Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurBoL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpacOZR+G6sOG7s2pMReG7t2rEgsOJ4bu3asO5w7Thu4dq4bun4bu3d+G7hGrhuq5Gw7Thu4Phu4Phu4Nq4buC4buAw7ThurDhu7Nqw4rhu7VIw7lqw7nDjeG6sOG7s2rEguG7k2rhuq5C4buCauG6sMaw4buCakzGoeG6sGrhu7XhurLDtGrhu6fhu6PDuWrhu4bhu5vDuWrDuUnDtGrhuq5E4bu3auG7pXDhurBq4buCQsO54buDajjhu4DhurbhurDhu7Nqw7nhu4RCw7lq4buG4bqo4bqw4buzauG7teG7t3fhurBq4bun4buZ4bu34buHauG6sOG7s8OMw4nhu7dqw5nDtOG6tmomw7ThurBqTHXhurBq4buz4bu3S2rhu6fDjOG6uMO5auG6sMaw4buCakzGoeG6sGrhu7XhurLDtGrDuuG7leG6sGrhu4bhu5vDuWrhu6dCw7lq4bun4buR4bq2auG7gOG7t+G7reG6sOG7s+G7h2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bun4bqy4buHasOK4bu14buV4bu3asODeGrhu6fhu6/hurBq4buC4buAw7ThurDhu7Nqw4rhu7VIw7lq4buC4buA4buET3bhurBq4buC4bu14bqo4bqw4buzasO5ScO0asOK4bu1SGrhurBLasOZw7ThurZqJsO04bqwasSC4buE4bqs4bqwauG7p8OM4bq4w7lq4buz4bu3S2rhu7NB4bqwauG6vuG7hMO0asO6w7ThurZq4buC4bu14buvauG7tXfhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/amxra2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9qw7Jub8OKTuG7gcSpauG7huG7gMO5ZcSpLy/DueG7g8O6w7ThurbDiuG7teG7hOG7guG7teG6tuG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW3Dsi9sbGzhu6VtbMOzb21ubOG7gsO1a8OyxIJsay3DucO04bq2LcSCw7ThurAtbuG7g+G6osOK4buzxKlqw7TEguG7gmXEqTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSpbGtra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7Jub8Spai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2psa2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/amxtbW7Dik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu4PDusO04bq2w4rhu7Xhu4Thu4Lhu7Xhurbhu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1tw7IvbGxs4bulbWzDs29tw7Nr4buC4buPa2zhu43EgmxrLcO6b8Oy4bul4buPw7Phu41vw7Vrw7PDucOzbmtta8O0b+G7peG7g+G6osOK4buzxKlqw7TEguG7gmXEqTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSpbGtra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpbG1tbsSpai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2psa2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/amxu4buNbMOKTuG7gcSpauG7huG7gMO5ZcSpLy/DueG7g8O6w7ThurbDiuG7teG7hOG7guG7teG6tuG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW3Dsi9sbGzhu6VtbMOzb23Ds+G7j+G7gsOy4buNw7LDtcSC4buNLcO5w7ThurYtxILDtOG6sC3Ds+G7g+G6osOK4buzxKlqw7TEguG7gmXEqTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSpbGtra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpbG7hu41sxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7kOG6tmrDuUnDtGrDiuG7tUhq4bqwS2rDmcO04bq2aibDtOG6sGrhu6Xhu5Phu7dq4bun4buv4bqwauG7s+G6qOG7t+G7h2rhu4Lhu7Vw4bqwauG7keG6tmrhu6fDjOG6uMO5asOK4bu14bqo4bu3asO54buRw7lq4bqu4buT4buEauG7p+G6pOG7h2rhurBw4buE4buHauG7teG6quG6sOG7s+G7g+G7g+G7g2pMReG7t2rhuq7hu5Phu4RqTsO04bqw4bu1asO54bu14buT4bqu4buHauG6ruG7k+G7hGrhu6fFqeG6sOG7g2rhu5DhurZq4bqu4bq6auG6sOG7qcOKasO54bu1xrDhurZqw4rhu7Xhu7nDtGrhu4Lhu4DDjEXDuWrhurDhu7PEqMO54buHasO54buT4bu3asOD4bu14buET2rDuuG7reG6sGrDiuG7teG7leG7t+G7h2pO4burauG7guG7k2rhu7XDtOG7t2rDuuG7reG6sGrhu4Lhu4hq4bulw4xF4bu3auG6sOG7kcO54bu1ak7hu4ThuqjhurDhu7Nq4bun4buv4bqwauG7gnPhurBq4buzceG7hGrhu5Hhurbhu4dq4buR4bq2asO54bqyasO6w7Rqw7lGw7nhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/amxra2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9q4buNw7Jsw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54buDw7rDtOG6tsOK4bu14buE4buC4bu14bq24buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL21tbcOyL2xsbOG7pW1sw7Nvbm7DsuG7gsOybcOzw7LEgsO1LeG7j+G7pcO1bsOyb+G7j8Oy4buNbMO0xanDum3DvWvFqcO6w7rDveG7g+G6osOK4buzxKlqw7TEguG7gmXEqTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSpbGtra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSp4buNw7JsxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/amxra2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9qw7JtbMOKTuG7gcSpauG7huG7gMO5ZcSpLy/DueG7g8O6w7ThurbDiuG7teG7hOG7guG7teG6tuG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW3Dsi9sbGzhu6VtbMOzb27Ds+G7jeG7guG7jeG7jW1rxIJuLcO5w7ThurYtxILDtOG6sC3DsuG7g+G6osOK4buzxKlqw7TEguG7gmXEqTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSpbGtra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7JtbMSpai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2psa2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/amxubG3Dik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu4PDusO04bq2w4rhu7Xhu4Thu4Lhu7Xhurbhu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1tw7IvbGxs4bulbWzDs29va+G7jeG7gsOybWvhu43Egm0tw7nDtOG6ti3EgsO04bqwLWzhu4PhuqLDiuG7s8SpasO0xILhu4JlxKk6xrDhu4Jq4bun4bupw4pq4buC4buAw7ThurDhu7Nqw4rhu7VIw7lq4buC4buA4buET3bhurBq4buC4bu14bqo4bqw4buzasOK4bu1SGrhurBLasOZw7ThurZqJsO04bqwxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqWxra2vEqWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7gmXEqWxubG3EqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9qbGtra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2rDssOy4buPw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54buDw7rDtOG6tsOK4bu14buE4buC4bu14bq24buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL21tbcOyL2xsbOG7pW1sw7Nvb2zDs+G7guG7j2/hu43DssSC4buNLcO5w7ThurYtxILDtOG6sC3hu4/hu4PhuqLDiuG7s8SpasO0xILhu4JlxKk6xrDhu4Jq4bun4bupw4pq4buC4buAw7ThurDhu7Nqw4rhu7VIw7lq4buC4buA4buET3bhurBq4buC4bu14bqo4bqw4buzasOK4bu1SGrhurBLasOZw7ThurZqJsO04bqwxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqWxra2vEqWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7gmXEqcOyw7Lhu4/EqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4bq14buRT2rhu6Xhu5Phu7dq4bun4buv4bqwasO64bubw4pqw7nhu7Vw4bqw4buHauG7p8OM4bq4w7lq4buz4bu1xrDDimrhu4Lhu4hq4bqwxqHhuq5q4bqu4bu34buv4bqw4buzakzhu5Xhu7fhu4Nqw5nhu5nDimpM4buRT2rhu4Lhu7XDjMOJ4bqw4buzauG6sOG7teG6pGrhu7XEkOG6sGrhu7Nx4buEakzhu5FP4buHasO64but4bqwauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rEguG7hOG6quG6sGrDueG7tcOAauG6ruG7k+G7hGrhu6d4asO64buEQsO54buDauG7puG7t3jhuq5q4bunQsO5auG7p+G7keG6tmrEguG7k2rhu4Lhu4TDtGrDueG7tcOAauG6ruG7k+G7hGrhu4Lhu6/hu4JqxILhu5nhu7dqw4Phu7Vw4buEauG6umpM4bu3duG6sGpM4buRT2rhu4Bx4buCauG7guG7t+G6sOG7tWrhu4Lhu69qTOG7k2rhu6Xhu4RP4but4bqwauG7peG7keG6sOG7s+G7g2rhu6bhu7dqxILhu7d24bqwakxF4bu3akzhu5FPasSC4buTauG7guG7teG7m+G7gmrEgsOM4bqw4buz4buHauG7p8OM4bq4w7lq4buld+G7gmrhu4Bx4buCasO5cuG7hGrDg8OS4buHauG7p+G7qcOKauG6ruG7m+G7gmpMReG7t2rhurDhu7Xhu7d24buEauG7tUHhurDhu7Vq4bu14bq2w7RqTMah4bqwasOK4bu14bqo4bu3asO54buRw7lq4bqu4buT4buEak7FqeG6sGrDg+G7seG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9qbGtra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2psb8Ozw7PDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu4PDusO04bq2w4rhu7Xhu4Thu4Lhu7Xhurbhu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1tw7IvbGxs4bulbWzDs29vbmzhu4LDs25rw7LEgsO1LcO5w7ThurYtxILDtOG6sC1v4buD4bqiw4rhu7PEqWrDtMSC4buCZcSpOsaw4buCauG7p+G7qcOKauG7guG7gMO04bqw4buzasOK4bu1SMO5auG7guG7gOG7hE924bqwauG7guG7teG6qOG6sOG7s2rDiuG7tUhq4bqwS2rDmcO04bq2aibDtOG6sMSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKlsa2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKlsb8Ozw7PEqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9qbGtra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2rDsm1vw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54buDw7rDtOG6tsOK4bu14buE4buC4bu14bq24buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL21tbcOyL2xsbOG7pW1sw7Nvw7NrbOG7gsOybuG7jcOyxIJtLcOzw7LFqeG7j8O0w7TFqeG7pcO6w73DucOz4buNw7nDtcO6bcOz4bulb+G7g+G6osOK4buzxKlqw7TEguG7gmXEqTrGsOG7gmrhu6fhu6nDimrhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw4rhu7VIauG6sEtqw5nDtOG6tmomw7ThurDEqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSpbGtra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7Jtb8Spai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk04bu1SGrhurBLasOZw7ThurZqJsO04bqwauG7guG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bunxanhurZqw7nhu5HDuWrEguG6tuG7meG7t2rhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rhu4bhu4rDuWrhurDhu7XDjOG6v2rhurXhurThurDhu7Nq4buCw7RP4buHakzhurThurDhu7Nqw7lD4buHauG6sOG7tXXhurDhu4dq4bu14bq2w7Rq4buCw7Thu7fhu4Phu4Phu4Nqw7rhu53hurDhu7Nqw7rhu5nDueG7g2o34bq2akxF4bu3asO54buRw7lq4bulcOG6sGrhu4JCw7lqw4Phu7Xhu5HDueG7h2rhu4Lhu4DDtOG6sOG7s2rDiuG7tUjDuWrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sGrhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nqw7lJw7Rqw4rhu7VIauG6sEtq4bulcOG6sGrhu4JCw7lqw5nDtOG6tmomw7ThurBq4bquQsO5auG6ruG7mcO54buHauG7p8SQ4bqwauG7s+G7t+G7leG6sOG7h2rhu4bhurbhurDhu7Nqw7nhurJq4bqw4bu14bu3duG7hGrhurDGsOG7gmrhu6fhu6PDuWrhu4Lhu4DDjOG6sOG7s2rhu4Dhu7fhu63hurDhu7Nq4buC4buZ4bq2auG6sOG7reG6sGrhurDGsOG7gmrhu6fhu6nDiuG7h2rhu4bEqGrhu6Xhu4RP4but4bqwauG7peG7keG6sOG7s+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5Thu4Thu4Lhu7Xhurbhu4DEqWnhu7Thu5NqOOG7gMO04bqw4buzaC/Dimk=

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy nét đẹp văn hóa gia đình Việt

Phát huy nét đẹp văn hóa gia đình Việt
2022-06-28 08:00:00

baophutho.vn Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm của cả cộng...

Rực rỡ đêm hội áo dài trẻ em

Rực rỡ đêm hội áo dài trẻ em
2022-06-12 00:01:00

baophutho.vn Tối 11/6, tại sân khấu phía Nam công viên Văn Lang (TP Việt Trì) đã diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em và Bán kết 1 cuộc thi “Đại sứ Áo dài Trẻ em...

Về Việt Trì theo câu em hát

Về Việt Trì theo câu em hát
2022-06-04 13:07:00

baophutho.vn Quê tôi ở Ninh Bình. Khi còn nhỏ mỗi lần nghe câu hát: “Ánh đèn sáng trên cầu Việt Trì/ Trong đêm khuya vẫn còn rọi về/ Nghe tưng bừng ngày đêm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long