Cập nhật:  GMT+7
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG6ruG7ieG6sTbFqG7hu4U/4bqxxajhuq9lOMWoPuG6t+G7tOG6scWow6Mw4buDxahs4bu0xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxUy834buoVFPhu4PDnSjEg3vFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhuq/DneG7gTY44bqx4buc4buqw6puxajDneG7heG7g+G6t+G7plRT4buD4buBVFPhu4M8VOG6ruG7ieG6sTbFqG7hu4U/4bqxxajhuq9lOMWoPuG6t+G7tOG6scWow6Mw4buDxahs4bu0xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxUy/hu4M8VFMv4buD4buBVFPhu4Phu4FUU+G7gzxU4bunOuG7g8Wo4bqxw6xlKcWobOG7icOdxagow6xlKcWo4buHw53hurE2xajhuq9i4buDxajhuq9nw53FqG7hu4U/4bqxxajhuq9lOC1O4buFP+G6scWow4Phu4/FqOG7hmrhu4XFqOG7qsavxq9Z4bugxajhurAj4bqvxajhu6rGr8avWS3huq9i4buDxajhurEj4bqvxagp4bqzxajDs8Wo4bqxNjfhuqHDncWobOG6rcWoKWfhurE2xajhur/hu4XDneG6scWo4buD4buBw6LhurE2xajhu4Phu4HhurfhurE2xahsODIpxajDqjc64bqxxag+OuG7hcWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxajhurA2N8Ohxajhur/hu4VvMOG7g8Wo4bun4bu2OMWoN2I4xajEgzvhurHFqOG7gzfhu4vFqE7FqClpw53FqOG7p+G7uOG6sTbhu6DFqMSC4bu0xajhurEj4bqvxajhu4Phurfhu7ThurHFqOG7p+G7uOG6sTbhu57FqOG7g+G6t+G7tOG6scWoPD/hurHFqGzhu7TFqOG7g+G6t+G7tOG6scWo4bq/4buFP+G6scWo4buDLMOqxajhu4Phu4Hhu4XhurE2xajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqvaCnFqOG7gzgg4buFxajEg2XhurHhu5zFqOG6sTYj4bqxxagpNyXhurHFqOG7h+G7hW/FqDY44bu44bqvxajDozjhurE3xajhu4Mw4buexag84buFb8Wo4buD4buBYcWo4buDI+G6sTbFqOG7g+G7gcOs4bq74bqxNsWow6M44bqxN8Wo4buDMMWoN+G6ucOqxajEg8Oz4buexago4bu44bq3xag+4bu44bqvxajDneG6scWo4buHOOG6sTfFqG5Axag3Yjjhu6DFqOG7p+G6s+G6scWo4bqvYuG7g8Wo4bqvZ8Odxahu4buFP+G6scWo4bqvZTjFqClpw53FqOG7h8SpxajhurE2Nzgyw6rFqD5jOMWo4bqvZTjFqD7DrMOdxag+OuG7g8Wo4bqxw6xlKcWo4buDODDhurHFqCjDrGUpxajhu4Phu4Eg4bqxxagp4bq34bqxxag+w6zDqeG6sTbFqCnhuq3hurE2xajhurE2Nzgyw6rFqDfhurPDneG7nsWoNzgy4bqxxag+4bu2OMWoN+G6s8Od4buexajDuTdpxajhu4PDoSk3xajhurHDrGUpxajhurA24buFbzThurHFqOG6rjjhurE3xajhu4Lhu4E4MOG7g8WoNmo4xajhu4NlOMWoPuG6q+G6sTbFqCjhu7Thurfhu57FqD7huqvhurE2xagpNznFqGzhu7TFqCk3ODDhurHFqOG7h8O1xajhu4Phu4Eg4bqxxajhuq/DojjFqOG6rzgx4bqxxajhu4Jjxajhur/hu4Xhuqkp4buexajDozgx4buFxago4bu04bq3xajhu4PDncWo4bq7xajhurHDrGUpxajhurE24bq34bu0OMWoxIPDqTjFqCk3ZinFqOG6r+G7ieG6sTbFqOG6sSPhuq/FqOG6r2U4xajhu4Phuqnhu4PFqD5bw6rFqOG6sTc64buD4buexag+4bqr4bqxNsWo4buDN8OpOMWoNmo4xajhu4NlOMWoKeG7sinFqDw/4bqxxajhu4NiKcWo4buD4buBIOG6scWo4buDNzDFqDY4ZTjFqMSDw6k4xagpN2Ypxag34bq1w53FqChh4bqxN+G7nsWoN2vhu4XFqOG6sTY3w6Hhu57FqDfhurnDqsWo4buD4buyKcWobOG7tMWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6seG7oFMv4buDPFRTL+G7g+G7gVRT4buD4buBVFPhu4M8VFPhu4PDnSjEg3vFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhuq/DneG7gTY44bqx4buc4buqw6puxajDneG7heG7g+G6t+G7plRT4buD4buBVFPhu4M8VFPDqlRTOOG6rzbFqCjhurfhu4E8e+G7geG7kuG7psav4bumxajDncSD4buD4buS4bum4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumN+G7g+G7g8Oq4bucLy9tbW3hu6ApNzjhurE3w6o34buF4bugbOG6sS/DqsSD4buHL8Oq4bq34buB4buDw53Egy884bq3KeG7hy/hu6gv4buoV+G7sOG7ruG7qMav4buqWeG7oOG6osOK4buz4bumVFMv4buDPFRTL+G7g+G7gVRT4buD4buBVFPhu4M8VFPDqlTDuTdpxajhu4PDoSk3xajhurHDrGUpxajhurA24buFbzThurHFqOG6rjjhurE3xajhu4Lhu4E4MOG7g8WoNmo4xajEg8OpOMWoKTdmKcWo4buCMOG7g8Wo4buDZTjFqOG7g+G6t+G7tOG6scWo4buDNzPFqD7huqvhurE2xago4bu04bq34buexag+4bqr4bqxNsWoKTc5xahs4bu0xagpNzgw4bqxxajhu4fhuqHFqOG7g+G7gSDhurHFqOG6r8OiOMWo4bqvODHhurHFqOG7gmPFqOG6v+G7heG6qSnhu57FqMOjODHhu4XFqCjhu7ThurfFqOG7g8OdxajhurvFqOG6scOsZSnFqOG6sTbhurfhu7Q4Uy/hu4M8VFMv4buD4buBVFMv4buDw50oxIN7VFPDqlTDuWPhurE2xajhu4I34bqt4bqxNsWo4buDOOG6scWoPjgy4bqxxajhu4NqxajDuTc54bqxN8Wow6o3acWo4buD4buBP+G6scWo4buD4buBw6LhurE2xag2OGU4xajhu4M3ODLhu4XFqOG7gjfDrMWoKTdmKcWo4buCMOG7g8Wo4bqwNuG7hW8g4bqxxag+4buy4bqxxajDg+G7j8Wo4buGauG7hcWo4buqxq/Gr1nFqClpw53FqMO5N2nFqOG7g8OhKTfFqOG6scOsZSnFqOG6sDbhu4VvNOG6scWo4bquOOG6sTfFqOG7guG7gTgw4buD4bucU8OqVOG7gjfDrMOdxag+4bqr4bqxNsWoKOG7tOG6t+G7nsWoPuG6q+G6sTbFqCk3OcWobOG7tMWoKTc4MOG6scWo4buHw7XFqCnhu7jFqOG6scOsZSnhu55Tw6pU4bun4bqz4bqxxagpN+G7tOG6t8WoTuG7hT/hurHFqOG6r2U4xajDg+G7j8Wo4buGauG7hcWo4buqxq/Gr1nhu57FqOG7g+G6rTjFqOG7gzc/4bqxxajhu7I4xag2ajjFqOG7g2U4xajhu4Phurfhu7ThurHFqOG7gzczxag+4bqr4bqxNsWoKOG7tOG6t+G7nsWoPuG6q+G6sTbFqCk3OcWobOG7tMWoKTc4MOG6scWo4buHw7XFqOG7g+G7gSDhurHFqOG6r8OiOMWo4bqvODHhurHFqOG7gmPFqOG6v+G7heG6qSnhu57FqMOjODHhu4XFqCjhu7ThurfFqOG7g8OdxajhurvFqOG6scOsZSnFqOG6sTbhurfhu7Q4xajEg8OpOMWoKTdmKcWo4bqv4buJ4bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4bqvZTjFqOG7g+G6qeG7g8WoPlvDqsWo4bqxNzrhu4Phu6DFqOG7gjfDnW/FqOG6ryXhu4PFqOG6sTc/4bqxxag8P+G6scWoTDgy4buDxajhurDDneG6r+G7nsWo4buD4bqtOMWoNmo4xajhu4NlOMWoKeG7sinFqDw/4bqxxajhu4NiKcWo4buD4buBIOG6scWo4buDNzDFqDY4ZTjFqMSDw6k4xagpN2Ypxag34bq1w53FqChh4bqxN+G7nsWoN2vhu4XFqOG6sTY3w6Hhu57FqDfhurnDqsWo4buD4buyKcWobOG7tMWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6seG7oFPDqlThurAj4bqvxajhu6rGr8avWOG7nsWo4buDYeG6sTfFqDdh4bqxN8Wow6M44bqxN8Wo4buDMMWo4buDNzDFqDY4ZTjFqGzhu7TFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6scOsZSnFqCnhurPFqOG6sTc4MeG7hcWoPDg04bqxxagoODDhurHFqMOqN+G7iynFqOG7g+G7tsOq4buexag2P2/FqMOjN+G6s8Wow6M3I+G6scWoxINl4bqxxagpN+G6t8WoN+G6t+G7tuG7g8WoPmLhurE2xajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buDxajDozjhurE3xag84bq3w53hurE3xahs4bu0xag+w6k4xajhu4fhuqnhurE2xajhurE3P+G6scWoPD/hurHhu6DFqOG6sDfDqcWo4buHxKnFqD7huqvhurE2xajhu4M/4bqv4buexag3ODLDqsWoxIPEqSnFqClpw53FqD7huqvhurE2xago4bu04bq3xahs4bu0xagpNzgw4bqxxajhu4fDtcWoKeG7uMWo4bqxw6xlKeG7nsWow6M44bqxN8Wo4buDMMWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8WobCHhurHFqDzhu4Vvxajhu4Phu4Fhxag+w6zhurkpxajhuq/hu4spxajhu4Mj4bqxNsWo4buD4buBw6zhurvhurE2xajDozfhu7Lhu57FqCk3OeG6sTfFqOG7g+G7gcOhxahuQMWoN2I4xahj4bqxxag+w6HhurE34buexajhur/hu4XhuqkpxajDqjfhurXhurE2xajDneG6scWo4bqxOOG6sTfFqD7DrOG6uSnFqDY4a8WobGvhurE24buexahsw6HFqOG7gzcwxajhurHDrGUpxajhu4PDncWo4buD4buBIOG6scWo4buD4buBw6zDqeG6sTbFqOG6v+G7heG6qSnFqOG7gzDFqOG7gzgww6rFqOG7g2gpxag+w6zhurkpxajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq34bugU8OqVOG6sDdr4bqxNsWo4buDN2rFqOG7gzfhu7IpN8Wo4bqxI+G6r8Wo4bq/4buFw53FqD5AxagpN+G6t8WoKTdm4bqxNsWo4buDw53FqOG6sTc4MeG7hcWoKOG7tDjFqDfDoinFqMOjOOG6sTfFqOG6sTY3ODLhuq/FqOG7hz/hu4XFqOG7hz0p4bugxajDusOsZSnFqOG7h8Od4bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4bqvZTjhu57FqOG7g+G6t+G7tOG6scWo4bun4bu44bqxNuG7nsWo4buD4bq34bu04bqxxag8P+G6scWobOG7tMWo4buD4bq34bu04bqxxajhur/hu4U/4bqxxajhu4PDncWoN0Bvxag+4bq34bu04bqxxajDozDhu4PFqOG6r2Lhu4PFqMSD4bq14bqxNuG7nsWobGvhurE2xajhu4M44bqxxajhurvFqOG7g8OsxJHhurE2xajEg8OdOOG7nsWo4buDOOG6scWo4buDw6zhurvhurE2xahs4bu04bq3xajhu4fEqcWoxINA4bqxN8WoPuG7tuG6t8WoKWnDncWo4bun4bu44bqxNsWobOG7tMWo4bqwN+G7tMWo4bqxw6xlKeG7nsWoPuG6qTjFqMOqN+G6s8WoNzgy4buFxajhur/hu4Xhu7jFqOG7g+G7gcOsZSnFqOG6sTdr4bqxNsWoPDg04bqxxagoODDhurHFqMOqN+G7iynFqOG7g+G7tsOqxagpacOdxajDozjhurE3xajhu4Mwxajhu4M3MMWoNjhlOMWobOG7tMWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxw6xlKeG7nsWoKOG7uOG6t8WoPuG7uOG6r8WoPOG7hW/FqOG7g+G7gWHFqOG7gyPhurE2xajhu4Phu4HDrOG6u+G6sTbFqDfhurnDqsWoxIPDs+G7nsWoNjhrxahsa+G6sTbFqGPhurHFqD7DoeG6sTfFqCk3OeG6sTfFqOG7g+G7gcOh4buexajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxahsI+G6scWoN+G6s8Od4buexahuQMWoN2I44buexag2OOG7suG6t8WoPGgp4buexahvxajhu4Mw4buexajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xag+w6k4xajhu4fhuqnhurE2xajhurE3P+G6scWoPD/hurHhu57FqOG6v+G7hW8w4buDxajhu4M/4bqvxag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8Wo4buDNz3hurE2xajEg+G6uTjFqMOjMMWoN+G6t+G7tik3xajhu67FqOG6sSPhuq/FqOG7qsavxq9Wxagtxajhu6rGr+G7qMavxajhuq/hu7TFqOG7p+G7tjjFqDdiOMWo4buD4bq34bu04bqxxajhur/hu4XhuqkpxajEgzvhurHFqOG7gzfhu4vFqE7FqClpw53FqOG7p+G7uOG6sTbFqD5Axag+McWo4buBw53hu6BTw6pUw4M34bqzxajDozcj4bqx4buexajhu4M34buyKTfFqOG7gzfhu4spxagp4bq14bqxxajhurE3ODHhu4Xhu57FqOG6sTfDrOG6sTbFqOG6sTc64buDxag+w6HhurE3xagpN2bhurE2xajhu4PDncWo4buHIsWoNjjhu7ThurE3xag+w6zhurkpxajhu4M3PeG6sTbFqMSD4bq5OMWo4bqvZTjFqOG7g+G6t8WoxINl4bqxxag3xJHhurHFqOG6sWvDneG7oFPDqlThuq7hu4nhurE2xahu4buFP+G6scWo4bqvZTjFqD7hurfhu7ThurHFqMOjMOG7g8WobOG7tMWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6sVBTL+G7gzxUUy/hu4Phu4FUUy/hu4PDnSjEg3tU4buCN3vhurfFqCk3OOG6sTfDqjfhu4Xhu6Bs4bqx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long