Cập nhật:  GMT+7
%3Ch1+class%3D%22pTitle%22%3ETh%C6%B0%C6%A1ng+binh+x%C3%A3+Kh%E1%BA%A3i+Xu%C3%A2n+l%C3%A0m+theo+l%E1%BB%9Di+B%C3%A1c%3C%2Fh1%3E%3Cp+class%3D%22pBody%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2F%2Fc.baophutho.vn%2Fdesktop%2Fnews%2F2032%2F49d2105512t172410l1.jpg%22+%2F%3EX%C6%B0%E1%BB%9Fng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+h%C6%B0%C6%A1ng+tr%E1%BA%A7m+c%E1%BB%A7a+%C3%B4ng+Qu%C3%A2n+hi%E1%BB%87n+%C4%91ang+t%E1%BA%A1o+vi%E1%BB%87c+l%C3%A0m+%E1%BB%95n+%C4%91%E1%BB%8Bnh+cho+15+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+t%E1%BA%A1i+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng.%3C%2Fp%3E%3Cp+class%3D%22pBody%22%3EPT%C4%90T+-+Mang+trong+m%C3%ACnh+t%C3%A0n+t%C3%ADch+kh%E1%BB%91c+li%E1%BB%87t+c%E1%BB%A7a+chi%E1%BA%BFn+tranh+v%E1%BB%9Bi+m%E1%BA%A3nh+%C4%91%E1%BA%A1n+g%C4%83m+trong+ph%E1%BB%95i%2C+th%C6%B0%C6%A1ng+binh+Ho%C3%A0ng+Ng%E1%BB%8Dc+Qu%C3%A2n%2C+%E1%BB%9F+khu+11%2C+x%C3%A3+Kh%E1%BA%A3i+Xu%C3%A2n%2C+huy%E1%BB%87n+Thanh+Ba+%C4%91%C3%A3+v%C6%B0%E1%BB%A3t+l%C3%AAn+m%E1%BB%8Di+kh%C3%B3+kh%C4%83n%2C+m%E1%BA%A1nh+d%E1%BA%A1n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+v%C3%A0o+ngh%E1%BB%81+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+h%C6%B0%C6%A1ng+tr%E1%BA%A7m.+V%E1%BB%9Bi+%C3%B4ng+Qu%C3%A2n%2C+l%E1%BB%9Di+d%E1%BA%A1y+c%E1%BB%A7a+B%C3%A1c+H%E1%BB%93+%E2%80%9CTh%C6%B0%C6%A1ng+binh+t%C3%A0n+nh%C6%B0ng+kh%C3%B4ng+ph%E1%BA%BF%E2%80%9D+%C4%91%C3%A3+tr%E1%BB%9F+th%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%99ng+l%E1%BB%B1c+th%C3%B4i+th%C3%BAc+%C3%B4ng+s%E1%BB%91ng+v%C3%A0+c%E1%BB%91ng+hi%E1%BA%BFn.%3C%2Fp%3EN%C4%83m+1975%2C+v%E1%BB%ABa+tr%C3%B2n+20+tu%E1%BB%95i%2C+theo+ti%E1%BA%BFng+g%E1%BB%8Di+thi%C3%AAng+li%C3%AAng+c%E1%BB%A7a+T%E1%BB%95+qu%E1%BB%91c%2C+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+thanh+ni%C3%AAn+Ho%C3%A0ng+Ng%E1%BB%8Dc+Qu%C3%A2n+l%C3%AAn+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+nh%E1%BA%ADp+ng%C5%A9%2C+tham+gia+chi%E1%BA%BFn+%C4%91%E1%BA%A5u+%E1%BB%9F+chi%E1%BA%BFn+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%E1%BB%9F+bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+Campuchia.+Sau+9+n%C4%83m%2C+%C3%B4ng+xu%E1%BA%A5t+ng%C5%A9+tr%E1%BB%9F+v%E1%BB%81+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng%2C+nh%E1%BA%ADn+se+h%C6%B0%C6%A1ng+th%E1%BB%A7+c%C3%B4ng+v%C3%A0+%C4%91%C3%B3ng+g%C3%B3i+thu%C3%AA.+Tuy+nhi%C3%AAn%2C+s%E1%BB%91+ti%E1%BB%81n+l%C3%A0m+thu%C3%AA+%C3%ADt+%E1%BB%8Fi+kh%C3%B4ng+gi%C3%BAp+%C3%B4ng+trang+tr%E1%BA%A3i+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+cu%E1%BB%99c+s%E1%BB%91ng+gia+%C4%91%C3%ACnh.+V%E1%BB%9Bi+nh%E1%BB%AFng+tr%C4%83n+tr%E1%BB%9F+quy%E1%BA%BFt+t%C3%A2m+v%C6%B0%C6%A1n+l%C3%AAn+tho%C3%A1t+c%E1%BA%A3nh+%C4%91%C3%B3i+ngh%C3%A8o%2C+%C3%B4ng+quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+m%E1%BB%9F+x%C6%B0%E1%BB%9Fng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+h%C6%B0%C6%A1ng+tr%E1%BA%A7m%2C+m%E1%BA%A1nh+d%E1%BA%A1n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+v%E1%BB%91n+mua+m%C3%A1y+m%C3%B3c%2C+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+nh%C3%A0+x%C6%B0%E1%BB%9Fng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+v%C3%A0+thu%C3%AA+c%C3%B4ng+nh%C3%A2n+l%C3%A0m+vi%E1%BB%87c.%3Cp+class%3D%22pBody%22%3EV%E1%BB%9Bi+tinh+th%E1%BA%A7n+ham+h%E1%BB%8Dc+h%E1%BB%8Fi%2C+%C3%B4ng+%C4%91%C3%A3+t%C3%ACm+%C4%91%E1%BA%BFn+l%C3%A0ng+ngh%E1%BB%81+l%C3%A0m+h%C6%B0%C6%A1ng+tr%E1%BA%A7m+%E1%BB%9F+t%E1%BB%89nh+H%C3%A0+T%C3%A2y+%28c%C5%A9%29+%C4%91%E1%BB%83+h%E1%BB%8Dc+t%E1%BA%ADp+c%C3%A1ch+l%C3%A0m+k%E1%BA%BFt+h%E1%BB%A3p+v%E1%BB%9Bi+nh%E1%BB%AFng+kinh+nghi%E1%BB%87m+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+%C4%91%E1%BB%83+v%E1%BB%81+truy%E1%BB%81n+%C4%91%E1%BA%A1t+l%E1%BA%A1i+cho+nh%C3%A2n+c%C3%B4ng+t%E1%BA%A1i+x%C6%B0%E1%BB%9Fng+c%C3%A1ch+%C4%91%E1%BB%83+t%E1%BA%A1o+ra+m%E1%BB%99t+c%C3%A2y+h%C6%B0%C6%A1ng+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng.+Theo+%C3%B4ng+Qu%C3%A2n%2C+l%C3%A0m+h%C6%B0%C6%A1ng+ph%E1%BA%A3i+th%E1%BA%ADt+c%E1%BA%A9n+th%E1%BA%ADn%2C+t%E1%BB%89+m%E1%BB%89+trong+c%C3%A1c+kh%C3%A2u+l%C3%A0m.+%C3%94ng+%C4%91%C3%A3+d%C3%A0nh+nhi%E1%BB%81u+th%E1%BB%9Di+gian%2C+t%C3%A2m+huy%E1%BA%BFt+cho+vi%E1%BB%87c+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u%2C+b%E1%BB%95+sung+th%C3%AAm+nguy%C3%AAn+li%E1%BB%87u+%C4%91%E1%BB%83+m%C3%B9i+h%C6%B0%C6%A1ng+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+th%C6%A1m%2C+d%E1%BB%8Bu+ng%E1%BB%8Dt.+H%C6%B0%C6%A1ng+li%E1%BB%87u+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+%C3%B4ng+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+b%E1%BB%99t+c%C3%A1c+lo%E1%BA%A1i+g%E1%BB%97+qu%C3%BD+v%C3%A0+thu%E1%BB%91c+b%E1%BA%AFc.+V%C3%AC+v%E1%BA%ADy%2C+khi+h%C3%ADt+v%C3%A0o+s%E1%BA%BD+kh%C3%B4ng+%E1%BA%A3nh+h%C6%B0%E1%BB%9Fng+t%E1%BB%9Bi+s%E1%BB%A9c+kh%E1%BB%8Fe.+Sau+khi+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+m%E1%BB%99t+m%E1%BA%BB+h%C6%B0%C6%A1ng%2C+%C3%B4ng+%C4%91%E1%BB%81u+th%E1%BA%AFp+th%E1%BB%AD+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%E1%BB%83+ki%E1%BB%83m+tra%2C+n%E1%BA%BFu+m%E1%BA%BB+h%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%C3%B3+b%E1%BA%A3o+%C4%91%E1%BA%A3m+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+th%C3%AC+m%E1%BB%9Bi+%C4%91%C6%B0a+ra+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%E1%BB%83+gi%E1%BB%AF+uy+t%C3%ADn.%3C%2Fp%3E%3Cp+class%3D%22pBody%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2F%2Fc.baophutho.vn%2Fdesktop%2Fnews%2F2032%2F49d2105512t172410l2.jpg%22+%2F%3E%C3%94ng+Qu%C3%A2n+d%C3%A0nh+nhi%E1%BB%81u+th%E1%BB%9Di+gian%2C+t%C3%A2m+huy%E1%BA%BFt+cho+vi%E1%BB%87c+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u%2C+b%E1%BB%95+sung+th%C3%AAm+nguy%C3%AAn+li%E1%BB%87u+%C4%91%E1%BB%83+m%C3%B9i+h%C6%B0%C6%A1ng+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+th%C6%A1m%2C+d%E1%BB%8Bu+ng%E1%BB%8Dt.%3C%2Fp%3E%3Cp+class%3D%22pBody%22%3EHi%E1%BB%87n+nay%2C+x%C6%B0%E1%BB%9Fng+c%E1%BB%A7a+%C3%B4ng+t%E1%BA%A1o+vi%E1%BB%87c+l%C3%A0m+cho+kho%E1%BA%A3ng+15+lao+%C4%91%E1%BB%99ng%2C+%C4%91%E1%BB%81u+l%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+cao+tu%E1%BB%95i+v%C3%A0+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+c%C3%B3+ho%C3%A0n+c%E1%BA%A3nh+kh%C3%B3+kh%C4%83n+t%E1%BA%A1i+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng%2C+thu+nh%E1%BA%ADp+trung+b%C3%ACnh+m%E1%BB%97i+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+kho%E1%BA%A3ng+4-5+tri%E1%BB%87u+%C4%91%E1%BB%93ng%2F+th%C3%A1ng.+M%E1%BB%97i+th%C3%A1ng%2C+x%C6%B0%E1%BB%9Fng+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+kho%E1%BA%A3ng+1.500+b%C3%B3+h%C6%B0%C6%A1ng%2C+c%C3%B3+gi%C3%A1+t%E1%BB%AB+5.000+%C4%91%E1%BA%BFn+55.000+%C4%91%E1%BB%93ng%2Fb%C3%B3.+%C3%94ng+Qu%C3%A2n+cho+bi%E1%BA%BFt%3A+%E2%80%9CT%C3%B4i+x%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%8Bnh+m%C3%ACnh+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+th%C6%B0%C6%A1ng+binh%2C+kh%C3%B4ng+ch%E1%BB%89+trong+l%C3%BAc+chi%E1%BA%BFn+tranh+m%C3%A0+th%E1%BB%9Di+b%C3%ACnh+c%C5%A9ng+mu%E1%BB%91n+l%C3%A0m+m%E1%BB%99t+%C4%91i%E1%BB%81u+g%C3%AC+%C4%91%C3%B3+c%C3%B3+%C3%BD+ngh%C4%A9a.+B%C3%AAn+c%E1%BA%A1nh+vi%E1%BB%87c+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+kinh+t%E1%BA%BF+gia+%C4%91%C3%ACnh%2C+t%C3%B4i+c%C3%B2n+mu%E1%BB%91n+%C4%91%C3%B3ng+g%C3%B3p+v%C3%A0o+s%E1%BB%B1+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+c%E1%BB%A7a+qu%C3%AA+h%C6%B0%C6%A1ng%2C+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D.%3C%2Fp%3E%3Cp+class%3D%22pBody%22%3EH%C6%B0%C6%A1ng+tr%E1%BA%A7m+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+s%E1%BA%A3n+xu%E1%BA%A5t+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+trong+kho%E1%BA%A3ng+th%E1%BB%9Di+gian+t%E1%BB%AB+th%C3%A1ng+8+%C4%91%E1%BA%BFn+gi%E1%BB%AFa+th%C3%A1ng+12+%C3%A2m+l%E1%BB%8Bch+nh%C6%B0ng+ngu%E1%BB%93n+nguy%C3%AAn+li%E1%BB%87u+th%C3%AC+%C4%91%C3%A3+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+%C3%B4ng+chu%E1%BA%A9n+b%E1%BB%8B+thu+mua+t%E1%BB%AB+nh%E1%BB%AFng+th%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+n%C4%83m.+V%E1%BB%9Bi+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+t%E1%BB%91t%2C+h%C6%B0%C6%A1ng+c%E1%BB%A7a+gia+%C4%91%C3%ACnh+%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+nhi%E1%BB%81u+n%C6%A1i+bi%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BA%BFn%2C+%C4%91%E1%BA%B7t+h%C3%A0ng.+%C3%94ng+T%E1%BA%A1+V%C6%B0%C6%A1ng+Trung+-+Ph%C3%B3+Ch%E1%BB%A7+t%E1%BB%8Bch+UBND+x%C3%A3+Kh%E1%BA%A3i+Xu%C3%A2n+cho+bi%E1%BA%BFt%3A+%E2%80%9C%C4%90%C3%A2y+l%C3%A0+m%E1%BB%99t+m%C3%B4+h%C3%ACnh+ti%C3%AAu+bi%E1%BB%83u+trong+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+kinh+t%E1%BA%BF+c%E1%BB%A7a+th%C6%B0%C6%A1ng+binh%2C+l%C3%A0m+t%E1%BA%A5m+g%C6%B0%C6%A1ng+s%C3%A1ng+trong+phong+tr%C3%A0o+%E2%80%9CH%E1%BB%8Dc+t%E1%BA%ADp+v%C3%A0+l%C3%A0m+theo+t%E1%BA%A5m+g%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A1o+%C4%91%E1%BB%A9c+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh%E2%80%9D%2C+c%E1%BA%A7n+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+r%E1%BB%99ng+r%C3%A3i+trong+to%C3%A0n+x%C3%A3%2C+%C3%B4ng+Qu%C3%A2n+c%C5%A9ng+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+nhi%E1%BB%81u+%C4%91%C3%B3ng+g%C3%B3p+trong+vi%E1%BB%87c+x%C3%B3a+%C4%91%C3%B3i+gi%E1%BA%A3m+ngh%C3%A8o+n%C3%A2ng+cao+%C4%91%E1%BB%9Di+s%E1%BB%91ng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+d%C3%A2n+v%C3%A0+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+ng%C3%A0y+c%C3%A0ng+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n%E2%80%9D.%3C%2Fp%3E%3Cp+class%3D%22pAuthor%22%3EQu%E1%BB%91c+An%3C%2Fp%3E

Quốc An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ cảnh báo mưa dông, lốc, sét

Phú Thọ cảnh báo mưa dông, lốc, sét
2024-05-19 17:57:00

baophutho.vn Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực...

Những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm

Những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm
2020-08-10 14:53:35

PTĐT - Những năm qua, hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Lâm Thao luôn hướng đến những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để động viên, giúp đỡ bằng...

Phía sau những nỗi đau da cam...

Phía sau những nỗi đau da cam...
2020-08-10 14:38:24

PTĐT - Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau để lại cùng di chứng chất độc da cam/ Dioxin vẫn còn dai dẳng. Người ta vẫn nói “Nạn nhân chất độc da cam là những người khổ nhất...

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng
2020-08-08 16:14:25

PTĐT - 38 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh đều cảm thấy vinh dự, tự hào, hứa hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long