTizDiuG6qCpS4buk4bui4bqo4bquI+G7oiHhu7Thu6Thu5zhuqjhu5/hu57hu5Dhu6ThuqjhuqXhur4q4bqi4bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qCPhu6Lhu67huqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu58kUOG6sMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhu4HDksOKT+G6rOG6sjjhu6Thu6LDgOG6qMOs4buU4bqoxKnDiuG7pOG7ouG6tiPhurLhu4tJTuG6qE864bqoTuG7olEm4bqo4buC4buk4bui4bqo4buiIeG7uOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7ouG7nuG7kMOZ4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqhOLMOK4bqoT1FO4bui4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qOG6pcSpxrDhu4fhuqctQuG6vOG6ouG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqoJTzhuqjDk+G7nuG7mCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqg9JiLhu5Iq4bqow5rhu57hu5Qq4bqi4bqow5rhu57hu6Thu6Lhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqi4bqoKuG7oibhuqjhu6Thu5zhu4rhu6Thuqgl4bq+TuG7ouG6qOG7ieG7ouG7gOG6qOG7pCHhu7JO4bqo4bqu4buJ4buj4buJ4buJ4bqw4bqoQkLhuqgq4bui4bq+4buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkNC4bqoTizDiuG6qOG7pCHhu7JO4bqoKsOK4bqofUzhu6ThuqjDk+G7gsOZ4bqoTeG7guG7puG6qCrhu57hu5Lhu6ThuqjDk1fhuqhPPOG6qCrhu6bhur7hu6Thuqh94buA4bqoKkbhu6Thu5zhuqgl4bum4bqofeG7suG7nuG6qE464buk4buc4bqoVTDDg+G6qOG6reG7iiLhuqjDmuG7gOG6qCrhu57hu6Thuqh9JuG7nuG6ouG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqgq4bugTuG7ouG6qE7hu6Im4buk4buc4bqoTizDiuG6qCrhu6bhu4Dhu6Thuqjhuq3hu4Lhu6Thu5zhuqLhuqgq4bum4buA4buk4bqoPSbhu4rhu6ThuqLhuqgq4bum4buA4buk4bqoT+G7iuG7pOG6qCrDiuG6ouG6qCrhu4bhu6bhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjDmjxO4bqi4bqoJShO4bqow5nhu4bhu6Thu6LhuqjDk+G7luG6qE7hu4Lhuqjhu6Qh4buyTuG6qH174buk4buc4bqoKuG7nuG7pOG6qE0h4buyTuG6qH3hu4Dhu6bhuqjhu6RGw5nhuqjDmeG7suG7nuG6qEPhuqpDQ+G6qH3hu7Lhu57huqhV4bui4bug4bqoKuG7ouG7kuG6ouG6qD0mIuG7kirhuqgq4buKw5nhuqjDmeG7suG7nsOD4bqo4bufJiLhuqjhu6Thu6Lhu57hu5Dhu6ThuqLhuqjDk+G7ruG7nuG6qH3hu7Lhu57huqhO4bq+TuG6qCrhu6Lhu5LhuqjDmjxO4bqoKuG7ojrhuqjDk1FO4bui4bqi4bqoI+G7ouG7guG7pOG6qMOTV+G7pOG7nOG6ouG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqgj4bui4bq+4bqoTuG6vk7hu6LhuqjDmeG7huG7pOG7nOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqgq4buiUOG6qMOT4buKIuG6qMOa4buG4bue4bqow5rhu4Dhuqgq4bui4buIKuG6qE3hu4bhu57huqLhuqjigJxOO07huqgqKE7igJ3huqhV4bui4bus4buk4buc4bqoT8ag4bqo4bukJuG7rirhuqgqJOG7rOG7nsOD4bqo4buf4bui4buS4bqo4buk4buQ4buk4bqoKiThu5Dhu6ThuqhO4bq+TuG6qCokw4rhu6Thu5zhuqgj4bui4buC4buk4bqow5NX4buk4buc4bqo4bui4buC4bue4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqow5Phu4ThuqhdJuG7iCrhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4bukV+G7nuG6qE8m4buk4buc4bqow5NG4buk4buc4bqoKuG7guG7nuG6qCVJTuG6qMOZOuG7nuG6qFXhu6BO4bui4bqow5NX4buk4buc4bqi4bqoTsOKIuG6qE4/4bqofeG7suG7nuG6qMOa4bu04bue4bqow5rDlOG6qF0mIuG7kOG7pOG6qCrhu4ZO4bqi4bqoJSYi4bqoT+G7nsag4buk4bqi4bqoI+G7oizhuqjhu6Thu6JK4buk4bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qCrhu6BO4bui4bqoTizDiuG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqg9JiLhu5jhu6ThuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4oCm4bq2LyPhurLDolfhuqjhu5/hu4Dhu57huqhO4bui4bug4buk4bui4bqofSnDiuG6qCrhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqgq4bue4buk4bqofeG7mOG6qCpQ4buk4bui4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qCrhu6Im4bqi4bqoTuG7ouG7nuG6qOG7pOG7nOG7iuG7pOG6qCXhur5O4bui4bqo4buk4bui4buA4bqo4bukIeG7sk7huqhCQuG6qCrhu6Lhur7hu6Thu5zhuqjDk8SoJuG6qOG7pEbDmeG6qEPhuqpDQsOD4bqo4buf4buiw5Lhu6bhuqjDk8Wo4bqi4bqoVeG7kirhuqgq4buiP07huqgq4bui4bq+4buk4buc4bqoQkLhuqLhuqgq4buiJuG6qOG7pOG7nOG7iuG7pOG6qCXhur5O4bui4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkNC4bqow5Phu4ThuqhO4bq+4buk4bqow5Phu6BO4bui4bqoTizDiuG6qE7hu4Lhuqjhu6RGw5nDg+G6qOG6pTvhuqgq4bui4buW4bqi4bqow5ouIuG6qFXhu5Lhuqgq4buiJuG6qOG7ieG7o+G7ieG7ieG6qEJC4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qCHhu7JO4bqow5Phu4Yq4bqoQsODROG6uuG6vOG6okPhuqjhu6Thu5zhu6JQ4buk4bqoUjLhuqjDk1bhu6Thu5zhuqLhuqhNSOG7pOG7nOG6qELhuqpE4bqixJDhu7fhuqhPPOG6qCrhu6bhur7hu6ThuqLhuqgqRuG7pOG7nOG6qOG6uuG6ouG6vOG7t+G6qCXhu6bhuqh94buy4bue4bqoTjrhu6Thu5zhuqhVMOG6qOG7pEbDmeG6qEPhuqpD4bqq4oCm4bqo4buJ4bucw4oi4bqow5pKI+G6qCooTuG6ouG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoVeG7oizhu6Thu5zhuqhN4buu4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buf4buK4buk4bqofeG7gOG6qCrhu4Dhu57huqhV4bui4bum4buC4buk4bqo4buaw4pOw5JN4bum4bumVeG6qOG7n8OSJMOSJcOK4bqow5Phu4ThuqjDk0bhu6Thu5zhuqjDk+G7gOG7pOG6qE7hu6Lhu6bhuqgkSOG7pOG7nOG6qOKAnOG6p+G7iuG7pOG6qCrhu6JQ4bqoTuG7ouG7kirhuqjDk8Wo4bue4bqofVDhuqjhuqXEqcaw4buH4bqnLULhurzhuqjhu6Lhu6bhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqo4buJ4bui4buA4bqo4bukIeG7sk7huqh9TOG7pOG6qH0h4bu2KuG6qFXhu5Lhuqjhu6Lhu6bhu4ZO4bui4bqoKuG7oibhuqLigKbhuqhO4buiKOG7pOG7nOG6qCrhu6rhuqjhu4nhu6Lhu4Dhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7nOG7nuG7quG7nuG6qCpK4buk4bqoKuG7oibhuqgq4buiSirhuqLhuqgq4buiJuG6qMOZ4buA4bqoT+G7iuG7pOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqhP4bq+w5nhuqjhu6Lhu4zhuqjDmeG7nuG7lOG7pOG7nOG6qFXhu5Am4bqoKuG7nuG7kuG7pOG7nOG6qOG7pOG7gOG7puKAncOD4bqow6LDqOG6qMOaLuG6qFXhu6Is4buk4buc4bqoTeG7ruG6qCom4buk4buc4bqoKuG7nuG7pOG6qCRI4buk4buc4bqo4oCcxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qCXDlOG6qE7FqOG6qEJF4bqoKiThu57hu5Qm4bqoT+G7iuG7pOG6qCrhu6Lhu57hu5Im4bqow5PFqOG7nuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkND4oCd4bqi4bqo4oCcQkXhuqgqJOG7nuG7lCbhuqhP4buK4buk4bqoKuG7ouG7nuG7kibhuqjDk8Wo4bue4bqoJcOU4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCPhu6Lhu4Lhu57huqjDmuG7gOG6qE7hu6bhu6Thuqgl4buu4bqoTibhu67hu57huqhOOuG7pOG7nOG6qCok4bum4buk4buc4bqoKuG7ouG7gsOZ4bqoTuG7guG7pOG7ouG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qMOT4buG4bum4bqo4bu44bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buiw4rhu57huqjhu6RGw5nhuqgq4buy4bue4bqow5Phu4oi4oCd4oCm4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bqlOuG7pOG7nOG6qH3hu7Lhu57huqhO4bq+TuG6qD0m4buuTuG6qOG7nOG7nsOK4bqoVeG7ouG6vk7huqgqJOG7kOG7pOG6qCrhu6Lhu5Lhuqjhu5zhu57hu7Lhu57huqLhuqjhu6LDiuG7nuG6qOG7pEbDmeG6qOG7nMSo4buk4bqow5Phu4oi4bqi4bqow5NJTuG6qE3hu57hu5Qq4bqow5rhu4Dhuqgq4bui4bu04bue4bqow5Phu57hu5bDmeG6qOG7nOG7nnvDiuG6qOG7pEbDmeG6qEPhuqpDQuG6ouG6qE9RTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqjhuqXEqcaw4buH4bqnLULhurzhuqhP4buexqDhu6ThuqhN4bue4buS4buk4bqoI+G7oihO4bqoKuG7hiPhuqLhuqjhu6Thu5wmIuG6qOG7ouG7nuG7lsOZ4bqow5Phu4Thuqjhu4Lhu6Thu6Lhuqjhu6Ih4bu44buk4buc4bqoKuG7nuG7kCbhuqhOPE7huqLhuqjhu6Thu5zhu6Lhu57hu5DDmeG6qCok4buo4buk4buc4bqow5Phu5Lhu6ThuqjDmeG7qOG7nuG6qMOZSSrhuqjDk+G7tOG7nuG6qCXhu67hu6Thu5zhuqhV4bue4buk4bui4bqoKuG7ki1d4buE4bqo4buiV+G7nuG6qE4sw4rhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZw4Phuqjhu4nhu6Lhu57hu5gm4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qCXhu4Lhu6ThuqhdJuG7iCrhuqLhuqhV4bue4buk4bui4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qMOTxajhu6Thu5zhuqhOPsOK4bqo4bui4bumSU7huqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoTsSow5nhuqhO4buiKeG7pOG7nOG6ouG6qE4mV07huqgl4buu4buk4buc4bqoTizDiuG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqjhu5zhu57DiuG6qMOTUOG7pOG7ouG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqjDmsOK4bum4bqow5NX4buk4buc4bqo4bucSSPhuqhV4buixajhuqhV4buiRuG7pOG6ouG6qCrhu6Lhu57hu5Im4bqoKuG7ouG7ruG7pMOD4bqo4bufJiLhuqjhu6Thu6Lhu57hu5Dhu6ThuqLhuqh94buy4bue4bqoJTzhuqhO4buiUuG6qMOT4buG4bum4bqoPSYi4buSKuG6qMOa4bue4buUKuG6ouG6qCXhur7hu6Thu5zhuqgq4buG4bum4bqoKuG7osOS4bum4bqoTuG7ouG7nuG7kuG7pOG6qMOaIeG7tk7huqjigJwq4bui4bugTuG7ouG6qCjhu6Thu5zhuqjDmuG7nuG7pOG7ouG6qOG7ouG7puG7hirigJ3huqLhuqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqjDmTtO4bqoKuG7nuG7kCbhuqhV4buMI+G6qH0pw4rhuqhO4bui4buu4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqofSnDiuG6qMOT4buCw5nhuqhN4buC4bum4bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu57hu6Thu6Lhuqgq4buS4bqi4bqoTuG7oj/hu6Thu5zhuqgqw4rhuqjDk+G7hOG6qCrhu6Im4bqow5Mh4bu2TuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhV4buSKuG6qD0m4buC4bqoJOG7iCrhuqjDk+G6vuG7pOG7nOG6qCo84bqo4bui4buA4bumw4PhuqjhuqdRTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqhOw53huqhN4buC4buk4bqow5Mh4bu2TuG6qFXhu57hu5bDmeG6qCXhu6bhur4q4bqi4bqoTuG6vk7huqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqjDk+G7hOG6qFjhu6ThuqjDk1Hhu6Thu6LhuqgqJOG7huG7pOG7nOG6qCrhu6Lhur7hu57huqhNUOG7pOG7ouG6qCrhu6Ih4bu04buk4buc4bqow5nhu7Lhu57Dg+G6qMOt4bue4buk4bui4bqoKuG7kuG6qOG7pOG7osOK4buk4bui4bqoTuG7osWo4buk4buc4bqow5Mh4bu2TuG6qCPhu6I7TuG6qOG7olbhu57huqLhuqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4bukw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4tXKuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqgqPCbhuqjhu6RY4bue4bqoTUoq4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqhO4bui4buu4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqow5Mh4bu2TuG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6ouG6qD0m4buuTuG6qOG7nOG7nsOK4bqoKiThu5Dhu6Thuqgq4bui4buS4bqo4buc4bue4buy4bue4bqo4buc4bui4bue4bqo4buk4buiSuG7pOG6qMOa4buA4bqow5om4bus4buk4bqow5Phu4LDmeG6qE3hu4Lhu6bhuqjDk+G7tOG7nuG6qCXhu67hu6Thu5zhuqLhuqjDiuG7pOG6qCXhu57hu6Thu6Lhuqhd4buE4bqo4buiV+G7nuG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pMOD4bqo4buJ4bui4buIKuG6qD0m4bq+4buk4bqoPSbDiuG7pOG6qMOT4bue4buWw5nhuqjigJxV4bui4bus4buk4buc4bqow5Phu5bhuqjDiuG7nuG6qE1R4bqoTeG7quG6qMOa4buG4bue4bqoI+G7ouG7oMOK4bqoJcOKJuKAneG6ouG6qOKAnFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDk+G7luG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhP4buK4buk4bqo4buk4buA4bum4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qCrhu6Lhu57hu5Im4bqoRuG7pOG6ouG6qCrhu6Lhu57hu5Im4bqow5lJTuG6ouG6qCPhu6Lhu4Lhu57huqgl4buu4buk4buc4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhO4buC4buk4bui4bqow5nhu4Dhu6ThuqgqJOG7tOG7nuG6qE7hu6Lhu57hu5Im4bqow5Phu4gq4oCd4bqi4bqo4buiw53hu6Thuqjhu6Q+w4rhuqjhu6RGw5nhuqg9JsOK4bqi4bqoVeG7luG6qCop4bqoVeG7ouG7nuG6qE9RTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqhP4buexqDhu6ThuqhN4bue4buS4buk4bqoI+G7oihO4bqoKuG7hiPhuqLhuqhNOuG7pOG7nOG6qCPhu6Lhur4q4bqoT+G7nuG7lOG7pOG6qCRX4buk4buc4bqi4bqoTuG7guG6qOG7ouG7lOG6qCrhu6Lhu67hu6Thu5zhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqoKiRR4bqow5Phu4Thuqh94buA4bum4bqoTiZXTuG6qH3hu7Lhu57huqg9JiLhu5Iq4bqoKuG7isOZ4bqi4bqoKuG7nuG7pOG7ouG6qCrhu6LEqOG7pOG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoTsOK4bum4bqi4bqoTuG7oibhu6Thu5zhuqglKE7huqjDk1bhu6Thu5zhuqjDmsav4buk4buc4bqoTjrhu6Thu5zhuqjhuqXhu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqgj4buiLOG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6ouG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqhPUU7hu6LhuqhN4buU4buk4bui4bqi4bqoWOG7pOG6qMOTUeG7pOG7ouG6qMOT4bu04bue4bqoJeG7ruG7pOG7nMOD4bqow6JI4buk4buc4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qOG7nOG7nuG7guG7nuG6qCPhu6Lhur4j4bqow5NW4buk4buc4bqoTVfhuqLhuqgq4bui4bue4buSKuG6qCrhu6I8TuG6ouG6qCPhu6I64bqo4bui4bu2I+G6qH3hu7Lhu57huqjDk+G7nuG7mCbhuqhV4bue4buU4buk4bqoKuG7ojxO4bqoKuG7kuG6ouG6qOG6peG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCPhu6Is4bqow5Phu4ThuqjDmibhu6zhu6ThuqhV4buY4bqofcOK4bue4bqoJeG6virhuqhO4bq+4buk4bui4bqoTjrhu6Thu5zhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6ouG6qE7hu67huqjhu5xH4buk4buc4bqo4buiWeG6qCok4bu24bqoKuG7ruG7nuG6qMOTw4rhuqLhuqgqKeG6qH3hu57hu5RO4bqo4buc4bue4buCw5nhuqjhu5zhu57hur7huqjDk+G7nuG7lOG7pOG6qMOa4bue4buQ4buk4bqoKjtO4bqoTeG7ruG7pOG6qMOT4bu2KuG6ouG6qOG7nOG7nuG7gsOZ4bqoKuG7oibhu5Lhuqgq4buiJuG6qOG7pOG7okoj4bqoTuG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qMOT4buS4buk4bqo4buiWeG6qCok4bu24bqoKuG7nuG7mOG7pOG6qMOZSSrhuqhO4bui4bum4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qOG7pOG7nOG7osOo4bum4bqi4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qMOZ4buIKuG6qH3hu57hu5ROw4Phuqjhuq1S4buk4bui4bqow5Phu57hu5bDmeG6qOG7nMSo4buk4bqow5Phu4oi4bqi4bqoROG6qsOD4bqq4bqq4bqq4bqoKlLhuqjDk1bhu6Thu5zhuqgqKeG6qOG7myYz4bqow6Lhu4Lhu6bhuqjhu6Lhu57hu5bDmeG6qCrhu6Lhu4gq4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qMOT4buE4bqow5Mh4bu2TuG6qCok4bugTuG7ouG6qCTDiuG6qMOT4buW4bqo4buiWeG6qCok4bu24bqow5rDiuG7puG6qMOTV+G7pOG7nOG6qMOTxajhu6Thu5zhuqjhu5smM+G6qOG7pOG7gCLDg+G6qOG6pzrhuqhV4bui4bum4buC4buk4bqoKuG7nuG7mOG7pOG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqhP4buK4buk4bqo4buk4buiSuG7pOG6qMOTIeG7tk7huqhV4bui4bus4buk4buc4bqow5rhu7Lhu6ThuqLhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqo4bugKuG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqhOLuG7pOG7nOG6qOG7nOG7nj8j4bqow5lZ4bue4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu7Thu57huqjhu5zhu57DiuG7pOG6qCVHI+G6qF3hu5Ij4bqi4bqoWOG7pOG6qMOTUeG7pOG7ouG6qMOa4buG4bue4bqoTiZXTuG6qCXhu67hu6Thu5zDg+G6qMOi4buQ4buk4bqoTuG7huG7pOG7ouG6qMOTxajhuqLhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCXhur5O4bui4bqoVeG7oiYi4buS4buk4bqoVeG7ouG7oE7hu6Lhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqow5rDiuG7puG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCok4bu44bqow5rhu4bhu57huqjDmuG7gMOZ4bqofeG7nuG7lE7huqjhu6Thu6Ih4bqoKuG7nuG7kMOZ4bqofcOKTuG7nuG7pMOS4bqi4bqoI+G7ojvhuqhO4buII+G6ouG6qCVHI+G6qF3hu5Ij4bqo4oCcTcOK4bqoKuG7huG7nuG6qE7hu6JZ4oCd4bqow5Phu5bhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqow5rDiuG7puG6qMOTV+G7pOG7nOG6qMOK4buk4bqoKuG7isOZ4bqow5rhu4DDmeG6qH3hu57hu5RO4bqi4oCm4bqoTi7hu6Thu5zhuqjDk+G7hOG6qMOTIeG7tk7huqhNw4rhu6Thuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqLhuqgq4buiPE7huqgq4bui4buew4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu5/hu6I8TuG6qCrhu5LhuqLhuqgq4bui4buA4buk4bui4bqoKuG7oE7hu6Lhuqgq4buiJuG6qOG7ieG7o+G7ieG7ieG6qEJC4bqoKuG7ouG6vuG7pOG7nOG6qD0mw4rhuqhdJuG7iCrhuqgj4bui4bq+KuG6qCop4bqoTcOK4bqo4buk4bucJlbhu6Thuqgq4buiJuG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6LhuqjDmuG7gOG6qOG7pOG7ouG7tOG6qOG7nOG7nuG6vuG6qE/EqCbhuqgq4bui4bus4bqoKkbhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqLhuqh9IeG7tirhuqjDiUXhu7fhuqhPPOG6qCrhu6bhur7hu6Thuqh94buA4bqoKkbhu6Thu5zhuqhD4bqq4bu34bqoJeG7puG6qE464buk4buc4bqoVTDhuqLhuqhdJuG7iCrhuqjhu6Thu6JKI+G6qFXhu6JLJuG6qCpG4buk4buc4bqow5nhu4bhu6Thu6LhuqLhuqh9IeG7tirhuqhC4bq44bu34bqoTzzhuqgq4bum4bq+4buk4bqofeG7gOG6qCpG4buk4buc4bqoQ8SQ4bu34bqoJeG7puG6qE464buk4buc4bqoVTDhuqh94buA4bqoKuG7oibhuqjhu6RX4bue4bqow5NRw4rDg+G6qOG7ieG7nOG7puG7gOG7nuG6qCTDiuG6ouG6qCrhu6Lhu7Thu57huqjDk+G7nuG7lsOZ4bqoT1FO4bui4bqofSnDiuG6qD0mw4rhuqLhuqhO4buiP+G7pOG7nOG6qCrDiuG6qE4u4buk4buc4bqoTuG7oijhu6Thu5zhuqhV4bue4buS4buk4bqoKuG7olHhuqgqJCHhu7Thu6Thu5zhuqhO4buiKOG7pOG7nOG6qFXhu6Lhu6bhur7hu6Thuqh94buA4bqoTuG7oiYi4buW4buk4bqo4buk4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qE3hu4gq4bqow5NX4buk4buc4bqoJeG7guG7pOG6qH1M4buk4bqoJOG7iCrhuqgl4bus4bue4bqow5NX4buk4bucw4PhuqjhuqXhu6JS4bqoKuG7oOG7pOG7ouG6qCThu57hu5Dhu6Thu5zhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qOG7pD7DiuG6qMOTxKgm4bqo4bukRsOZ4bqi4bqoKuG7oibhu5Lhuqgq4buiJuG6qOG7pOG7okoj4bqoTuG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qCop4bqoTuG7oijhu6Thu5zhuqhV4bui4bum4bq+4buk4bqoKkbhu6Thu5zhuqjhu5zhu4gj4bqoQ+G6ouG6vOG6qMOaxKjhu6Thuqgl4bum4bqoTjrhu6Thu5zhuqhVMOG6ouG6qCrhu6Im4bqoKinhuqhO4buiJiLhu5bhu6Thuqjhu6Thu6Ih4bu24buk4buc4bqoTeG7iCrhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgl4buC4buk4bqoTi7hu6Thu5zhuqgqRuG7pOG7nOG6qOG6uOG6quG7t+G6qMOa4buQ4buk4bqoQkLDg+G6quG6quG6quG6qCpS4bqow5NW4buk4buc4oCm4bqo4bufJOG7puG7pOG7nOG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qE7hu4Lhu6Thu6LhuqhPUU7hu6LhuqhN4buU4buk4bui4bqi4bqo4buk4buc4buK4buk4bqoJeG6vk7hu6LhuqhNV+G7nuG6qE7hu6Lhu57huqhP4bum4bqo4buiJiLhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjDmeG7qOG7nuG6qOG7pOG7nCZW4buk4bqow5o8TuG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqhPUU7hu6LhuqLhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqo4buk4bui4bu04bqow5lXKuG6qCXhu67huqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qCrhu6Im4bqo4bukxajhu57huqgqJOG7kOG7pOG6qMOZ4buA4bqoKuG7oibhuqjhu6Thu5zhu4rhu6Thuqgl4bq+TuG7ouG6qH0h4bu2KuG6qE884bqoKuG7puG6vuG7pMOD4bqo4bqt4bue4buYJuG6qOG7pOG7gCLhuqhO4buA4buk4buc4bqoTuG7oijhu6Thu5zhuqjDmeG7nuG7pOG7ouG6ouG6qOG6peG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCPhu6Is4bqow5Phu4ThuqhOxajhuqg9JiLhu5Iq4bqoJeG6vk7hu6LhuqjDkz/hu6Thu5zhuqjDk0fhu6ThuqhV4bui4bue4bqofSnDiuG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqhPUU7hu6LhuqLhuqh9KcOK4bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu57hu6Thu6Lhuqgq4buSw4Phuqjhuq3FqOG6qMOa4buA4bqoTSHhu7JO4bqow5Phu57huqjhu6Lhu4Dhu57huqjhu6LGr8OK4bqi4bqoVVEj4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6ouG6qH0pw4rhuqjhu5zhu54/I+G6qMOT4buIKuG6qOG7pCHhu7JO4bqoVeG7nuG7lsOZ4bqoJeG7puG6virhuqhPUU7hu6LhuqhN4buU4buk4bui4bqi4bqofSnDiuG6qCok4bq+4buk4bui4bqow5Mh4bu2TuG6qCpQ4buk4bui4bqoKiThu4bhu6Thu5zhuqhV4buiLOG7pOG7nOG6qOG7ouG7puG7guG7pOG7nMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqyw6wmSuG7pOG6qMOT4bue4buUJuG6qOKAnEJF4bqoKiThu57hu5Qm4bqoT+G7iuG7pOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqgq4bui4bue4buSJuG6qMOTxajhu57igJ3huqLhuqjigJzhu4nhu6Lhu4Dhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7nOG7nuG7quG7nuG6qCpK4buk4bqoKuG7oibigJ3huqhOLMOK4bqoTcOo4bqow5ou4bqoVeG7oizhu6Thu5zhuqhN4buu4bqi4bqoTuG7ouG7ruG7pOG7nOG6qCPhu6Lhur7huqhO4bq+TuG7ouG6qMOZ4buG4buk4buc4bqow5rhu4Dhuqjhu6Lhu6bhu4Dhu6Thuqgq4bum4buA4buk4bqoTVHDiuG6qMOTSSrhuqLhuqglw4rhu57huqglPOG6qCrhu6JKKsOD4bqo4bqz4buk4bqoJcOKJuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqgq4bui4bus4buk4buc4bqoKuG7nuG7pOG6qOG7pOG7gCLhuqjDmuG7gOG6qOG7isOZ4bqow5khJuG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6LhuqgqJFHhuqjDk8OS4buk4bqoKuG7ruG7nuG6qOG7pOG7okjDmeG6qFXhu6BO4bui4bqow5NX4buk4buc4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqjhu6Thu6Lhu47huqhP4buG4bqoTuG7guG6qCrhu57hu6ThuqLhuqhN4bus4bue4bqoXeG7iCbhuqLhuqjhu6Lhu4bhuqhN4buU4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qD0mIuG7mOG7pMOD4bqow63hu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDmSbhu67hu6ThuqjDk+G7iCrhuqjhu6Qh4buyTuG6qE1Q4buk4bui4bqow4rhu6Thuqh9IeG7tirhuqg9JsOK4bqow5Phu4bhu57huqhPUU7hu6LhuqLhuqhP4buE4bqoKuG7isOZ4bqoTizDiuG6qE7hu6I/4buk4buc4bqow5rhu4DhuqjDmeG7puG7pOG7nOG6qMOTVuG7pOG7nOG6qE3hu4Dhu6bhuqjDk8Wo4bue4bqoVeG7oljhuqLhuqgj4buiTOG7pOG6qOG7pFfhuqh94buy4bue4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qD0mIuG7mOG7pOG6ouG6qMOa4buAw5nhuqjDmuG7puG7huG7pOG6ouG6qMOT4buIKuG6qOG7pCHhu7JO4bqoVeG7oizhu6Thu5zhuqjhu6Lhu6bhu4Lhu6Thu5zhuqjDk+G7luG6qE7FqOG6qE7DneG6qOG7olfhu57huqjDk1jhuqgq4bui4buQw5nhuqhPxKgm4bqofeG7gOG7puG6qMOaPsOK4bqi4bqoT8ag4bqoTeG7mOG6qCrhu6I8TuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qOG7isOZ4bqow5khJuG6qMOaSirhuqjDk1jhuqhO4bui4buS4bqow5NXw4Phuqg44bum4bqofeG7qOG7pOG7nOG6qMOT4buQ4bqo4buiw6jhu6ThuqjDk8Wo4bqoJcOU4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE3DiuG7puG6qOG7nOG7nuG7tOG6qCok4bu44bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qCrhu6I8TsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqy4bufUOG7pOG7ouG6qOG7olDhu6Thu6LhuqhPUU7hu6LhuqhN4buU4buk4bui4bqofUzhu6ThuqhP4buexqDhu6ThuqhN4bue4buS4buk4bqoI+G7oihO4bqoKuG7hiPhuqLhuqhV4buixajhuqhV4buiRuG7pOG6qE7Gr+G7pOG6qOG7uOG6qCPhu6Lhu6DDiuG6qCokIeG7sk7Dg+G6qOG7nyYi4bqo4buk4bui4bue4buQ4buk4bqi4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqgq4bugTuG7ouG6qCok4bum4buk4buc4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqo4oCcw5k7TuG6qCrhu57hu5Am4bqoVeG7jCPigJ3huqhOLMOK4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkNC4bqow5Phu4Thuqh94buA4bqow5PDiuG7pOG7nOG6qCrhu4bhu6bhuqjhu6Thu5Dhu6ThuqjDk1fhu6Thu5zhuqjDmjxO4bqow5nhu4bhu6Thu6LhuqjDmcOU4bqi4bqoTljhuqh9LuG6ouG6qMOTV+G7pOG7nOG6qH3hu57hu5Dhu6Thuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6qOG7nOG7nnvhuqh9e+G7pOG7nOG6qOG7pOG7nuG7mMOZ4bqoKuG7nuG7pOG6qE8h4buy4bue4bqoJTzhuqjDmuG7hOG7pOG7ouG6qMOT4buG4bum4bqoTizDiuG6qOG6reG7guG7pOG7nOG6ouG6qOG6peG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCPhu6Is4bqoTuG7oibhu6Thu5zhuqglKE7huqjDk1bhu6Thu5zhuqjDmsav4buk4buc4bqo4bukWeG6qMOaPE7huqh9IeG7tirhuqhV4buixajhuqLhuqgq4bui4bue4bqow5Mmw4rhuqjDmsOK4bum4bqow5NX4buk4buc4bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKuG6ouG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqgq4buiR+G7pOG7nOG6qMOa4bu24bue4bqow5k7TuG6qCrhu57hu5Am4bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu57hu6Thu6Lhuqgq4buSLV3hu4Thuqjhu6JX4bue4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkND4oCm4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7PhuqwjNCYq4bui4bumJOG6rOG6suG6pUvDmeG6qOG7ieG7nuG7pOG7ouG6ti8j4bqy

Cẩm Ninh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thực thi công lý

Thực thi công lý
2021-12-08 16:01:00

baophutho.vn Thể chế dẫu khác biệt nhưng quốc gia nào trên thế giới cũng sử dụng luật pháp để quản lý và ổn định xã hội, phát triển đất nước. Nước CHXHCN...

Giải thưởng… khủng bố!

Giải thưởng… khủng bố!
2021-12-07 15:52:00

baophutho.vn Tiếp nối những chiêu trò chống phá hạ đẳng, mấy tháng gần đây, tổ chức khủng bố Việt Tân thường trực trên đầu trang facebook thông tin về cái...

Chân lý thời đại

Chân lý thời đại
2021-11-27 09:12:00

baophutho.vn Xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói sáng,...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long