Cập nhật:  GMT+7
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4Dhu5nhurVII1bGr0BIxKjEqEgjw5VASDHhu65W4bumMUjhu7jhu5xdSCIyTiNI4buuxq9II+G7rD3DklZI4busVk49SOG6olbGrzFIxqFOQEjigJNI4buFTkBdMlDhu65WTuG6vi/hu67DjeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEddw7NTTlFH4buA4buvTyPhu6xIw4zDjC9Kw4lIw7MuVkjDs+G6oTJII+G7rOG7rllI4bqiVsavMUjGoU5ASC1I4buFTkBdMlDhu65WTkgxw50j4buuSDEhSFDhu645UEjhu6zhu5JdSEDhu5IxSOG7tuG6tUgjVsavQEjEqMSoSCPDlUBIMeG7rlbhu6YxSOG7uOG7nF1IIjJOI0jhu67Gr0gj4busPcOSVkjhu6xWTj1I4bqiVsavMUjGoU5ASOKAk0jhu4VOQF0yUOG7rlZOSOG6vMOM4buIL0ovw41NSkstw4zhu4gvSi/DjEnDjMOMw4rhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4bq+VkDhu6xIUOG7uE4wMOG6rEdW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSEvEqEldxINFSOG7rlNW4bus4buuMcSQSMSo4buK4buKXcSDRUdIMCBQ4bqsRy8vUOG6uOG7oE49XeG7rjIx4buuPeG6uOG6oyMvUVMw4bu2MT1dLyNTw6MwL8OMw4zDjMSoL8ONw43DjVHhu4rDjUnDjErDjMSoMUvhu4hMS+G7uOG7iC1WQOG7rC1J4buI4buKw4zhurjhu7Rd4busR0hO4bu4MeG6rEfhu5nhurVII1bGr0BIxKjEqEgjw5VASDHhu65W4bumMUjhu7jhu5xdSCIyTiNI4buuxq9II+G7rD3DklZI4busVk49SOG6olbGrzFIxqFOQEjigJNI4buFTkBdMlDhu65WTkdIw6NWUTHhu67huqxHS8SoSUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR8So4buK4buKR0gv4buA4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7hU5dMVY9I0fhu4Dhu5Xhu44j4buuSFLDkj1I4buVVuG7pCNI4buuVsavXUhQT1BIMSFIUOG7rjlQSOG7ruG6oTJII+G7rOG7rllIMcOdI+G7rkgx4buSI+G7rEjhu649TkhQ4buuM1BIQGEj4bus4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7hU9Q4buuSFLhu5bhuq9IxKjEqEgjw5VAw4lI4bqiVsavMUjGoU5ASOG6o8OTSOG7hU5AXTJQ4buuVk5IUOG7rlcj4buuSDHhu645UEgx4buuVuG7pjFI4bu44bucXUgiMk4jSOG7rsavSCPhu6w9w5JWSOG7rFZOPeG6uEhn4buW4bqvSOG7uMOTSEAuMUgww6FI4bu2VsavI0jhu7hZUOG7rkgww6BIIjJOI0gxICoj4busw4lIUk8j4buuSFHGoDJI4bugODxQSF3hu65PMUgxIFbhu6gjSEA8VsOJSOG7tuG7ruG7mCPhu6xIUlkj4buuSDDDoUjhu6zDlCNI4bugJEhQNk5I4buuTlZIUeG7liNIMS5QSOG6olbGrzFIxqFOQEgtSOG7hU5AXTJQ4buuVk7DiUjhu6xWM11IUlvDiUjhu64oSDEge0jhu7jhu54jSCPhu65OMkgxID0j4busSFA6I+G7rEhQMi5QSFLGoDJIMSBOI+G7rkjhu6xWw5Mj4buuSFIuUEjhu7jhu5xdSFHhu5YjSDEuUEh9SEAoVkgjODxQ4bq4SMSoxKhII8OVQEgiMk7DiUgiMk4jSOG7rsavSFDhu65XI+G7rkgxIFlIMVbhu6ZdSDE1UEhSOHtQSFEy4bqvSDEgWMOJSOG7rFbhuqFI4bqjTlZIMSAlSCMlI+G7rEhQOzHDiUhSWSPhu65I4buuODwj4busSDEgPSPhu6xIIjJOI0jhu67Gr0jhu65OVkgjODxQ4bq4SMOzTlZI4bug4bukI0gxw5Uj4busSFA4PiPhu6xIXeG7rjtWSOG7rntdSDEgPSPhu6xIUE9QSOG7rj3DkjFIUi4j4busSFI7Vkgj4busPcOSVkgiMjtQSF3hu64lI+G7rMOJSE4jSCNWI+G7rkjhuqPDk0gj4busPcOSVkjhu6xWTj1IMcOSVkhQT1BIUVbhu6ojSFLDkyNIIjI7UEgx4bumSOG6o8OTSOG7tuG7rjJI4bqjw6FQRUhQT1BIQOG7kjFI4buue11IMU9QSOG7tlYj4buuSDHhu6bDiUjhuqPDlSNI4buuJE7DiUjhu6xWTz1IUTVQw4lI4bu24buuPU5I4buuKlBI4bu2w6JIMeG7rjLhu5wxSFAkSOG7oDg8UEhd4buuTzFIMSBW4buoI0gxV1Dhu65IUMOhUEVIIjJOI0jhu67Gr0jhu657XUgxT1DDiUjhu6xWM11IUltI4bu44bueI0gj4buuTjJI4busVuG6oU5IUE9QSOG7oC7DiUjhu6BOI8OJSCPhu6zDkyPhu67DiUhQKUgiMk4jSDFW4bumXUgxNVBIUjh7UEhS4bui4bqvSEDDkiPhu65I4bqjw5NIUlZI4bqjw5M9SDHhu67DoVBIUOG7rsagMeG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4VOXTFWPSNH4buA4bq+VkDhu6xIUOG7uE4wMOG6rEdW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSEvEqEldxINFSOG7rlNW4bus4buuMcSQSOG7iMSoTV3Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1Dhurjhu6BOPV3hu64yMeG7rj3hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjMOMw4zEqC/DjcONw41R4buKw41JxKjhu4rDjEsxS0lKSeG7uEotVkDhu6wtSeG7iMONxKjhurjhu7Rd4busR0hO4bu4MeG6rEfhu5nhurVII1bGr0BIxKjEqEgjw5VASDHhu65W4bumMUjhu7jhu5xdSCIyTiNI4buuxq9II+G7rD3DklZI4busVk49SOG6olbGrzFIxqFOQEjigJNI4buFTkBdMlDhu65WTkdIw6NWUTHhu67huqxHS8SoSUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR+G7iMSoTUdIL+G7gGfDklZIUVbGryNIdiAyI+G7rEg4KSPhu6xIw7MuVkjhu67huqEySCPhu6zhu65ZSOG6olbGrzFIxqFOQEjigJNI4buFTkBdMlDhu65WTkgx4buSI+G7rEjhu649TkhQ4buuM1BIQGEj4bus4bq+L13hu4Dhur7hu6Dhu7g9UOG7tiIyPTFTSFDhu7hOMDDhuqxHMSBWUOG7rlFOI0fhu4Dhur5RVuG6o0hQ4bu4TjAw4bqsR1A9IzFTIzFH4buAw7MuVkjDs+G6oTJII+G7rOG7rllI4bqiVsavMUjGoU5ASOKAk0jhu4VOQF0yUOG7rlZOSDHDnSPhu65I4bur4buuM0h24buuKkjhu65Wxq8jSFAkSOG7rikjSMOM4bq4xKhJSUjhu64uVkjhuqNW4bukI+G6uEjDsy5WSFLhu45IMSBW4buoI0jhu7bhu65OVkjhu65Wxq8ySCIy4buMSFA6I+G7rEgxT1BII+G7rOG7ruG7sk5IMVgj4buuSFIsI+G7rEhSLlZFSDEhSFDhu645UEgj4buuVsWoMkjhu649w5IxSFIuI+G7rEjhu64oSDEge0gjODxQSOG7oMOSI0gxID0j4busSF3hu64lI+G7rEhQ4buuOyPhu6xIUVlQ4buuSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU1FSF3hu647Vkjhu657XUgxIUhQ4buuOVBIUOG7rj1IUE9QSFI9w5MjSFDhu64y4bqv4bukI0jhu6xWTsOJSCIy4buWI0gxWCPhu65II+G7rDLhuq/GryNI4bqiVsavMUjGoU5ASDHhu67DlUBI4bu4w5JWSFDhu65W4bumI0gxIDg+I+G7rEjEgzhOw4lI4busJF1IXeG7ruG7miNII+G7liPhu6xIUE49SEA7VkgiMk4jSOG7rsavSOG7ruG6oTJII+G7rOG7rllI4busVuG6oU5I4buuTlZIIzg8UOG6uOG6vi9RVuG6o+G7gOG6vi/hu6Dhu7g9UOG7tiIyPTFT4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhur5WQOG7rEhQ4bu4TjAw4bqsR1bhu4VTIzFTIEdIMDHhuq/hu7hT4bqsR8OjVlEx4buuxJBIS8SoSV3Eg0VI4buuU1bhu6zhu64xxJBI4buITExdxINFR0gwIFDhuqxHLy9Q4bq44bugTj1d4buuMjHhu6494bq44bqjIy9RUzDhu7YxPV0vI1PDozAvw4zDjMOMxKgvw43DjcONUeG7isONScSoScOMSTFLTUtL4bu4w41JLVZA4busLUnhu4pNw43hurjhu7Rd4busR0hO4bu4MeG6rEfhu5nhurVII1bGr0BIxKjEqEgjw5VASDHhu65W4bumMUjhu7jhu5xdSCIyTiNI4buuxq9II+G7rD3DklZI4busVk49SOG6olbGrzFIxqFOQEjigJNI4buFTkBdMlDhu65WTkdIw6NWUTHhu67huqxHS8SoSUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR+G7iExMR0gv4buA4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7hU5dMVY9I0fhu4DhuqLDlSNII+G7rOG7rsavSFDhu67Dkz1IQGEj4busSOG7meG6tUgjVsavQEjEqMSoSCPDlUBIMeG7rlbhu6YxSOG7uOG7nF1IIjJOI0jhu67Gr0gj4busPcOSVkjhu6xWTj1I4bqiVsavMUjGoU5ASC3hu4VOQF0yUOG7rlZO4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gMah4buu4buWI0hRWV1II8OT4bqvw4lIw7MuVkjDs+G6oTJII+G7rOG7rllI4bqiVsavMUjGoU5ASOKAk0jhu4VOQF0yUOG7rlZOSDHDnSPhu65I4bur4buuM0h24buuKkhS4buOSDEgMuG6r0gx4buSI+G7rEjhu5nhurVII1bGr0BIUOG7rjgpI+G7rEhQ4buuVuG7piNIMSA4PiPhu6xI4buZSFA2Tkjhu4NOI0jhu7hW4bukI0jhu7jDklBIUiwj4busSFIuVkhQ4buuVuG7piNIMSA4PiPhu6xI4buFTkBdMlDhu65WTkhQ4buuPUjhu5VWxq8xSDDDokjGoeG7rDLhuq/hu6ojSGfDlSPhu6xI4buZ4buuOlYtSMSD4buOSMOzNCPhu6xI4buVOsOJSDHhu67DkyPhu65IXeG7rjtI4bqiVsavMUh2IFhIUuG7jkjhu67huq9IMFYj4buuSDEgPSPhu6xIUOG7rlbhu6YjSFLGoDJI4bqjw5NI4bu4w5NASCPhu65Wxq9ASOG6ozVIIjI7UEgx4bumSOG7rFYzXUhQT1Dhu65IQMOSI+G7rEjhu4VOQF0yUOG7rlZOSFDhu65W4bumI0gx4buuw5Qj4busSFDhu67hu6ZIUi5IUVbGrzFIUOG7rjYj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG6pTIx4buuPSBH4buAxqFWI+G7rkhvVk4j4bus4bq+L13hu4A=

Ninh Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì đẩy mạnh cải cách hành chính

Việt Trì đẩy mạnh cải cách hành chính
2022-06-22 08:51:00

baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Việt Trì đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo,...

Thế hệ trẻ huyện Phù Ninh xung kích

Thế hệ trẻ huyện Phù Ninh xung kích
2022-06-22 08:21:00

baophutho.vn Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2017-2022), các cấp bộ đoàn huyện Phù Ninh đã phát huy truyền thống,...

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
2022-06-20 16:44:00

baophutho.vn Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,...

“Dân vận khéo” ở Thanh Ba

“Dân vận khéo” ở Thanh Ba
2022-06-20 08:54:00

baophutho.vn Việc triển khai thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền huyện...

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em
2022-06-17 08:06:00

baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV,CS&GDTE) là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa...

Lan tỏa yêu thương

Lan tỏa yêu thương
2022-06-17 07:05:00

baophutho.vn Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long