Cập nhật:  GMT+7
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkxLw6PEg+G6o3s+JUzhu582PuG7jOG7kOG7kuG7kuG7jMSD4bq94buMVjI+JeG7jOG7rCp74buMY+G7nGXhu4zDoCrhu6LEg+G7jMSD4bqjJiM+4buMw6NQPuG7jMSR4bqv4bumxIPDjOG7jMSD4buge+G7jMOjJj4q4buMKOG7tsOM4buMYyZA4bus4buMKeG7njzhu4zhu6wqe+G7jFYxJuG7jMSD4bqlOT4l4buM4busKj8+KuG7jMOj4bui4busKksvw6PEg+G6o3s+JUxLLyrDlUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhu59X4buc4buuw5JMxIIq4bqp4bus4buMKiZAPuG7jMSDPz7hu4zhu67hurM+JeG7jOG7rCo/Pirhu4zDo+G7ouG7rCrhu4zEkVHhu4wqMybhu4zhu6wqe+G7jMOgKuG7osSD4buMxIPhuqMmIz7hu4zDo1A+4buMxJHhuq/hu6bEg8OM4buMxIPhu6B74buMw6MmPirhu4wo4bu2w4zhu4xjJkDhu6zhu4wp4buePOG7jGPhu57hu4xW4buiw6Dhu4zhuqc+JeG7jD4q4bqv4buM4busxajhuq/hu4zEgyom4bu2xIPhu4xl4bu24bqv4buMxIPhuqN7PiXhu4xWOCbhu4zDozE+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4w+JSrDqHvhu4xj4bue4buM4bus4bui4bus4buMVjEm4buMxIPhuqU5PiXhu4zhu6wqPz4q4buMw6Phu6Lhu6wq4buMKCrhu6Lhu6zDjOG7jG8qJuG7jD4q4buiPirhu4zhu6cl4bukPuG7jCrhu54+JeG7jOG7rCo/Pirhu4zDo+G7ouG7rCrhu4zEkVHhu4wqMybhu4zEqG/Dg8SQ4bufSuG7jMSDLD4q4buMVlHhu4zhu6wq4bq14buMVjM+JcOM4buMxIM/4busKuG7jOG7rOG6qeG7rOG7jMSD4bqjJiM+4buMKCrhu5wm4buM4bus4bui4bus4buM4busKuG6pTY+JeG7jMSD4bqjOj4q4buMxIM/PuG7jOG7ruG6sz4l4buMKjXhu4zEg+G6oznhu4zhuqXhuq/hu4xWUSbDjOG7jOG7nD7hu4zDoyY+KuG7jMSRUeG7jCozJuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jOG7luG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4buU4buWw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu4rhu7Dhu5x7w6Aq4bqvxIMqe+G7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlOG7ksOV4buSL8OV4buQw5Thu67DlcOV4buU4buY4buS4buQ4buUxIPhu5LDlOG7luG7minhu5otJjwlLeG7lsOUw5Xhu47hu4ohw6Alw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7nzY+4buM4buQ4buS4buS4buMxIPhur3hu4xWMj4l4buM4busKnvhu4xj4bucZeG7jMOgKuG7osSD4buMxIPhuqMmIz7hu4zDo1A+4buMxJHhuq/hu6bEg8OM4buMxIPhu6B74buMw6MmPirhu4wo4bu2w4zhu4xjJkDhu6zhu4wp4buePOG7jOG7rCp74buMVjEm4buMxIPhuqU5PiXhu4zhu6wqPz4q4buMw6Phu6Lhu6wqw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOS4buW4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu5Thu5bDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG7pyXhu6Q+4buMKuG7nj4l4buMb8ODxJDhu5/hu4wq4bqvZUA+4buMxILhu6Q+4buMw4M2PuG7jMSDKuG6qeG7rOG7jComQD7hu4zDoCom4bu0PuG7jCUm4buce+G7jOG7rjvhu6wq4buMKeG6peG6r+G7jFYzPiXhu4zEg+G7oCbhu4zEkVHhu4zEguG7nDzhu4zEgirhu5w+KuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4buQ4buMxIMq4buiPiXhu4xWxajhuq/hu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOU4buSw4zhu4zhu6574bucPirhu4zDozHhu4zhu6wqe+G7jGPhu5xl4buMVuG7oMSD4buM4buQ4buS4buSw4zDlOG7jMSD4bq94buMVjI+JeG7iuG7jMSC4bqjez4l4buMVn3DjOG7jOG7rCp74buMY+G7nGXhu4zhuqXhuq/hu4xWUSbhu4wqM+G7jD4lKsOoe+G7jOG7lOG7lsOM4buQ4buMxIPhur3hu4xWMj4l4buMYzcm4buM4bua4buO4buY4buMKCrhu6Lhu6wq4buMKuG7nj4l4buMxKjDuuG7n0rDjeG7jOG7rCp74buMY+G7nGXhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMw6MmPirhu4xjJuG7tD7hu4wlxag+4buMw5Xhu5Lhu4zEg+G6veG7jFYyPiXhu4zEqOG7lOG7kuG7lOG7jMO64bufSsON4buMJSZQJuG7jOG6oeG6r2Xhu7bEg+G7jGMmQOG7rOG7jCnhu5484buM4buQ4buOw4zGoOG7jMSD4bq94buMVjI+JeG7jMSo4buY4buO4bua4buMw7rhu59Kw43hu4wqM+G7jDw3JuG7jMSDKnvhu6LEg+G7jD4lKsOoe+G7jOG7kOG7jsOMw5Thu4zEg+G6veG7jFYyPiXhu4zEqOG7kMOV4buS4buMw7rhu59Kw43hu4wqM+G7jOG7rMavPuG7jD4lKsOoe+G7jOG7lOG7mMOM4buS4buMxIPhur3hu4xWMj4l4buMxKjGoMOVw5Xhu4zDuuG7n0rDjeG7jCoz4buMJSbhu5zhu4xWOj4q4buMw4PEkMO6w7Phu4zEg+G7oCbhu4xj4bq3PiXhu4woKn3hu4woKlI+4buM4buYw5XDjMag4buMxIPhur3hu4xWMj4l4buMxKjhu5bDlOG7muG7jMO64bufSsON4buM4busKnvhu4xj4bucZeG7jD4q4bue4buMYeG7jMSRUeG7jCozJuG7jOG7kuG7kMOM4bua4buMxIPhur3hu4xWMj4l4buMxKjhu47DleG7jOG7ruG6qeG7jOG7oj5Kw43hu4zhu6w24buM4bus4bum4bqv4buMKeG7oCbhu4zEgyo4JuG7jCrhu6A+4buMxIPhuqNQ4buMPjnhu4xWMSbhu4xjNybhu4zhu5bGoOG7jMO64buf4buMxKjhu67huqXhu4w+OeG7jOG7mMag4buMxIPhur3hu4xWMj4lSuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMbyo/Pirhu4zDo+G6qeG7jCo14buMxIPhuqM54buMKDvDoOG7jMSDKjgm4buM4bus4bq14buc4buMxIM/PuG7jOG7ruG6sz4l4buM4busKj8+KuG7jMOj4bui4busKuG7jMSRUeG7jCozJuG7jFZR4buMxIPhu6B74buMVibhu7jhuq/hu4woJkA+4buM4busKnvhu4wqM+G7jD4lKsOoe8OM4buMVjEm4buMxIPhuqU5PiXhu4zhu6wqPz4q4buMw6Phu6Lhu6wq4buMxJFR4buMKjMm4buMxIPhu6B74buMw6MmPirhu4wo4bu2w4zhu4xjJkDhu6zhu4wp4buePMOM4buMND7hu4xWOz4q4buMVjgm4buMw6MxPiXDjOG7jCUmUDzhu4w+JSrDqHvhu4zEgyrhuqnhu6zhu4zhu6wq4bumxIPhu4rhu4zhu6cle+G7nibhu4zhuqPhu5zDjOG7jMSDPz7hu4zhu67hurM+JeG7jOG7rCo/Pirhu4zDo+G7ouG7rCrhu4zEkVHhu4wqMybhu4zhu6xbPuG7jMSD4buge+G7jFYm4bu44bqv4buMKCZAPuG7jCUm4bqxw6Dhu4wlJlA84buMPiUqw6h74buMVuG7nOG7jOG7rCom4bu44bqvw4zhu4zhu7Dhu5x74buMxIPhuqPhurc8w4zhu4zhu7Dhu7g+4buMY2I+JcOM4buMKuG7oD7hu4zhu6wq4bu24buMxIPhu6Im4buMPiUqw6h74buMY+G7nuG7jMOgKuG7osSD4buMw6MmPirhu4w+JSrDqHvhu4w8NybDjeG7jCo14buMxIPhuqM54buMPiXhuqU4JuG7jD4lKsOoe8OM4buMKjPhu4w+JSrDqHvhu4xj4bqlOcSD4buMKeG7tD7hu4w84bqn4bus4buMw6MxPiXhu4zEgzEm4buMxIMqJiPhuq/DjOG7jMSDJuG7tsOg4buM4busxq8+4buMVuG6pTnhu6zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6474busKuG7jGPhurPhu4zEkVHhu4wqMybhu4zhu6w24buM4buwUD7hu4zEgypXe+G7jOG7rCrhuq/hu6g+4buMPiUqw6h74buMVuG7nOG7jOG7rCom4bu44bqv4buM4bqh4bqvMeG7rOG7jCUm4buc4buK4buMw7IyPiXhu4zEgyo4JsOM4buMxIPhu6B74buMPibhu7g84buMxIMmPuG7jMSDKuG6seG7rOG7jFbhu6hl4buMPirhuq/hu4zhu6zFqOG6r+G7jFbFqOG6r+G7jMSD4bqlw4zhu4woJj4q4buM4buue+G7nD4qw4zhu4zhu6xQJuG7jMSDKiZAPuG7jD5SPiXhu4zDo+G6r+G7psSD4buMKeG7nHvhu4xWMz4l4buMxIPhu6Am4buM4bus4bui4bus4buMY+G6tz4l4buMPjA+JeG7jMSDKjA+w4zhu4xj4bq3PiXhu4zDo+G7pOG6r8OM4buMY+G6tz4l4buMxJHhu5zhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG6v+G6r8SDKnvhuqPDkkzDsiY+KuG7jEPDoksvw6BM

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long