Cập nhật:  GMT+7
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44buP4buow5nDneG7hlt7xKjhu4Zb4buoVOG7suG7huG7oibhu4bhu5pK4bua4buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4Y5VeG7huG7ssavS+G7hijhu4Y5S+G7hlt74buow5nhu7Lhu4ZYxq/EqOG7qOG7hj5dw6Dhu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7huG7mkrhu5rhu4ZYxq9d4buG4buiJOG7hlvGr+G7rOG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4bDquG7lMOd4buG4buPxq9Tw4kvxq/hu4ThurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDxr4buexKjhu5zhu4Dhurjhu5HFqEvDoOG7hkbDjC9IQuG7huG7oirhu7LFqOG7huG7msav4buq4buG4bulxq/EqOG7suG7huG7qXtA4buyxajhu4bhu6nhu5Dhu7Lhu4Yt4buG4bup4bur4bu5QuG7huG7pcav4bu24buGw6rGrzHhu4Zb4bus4buaxq/hu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Zb4buu4buyxq/hu4bhu6JO4buG4bui4buo4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8So4buGW+G7qFThu7Lhu4bhu6Im4buGW8avNuG7muG7hsav4buow5rhu7Lhu4bDnSZb4buGfSXhu4bhu5w24buGSuG7suG7huG7ssavS+G7hijhu4Y5S+G7hlt74buow5nhu7Lhu4ZYxq/EqOG7qOG7hj5dw6Dhu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7huG7mkrhu5rhu4ZYxq9d4buG4buiJOG7hlvGr+G7rOG7hlt7U+G7suG7huG7ouG7rMSo4buGxqBL4buy4buGxq9dw6DDmuG7suG7hsOq4buUw53hu4bhu4/Gr1NDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPMOqxKg8W+G7qOG7tOG7suG7gOG6uMOJ4buow53FqOG7huG7mlnEqH194bqy4buA4buow6rhu57hu7Jb4buee+G7gOG7hn1bw6BZ4bue4bqy4buAYeG7qOG7nFvGr+G6qOG7huG7hOG7guG7guG7gjzDoeG6quG7hsav4bue4buoxajGr1vhuqjhu4bDjUjhu4g8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4buaQ8agxKjhu7Q8xq9dW8av4bu0Qznhu7Iv4buc4buefVhb4bu0PC/hu7Lhu55hfS9GR+G7hMOML+G7hOG7hOG7hOG7nEjhu4RI4buE4buESeG7iltJSOG7ikhZ4buILeG7nF0txKjhu7ItR0NXPMWo4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7j+G7qMOZw53hu4Zbe8So4buGW+G7qFThu7Lhu4bhu6Im4buG4buaSuG7muG7huG7nDbhu4ZK4buy4buGOVXhu4bhu7LGr0vhu4Yo4buGOUvhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buGWMavxKjhu6jhu4Y+XcOg4buGxq/hu7RM4buaxq/hu4bhu5pK4bua4buGWMavXeG7huG7oiThu4Zbxq/hu6zhu4bGr13DoMOa4buy4buGw6rhu5TDneG7huG7j8avU+G7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4Thu4Lhu4Lhu4Lhu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buAw41I4buI4buA4buGL+G6uMOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzDqsSoPFvhu6jhu7Thu7Lhu4Dhurjhu6XGr+G7tuG7hsOqxq8x4buGW+G7rOG7msav4buG4bur4bq94buR4bq/4buGW+G7ruG7ssav4buG4bulxq/EqOG7suG7huG7qXtA4buyxajhu4bhu6nhu5Dhu7Lhu4bhu6JO4buG4bui4buo4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8So4buGW+G7qFThu7Lhu4bhu6Im4buGW8avNuG7muG7hsav4buow5rhu7Lhu4bhu5w24buGSuG7suG7hljGr13hu4bhu7LGr0vhu4Yo4buG4buiJOG7hlvGr+G7rOG7hjlL4buG4bupP+G7hsavITzhu4Y5T+G7suG7hsav4bu2xKhC4buGW8avw5nhu4Zbxq/EqOG7tOG7hltM4buo4buGW8av4bus4buGW3vhu5Dhu7Lhu4bDquG7lMOd4buG4buPxq9Tw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bupxq/hu57hu7Thu4bGoErhu7Thu4bhu5pK4bu04buG4buaMcSo4buG4bur4bq94buR4bq/4buGxq9dw6DDmuG7skLhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7hsav4buow5rhu7Lhu4bhu7LEqMOg4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buo4buGW8avNuG7muG7hsav4buow5rhu7Lhu4bhu4RH4buG4bucNuG7hkrhu7Lhu4Y5VeG7hljGr13hu4bhu7LGr0vhu4Yo4buGOUvhu4ZYxq9d4buG4buiJOG7hlvGr+G7rELhu4Y5LOG7qOG7hls/4buyxajhu4bhu5zhu6jDmuG7suG7hlvhu6rhu5rGr+G7hsWo4buS4buy4buGRuG7guG7guG7hsavxKjhuqrhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4bua4bu24buGw43hu4bhu5w24buGSuG7suG7huG7ok7hu4bhu6IzIeG7muG7hjzGr1Phu4bhu5xdw6DDmlvhu4Y+XcOg4buGxq/hu7RM4buaxq/hu4bhu5rGr+G7qOG7hlvhu6hUW0Lhu4Y8xq9T4buG4bucXcOgw5pb4buG4buaxq8x4buGW3szO+G7ssWo4buG4bui4buSXeG7hlsz4buGOUvhu4bhu6LEqOG7ssWo4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buo4buG4buaSuG7muG7hlvGrzHhu4ZbMOG7muG7huG7ouG7kl3hu4ZbM+G7hsOhw5TDoOG7huG7nDbhu7LFqEPhu4bDqiThu7LFqOG7hltK4bua4buGxajhu6hN4buo4buGPMav4bu24buyxajhu4bDneG7jFvhu4bGoMOS4buyxajhu4bhu6LEqOG7ssWo4buG4buiMyHhu5rhu4Zb4buq4buaxq/hu4bhu5o24bua4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buoQ+G7huG7uVXhu4bhu5o74buGxqBN4buy4buG4buaSuG7muG7huG7nDbhu4ZK4buy4buG4buixKjhu7LFqOG7huG7ojMh4bua4buG4bui4buUw6Dhu4bhu7LGr8So4buyxq/hu4Zb4buoVOG7suG7huG7oibhu4Zbxq824bua4buGxq/hu6jDmuG7skLhu4Y5LOG7qOG7hn024buGOUvhu7Thu4bhu5pdJuG7muG7hj5dw6BUW+G7hlnhu6jDmlvhu4bhu5oxxKjhu4bhu5rhu5A84buGMcOgQuG7huG7msav4buq4buyxq/hu4Y+XcOgVeG7skLhu4bhu7LGr0vhu4bhu6Lhu5Jd4buGWzPhu4Y5S+G7hn024buG4buiKuG7ssWo4buGW8avXeG7mOG7suG7huG7msSo4bu04buG4buaMcSo4buG4buyxq/DlOG7suG7huG7nMOU4buy4buG4bui4busxKjhu4Y8xq8zO+G7ssWoQ+G7qUzhu6jhu4bGoF0/4buo4buGWUvDneG7hjnhu6jDmuG7mkLhu4bhu6JM4buo4buG4buc4buow5rhu7Lhu4bhu5pK4bua4buGfShC4buG4buyxahL4buyxq9C4buGWU7hu7LGr+G7huG7okzhu7Thu4bGr13DoMOa4buy4buGOUvhu4bhu5rGrzHhu4bhu6Lhu5Jd4buGWzPhu4bhu6JO4buG4buyU13hu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7hljGr+G7tuG7hljGr0/hu7JC4buGOTMs4buyxajhu4bDncOT4bua4buGOUvhu4bhu6IzxKjhu4Z7xKjhu4bhu5pK4bua4buGxajhu6hN4buo4buGPMavSjzhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGPl1K4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7hlt74buow5nhu7Lhu4ZYxq/EqOG7qOG7huG7nDbhu4ZK4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMawxKhd4buGWMav4buo4buG4bui4buo4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8So4buGW8avNuG7muG7hltU4buGOUvhu4bhu7LFqMav4bue4buGWU7hu7LGr+G7huG7okzhu7Thu4bGr13DoMOa4buy4buGxqBK4bu04buG4buaSuG7tOG7hlvhu6hU4buy4buG4buiJuG7hlvGrzbhu5rhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4buaSuG7muG7huG7nDbhu4ZK4buyQuG7huG7pcav4bu24buGw6rGrzHhu4Zb4bus4buaxq/hu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Zb4buu4buyxq/hu4bhu6XGr8So4buy4buG4bupe0Dhu7LFqOG7huG7qeG7kOG7suG7huG7ok7hu4bFqMav4buo4buG4buyxq/hu5jhu7Lhu4Y5S+G7huG7okrhu7LGr+G7hsWo4buoSuG7huG7msSo4bu04buGfTbhu4bhu7I64buGWTbhu5pC4buG4buaJeG7hsWow5Phu7LFqOG7huG7mjHEqOG7huG7mkrhu5rhu4Z9KELhu4bhu7LFqEvhu7LGr+G7hlnhu6hT4buy4buGPl3EqOG7suG7huG7miDhu7LFqOG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4Y5S+G7huG7mkrhu5rhu4bhu5zhu7TEqOG7ssav4buG4buyxajGr+G7qMOaPOG7hlt74bu04buyxajhu4Y+XUrhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buGWMavxKjhu6jhu4bhu5pK4bua4buG4bucNuG7hkrhu7JD4buG4buBKuG7ssWo4buG4buaxq/hu6rhu4bDoFNd4buG4bua4buSXeG7hjks4buo4buG4buaSuG7muG7huG7miThu7LFqOG7hlt74buw4buyxq/hu4bhu6LEqOG7ssWo4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buo4buGW8avMeG7hlsw4bua4buG4bui4buSXeG7hlszQuG7huG7mkrhu5rhu4bhu5rhu5A8QuG7huG7ssWoS+G7ssavQuG7huG7ouG7rMSo4buGPMavMzvhu7LFqOG7huG7muG7kuG7suG7huG7ok3DneG7hsagTeG7tOG7hj5dw6Dhu4Zbe+G7sOG7ssav4buGW8av4buoVFvhu4ZYVELhu4Zbxq8x4buGWzDhu5rhu4Y8xq9T4buG4bucXcOgw5pb4buGW8av4bue4bu04buGPl3DoOG7huG7ouG7rOG7ssavQ+G7huG7uSzhu6jhu4bhu5pK4bua4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7huG7osSo4buyxajhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5ok4buyxahC4buGxq9dw6DDmuG7suG7hlvhu5g84buGW3td4buyxajhu4bhu5rGr+G7ruG7huG7okzhu7Thu4bhu6Lhu5TDoOG7huG7ssavxKjhu7LGr+G7hlvhu6hU4buy4buG4buiJkLhu4bhu6JNw53hu4bGoE3hu7Thu4bhu5rGr+G7kFvhu4ZZMyHhu7LFqOG7huG7miThu7LFqOG7hlt74buw4buyxq9D4buG4bupe+G7tOG7ssWo4buGPl1K4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7hlnhu5g84buGPl3DoOG7hsav4bu0TOG7msavQuG7hlvGr+G7qFRb4buGWFThu4ZY4bqv4buGW8avXeG7mFvhu4bhu5pK4bua4buG4buiO+G7suG7hjnhu6zhu4ZZ4buoU+G7suG7hj5dxKjhu7Lhu4bhu5rhu5Lhu7Lhu4bhu6Lhu4zhu5rhu4bGoOG7qMOaW+G7hj5dxKjhu7Lhu4Zbw5TDneG7hlss4buo4buGPl3huq/hu4bhu6Lhu5Bb4buG4buaJOG7ssWo4buG4buaJuG7ssWoQuG7huG7miThu7LFqOG7hjnhu6hT4buy4buG4buaw5TDoOG7hsOhxKjhu7LGr0Lhu4bGryrhu4bhu7IzLOG7muG7hn3hu6jhu7LGr+G7hlvGr0rhu6hDQ0Phu4bhu6k14buG4bui4bu24buG4buyxq/DksOd4buGW0zhu7Thu4bhu6Lhu6jDmcOd4buG4buyxq/hu5Dhu7Lhu4ZYxq8k4buyxajhu4bFqOG7qMSo4buy4buG4buiJOG7hlvGr+G7rOG7hsav4buow5rhu7Lhu4bhu6JM4buoQuG7huG7oko84buGNOG7ssWo4buGWSbhu4Zbe+G7sOG7ssav4buGw6HDlMOg4buG4bucNuG7ssWoQuG7hjzGr0pb4buGW3vhu6jDmeG7suG7huG7mjHEqOG7hsavXcOgw5rhu7JDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6sV1bxq/hu7R74buA4bq4w7RM4buyxq/hu4bhu6nGr13hu5Lhu7LDiS884bq4

Mạnh Thuần

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ

Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ
2023-04-24 21:36:00

baophutho.vn Ngày 24/4, Sở Công thương phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung...

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2023-04-21 13:36:00

baophutho.vn Ngày 21/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long