Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu4xk4buZP+G7kGRoP+G7keG7k3Xhuqnhu4M/w7TEkeG7g2Q/4buBbeG7jT/hu4Mx4buDYz/hur9kxJHhuqXhu5M/4bqhZuG7g2M/xINbP+G7kcO14bqzQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/DtMO14bqj4buqJi8v4bqj4buy4bqhfeG7heG7jWThu5Phu5Fk4buF4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLDosLzs7O8OjKDs+Oj46OuG7kTs+LCw+OuG7gTvhu7LDquG7jWMmPy8j4bqiW+G6oz/hu5FkZT/DtMSR4buDZD/hu5FkfeG7hz9jxJF9P+G6oV3EkT/hu5FkxJE/cuG6pz/hu5Hhu4s/4bqjZDjhu5E/4bq/xak/4buRZOG7k2Hhu5E/4buRIsSRP+G7kMO14buT4buDYz/hu5E34buHP8SCXeG7hT/hu5Ei4buFPy0/ROG7kzjhu4M/4buB4buTdeG6reG7gz/hu5DDg+G7kOG7kD/hu5Hhurvhu4Nk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhu4JkM+G7hz/hur9kw6zhu4NjP8SD4bqpP8O0ZuG7kT/hu5FdxJE/4buDMeG7g2M/cl0/4buR4buTdeG6qeG7gz/huqNkaOG7gz/Eg+G7nW/huqM/4buDZHHhu4NjP+G7o+G7g2M/csSRw6Lhu4M/dOG7kzjhu5E/w7Qy4bqjP+G7g2Q44buRP+G6o2Thu4U/4bqhZuG7g2M/xINbP+G7kcO14bqzP+G7jGThu5k/4buQZGjDnT/hu5Hhu58/4buDY111PzssLzs/xIPhuqXhu4M/Oy4vLMOdP+G7kMO14buT4buDYz/hu5E34buHP8SCXeG7hT/hu5Ei4buFPy0/ROG7kzjhu4M/4buB4buTdeG6reG7gz/hu5DDg+G7kOG7kD/hu5Hhurvhu4NkP+G6o2Rl4buDZD/hu5Fk4buj4bqjP+G7keG7k3Xhuqnhu4M/w7TEkeG7g2Q/LD/hu4Ft4buNP+G7gzHhu4NjP+G6v2TEkeG6peG7kz/huqFm4buDYz/Eg1s/4buSez9yXT/hu5I7Oz/hu5HDtcOi4buDP+G7jWQi4buHP3LEkT/hu5Hhu4Vd4buDP+G7keG6u+G7g2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQZOG6r+G7hT/hur/huqU/ZOG7hSLhuqNkw50/4bqgfeG7gz/hu5Dhu5N14bqp4buDP8O0xJHhu4NkPy0/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G7kTfhu4c/xIJd4buFP+G7kSLhu4U/LT9E4buTOOG7gz/hu4Hhu5N14bqt4buDP+G7kMOD4buQ4buQP+G7keG6u+G7g2Q/w7ThurU/4buRw7Xhu6HhuqM/4buRxJHhuqXhu40/xIPhuqXhu4M/4bqjW+G6oz/Eg+G6uX0/xIPEkeG6qeG7hz/Dsz9k4buTdeG6reG7gz/hu4xk4buVP+G7gsSR4buDZD/hu7bhu4NjXXU/OywvO+G7uFk/4buRZOG6uT90MD/hu4xk4buZP+G7kGRoP+G7tjsuLzvhu7hZP+G7kWRd4buDZD/hu41k4buLP1LEkeG6reG7kT/hu5DDtcOpP+G7tjshLzvhu7hZP2Thu5N14bqt4buDP+G7kGR94buDZD/hu5Bk4buT4bunP+G7tjs8Lzvhu7hZP2Thu5N14bqt4buDP+G7kH3hu4c/4buCw6zhu4NjP+G7tjs+Lzvhu7hZP2Thu5N14bqt4buDP+G7gDfhu4c/4buQZH3hu4U/4bu2O3svO+G7uFk/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buQZH3hu4NkP8OUbOG7gz/hu7YsOi874bu4WT9k4buTdeG6reG7gz/hu5A34buDP8OUbOG7gz/hu7YsOy874bu4WT9k4buTdeG6reG7gz/huqLDoeG7hz/hur5kw6I/4bu2LCEvO+G7uFk/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buQZH3hu4NkP+G6oH0/4bu2LCgvO+G7uFk/ZOG7k3Xhuq3hu4M/RCI/ROG7hV0/4bu2LCkvO+G7uFk/ZOG7k3Xhuq3hu4M/xILhu4V94buDP0Thu5Xhu4NjP+G7tiw8Lzvhu7g/cl0/w7M/ZOG7k3Xhuq3hu4M/VcOi4buDP+G7gGHhu40/4bu2LD4vO+G7uD/Eg+G6qT/hu5Hhu5N14bqp4buDP8O0xJHhu4Nk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o+G7suG6oX3hu4Xhu41k4buT4buRZOG7heG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLCw6LC87OzvDoyg7Pjo+Ojrhu5E7PiwsPjrhu4Es4buyw6rhu41jJj8vI+G6oH3hu4M/4buQ4buTdeG6qeG7gz/DtMSR4buDZD/hu5HDtX3hu4U/Y8SROHU/4bqjZOG7o+G7g2M/4buDZGHhu4M/cuG7nW/hu5E/4buP4buTfT9yZ+G7g2M/4buB4buFIsSRP+G6o2Thu4U/4bqjW+G6oz/hu5FkZT/DtMSR4buDZD/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz9SxJHhuq3hu5E/4buQw7XDqT/hu5HDteG7meG7g2M/4buR4buTdeG6qeG7gz9yXeG7hT9yZ+G7g2M/4bqjZOG7k+G7g2M/4bq/ZCDhu4Xhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjxILhu4vEkT/hu5Hhu51v4buDYz/hu5Hhu5N14bqp4buDP8O0xJHhu4NkP+G7gV0/4buDfeG7hz/hu5FkxJHhuqXhu5M/4buDxJHDouG7gz/DtMSR4buDZD/hu5Hhu58/4buDMeG7hz8sOjs7P8SD4bql4buDPyw6Oy7hu7I/4bqiW+G6oz/hu5FkZT/DtMSR4buDZD/Do+G7oT/hu5Hhu5N14bqp4buDP8O04bq1P+G7kcO1IMSRP+G7j+G7k30/cmfhu4NjP+G7kWTEkT/DtGw/4buB4buFIsSRP3JtxJE/4buDZMSR4bqn4buTP+G6oV3EkT/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX0/cuG6pz/hu5Hhu50/w6Phu5N1P+G6o2TEkeG6peG7gz/hu5Fk4buTYeG7kcOdP+G7keG7iz/huqNkOOG7kT/hur/FqT/hu5Fk4buTYeG7kcOdP+G7kTfhu4c/4buBw7o/4buRZFvEkT/Eg8Spw50/4buRZOG6qT9kw6nhu4NkP+G7kWThuqk/4bqjZDjhu5HigKY/xIPhuqk/4buR4buTdeG6qeG7gz/huqNkaOG7gz/DtX0/4bq/ZOG7hSDhu4NjPzsuOj/hu5FkZT/DtMSR4buDZD904buTOOG7kT/DtDLhuqM/4buDZDjhu5Hhu7I/4buQ4bufP+G7g2NddT87Oy8sP8SD4bql4buDPzsuLyzDnT/huqNb4bqjP+G7kWRlP8O0xJHhu4NkP8SDMD9y4budb+G7kT/hu4/hu5N9P3Jn4buDYz/DtGw/4buB4buFIsSRP8OzP+G6o1vhuqM/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz/DtOG6tT/hu5FkfeG7hz/Do+G7oT9yZ+G7g2M/4bqiZOG7k+G7g2M/4bq/ZCDhu4U/4buRIsSRP8OUN+G7gz/hu5DDteG7k+G7g2M/4buRN+G7hz/Egl3hu4U/4buRIuG7hT8tP0Thu5M44buDP+G7geG7k3Xhuq3hu4M/4buQw4Phu5Dhu5A/4buR4bq74buDZMOdP+G6v2Thu5M/4bqgIOG7hT/Egl3DnT/hu41k4budbuG7g2M/w4Nx4buTP+G7gDfhu5PDnT/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz9SxJHhuq3hu5E/4buQw7XDqT/Eg+G6qT/huqNkaOG7gz/DtX0/LCg/ZGjhuqM/csSRw6Lhu4M/4bqjZGXhu4NkP+G7kWThu6PhuqM/4bqjxqF9Pyw/4buBbeG7jT/huqFm4buDYz/Eg1s/4buRw7XhurM/4buSez/hu7Y7LD9SxIJS4bu4P3JdP+G7kjs7P+G7tjsuP1LEglLhu7jhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjw5R94buTP+G6v2TEkT/hu5HDteG7meG7g2M/4buR4buTdeG6qeG7g8OdP+G6o1vhuqM/ZGjhuqM/csSRw6Lhu4M/w7ThurU/xIPhu51v4bqjP8SDXeG7hT/hu5Ei4buFP+G7kcO14buF4buDYz/hu4fDrMSRP+G7kcO14budbuG7g2M/4bqhZuG7g2M/xINbP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/4buDY2TEkeG6reG7jcOdP+G6oV3EkT/huqEg4buDP8SD4bqpP+G7kcO1w7M/4buRZF3hu4NkP+G7g2Rx4buDYz/huqM54buTP+G7kWTGoT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Thurs/Y8SRacSRP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/4buHw6zhu4PDnT/hu5Fk4bqpP2TDqeG7g2TDnT/hu5Fk4bqpP+G7geG7oeG6oz/hu4ddP+G6o2fhu4M/4bqjZj/Duj/hu5Fk4buj4bqjP+G6v+G7pz/hu4Hhu5Nh4buRw50/cjHhu4M/ZGZ9P8SDW+G7jT/hu6Phu4NjP+G6o1vhuqM/dcOi4buTP+G6o1vhuqM/4buRxJHDouG7kz/huqNk4buTw6Hhu4M/4bq/ZDLhu5E/4bq/ZOG6rz/huqPGoX0/4bqhZuG7g2M/xINbP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/4buDY2TEkeG6reG7jcOdP2Nm4buNP+G7jWQ54buDP+G7kSLhu4U/4buDZ+G7g2M/4bqj4buL4buRP+G6o2Thu4U/w7Thu6E/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/huqHhuqfhu4M/cnHhu4NjP+G6o8ahfT/huqFm4buDYz/Eg1s/xII44buRP+G7kGo/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7keG7nWzhu4NjP+G7gX3EkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNxrDhu5Phu5Fk4buFw7UmI+G7juG7k+G7i+G6oz/EgiLEkUAv4buNIw==

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long