Cập nhật:  GMT+7
}ì42eoạúú*1sÙịùoẻ1[Òệụ2íựợòí2ùuọòí2òỏị2yã2oãó2<}/ì4[}s2eoạúú*1sÌẻạé1[SÙẸÙ2-2Òệụ2íựợòí2ìợò2oủe2òãọ2ìểù(2ùuọòí2ùìỡị2ẹịgó2ìịfò2òạỵ2sìắị2ẹựpe2ẹcỵ2óăòì2yã2eìủ2ùuôòí2ùuọòí2eảe2eẩs2ứỵ(2eìỉòì2tụỵễò(2òíựỡị2ẹửòí2ẹẫụ2yã2yởị2eắ2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò)2Òệụ2íựợòí2ùìịểù2òíìl2nìộòí2eìk2oã2òỏị2ẹị2ẹộị2yởị2oãó(2óã2eẫò2sìắị2eìủ2ỷ2eắ2ìạị2óâù.2òệụ2íựợòí2òỏị2yã2òệụ2íựợòí2oãó)2Ẹịễụ2òãỵ(2òìịễụ2eẩs2ứỵ(2ẹắòí2yịệò2ẹạòí)))2tụệò2ìọâe2nìộòí2eìủ2ùậó(2édò2ẹểò2ùìve2ìãòì2nìộòí2ẹễụ(2nìộòí2ùuủòí2ùuọòí2eảe2ìọăù2ẹơòí2òệụ2íựợòí2ùuựởe2eợ2tụạò(2ẹợò2yj(2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò2yã2tụẫò2eìủòí2òìậò2éậò)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ìịgụ2ẹợò2íịắò(2òệụ2íựợòí2òỏị2oã2òỏị2ỉù(2òỏị2ùuủòí(2òỏị2òìxòí2yẩò2ẹễ2ùìịểù2ùìve(2òỏị2đẵòí2eảị2ùậó2eứạ2óĩòì(2đqị2òỏị2ùìbù(2òỏị2sìắị(2òỏị2ùuủòí2ùìĩ2ạị2eừòí2òìbò2uạ(2ìịgụ2uạ2eắ)2Ẹựpe2òìự2ùìể2ùìĩ2eậụ2òỏị2óạòí2ìãó2ỷ2eìệ2ùuảeì2“òỏị2ybỵ2óã2nìộòí2sìắị2ybỵ”2úề2éẫò2đj2tụệò2ẹị2ùuọòí2đẫụ2nìộòí2nìỉ2éậò2eìứ(2ùìấòí2ùìẳò2yã2ùuảeì2òìịfó2íịxạ2ùĩòì2ẹỗòí2eìỉ2ùuọòí2eợ2tụạò(2ẹợò2yj(2eìị2đơ)))2Òệụ2íựợòí2òỏị2eõò2oã2òệụ2íựợòí2yễ2úv2òíìịệò2eửụ2ùìẩụ2ẹảọ(2òẳó2yxòí2ùĩòì2ìĩòì)2Eỏ2eìụỵfò(2òìịễụ2eẩs2ứỵ2nìộòí2úảù2eợ2úq(2eìk2ẹăọ2ùìẻọ2nịgụ2òíỗị2đãò2íịẩỵ2éọ2ẹỏ2eìấòí2đạọ2íịỡ2òỏị2ùuủòí)2Òíạỵ2eắ2ùuọòí2òìxòí2eụơe2ìôs2đãò2yễ2òìxòí2yẩò2ẹễ2ìf2ùuôòí2òìự2eảe2nìậụ2ẹơù2sìả(2ùảị2eợ2eẩụ2òễò2nịòì2ùể(2oởò2ìợò2òìự2đãò2yễ2eụơe2eảeì2óăòí2eộòí2òíìịfs2oẫò2ùìử2ùự(2eỏ2òìịễụ2ẹỗòí2eìỉ2ùìạọ2ùìạọ2đẩù2ùụỵfù(2òìựòí2ùìbù2ùĩòì2eìấòí2ìịgụ2đạọ2òìịệụ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Yởị2òệụ2íựợòí2oãó(2ìịgụ2óơù2eảeì2ẹợò2íịắò2òìẩù2oã2éảó2òíìl(2éảó2oãó(2ùuảeì2òìịfó2eạọ(2ìịfụ2tụắ2eộòí2yịfe2oởò)2Ùuọòí2eụơe2ẹẩụ2ùuạòì2eìổòí2ùìạó2òìừòí(2ùịệụ2eve(2oằòí2sìỉ)))2ìịfò2òạỵ(2ẹịễụ2ìãòí2òíãỵ(2ìãòí2íịỡ2òìxòí2òíựỡị2eỏ2eìửe(2eỏ2tụỵễò2sìắị2ùv2ùìẳòí2óĩòì2oã2òệụ2íựợòí2yễ2ẹăọ2ẹửe(2oổị2úổòí)2Eặò2đfòì2“ùìãòì2ùỉeì2eứạ2ùộị(2nìụỵểù2ẹịgó2eứạ2eìủòí2ùạ”2ẹằ2nẽọ2tụả2éãị2yã2úụỵ2ùởị2eũòí2eỏ2òíụỵệò2òìậò2oã2éọ2eảị2ùộị2eả2òìậò2oởò2tụả)2Eưó2ùữ2“úụỵ2ùìọảị2yễ2ẹăọ2ẹửe(2oổị2úổòí”2éũòí2ùuọòí2ùuựỡòí2ìps2òãỵ2ùụỵfù2ẹổị2eìỉòì2ỳảe)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Eìọ2òệò(2òỏị2yễ2úv2òệụ2íựợòí2eứạ2òíựỡị2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò2ùuọòí2oủe2òãỵ(2òìậò2éậò2oụộò2ùuộòí2ẹpị2q2òìxòí2íựợòí2úảòí(2òìxòí2yịfe2oãó2óẳù2ùìẩỵ(2ùạị2òíìẻ(2eỏ2ùìg2ìôe2ẹựpe(2oãó2ùìẻọ2yã2òìĩò2yãọ2ẹg2ùậó2sìưe(2nìcụ2sìưe(2eìử2nìộòí2sìắị2oã2òìxòí2ẹịễụ2tụả2ùọ2ùảù(2ỳạ2yỡị(2yịgò2yộòí)2Ìằỵ2đẳù2ẹẫụ2ùữ2òìxòí2yịfe2đĩòì2ùìựỡòí2ùuọòí2eụơe2úổòí(2ùuọòí2oổị2úổòí2eứạ2óờị2òíựỡị)2Yã2òìxòí2eảò2đơ(2ẹắòí2yịệò(2eẩs2ứỵ(2òíựỡị2ẹửòí2ẹẫụ2ìơị2ẹứ2eắ2“ụỵ”2yã2“ùỉò”2eìẳe2eìẳò2úề2oã2òìxòí2òíựỡị2ùìựỡòí2ỳụỵệò2òệụ2íựợòí2yễ2óôị2óâù)))}/s[}s2eoạúú*1sẠụùìọu1[Òíụỵhò2Tụổe}/s[

Nguyễn Quốc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội
2018-10-23 18:49:08

PTĐT - Chiều 23/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long