Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6w4rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iyk+PCnhurXhu48p4bub4buTKeG6peG7izTDrCnhu6fEkSnhurUz4bq1KeG6peG7j8OsKeG7p+G7gynhu53GocO64bq1KeG7ncOq4bujw7PhurUp4bqk4buLNMOsKWjDqm7hur8pw6Lhu4syw6zDqinDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnhu5zGoeG7o8Os4bq9KXPhu4/DrOG6vT8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDrhu5zDqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tcOq4buFKeG6pTXhu4sp4bq1cTIp4bqy4buc4bumKeG7nOG7hcOsw6op4bql4buLNMOsKeG7pzQp4bqk4buLNMOsKWjDqm7hur8pw6Lhu4syw6zDqinDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnhu5zGoeG7o8Os4bq9KXPhu4/DrOG6vT0p4budw6rDtOG6vynhur3hur8yw6wp4buX4bujMj0p4bqk4buLNMOsKWjDqm7hur8pw6Lhu4syw6zDqinDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnhu53hu4XDrMOqKeG6pTcp4buVw6pu4bq/KcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KeG6pOG7izTDrCnhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKeG6tTPhurUpw6zhur3huqPDrCnDqjTDrOG6vSnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnDrTXhur8pw4zDqjQpw6xzw7XhurUp4bunNCnhuqThu4s0w6wp4budw6oyw6zDqinDrOG6v2PDrCnhu5zhuq/hu5Up4bql4buLNMOsKcOK4buJMinhurXDqsOj4budKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60p4bud4bq/ZMOsKcOqNMOsw6op4bqzNMOsKeG6veG6vzLhu4spPjwp4bq14buPKeG7m+G7kynhuqThu4s0w6w9KV1dPCnhuqXhu4s0w6wp4bun4bq/Y8OsKeG7p8SRKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7m+G7kynhuqXhu4s0w6wp4budxqHDuuG6tSnhu53DquG7o8Oz4bq1KeG6pOG7izTDrClow6pu4bq/KcOi4buLMsOsw6opw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bucxqHhu6PDrOG6vSlz4buPw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldIDzhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tSThurMy4buL4buVw6rhu6Phu53DquG7iyThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97fT5dLz4+PsOiPD57e1t9IOG7nVtdMDxpey3hur/DreG6vS19Wz5bJGfhu5Xhur0oKTJp4budWSjDiuG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKeG6szTDrCnhur3hur8y4buLKT48KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bql4buLNMOsKeG7p8SRKeG6tTPhurUp4bql4buPw6wp4bun4buDKeG7ncahw7rhurUp4budw6rhu6PDs+G6tSnhuqThu4s0w6wpaMOqbuG6vynDouG7izLDrMOqKcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKD48PDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF0gPCgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pOG7izTDrClow6pu4bq/KcOi4buLMsOsw6opw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bud4buFw6zDqinhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iynhu53DsinhurXDqnThurUp4bql4buLNMOsKeG6tG3DrOG6vSnhu53hu6kp4bq04buUKcOK4buJMinhurXDqsOj4budKeG7puG6v2Xhu50p4bucxqHhu4cp4bunxJEp4bqk4buLNMOsKeG7ncOqMsOsw6opw6zhur9jw6wp4buc4bqv4buVKeG6peG7izTDrCnDiuG7iTIp4bq1w6rDo+G7nSnhu6bhur9l4budKcOMMsOtPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4buW4buj4bupKeG6peG7g8Osw6opIjwt4buW4bqkL+G7nMWoPSnDrOG6vTThu6kpPDAvfS97PHt9KeG6tXEyKeG6sjLDrCnhurLhu4Ep4budw6pzKeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9KeG6pDbDrOG6vSnhu6fEkSnhu53DsinhurXDqnThurUp4bqkNsOs4bq9KeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1M+G6tSnhu5zhuq/hu5Up4bql4buLNMOsPSnhu5zDssOs4bq9KeG6tW3DrOG6vSnhu53hu6k9KcOM4bq94bqjw6wpw6o0w6zhur0p4budw6pz4buPw6zhur0pw6014bq/KcOMw6o0KcOsc8O14bq1PSnhu53DquG6p+G7iynhuqXhu4k9KeG7m2Ip4bq1w6rhu6Phu6nDqcOsKeG6pW/DrOG6vSnhurPDsynDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSnhurXhu48p4bub4buTKeG6pDbDrOG6vSnhu53DquG7o8Oz4bq1KeG6tTPhurUp4bqkNsOs4bq9KeG6s8OzKeG7neG7izTDrCnhu5zhuq/hu5Up4bql4buLNMOsKWjhur/DrMOqKeG7nWQ9KeG7nMOyw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7neG7qT0pw4zhur3huqPDrCnDqjTDrOG6vSnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnDrTXhur8pw4zDqjQpw6xzw7XhurUp4budxqHhu58p4bql4buJw6zhur0p4budxqFjw6wp4bq1M+G6tSnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqPSnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinhu6fEkSnhu53GocO64bq1KeG7ncOq4bujw7PhurUp4bqkNsOs4bq9KeG6s8OzKWjDqm7hur8p4bq1M+G6tSnDouG7izLDrMOqKcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9PSnhuqQ2w6zhur0p4bqzw7MpaMOqbuG6vynDouG7izLDrMOqKcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG6pTcp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhurXDquG7o+G7qcOpw6wp4bq94bq/MuG7iynhu53DsinhurXDqnThurUp4bqlNsOs4bq9KeG7pzQp4bqlNsOs4bq9KeG7p+G6v2PDrCnhurVxMinhurUz4bq1KeG6peG7j8OsKeG7p+G7gynhu53DquG6p+G7iynhu5fhu6Phu6kp4bql4buDw6zDqiQp4bqkw6kp4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bqk4buLNMOsKeG7pzQp4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu53GoTThu4sp4budw6oyw6zDqinDrOG6v2PDrCnhurVxMinhurUz4bq1KeG6peG7j8OsKeG7p+G7gynGsOG7o+G7qWPDrCnhu5vhu6Nu4budKeG7ncah4buLw6zhur0p4bud4buLNMOsKcOqZSnhu53Dqm7DrOG6vSnhu6c0KcOtbSnDquG7h8Osw6op4budw7Ip4bq1w6p04bq1KeG6pOG7izTDrCnhuqVz4buR4bq1KeG7ncOqbsOs4bq9KcOsw6rDo+G7nSnhu6fDteG6vynhu53DsinhurXDqnThurUp4bqkNsOs4bq9KeG7ncOq4bqn4buLKeG6pOG6v8SR4bujKVtbPSnhuqThur/EkeG7oylpZSnhuqQ2w6zhur0p4bq0w7PDrOG6vSnhu5s2w6wp4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnigJzhurTDo+G7lSlx4bupKeG6pDbDrOG6vSlpN8Osw6op4bqlNeG7iynhu53GocO64bq1KeG7neG6v2Thu5Up4budw7Ip4bq1w6p04bq1KeG6pOG7izTDrCnhurXhu6HDrOG6vSnhurXDo+G7lSnhu6fEkSnhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnDqnPDtcOs4bq9PSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3A9KeG7nXMp4budc+G7k8Os4bq9PSnhu53DsinhurXDqnThurU9KeG6tTPDrCnhurPDs+KAnT0p4bqk4buLNMOsKWjDqm7hur8pw6Lhu4syw6zDqinDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnhu53hu4XDrMOqKeG6pTcp4buVw6pu4bq/KcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KeG6peG7izTDrCnhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKeG6tTPhurUpw4zhur3huqPDrCnDqjTDrOG6vSnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnDrTXhur8pw4zDqjQpw6xzw7XhurVAKcOM4bq94bqjw6wpw6o0w6zhur0pw4xtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bunNCnhu5XDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKcOsbcOs4bq9KeG7ncOqbcOsKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60pKnfhur3GoeG6v+G6szLDrGgmPSnDjOG6veG6o8OsKcOqNMOs4bq9KeG7nMON4bq04buUKcOM4bq94buLNeG6vynhu53DqnPhu4/DrOG6vSnhu6bhur9l4budKcOMMsOtKSrhu6bhur/huqfhu53hurXhu4vDreG6szLDrGgmPSnDjOG6veG6o8OsKcOqNMOs4bq9KeG7nMON4bq04buUKeG6tG3DrOG6vSnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnhu6bhur9l4budKcOMMsOtKSrhu6bhur/huqfhu53hur/DrOG6szLDrGgmPSnDjOG6veG6o8OsKcOqNMOs4bq9KeG7nMON4bq04buUKeG6pMSD4bujKeG7nXMp4bunNCnhu5TDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60pKuG6suG6vsOC4bumJinhu6c0KeG7nOG6r+G7lSnhuqXhu4s0w6wpw4rhu4szKeG6tcOqw6Phu50p4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnhu53hur9kw6wpw6o0w6zDqinhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iynhu53DsinhurXDqnThurUp4bql4buLNMOsPSnhuqXhu4s0w6wp4bun4bq/Y8OsKeG7p8SRKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7m+G7kynhuqXhu4s0w6wp4budxqHDuuG6tSnhu53DquG7o8Oz4bq1KeG6pOG7izTDrClow6pu4bq/KcOi4buLMsOsw6opw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bucxqHhu6PDrOG6vSlz4buPw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApPjw8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldMCLhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tSThurMy4buL4buVw6rhu6Phu53DquG7iyThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97fT5dLz4+PsOiPD57e1tdXeG7nSA8eyBpPi3hur/DreG6vS19Wz59JGfhu5Xhur0oKTJp4budWSjDiuG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKeG6szTDrCnhur3hur8y4buLKT48KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bql4buLNMOsKeG7p8SRKeG6tTPhurUp4bql4buPw6wp4bun4buDKeG7ncahw7rhurUp4budw6rhu6PDs+G6tSnhuqThu4s0w6wpaMOqbuG6vynDouG7izLDrMOqKcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKD48PDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF0wIigpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pOG7izTDrClow6pu4bq/KcOi4buLMsOsw6opw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bud4buFw6zDqinhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iynhu53DsinhurXDqnThurUp4bq14buPKeG7m+G7kynhuqXhu4s0w6wpw4zhur3huqPDrCnDqjTDrOG6vSnDjMOM4bu24buU4bucw4zhu5wp4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnhurTDquG6vynDrMOqM8Osw6op4buUw6rhu58p4bucw6pqKeG7pzQp4bq0w6rhur8pw6zDqjPDrMOqKeG7lMOq4bufKeG7nMOqainhur7hur4p4bunxJEp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KeG6peG7izTDrCnDjOG6veG6o8OsKcOqNMOs4bq9KcOMbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7pzQp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnDrG3DrOG6vSnhu53Dqm3DrCnhu6bhur9l4budKcOMMsOtPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7mjLhu6MpaMOq4bq/KeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6rhu6Phu6nDqcOsKeG6veG6vzLhu4sp4bunxJEp4bq1M+G6tSnhuqXhu4/DrCnhu6fhu4M9KeG6suG7nOG7pinhuqThu4s0w6wpaMOqbuG6vynDouG7izLDrMOqKcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7neG7hcOsw6opw63hu4vDrOG6vSnDreG7o27DrCnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bql4buLNMOsKeG7ncah4buLw6zhur0paMOqbuG6vynDrOG6veG6o8OsKcOqNMOs4bq9KeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KcOtNeG6vynDjMOqNCnDrHPDteG6tSnhuqUyw6zhur0p4bql4buJw6zhur0p4budxqFjw6wp4bql4buDMinhurM0w6wp4bud4buFw6zDqinhu5tiKeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhu5XDqjPhu50pw6rhu6Phu6kp4budw6pkKcOtNcOsw6o9KeG6pTIpw6I1w6zhur0pw6rhu4kyKeG6tTPhurUp4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqPSnhu5XDquG7i8Os4bq9KeG7ncahNOG7iz0p4bq94bq/4bulKeG7p+G7pcOs4bq9KeG7ncOqNMOsw6op4bud4buB4bq1w6opaTQp4bq1M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKeG6peG7izTDrCnDquG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKcaw4bujw6Phu50p4bubOeG6tSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3AkKeG6pG/DrOG6vSnhu53DqsO04bq/PSnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bql4buLNMOsKeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhurXhu4kp4bq1M+G6tSnDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bunw7Xhur8p4bq1M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKeG6pOG7izTDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KUjDqm7hur89KeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4budbuG7nSnhurVtw6zhur0p4budM+G6tSkyw6wp4bub4bq/w6zDqinGsDcpw6rDs+G6vz0p4bqlxJHDrCnhu4/DrCnhuqUz4buVKcOs4bq9w6pmMinhu6c0KeG6tTPhurUpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0paMOqM+G6tSnDqnPDtcOs4bq9KeG6pWTDrCnhurXDs8Os4bq9KeG6pW/DrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5V34buj4budw6rhu4vGoSg64bucw6rhu6Mpw4o0Py/hu5U6

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo đồng thuận trên mạng xã hội

Tạo đồng thuận trên mạng xã hội
2024-05-28 07:19:00

baophutho.vn Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan...

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Phải luôn gần dân, hiểu dân, trọng dân

Phải luôn gần dân, hiểu dân, trọng dân
2023-04-13 08:40:00

baophutho.vn Phải khẳng định, việc gần dân, sâu sát nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng ta. Chủ tịch...

Ghi nhận ở Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu

Ghi nhận ở Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu
2023-04-13 08:38:00

baophutho.vn Cùng với lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, thời gian qua, Đảng bộ xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ luôn quan tâm đến công tác xây dựng...

Trơ trẽn, xoi mói, dạy đời

Trơ trẽn, xoi mói, dạy đời
2023-04-07 15:34:00

baophutho.vn Cùng với việc đưa ra cái gọi là “Phúc trình nhân quyền” thường niên mà thực chất là mớ tạp nham những lời lẽ xuyên tạc về tình trạng nhân quyền...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long