Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu6PhuqfEqCXhu6w3xKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjhu6RT4bqlxKgm4buSP+G7ssSoNzjhuqXhu7A/xKg3NTjhuqXhu64/xKgl4bu2w5rhu7LEqOG7sjrhu5I3xKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKg34buQ4bu0xKgl4buyOuG7mD/EqOG7pEA/4buyxKjDmcOVP+G7ssSo4buk4bu0Vj/EqDfhurFHL+G7sktIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISHDDneG7kOG6pcSo4buML0/hu4DEqMOsKT/DncSow5U/xKjhu7I44bqlVj/EqOG7tcOVJsSocCk/w53hu4DEqOG7kXvhu7TEqOG7n+G7kXhwxKjhu7I44bqlVj/EqOG6s+G7kMSo4buROOG6pVY/xKjhu6Q64buQP8SoN33EqMOa4buyw6PDmsSoJeG6p8SoJeG7rDfEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKgz4buyPOG7tMSo4buyMDPEqOG7pFPhuqXEqCbhu5I/4buyxKg3OOG6peG7sD/EqDc1OOG6peG7rj/EqCXhu7bDmuG7ssSo4buyOuG7kjfEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqDfhu5Dhu7TEqCXhu7I64buYP8So4bukQD/hu7LEqMOZw5U/4buyxKjhu6Thu7RWP8SoN+G6seG7gMSow5rhu5Dhu7TEqOG7pOG7nDfEqMOjP8OdxKjDmcOhP8OdxKjhurJw4bum4buT4buLxKg3NTo/w53EqMOaw5Q/xKhVe8So4bukOuG7kD/hu4DEqOG7snvhu7Thu4DEqOG7pDrhu5A/xKjhurPhu7Thu7A/xKg34buyw5U/4buyxKg/4bu04buwP+G7gMSo4buye+G7tMSo4bqz4bu04buwP8SoM+G7ssOhxKg/4bq34buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw6zDlTM34bu0Oj/hu4hIR+G7tCbDncSow5oqw5U2NsSQ4buI4bu0w6zhu6Y/N+G7pjXhu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buI4bq14bu0w5k34buyw4rEqEtKSkozw6Lhur7EqOG7suG7puG7tMOd4buyN8OKxKjDk0pLM8Oi4bq+4buIxKg2NcOaxJDhu4gvL8Oa4buGVcOVOjPhu7I4N+G7sjrhu4bhurM/L8OZ4bumNiU3OjMvP+G7puG6tTYvTE1L4buOL0tLS8OZS0vDkktMS8OSN01PTUsqTi1NTk9P4buM4buO4buMTsOSLU1Nw5JLT0vDk0xMw5Phu4YkM8Od4buIxKjDlSo3xJDhu4jhu6PhuqfEqCXhu6w3xKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjhu6RT4bqlxKgm4buSP+G7ssSoNzjhuqXhu7A/xKg3NTjhuqXhu64/xKgl4bu2w5rhu7LEqOG7sjrhu5I3xKg24bqxxKjDmcOhP8OdxKg34buQ4bu0xKgl4buyOuG7mD/EqOG7pEA/4buyxKjDmcOVP+G7ssSo4buk4bu0Vj/EqDfhurHhu4jEqOG6teG7tMOZN+G7ssSQ4buIS0pKSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4jDk0pL4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8Osw5UzN+G7tDo/4buISMOsKT/DncSow5U/xKjhu7I44bqlVj/EqOG7tcOVJsSocCk/w53hu4DEqOG7kXvhu7TEqOG7n+G7kXhwxKjhu7I44bqlVj/EqOG6s+G7kMSo4buROOG6pVY/xKjhu6Q64buQP8SoJeG6p8SoJeG7rDfEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKgz4buyPOG7tMSo4buyMDNHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu5Lhu7TEqCpYxKgl4bqnxKgl4busN+G7gMSow5rDlD/EqFV7xKjDrCk/w53EqMOVP8So4buyOOG6pVY/xKjhu6Thu5TEqDc14bqvw5rEqDfhu7Thu6wzxKjhu7LhuqMiP8OdxKjDmVQ/xKjDmsOUw5rhu7LEqOG7pOG7lj/DncSoJeG6p+G7gMSoJeG7tsOa4buyxKjhu7I64buSN8SoN+G7kOG7tMSoJeG7sjrhu5g/xKjhu6RAP+G7ssSow5nDlT/hu7LEqOG7pOG7tFY/xKg34bqxxKg3NeG7sD/EqOG7pOG7tFY/xKg34buyOuG7kuG7tMSoN+G7sik/w53EqCbhu7Q/4buyxKjhu6RXxKg3xIPEqOG7pDvEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSoNzjhuqXhu7A/xKg3NTjhuqXhu64/xKjhu7LhuqMiP8OdxKjDmVQ/xKjhu6Q64buQP8So4bqz4bu04buwP+G7gMSo4buye+G7tMSo4bqz4bu04buwP8Sow5rhu5Dhu7TEqOG7pOG7nDfEqMOjP8OdxKjDmcOhP8OdxKjhurI/4bum4buT4buL4buAxKgl4bu2w5rhu7LEqOG7sjrhu5I3xKjhu6RAP+G7ssSow5nDlT/hu7LEqOG7pOG7tFY/xKg34bqxxKg/4buy4buaJsSo4buk4buYJsSoVeG7mDrEqEtKSsOJxKjDmsOUP8SoVXvEqOG7iTrhu5A/4buAxKjhu5F74bu04bq+xKjhu6Q64buQP8So4bqz4bu04buwP+G7gMSoN+G7ssOVP+G7ssSoP+G7tOG7sD/hu4DEqOG7snvhu7TEqOG6s+G7tOG7sD/EqDPhu7LDocSoP+G6t8Sow5o7xKg34buQ4bu0xKgl4buyOuG7mD/EqOG7pEA/4buyxKjDmcOVP+G7ssSo4buk4bu0Vj/EqDfhurHEqCbDo8OaxKjhu6R7xKhM4bq+xKhV4buYOsSo4buk4buYJsSoS0pKw4nEqMOaw5Q/xKhVe8So4buJOuG7kD/hu4DEqOG7kXvhu7TEqMOaw5TDmsSow5pQM+G6vsSo4bukOuG7kD/EqOG6s+G7tOG7sD/EqDfhu7LDlT/hu7LEqD/hu7Thu7A/4buAxKjhu7J74bu0xKjhurPhu7Thu7A/xKgz4buyw6HEqD/hurfEqCrhu5DEqMOaw5Q/xKhVe+G7gMSow5opP8OdxKjDmuG7ssOjw5rhu4DEqOG6s+G7tOG7sD/EqMOa4buyw6PDmuG7gMSoKuG6r8OaxKgq4bqjMD/DncSo4bqz4bqhxKg3NcOVP8OdxKg3OOG6peG7sD/EqDc1OOG6peG7rj/hu4DEqOG6s1I/xKjhu6R7P8OdxKg/w53huqMg4bu0xKjDmeG7oD/EqD97M8So4buyPsSoNl3EqCrhu5AmxKjDrMOsw6zhu4vEqOG6s+G7kMSo4buk4buWP8OdxKgl4bqnxKjhu6RAP+G7ssSow5nDlT/hu7LEqCbDo8OaxKjhu6R7xKhM4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4bu14buyKT/DncSoNDjDlcSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqD/hu7Lhu5omxKg/4bugP8OdxKjDmsOVOsSoP+G7slI/xKg34buyw6PDmsSow5rDoMOVxKjDmsOUw5rEqMOaXcSoNDjDlT/hu4DEqOG7pF0/xKjhurNAxKg3NTo/w53EqOG6s+G7kMSoP8OdOuG7kOG7tMSoKuG6r8OaxKgq4bqjMD/DncSow6wpP8OdxKjDlT/EqD/hu7Lhu6A/xKjDmeG7oD/hu4DEqDQ4UT/EqMOa4buyOT/DncSoP+G7suG7oD/EqMOZ4bugP8So4bqz4buuxKjhurNAxKg3NeG7tuG7gMSo4bqzw5Xhu7TEqDc1LOG7gMSow53hu7TDlMSoNzVA4buAxKjDmsOUw5rEqDfhu7RWP8So4bu2w5rhu7LEqCbhu5DEqOG6s+G7tFbDmsSo4buk4buWP8OdxKgl4bqnxKjhu6RAP+G7ssSow5nDlT/hu7LEqOG7pOG7tFY/xKg34bqxxKjhurPhu5DEqMOjP8OdxKjDmcOhP8OdxKjhurJw4bum4buT4buLxKgmw5U/w53EqCrhu5Lhu7Thu4bEqHk4w5XEqOG7pDvhu4DEqDfhu5I6xKg24bqvxKgqw5U/xKg3IcOV4buAxKjhu6Q+P8OdxKg34buyOFI/4buAxKg34bu0P8SoN+G6ozE/w53hu4DEqMOa4buQ4bu0xKjhu6Thu5w3xKjhurPhu5DEqCXhu7LDleG7tMSoN+G7ssOUw5rEqDbhurHEqMOZw6E/w53EqMOaO8So4buy4bu0VjjEqDQ44buYxKjDoz/DncSow5nDoT/DncSo4bqycOG7puG7k+G7i+G6vsSow507M8SoM+G7slE/xKjhu7Lhu7g/4buyxKg34buy4buQP+G7ssSow6Lhu5TEqOG7snvhu7TEqDfhu7IpP8OdxKg34bu0P+G7gMSow53GoD/EqCXhu6w3xKjhurMi4bu0xKhV4buYOsSo4buk4buYJsSow5U/xKg/4bu0P+G7suG7gMSow5U/xKg3OuG7kD/EqDfhu7IpP8OdxKg34bu0P8Sow5rhu7I6xKg/w53huqMg4bu0xKg24bqxxKjDmcOhP8Od4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzYzg34buyOjXhu4hI4bu14buyw5U/4buyxKhw4bu04buwP0cvM0g=

Thanh Niên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chuyển đổi số tạo động lực phát triển

Chuyển đổi số tạo động lực phát triển
2023-04-20 07:31:00

baophutho.vn Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, để bắt nhịp với xu thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, do đó tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải...

Dẫn đầu “làn sóng” chuyển đổi số

Dẫn đầu “làn sóng” chuyển đổi số
2023-04-19 07:47:00

baophutho.vn Thời gian qua, ngành Thuế đã chủ động và tiên phong triển khai lộ trình chuyển đổi số, mang đến những thay đổi căn bản, vượt bậc. Theo kết quả...

Còn 1,3 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin

Còn 1,3 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin
2023-04-12 07:46:00

Khi bị khóa liên lạc một chiều, khách hàng có thể thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao thông qua ứng dụng, trang web hoặc đến trực tiếp các cửa hàng giao dịch của nhà mạng để...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long