Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sUvhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6py3huqfDunfhu53huqfhuqDDgeG7g8O64bqn4bqgw4Hhu7Xhuqds4bqw4bq74bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurE94bux4bqndOG7neG7k+G6ouG6p+G6oOG7m+G7scO6xqHhuqdzw7XhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4bud4bq7w7rhuqfhuqDDgeG6snls4bqnc+G7m+G7neG6p0zDmT7hu5xNLeG6qeG6ueG6p0Lhu4FD4bqnw4Hhurvhuqds4bqw4bq74bqnS+G7r+G6p8ag4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p+G6qMOq4bqnTsOqw7nhuqfhuqDhur/DueG6p2zhu5vDueG6p+G6oOG7m8OsQ8Og4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqd14buv4bqg4bqnw7rhu4N14bqn4bubxalsw6DhuqfhuqDDucOqw7rhuqdB4bqi4buxbOG6p0Lhu4FD4bqnw4HhurvhuqfGoeG7i8O64bqn4bqp4bqhxJHhuq3huq3huqfhuqjhuq7huqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbuG6vcO64bub4bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqHhuqckw4HhuqLDusah4bqna+G7n8O64bub4bqnbOG6tOG6p2ThuqHhuqvhuq3huq3huqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqndOG6v+G7neG6p2zhu6Xhuqd14buv4bqg4bqn4bqo4bqu4bqnbuG6vcO64bub4bqnw7rhu5vhurvhuqLDoOG6p2zhurThuqfhu5t4w7rhuqfhuqnhuqnhuqHhuq3huq3huq3huqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbOG7peG6p3Xhu6/huqDhuqdvdeG6p2vhu6Hhuqdr4bqi4buvbOG6p+G6oOG7m+G7q+G7neG6p+G7m8WpbOG6p+G6qOG7n+G6p27hur3DuuG7m+G6p8O64bub4bq74bqiw6Dhuqds4bq04bqnbOG7m+G7o8O64bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqds4bul4bqndeG7r+G6oOG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnbOG7peG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdu4bq9w7rhu5vhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6oeG6p0vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p23hu53hu5XDuuG6p8OB4bq74bqn4bqgw4LhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G6qMSCw7rGoeG6p8OAw63huqLDoOG6p+G6qMSCw7rGoeG6p0Lhurvhuqduw7TDuuG6p2zhur1s4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu7Xhuqds4bq9bOG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7Hhuqd0ecO6w6DhuqfhuqDhu5vhu4l14bqnbOG7m+G7o+G6p2zhu4Hhuqfhu7XhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p0HhuqLhu7Fs4bqn4bqgw7ThuqHhuqdNxILhuqfhuqjDrMO64bqnbuG7keG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqndXnhu53DoOG6p8O64bub4bqyw7rGoeG6p27DrUPhuqfhuqhqw7rhuqd0w6rhuqfDunfhu53huqfhuqDDgeG7g8O64bqn4bqgw4Hhu7Xhuqds4bqw4bq74bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqt4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8OpxJFk4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9s4bqha+G6u8O54bu54bub4bqi4bqg4bubw7nhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q2JlL+G6qeG6qeG6qW1k4bqp4bqt4bqpYuG6q+G6q+G6oOG6qWPhuqnhuq10Yi3hu511xqEt4bq5w6nhuqnhuq3huqFy4bu5xqHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pUvhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6py3huqfDunfhu53huqfhuqDDgeG7g8O64bqn4bqgw4Hhu7Xhuqds4bqw4bq74bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bql4bqp4bqt4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pcOpxJFk4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurEkw4HhurLDvcO6xqHhuqck4bua4bu4JOG6pz5xw7rhu5vhuqdM4bubw63DusOg4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqn4bua4bq/4bqn4bua4bun4bq74bqn4bqgduG6p2zhu5vhurRs4bqnTeG7neG7lcO64bqnbsOqw7rhuqfigJx9w61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p2vhur/DuuG6p27DsuG7ucOg4bqnw7rhu6Xhu53huqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqdr4bq/w7nhuqd04bqkbOG6p+G7m8WpbOG6p27hurLDvcO6xqHhuqfDuuG7g3Xhuqfhu5vFqWzhuqfhuqvhuq3huqvhuqst4bqr4bqt4bqrYuKAneG6oeG6p+G7gMO64bub4bqnJOG7m+G6ouG6p+G7msOq4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgcO1w7rhuqds4bq9bOG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqg4bud4buTw7rhuqfhuqDhu5vhu6vDusah4bqn4bqg4budw7rhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDuuG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqdu4buH4bqn4bu54bub4buBw7rhuqfhur3DuuG7m+G6p8OBw6zhuqDhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p+G6qOG6ruG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbOG7peG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqjhu53huqdtxILDusah4bqn4bqo4bq24bqndOG6pGzhuqdu4bq9w7rhu5vhuqfDuuG7m+G6u+G6osOg4bqnbOG7peG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vhu7Phu7nhuqdtxILDusah4bqn4bqo4bq24bqnc+G7m+G7o+G6p2zhurbDusah4bqnw7rhu5vhurLhuqdu4bq9w7rhu5vhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G7teG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqow6rhuqfDusahw7nDquG7neG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p27DtMO64bqndeG6tGzhuqds4burw7rGoeG6p+G6u8O64bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4bqow6rDueG6p2zhuqLhu69s4bqh4bqn4bua4bud4buTw7rhuqfDuuG6u0PDoOG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7m3DhuqdC4buBQ+G6p8OB4bq74bqn4bu14bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurRs4bqnbnjDuuG6p8ah4bud4buBw7rhuqfDuuG7m+G6suG6p2zhu5vhuqbhu53huqfDuuG7m+G6u+G6osOg4bqnbuG6vcO64bub4bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p3R54bu54oCm4bqndcOq4bqnbuG6vcO6xqHhuqd0w7nhuqfDusah4bq/4bud4bqn4bubeMO64bqndMOq4bqn4bqo4bud4buTbOG6p27hur3DuuG7m+G6p8O64bub4bq74bqi4bqnbOG7p8O64bqnw7rGoeG6okPhuqfhu5vhu53hu5l14bqnbsO0w7rhuqfhuqDhu6PDuuG7m+G6p3Xhur/Dusah4bqh4bqnS+G6v8O54bqndOG6pGzhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqnbOG6tsO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu5tw4bqnQuG7gUPhuqfDgeG6u+G6p+G7teG6p2zhur1s4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p8O64bq7deG6p3XDquG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnQuG6ouG6p+G7m+G6snnDusah4bqnbOG6vWzhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnw7rhuqzhuqdu4bq9w7rhu5vhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p27hurvDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p2zDqsO6xqHhuqfGoeG7neG6u+G6p+G6oOG7g8O6xqHhuqfhu7Xhuqd14bq0bOG6p27hu6/huqdz4bub4bul4bqndOG6ssO9w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFVeeG7neG6p2vhurJ5bOG6p+G6qMOqw7nhuqfDuuG7g3Xhuqfhu5vFqWzhuqfhuqvhuq3huqvhuqst4bqr4bqt4bqrYuG6p27hurLhu7Ns4bqndeG7r+G6oOG6p+G6oOG6ouG7i8O6w6DhuqfDusahw6pD4bqn4bqp4bqrL+G6ueG6p+G6oMOBw7XDuuG6p3Xhur/Dusah4bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6p3ThurvDuuG6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO64bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqduw7nhur/DuuG6p2x04bud4bu54bqnxqHhu5vhu53huqd04bq/4bud4bqnbOG7gcO64bub4bqn4bub4bq74bud4bqnw7rhuqzhuqfDgOG7ncO64bub4bqna+G7oeG6p3Xhu6/huqDhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfDuuG6rOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdu4bq9w7rhu5vhuqdrZsO6xqHhuqd14bq24bqna+G7gcO54bqn4bub4bud4buZdeG6oeG6pyTDgcO5w7rGoeG6p27hu6XDoOG6p3Xhu6/huqDhuqfDuuG6rOG6p8OA4budw7rhu5vhuqds4bunw7rhuqdr4buh4bqndOG7r+G6oOG6p27hu63huqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6oOG7ncO0w7rGoeG6p2zhurLDveG7neG6p27EguG6u+G6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqdu4bq0w7rGoeG6p0JvdeG6oeG6pz7huq7huqfhuqjhu53hu5Ns4bqnQuG7gUPhuqfDgeG6u+G6p+G6qMOqw7nhuqds4bub4bud4buR4bqi4bqnbOG7m+G6sOG6p8O64bub4buJ4bqg4bqn4bqp4bqpL+G6ueG6p8ah4bud4bqs4bq74bqndeG7r+G6oOG6p8OA4bux4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqckw4HhurLDvcO6xqHhuqck4buaTD3huqct4bqnJOG7muG7uCThuqckw61D4bqnPXjDusOg4bqnQuG7h+G6pyThu5vhurvDuuG7m+G6pz14w7rDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p07hu6HDuuG7m+G6p0DhuqLhur3DusOg4bqn4bqgcMO64bub4bqnTuG7rcO6xqHhuqfDmuG6u+G7neG6oeG6pyTDgeG6snls4bqn4bqg4bub4buRdeG6p8O64buDdeG6p+G7m8WpbOG6p3V54bud4bqn4bqr4bqt4bqr4bqrLeG6q+G6reG6q2LDoOG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqnhurkvw6nhuqfhuqDDgcO1w7rhuqd14bq/w7rGoeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqds4bq2w7rGoeG6p3ThurvDuuG6p+G6oMOB4bqiQ+G7kcO64bqnbsO54bq/w7rhuqdsdOG7neG7ueG6p3Xhu6/huqDhuqfDuuG6rOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdr4buh4bqnw7rhu5vhu6V14bqna+G6v8O64bqnbuG6vcO64bubw6Dhuqdu4bq/4bu54bqnbeG7h+G6p3XhurvDuuG6p2vDtcO64bqnw7rGocO5w6rhu53huqfDuuG7m8Oq4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqHhuqckw4HDucO6xqHhuqfhuqjhu51tb8O54bqnw7rDqkPDoOG6p8O64bqs4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2vhu6Hhuqdu4bq9w7rhu5vhuqfhuqjDguG6u+G6p3Phu5vhu6Vs4bqn4bqow4LhurvhuqdB4bqixJDDoOG6p2zhu5vhu4Xhu7nhuqfhuqDhurtD4bqnQuG7ncO64bqndHfhu53huqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqds4bq9bOG6p2vhur/DuuG6p+G6qGrDuuG6p2zhu5vhuqbhu53huqdreeG7neG6p+G6qMOq4bqndOG6u8O54bqn4bqow6rDueG6p27hur3DuuG7m8Og4bqnbuG6v+G7ucOg4bqnQsOz4bqn4bq9w7nhuqfDuuG6rOG6p8OA4budw7rhu5vhuqHhuqdO4bqy4buzbOG6p2vhu53DtOG6oOG6p8O64bub4buldeG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqfDusOqQ+G6p+G7m8WpbOG6p+G7teG6pyTDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6p0vhu53DtcO64bqnxqDhu53hurvDusahw6DhuqdB4bqi4buJw7rhuqfhu5rDquG6p07hu6vDusahw6Dhuqck4bu44bqn4buaw6rhuqfDmuG7r+G7neG6oeG6pyTDgeG6snls4bqnbuG7pcOg4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6q8OpL8SRw6DhuqfhuqDDgcO1w7rhuqd14bq/w7rGoeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqdC4bqiw6zhuqDhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p27DueG6v8O64bqnbHThu53hu7nhuqdtw6rhu53huqfhu5t4w7rhuqfhuqnhuqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p8ah4bub4bud4bqndOG6v+G7neG6p2zhu4HDuuG7m+G6p+G7m+G6u+G7neG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqi4bqnw7rhuqzhuqdC4burw7rGoeG6p+G6qMOqw7nhuqdu4bq9w7rhu5vhuqd14buv4bqg4bqnw7rhuqzhuqfDgOG7ncO64bub4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqo4buT4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6oeG6p1VnbOG6p23EguG6p3Thu53DtcO64bqn4bqg4bqubOG6p3Phu5vhu6Vs4bqndOG7pWzDoOG6p+G6qOG6u8O64bqnQuG7ncO64bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnw7rhur/DuuG6p8O64bubw63DuuG6p+G6qGrDuuG6p2vhu6Hhuqdu4bq9w7rhu5vhuqd04budw7XDuuG6p+G6oOG7ncO04bu54bqh4bqnPeG6pOG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfDusOqQ+G6p0Lhu4FD4bqnw4HhurvhuqfhuqDhur/hu53huqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdO4bur4bqnVOG6snjDusahw6DhuqfhuqBww7rhu5vhuqfDmsah4bub4buT4bqn4bq6w7rDoeG6p8O64bqs4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p2vhu6Hhuqdu4bq9w7rhu5vhuqdu4bq7w7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG6v+G7neG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6p+G7m+G6okPhu5PDuuKApuG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4bq9bOG6p+G6qOG6ruG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p0Lhu4FD4bqnw4Hhurvhuqfhuqh54bud4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGoeG6okPDtcO64bqnw7rhu5vDrcO64bqnw7rhu5vhurJh4bqnPeG6pOG6p8ah4bq7w7rhu5vhuqfGoeG7m8Oz4bqgw6Dhuqdu4bux4bqnc0Xhuqfhuqjhu5HhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdu4bud4buR4bqi4bqndcOq4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnc+G7m+G6vWzhuqds4bul4bqnbuG6suG7s2zDoeG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2zhuqbhuqds4bubcOG6p+G6qMOq4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p0LDs+G6oOG6p3XhurvDusah4bqnw7rhu6/hu53huqdt4bqiw7rGoeG6p+G7m+G6v+G6p8O64bub4bqubOKApuG6p1Xhu6/huqDhuqfDusah4bqiQ8O1w7rhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdz4bub4bq9bOG6p2zhurbDusah4bqnbOG7peG6p+G7gcO64bub4bqn4bub4bqy4bu1w7rGoeG6p8OAw63huqLhuqfDgOG7hWzhuqfhuqB54bud4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p+G6qOG7neG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqnbOG6sOG6u+G6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vDoOG6p27hu6Xhuqd0w6rhuqfhuqDDgcO1w7rhuqd14bq/w7rGoeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqds4bq9bOG6p2914bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G7meG6p23hu5Xhuqdtw6rDusah4bqnQm914bqn4bu54bub4buddeG6p+G7gcO64bub4bqna+G6v8O54bqndOG6pGzDoOG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2x04bud4bu54bqnbuG6vcO64bub4bqnw7rhu5vhurvhuqLDoOG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4buBw7rhu5vhuqd14bq7w7rGoeG6p+G6oOG7o8O64bub4bqna+G6v8O54bqndOG6pGzDoOG6p+G7m8O5Z2zhuqds4bubeOG7neG6p8ah4bq7dW/huqfhu5vDqsO64bub4bqnbuG7r8O6xqHigKbhuqdT4bub4bud4bqnbOG7m+G6suG6u+G6p8O64bub4buJw7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqnbuG6suG7s2zhuqfhu5vDuWds4bqnbOG7peG6p8O64bub4buJw7rhuqfhuqDhu5vhurRs4bqnw4Dhurvhu53huqd04buTbOG7m+G6p+G6qOG7keG6p27hu6/Dusah4bqnbHjhuqds4bqw4bq74bqn4bubw6rDuuG7m+G6p27hu6/Dusahw6DhuqfDgOG7j+G6p21qw7rhuqfhuqB54bud4bqn4bqo4bud4buTbOG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqds4bul4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p+G6qOG7neG6p8OA4bq74bud4bqndOG7k2zhu5vhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p3Xhu6vhu53huqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG7ieG7ueG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqt4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8OpYsSR4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9s4bqha+G6u8O54bu54bub4bqi4bqg4bubw7nhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q2JlL+G6qeG6qeG6qW1k4bqp4bqt4bqpYmNj4bqgZeG6q+G6q2J0Yy1z4buddS1t4bqiw7rGoeG6reG6q+G6oXLhu7nGoeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlS+G6v8O54bqndOG6pGzhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqnLeG6p8O6d+G7neG6p+G6oMOB4buDw7rhuqfhuqDDgeG7teG6p2zhurDhurvhuqdC4buH4bqn4bub4buv4bud4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXhuqnhuq3huq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlw6lixJHhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6sVXhu6/huqDhuqfhuqjhuq7huqdr4bq/w7nhuqd04bqkbOG6p+G7m8WpbOG6p27hurLDvcO6xqHhuqd04bq7w7rhuqfhuqDDgeG6okPhu5HDuuG6p+G6oMOBw7XDuuG6p3Xhur/Dusah4bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6oeG6p+G7gMO64bub4bqndeG7ncO64bub4bqn4bubxanhurvhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxQOG6ouG6u+G6p2zhur1s4bqnbHThu53hu7nDoOG6p+G6u+G7neG6p2zhurbDusah4bqna8OqQ+G6p+G6oMaw4bqnw4DhuqThuqfhu7nhu5tqw7rhuqfDuuG7r+G6p+G6qOG7n+G6p+G6oOG7m8O94bud4bqnbuG7neG7mXXhuqdC4buBQ+G6p8OB4bq74bqnw4DhuqThuqfhuqjhu53hu5Ns4bqndWds4bqnbcSC4bqnbOG7peG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p27hurTDusah4bqnQuG6osO6xqHhuqdB4bqi4bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu5tvw7nhuqdt4bup4bud4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnw7rDqsO54bqn4bqow6rDueG6p2zhurvDuuG6p8O6xqHhu4PDusOg4bqndcOq4bqnbOG7m3Dhuqfhu5vhu6fhuqfDgW/DueG6p2x24bqn4bqo4bq2w6DhuqfhuqDhu5vhu4l14bqnbOG7m+G7o+G6p2zhu6XhuqdvdeG6p2zhu6fDuuG6p23EgsO6xqHhuqdu4bud4buTw7rhuqfhuqDhu5vDueG6v+G7neG6p8ah4bub4bud4bqn4bub4bufw7rhu5vDoOG6p0HhuqLhurtD4bqn4bu54bub4buddeG6p27hu5nhuqfhuqDhuqLDusah4bqndMO1w7rhuqd14bq/w7rGoeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqHhuqdVw6rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqduw7nhur/DuuG6p2x04bud4bu54bqnbuG7peG6p2zhurbDusah4bqnbOG7m3Dhuqd0w6rhuqd14buv4bqg4bqnxqHhu6Vs4bqnw4HDrOG6oOG6p8O64bubxrDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqna+G6v8O54bqndOG6pGzhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDuuG6u0PDoOG6p8O6xqHDucOq4bud4bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqds4bubw6zhuqDhuqfhuqhqw7rhuqds4bunw7rhuqds4bq9bOG6p+G6qOG6ruG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqndcOq4bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G7meG6p2zhu5vhurLhurvhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhu6vDusah4bqnc+G7m+G6u+G7neG6oeG6p07hu7Hhu53huqfhuqDhurLhu7PDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4bq9bOG6p2x04bud4bu54bqnbuG6vcO64bub4bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqdu4bul4bqnbuG6u+G6p+G7ueG7m+G7i8O64bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqfhu5vhurtD4bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bubxals4bqn4bu54bubduG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHDoOG6p3TDquG6p3ThurThurvhuqfhuqDhuqJ24bud4bqndcOq4bqnbOG6vWzhuqdvdeG6p2zhu6XhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdr4budw7TDuuG6p2524bud4bqn4bqo4buR4bqn4bqgw6114bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p3REw6DhuqfDgOG6okPhuqfDusah4bubceG6p2vhu63Dusah4bqna+G7r+G6oOG6p+G6qMOq4bqn4bqg4bub4bujbOG7m+G6p+G6oOG7m+G7meG6p+G7m+G7neG7k8O64bqna+G7gcO64bqn4bqg4bubw63DuuG6oeG6p0DhuqLhurvhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8OA4bqk4bqn4bqo4bud4buTbOG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGocOg4bqnc+G7m+G7neG6p2zhur1s4bqnbHjhuqdB4bqi4bq7w7rhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw7rhu5vDquG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqn4bqow6rDueG6p2zhuqLhu69s4bqnbOG7m8O54bqn4bqg4bubw6xDw6DhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbuG6vcO64bub4bqna+G6v8O64bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhu5vhu53hu5nhuqLhuqdr4budw7ThuqDhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqd04bqi4buJ4bqgw6Dhuqdz4bub4burw7rGoeG6p0ThuqfhuqDhu5vhurRs4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqndMOqdeG6p8OA4bq74bud4bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqds4bub4buh4bqi4bqn4bqgw4Hhur1s4bub4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqo4buR4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3TDqnXhuqfDgOG6u+G7neG6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vhuqfDuuG7m+G6suG6p+G6oOG7m8O04bqnw7rDqsO54bqh4bqnTOG6vWzhuqdvdeG6p27hur3DuuG7m+G6p2vhur/DuuG6p+G6qMOq4bqnbOG7peG6p+G6oOG7m+G7meG6p3TDquG6p2zhu4HhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdvdeG6p2zhu5vhurTDusah4bqnc+G7ncO0w7rDoOG6p0HhuqLhurtD4bqnbHThu53hu7nhuqdu4buR4bqi4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqd04bqyw73Dusah4bqnbuG6suG7s2zhuqfhu5vDtOG6oOG6p+G7m+G7ieG6ouG6p0HhuqLhu4HhuqdC4buBQ+G6p8OB4bq74bqn4bqoeeG7neG6p2vhur/DuuG6p+G6qMOq4bqn4bqoeeG7neG6p3Xhu5/DuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4HhurJ5bOG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8OA4bqk4bqn4bqo4bud4buTbOG6p27hurvhuqLhuqd04bunw7rGoeG6p8OsQ8Og4bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG6u+G6p27hu5HhuqLhuqds4bul4bqnbOG7m+G6osO6xqHhuqd14buv4bqg4bqna+G7g8O64bqnc+G7m8O54buDw7rhuqd0w6rhuqds4bq9bOG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnbuG7keG6ouG6p2zhu6XhuqfDuuG7r+G7neG6p0HhuqJD4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGocOg4bqnbOG7peG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p0HhuqJD4bqn4bqg4buFbOG6p+G6tMO6xqHhuqdC4bqmw6Dhuqds4bul4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqna+G7neG7k8O64bqn4bu54bub4bq94bu54bqnc8OJ4bqndOG6ouG7ieG6oOG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqds4bqkbOG6p8O64bub4bqyw7rGoeG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bub4buR4bqn4bqg4bub4bqiQ8O1w7rhuqfGoeG7neG7gXXDoOG6p+G6oOG7m+G7iXXhuqds4bub4buj4bqnbOG7p8O64bqnbOG7peG6p2zhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqHhuqckw4HDucO6xqHhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p+G6qOG6ruG6p+G6qOG7neG7k2zDoOG6p3XhurRs4bqnbuG7r+G6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqnw7rGocOqQ+G6p2zDqsO6xqHhuqfDusah4bub4budw7V14bqn4bqgw4HFqcO6xqHDoOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27hur3DuuG7m+G6p2vhur/DuuG6p23hu4fhuqd14bq7w7rhuqd04bq/4bud4bqndMOq4bqnw7rhuqzhuqfDgOG7ncO64bub4bqh4bqnPuG7iUPhuqdsw63huqLhuqfhu5vGsOG7neG6p25n4bqg4bqnw4Hhurth4bqn4bu44bub4buB4bud4bqnbOG7m+G7g8O6xqHhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6tGzhuqdzw4nhuqd04bqi4buJ4bqg4bqnbOG6u8O54bqnw7rhu5vDrOG6oOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnw7rhurtD4bqnbOG7m+G6suG6u+G6p27hurDhuqfDgOG6tGzhuqfDgeG7g8O64bqnbm854bqnw6PDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p+G6qOG6ruG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbuG6vcO64bub4bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqdu4bqy4buzbOG6p0Lhuqbhuqd0ROG6p3PDieG6p3ThuqLhu4nhuqDhuqfhuqh54bud4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurRs4bqnw7rhu5vhurJh4bqnPuG7ncO04bqg4bqna+G7gcO64bqnc+G7neG7mXXhuqdu4bud4buZdcOg4bqn4bqg4bqyw73Dusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m8Og4bqnw7rGoeG7m3Dhuqfhu5vFqWzhuqds4bul4bqn4bqg4bubw73hu53huqfhu5vhur/DusOg4bqn4bub4bq/4bqn4bub4bq/w7rhu5vhuqdz4bud4buZdeG6oeG6oeG6ocSD4bqh4bqn4bu44bub4buB4bud4bqnbOG7m+G7g8O6xqHhuqduw61D4bqndMOq4bqn4bub4buJ4bqi4bqnQeG6ouG7geG6p+G6oMOs4bqg4bqnQ8O04bqi4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6qOG7neG7k2zhuqfGoeG7neG6vcO54bqnbeG6rmzhuqdu4bq/w7nhuqdu4bq0bOG6p+G7teG6p+G7m8WpbOG6p27hurLDvcO6xqHhuqdr4buh4bqnQm914bqnw7rhu5vDsjnhuqfhu7jhu5vhu4Hhu53huqds4bub4buDw7rGoeG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGocOg4bqnxqHhu53hur3DueG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6fDuuG6p27hurLhu7Ns4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G6oOG7ncO64bqn4bqg4bqy4bu1w7rGoTnhuqHhuqHhuqHhuqdN4bqy4bqndOG6ouG7icO64bqnQuG7h+G6p+G7m+G7r+G7neG6p3XDucO6xqHhuqd1xrDhu53huqdseOG6p0HhuqLhurvDuuG6p2zhu5vhurRs4bqnw7rhu4PDusah4bqnbOG7i8O64bqnbOG7peG6p2vhu53hu5PDuuG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p8O6xqHhu5vhu53DtXXhuqdz4bub4buFbMOg4bqnbuG6sOG6p3Xhur/DuuG7m+G6p27hu5nhuqds4bubw6x14bqnbeG6tOG6oOG6p2vhur/DueG6p3ThuqRs4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6oeG6pyPDrOG6oOG6p2zhu4vDuuG6p8OA4bqk4bqnw7rGoeG7m+G7ncO1deG6p3Xhu53DuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqd04bqi4buJ4bqg4bqnbOG6tsO6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfDgOG6puG6u+G6p2524bud4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p8O6Z8O6xqHhuqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7m+G6tGzhuqdzw4nhuqd04bqi4buJ4bqg4bqn4bubxals4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p27hu5nhuqdr4bq/w7nhuqd04bqkbOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7p8O64bqnQuG7gUPhuqfDgeG6u+G6p+G6qMOq4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnw7p34bud4bqndMO54bqndOG7hcO6xqHhuqds4bqw4bq74bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vDoOG6p8O6d+G7neG6p0Lhu6XhuqDhuqdC4bq74bqnbOG6sOG6u+G6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqFVeeG7neG6p27DrUPhuqfDusahw6pD4bqnw6kv4bq5w6DhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbuG7ocO64bub4bqnc+G7m+G7teG7neG6p+G6oOG7seG6p2vhu6Hhuqds4bq7w7rhuqds4bqw4bq74bqnTOG7q8O6xqHhuqfhurvDuuG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G7muG6snjDusah4bqnPXjDusOg4bqn4bqgcMO64bub4bqn4buaw6rhuqckccO64bub4bqnbuG7seG7neG6p+G6qHnhu53huqfDuuG6rOG6p8OA4budw7rhu5vhuqdM4bub4bqi4bqnJOG7m+G7oeG6pyThu5vhuqLhuqfhu5rhu53hu5HDuuG6p3TDquG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqd0eeG7ueG6p+G6qeG6qcOg4bqnJMOB4bqyw73Dusah4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p+G7ueG7m3bhuqfhuqDhu5vhu6vDusah4bqnVMO14bqn4bua4bqs4bqi4bqnJMOB4bq9bMOg4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqn4bua4bqyeMO6xqHhuqc9eMO64bqn4bqo4buf4bqndOG7r+G6oOG6p27hu63DoOG6p+G6oMODdeG6p+G6oOG7pWzhuqdu4bq9w7rhu5vhuqd14buv4bqg4bqna+G6v8O64bqndHnhu7nhuqfhurnhuqfGoeG7neG6rOG6u+G6p27hurLDvcO6xqHhuqfDo+G6qOG6ruG6p+G6qOG7neG7k2zhuqdC4buBQ+G6p8OB4bq74bqn4bqow6rDueG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqtkL8OpxIPhuqdu4buH4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p27hurLhu7Ns4bqnw4DhuqThuqfhurDDusah4bqn4bub4buvw6Dhuqdu4butw7rGoeG6p+G6oOG7n8O64bub4bqnbOG6sOG6u+G6p27hu6vDusah4bqnbuG7gcO54bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqHhuqdM4bub4bqy4bq74bqn4bqg4bubw6xD4bqnROG6p3Phu53DtMO64bqnw7rDqsO54bqnbOG7m8O54bqnw4Fmw7rGoeG6p8O64bqs4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p8O6w6pD4bqnbOG7p8O64bqnw7rhu5vGsOG6p+G6oOG6onbhu53DoOG6p8O64burw7rGoeG6p2zhur/DuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw4DhuqJD4bqnw7rGoeG7m3HhuqfhuqjDquG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqdu4buvw7rGoeG6p8O6w7XDuuG6p2zhu4vDuuG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqg4bub4bq74bqn4bqg4bub4bq04oCm4bqn4bua4buL4bqi4bqn4bubw7ThuqDhuqds4bq9bOG6p0Thuqdz4budw7TDuuG6p27hu5HhuqLhuqdu4butw7rGoeG6p0Thuqfhuqh54bud4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3Phu5vhu7Xhu53huqfhuqDhu7HDoOG6p+G6qOG7n+G6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqjhu53huqdr4bq/w7nhuqd04bqkbOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbcOCw7rGoeG6p+G7teG6p3XhurRs4bqnbuG7r+G6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhu5vhuqLDusah4bqndcOq4bqnbOG7p8O64bqndMOqdeG6p8O64bub4bqubOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Phu5vhur1s4bqnw6N04buv4bqg4bqn4bubw7ThuqDhuqdB4bqi4buLw7rhuqfhur3DucOg4bqnbuG6vcO64bub4bqnbuG7ieG7ueG6p8O64bq/w7rhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdz4bub4bud4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bunw7rhuqd14buBw7rhu5vhuqfhuqjhu4Hhu53huqds4bubb+G6p+G6oOG7m8Otw7rhuqHhuqHhuqHEg8Og4bqn4bqo4bud4buTbOG6p8O6w6pD4bqnbOG7p8O64bqndMOq4bqnbuG7meG6p2zhu4HDuuG7m+G6p2vhur3DueG6p2zhu5vDueG6p2zhur1s4bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p3Phu5vhur1s4bqna+G7ncO04bqg4bqnw4DhuqJD4bqnw7rGoeG7m3Hhuqdz4bub4bud4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p27hu6/Dusah4bqn4bqow6rhuqdr4budw7ThuqDhuqds4bub4buh4bqi4bqn4bqgw4Hhur1s4bub4bqnw7rhu5vhu53hu5N1w6DhuqfhuqDDgeG7geG6p8ah4bud4bq94bqnbOG7m8O54bqn4bubw6rDuuG7m+G6p27hu6/Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p2vhu4HDuuG6p+G6oOG7m8Otw7rhuqHhuqdLw7XDuuG6p2zhur/DuuG7m+G6p27hu6XhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p0Thuqdz4budw7TDuuG6p2zhurbDusah4bqnbOG7m8O54bqnw4Fmw7rGoeG6p0Lhuqbhuqd0ROG6p8O6xqHhu5vhu53DtXXhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqds4bul4bqndOG7ncO1w7rhuqdB4bqi4bq7w7rhuqd0w6rhuqds4buLw7rhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6oMOg4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqn4bqo4bud4buTbOG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOBxanDusah4bqndMOq4bqn4bqg4bufdeG6p8ah4bud4buB4bud4bqn4bu54bub4bq94bu54bqnw7rDqsO54bqnbuG7meG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7p8O64bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqn4bqo4bqu4bqn4bqg4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhuqThuqdC4buBQ+G6p8OB4bq7w6Dhuqdu4buZ4bqna+G6v8O54bqndOG6pGzhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bunw7rhuqd0w6rhuqfhuqjDrMO64bqnbuG7keG6p27hur3Dusah4bqndMO54bqnw7rGoeG6v+G7ncOg4bqnxqHDrUPhuqfDuuG7m+G6tGzhuqfDuuG7m+G7seG7neG6p+G6qMOq4bqndMOq4bqndeG7seG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOtdeG6p2zhurDhurvhuqd1d+G7neG6p8ah4bud4bq74bqnbuG7n8O64bub4bqnbOG7peG6p2zDucO64bqnb3XhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8ah4bud4bq74bud4bqnbsO54bq/w7rhuqds4buF4bu54bqnw4Dhur1s4bub4bqnbsO0w7rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmsahw6pD4bqn4bqpL8SRL+G6q+G6reG6q+G6q+G6p+G7uOG7m+G7peG6pyThu5vhurDhuqfhuqDhurJ5w7rGoeG6pz7hurbhuqdO4bq0bOG6p07hurt14bqnbuG7h+G6p3NE4bqna+G6u8O64bqn4bubw6rDuuG7m+G6p0zhu5tw4bqn4bqg4bub4buh4bqnw4Dhu7Hhuqfhuq3DqS9MJC0kJMah4bqn4bqo4buR4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqds4bqyw73Dusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqh4bqnJOG6v+G7neG6p0zhu5tw4bqn4bqg4bub4buhw6Dhuqck4bub4bqw4bqn4bqg4bqyecO6xqHhuqdM4bub4bujw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhurDhuqdu4buH4bqnxqHhu53hurvDueG6p8O64bub4bud4buTdeG6p+G6qOG6ruG6p2zhuq7huqfhuqDhu5vhu5nhuqds4bubw7nhuqds4bq9bOG6p2vhu6/DoOG6p8O6xqHDqsO64bub4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p+G6snjDusahw6Dhuqds4bq9bOG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6pyTDgcO5w7rGoeG6p27hu6XDoOG6pyThu5vhurDhuqfhuqDhurJ5w7rGoeG6p0zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G6sOG6p0PDteG6ouG6p2zhu4vhuqJh4bqnS+G7r+G6p8ag4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p+G6qMOq4bqnTsOqw7nhuqfhuqDhur/DueG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p+G6oOG7ieG7ueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G7m+G7neG7k+G6ouG6p0HhuqLhu4Hhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vDoOG6p27hu5Hhuqfhur3DuuG6p27hu4fhuqdu4bqy4buzbOG6pyThu5vhurDhuqfhuqDhurJ5w7rGoeG6p0zhu5vhu6PDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G6sOG6p+G7ueG7m8O14bqnbeG6okPhu5PhuqDhuqfhuqjhu5HhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfhuqjhu4PDuuG6p+G7m+G7peG6u+G6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vFqWzDoOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqds4bqyw73Dusah4bqnxqHhu53hur3DueG6p23huq5s4bqndEThuqfhuqDhurLhu7XDusah4bqnbOG6vWzhu5vhuqd14bq/w7rGocOg4bqnbuG6v8O54bqnbuG6tGzDoOG6p3Thu7Hhu53huqfDgOG7scO6xqHDoOG6p3PhurjhuqfDuuG7g8O6xqHhuqfDgOG7scO6xqHDoOG6p3Phu5t44bud4bqnbeG7iUPhuqdz4bub4bq94bqg4bqn4bqoxanDusah4bqnbOG7scO6xqHhuqfhu5vhu53DtMO6w6DhuqfDusOtw7rGoeG6p2zhurvDueG6p8OA4bq0bOG6p3Phu5vGsG/huqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqnbOG7m8O54bqn4bubxals4bqnw4Dhu53DuuG7m8Og4bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p+G6qOG7ncO1w7rhuqfhuqjDquG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqfhu5vFqWzhuqfhuqDhu4nhu7nhuqHhuqdL4bu14bud4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqfhu5vFqWzhuqdu4bqyw73Dusah4bqndMOq4bqndeG7r+G6oOG6p2vhu6/huqfhu7nhu5vhu4nDuuG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOBxanDusahw6DhuqfDuuG7kcO64bqn4bqg4buBw7rGoeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6XhurvhuqfhuqjDquG6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6p2zhur1s4bub4bqn4bqg4bux4bqg4bqnbsOy4bu54bqnbOG6sOG6u+G6p2zDucO64bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhurrhuqLhuqDhu5vDucOB4bql4bqx4bu44bub4bq/deG6p1Phu5114bqvL+G7ueG6sQ==

Phạm Kim

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
2024-07-03 08:46:00

baophutho.vn Trên địa bàn tỉnh có tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai chạy qua với chiều dài hơn 75km, đi qua 5 huyện, thành, thị (Lâm Thao, Thanh Ba, Hạ...

Kỳ 2: Cuộc chiến chưa có hồi kết

Kỳ 2: Cuộc chiến chưa có hồi kết
2024-06-30 08:30:00

baophutho.vn Ý thức yếu kém trong việc chấp hành pháp luật, đạo đức kinh doanh của chính những người tham gia khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản, chế biến...

Không để thiếu thuốc, vật tư y tế

Không để thiếu thuốc, vật tư y tế
2022-09-10 12:43:00

baophutho.vn Thời gian qua, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế diễn ra tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe nhân...

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
2022-08-18 07:42:00

baophutho.vn Qua phân tích của các cơ quan chức năng cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao là nguyên nhân chính gây ra...

Thầy thuốc nghỉ việc, lấp ló nỗi lo

Thầy thuốc nghỉ việc, lấp ló nỗi lo
2022-07-30 09:59:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, câu chuyện không ít cán bộ thầy thuốc, nhân viên y tế xin nghỉ việc, thậm chí bỏ việc đã trở thành vấn đề “nóng”, lấp ló nỗi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long