Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurclxrDhur3huq1v4bq/w7rhuq3huqLhurThuq3huqrhu4vDueG6rW3hu53hu4XDuuG6reG6oOG7p23huq3huqDDgm3huq104bud4bul4buP4bqt4budxKnDg+G6rU3hu6R74buiTi3huqvhurvhuq1t4bud4bul4bqtb+G7peG6v8O54bqt4bqq4bujw7TDueG6oeG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtdeG6veG7peG6rW92w7nhu5vhurEv4bud4bqr4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurfDmWfDuuG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4budw4N44buj4bqtbcOqbeG6reG7neG7peG7geG6ouG6rW92w7nhu5vhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6reG6quG7k+G6rW/hu6Xhur/DueG6reG6quG7o8O0w7nhuqHhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rXXhur3hu6Xhuq1vdsO54bub4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rSXhu53DqsO54bub4bqtTeG7scO54bub4bqtw7nhu53DrMO54bqh4bqtw7nhu5vhur9E4bqtYmQvxJHhuqHhuq1V4bujw7TDueG6rW/hu6Xhur/DueG6rVXhur3hu6Xhuq1vdsO54bub4bqtxINVT1VP4bqv4bqt4bqiccO54bud4bqtQeG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq3huqrDveG7o+G6rSThu7fhuq1d4bqt4bqi4buR4bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huq1t4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqiw4Dhu6HDueG7neG6reG6osaw4bq94bqtb+G6v8O64bqt4bqqw73hu6Phuq1t4bud4bq24bqtb+G7k+G6reKAnOG6ouG7neG7n23hu53huq3DgsO54bub4bqtdeG7o8O54bud4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqh4bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqg4bulw6rhuqLhuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbnBt4bud4bqtbOG7mcO54bud4bqt4bqq4bq/4bqt4bqi4bq04bqt4bqq4buLw7nhuq1t4bud4buFw7rhuq3huqDhu6dt4bqt4bqgw4Jt4bqtdOG7neG7qcOz4bqt4budxKnDg+G6rU3hu6R74buiTi3huqvhurvigJ3huq1t4bud4bul4bqtb+G7peG6v8O54bqt4bqq4bujw7TDueG6oeG6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54budw6zDueG6rXXhur3hu6Xhuq1vdsO54bub4bqtxINNw5lVT+G6r+G6reG6ouG7geG7o+G6rU3hu7HDueG7m+G6reG6okThuq0lw5nhu5zhu5zhuq3DmiV74bqtQOG6vcO54bubw4Dhu6PDuuG6rcOZw7Phu6XhuqLDs0Phuq3Eg0Hhu53hurThu7PDueG7m+G6rcOZ4buxw7nhu5vhuq0lw4Dhur3DueG7m+G6oeG6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqtQeG7neG7reG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq0lw4Dhu6Hhuq/huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3DqcSR4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq1kY+G6uUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9t4bqjbOG6veG7pUHhu53Dg+G6ouG7neG7peG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2JiYuG6qy/huqvhuqvhuqtuYuG6q+G6uWRlxJHhuqnhuqLDqeG6qWPEkXVjLWLhurnhuqvhuqvDqWLDqWRlLWPhurvhurvhuqnhurtk4bqrYuG6ueG6ueG6o3NB4bub4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqclxrDhur3huq1v4bq/w7rhuq3huqLhurThuq3huqrhu4vDueG6rW3hu53hu4XDuuG6reG6oOG7p23huq3huqDDgm3huq104bud4bul4buP4bqt4budxKnDg+G6rU3hu6R74buiTi3huqvhurvhuq1t4bud4bul4bqtb+G7peG6v8O54bqt4bqq4bujw7TDueG6oeG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtdeG6veG7peG6rW92w7nhu5vhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfDqcSR4bqp4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnZGPhurnhuqfhuq0v4bq3JeG7geG7o+G6rWzDg3fhu6Phuq3huqLGsOG6veG6rW/hur/DuuG6oeG6rWzDqm3huq3huqBy4bqtTOG7mcO54bud4bqt4bqq4buj4buZw7nhuq1v4bq94bqtdOG7neG7peG6veG6reG6onHDueG7neG6rW/hu4Phuq3huqLhurThuq3huqrhu4vDueG6oeG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rW/DqkHhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqt4bqi4budZm3huq3DumZt4bqtbeG6tuG6veG6rW/hu6Xhur/DueG6reG6quG7o8O0w7nhuqHhuq1Nw5lVT+G6reG6quG7k+G6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq1B4budw6pB4bqtbeG7neG7hcO64bqt4bqg4bunbeG6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rWxw4bqtw7nhu53hu6Phu5fDuuG6rU3hu6R74buiTi3huqvhurvhuqHhuq3huqrhu6Phu5lt4bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqLhu53Dg+G7rW3huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtw4HDg8Oq4bqt4bqiw4Dhu6HDueG7neG6rW/hu6Phu5PDg+G6reG6osOAcOG6oeG6rW/hu6/DueG7m+G6reG6ouG7neG7s+G7o+G6rXXhurTDg+G6rcSQ4bqtbcOqbeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1t4budw4LDueG7m+G6reG6ouG7neG6tOG7s8O54bub4bqt4bubaEHhuq3huqrhur/huq1tw6pt4bud4bqtbeG7neG7hcO64bqt4bqg4bunbeG6rUHhu53hurBt4bqt4bud4buv4buj4bqt4bqgw4Jt4bqtdOG7neG7qcOz4bqt4budxKnDg+G6rU3hu6R74buiTi3huqvhurvhuqHhuq3DueG7neG7i+G6ouG6rXXhur/huq3huqrDveG7o+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqt4bub4buj4bq/4bqh4bqt4bqiw4Dhu4/huq3DueG7neG7qeG6oeG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtw7pmbeG6rWzhu5nDueG7neG6rcO54buTw7nigKbhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7neG7scO54bub4bqtw4HDg+G6veG6rW3hu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqt4bub4bujxIJB4bqtbcOqbeG6rW/hu6Xhur/DueG6reG6quG7o8O0w7nhuqHhuq1Nw5lVT+G6rW3hu6fhuq3huqLhu53DtMO64bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6reG6ouG7neG7scO54bub4bqt4bqi4bujw7nhuq1sd+G6reG7n23hu53huqHhuq3huqLhuqThuq1v4bun4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rcO54budxKnDueG6reG6ouG7ncOCbeG6oeG6rcSQ4bqt4bqi4budw4Jt4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rUHhu53FqcO54bub4bqh4bqtbeG7neG7rcO54bub4bqtbnBt4bud4bqtTeG7pHvhu6JOLeG6q+G6u8Og4bqtbeG7neG6tuG6rW92w7nhu5vhuq3huqLhu53Ds+G7peG6rW7hu6vhu6Phuq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq3huqDDgm3huq104bud4bupw7PhuqHhuq104budw6rDuuG6reG6oMOCbeG6rXThu53hu6Xhu4/huq1vcMO54bud4bqtdEXhuq3huqDhur3Dg+G6rXThu53hu6Phuq3DueG7neG7o+G7l8O64bqtbOG7mcO54bud4bqtb+G7leG6rW3hu6fhuq1s4buj4buZw7nhuq1B4budw6pB4bqtbeG7neG7hcO64bqt4bqg4bunbeG6reG6quG6v+G6rW/hu6Phu5PDg+G6reG6osOAcOG6rXRwQeG6reG6ouG7neG7s+G7o+KApuG6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7ncOsw7nhuq1ucEHhuq3DueG6v0ThuqHhuq1VT1VP4bqt4bqiccO54bud4bqtb+G7g+G6reG6osOA4bq94bul4bqtYuG6qeG6rUHhu53hu6Phu5HDg+G6rXThu53DqsO64bqt4bqgw4Jt4bqtdOG7neG7qcOz4bqtw7rhu6Phu5fDueG6rUHhu53hu5/huq3hu53EqcOD4bqtTeG7pHvhu6JOLeG6q+G6u+G6rW3hurbhur3huq0k4bu34bqtXeG6reG6ouG7keG6rW3hu53hu6Xhuq1tw6pt4bqtTcOZVU/huq1t4bun4bqt4bud4bul4bq/w7nhuq1t4buHw7nhu53huq104bud4bun4bqtdOG7neG7hcO54bqtbeG6tuG6veG6rU3hu7HDueG7m+G6reG6okThuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6t8Oa4bq94buj4bqt4buc4bul4bq94bqxL0Hhurc=

Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long