Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKko4buvSW/hu7F24buEb0lH4buX4bqkw4Fv4buEw4Dhu4jhu6lvSUfDjcOV4buz4bqkb0nDgMSQ4bqkw4Fv4buEw4Dhu4hv4bqkw5Nv4buo4buX4bqmby7hu5fhuqThu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqeG7qOG7iuG6pMOBb8OSw4rhuqBv4bq04bq+4bqgb+G7qeG7l2hv4bux4bqg4bu1w41vw4LDjOG7l2lpaW9JR+G7l+G6pMOBb+G7hMOA4buI4bupb+G7qUrhuqTDgW/hurThu5tvw4LDiUlv4bqk4buvSW/DkuG7oeG6pG/DgOG6rOG7l2/hu7Fy4bupb0hw4bupb+G7qcSo4buXb8OC4bq64bqgb+G7q3XhuqRvScOJ4bupaW/huqFH4bqm4bqkw4Fv4bupw43DieG7qW9IxJDhuqTDgW/DgOG6oOG7teG6pG/hu7Hhu53huqBob+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG/DksWp4bqkb8OB4bqgw5Nv4buxS+G7gOG7qW/huqThu69Jb8OS4buh4bqkb8OA4bqs4buXb8aw4buj4bqkb0hw4bupb+G7scOJ4bupb+G7scah4bqmb0fhuqB54bqkw4Fob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsaG/hu4TDgOG7o+G6oG/hurLhu7dv4buxw73huqRvSUfhu5fhuqTDgW/hu4TDgOG7iOG7qW9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgW/hu6nEqOG7l2/hu4TDgOG7iG/huqTDk2/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG/hurTDjUThuqRv4buxS+G7gOG7qW/DgeG6oMOTb8OBw4PhuqRvRsON4buXb8aw4buX4bqmb0nDgMO9b8OA4bu1aeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4bqg4buo4but4bqkSeG7rUdub0hJw5XhurThu63Dqm7hu4zhuqDhu6tJw4Bmb8Oyw7PDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/hu5Hhu4/DteG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buN4buN4buRL8Oyw7LDsuG7q+G7jcOyw7TDteG7jeG7j8OySeG7lcOz4buR4bq0w7LDsy3hu6nhu5fhuqYt4bq04buX4bqkLeG7j2nhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbijhu69Jb+G7sXbhu4RvSUfhu5fhuqTDgW/hu4TDgOG7iOG7qW9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgW/hu4TDgOG7iG/huqTDk2/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG5v4buM4bqg4burScOAw6puw7LDs8Ozw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7hu5Hhu4/DtW5vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZvw7LDs8Ozw7Phu4Thu45nb8OA4but4bqgw4HDgElmb8Oy4buN4buN4buP4buE4buOZ25vSEfhu6nDqm4vL+G7qWnGsOG7l+G6puG7hMOAw41Jw4DhuqZpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/hu43hu43hu43hu5Evw7LDssOy4bur4buNw7LDtMO14buNw7TDs0nhu5nDs8Oy4buT4bq0w7LDsy3GsMO14buR4bur4buZw7Thu5PDteG7lcOzw7Thu6nDtOG7j8Oz4buNw7Phu5fDteG7q2nhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbijhu69Jb+G7sXbhu4RvSUfhu5fhuqTDgW/hu4TDgOG7iOG7qW9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgW/hu4TDgOG7iG/huqTDk2/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG5v4buM4bqg4burScOAw6puw7LDs8Ozw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7DsuG7jeG7jeG7j25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZvw7LDs8Ozw7Phu4Thu45nb8OA4but4bqgw4HDgElmb8Oy4buP4buTw7Lhu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqm4buEw4DDjUnDgOG6pmnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jeG7jeG7kS/DssOyw7Lhu6vhu43DssO0w7Xhu43DtOG7mUnhu5Hhu5Phu5Hhu5XhurThu5Mt4bup4buX4bqmLeG6tOG7l+G6pC3DtGnhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbijhu69Jb+G7sXbhu4RvSUfhu5fhuqTDgW/hu4TDgOG7iOG7qW9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgW/hu4TDgOG7iG/huqTDk2/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG5v4buM4bqg4burScOAw6puw7LDs8Ozw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7DsuG7j+G7k8Oybm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpxqDhuqZv4bupxKjhu5dv4buEw4Dhu4hv4bqkw5Nv4buo4buX4bqmby7hu5fhuqRv4bur4bub4bqgb+G7scO94bqkb8OBxJDhuqBob0nDgHXhuqRvxqHhuqZv4buxS+G7gOG7qW/hu4TDgMSQ4bqgb+G7qcah4bupb8OC4bubw41v4buxQmhv4bqkdcONaG/DgEXhuqTDgWlpaW/DksOK4bqgb8OC4bubw41v4buO4buX4bqkw4Bv4bupw4Dhu5vDgmhvw4Lhu5vDjW/hu7Hhu63huqRpb8ag4bqmb8OC4buGb+G6pHbhu4Rv4bupw4Dhu6/huqZv4buEw4DhuqLhu5dvSUdLw4rhu6lv4bqkw4FO4bupaG/hu6nhu5vhuqBv4bqyw4DDjcOVb8aweeG6pG/hu4TDgOG7o+G6oGhv4buOd29J4bubb8OA4buX4bqgb8aweeG6pG9JTW/hu6tLw4rhuqBv4bqkxqHhu6nDgG/hu47DjcSQ4bqkw4Fv4buxw73huqRvSeG7peG6pG/DgcO6w41vxqHhuqZob8ah4bqmb+G7qeG6rG/GsOG7l2/hu6nDjOG7qWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/DssOzw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZv4buT4buRw7Lhu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqm4buEw4DDjUnDgOG6pmnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jeG7jeG7kS/DssOyw7Lhu6vhu43DssO0w7Xhu4/hu4/hu5FJ4buR4buNw7Thu5HhurThu5Ut4buZ4bur4buV4buP4buRw7Xhu5nhu5Hhu5PDsuG7l+G7rcaw4buNQcOz4butxrDGsEFp4bq24buEw4Fub+G7l+G6tEnDqm4o4buvSW/hu7F24buEb0lH4buX4bqkw4Fv4buEw4Dhu4jhu6lvSUfDjcOV4buz4bqkb0nDgMSQ4bqkw4Fv4buEw4Dhu4hv4bqkw5Nv4buo4buX4bqmby7hu5fhuqRub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbsOyw7PDs8Ozbm/DgOG7reG6oMOBw4BJw6pu4buT4buRw7Juby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4bqg4buo4but4bqkSeG7rUdub0hJw5XhurThu63Dqm7hu4zhuqDhu6tJw4Bmb8Oyw7PDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/hu5Hhu43DsuG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buN4buN4buRL8Oyw7LDsuG7q+G7jcOyw7TDteG7j8O04buTSeG7k+G7k+G7jcOz4bq04buPLeG7qeG7l+G6pi3hurThu5fhuqQt4buRaeG6tuG7hMOBbm/hu5fhurRJw6puKOG7r0lv4buxduG7hG9JR+G7l+G6pMOBb+G7hMOA4buI4bupb0lHw43DleG7s+G6pG9Jw4DEkOG6pMOBb+G7hMOA4buIb+G6pMOTb+G7qOG7l+G6pm8u4buX4bqkbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7DssOzw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbuG7keG7jcOybm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/DssOzw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7Lhu4/DsuG7jeG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buN4buN4buRL8Oyw7LDsuG7q+G7jcOyw7TDtcO1w7Phu5NJ4buR4buNw7Phu5PhurThu40t4bup4buX4bqmLeG6tOG7l+G6pC3Dsmnhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbijhu69Jb+G7sXbhu4RvSUfhu5fhuqTDgW/hu4TDgOG7iOG7qW9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgW/hu4TDgOG7iG/huqTDk2/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG5v4buM4bqg4burScOAw6puw7LDs8Ozw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7DsuG7j8Oy4buNbm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/DssOzw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZv4buR4buR4buZ4buE4buOZ25vSEfhu6nDqm4vL+G7qWnGsOG7l+G6puG7hMOAw41Jw4DhuqZpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/hu43hu43hu43hu5Evw7LDssOy4bur4buNw7LDtMO1w7XDssO0SeG7mcO14buT4buR4bq04buTLeG7qeG7l+G6pi3hurThu5fhuqQt4buZaeG6tuG7hMOBbm/hu5fhurRJw6puKOG7r0lv4buxduG7hG9JR+G7l+G6pMOBb+G7hMOA4buI4bupb0lHw43DleG7s+G6pG9Jw4DEkOG6pMOBb+G7hMOA4buIb+G6pMOTb+G7qOG7l+G6pm8u4buX4bqkbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7DssOzw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbuG7keG7keG7mW5vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6qcahw5Vv4bur4bub4bqgb+G7scO94bqkb8awcOG7hG/hu6nDgHXhuqRob+G7sUvhu4Dhu6lvw4HDgOG7r+G7hG9JTW/huqThu6HDgm/DguG6oMO94bqkw4Fvw5Lhu6PhuqBpb+G7qOG7neG7hG/Dksahw5VvScOAS+G6vuG6pMOBb+G6pMOAQm/DgOG6vOG6pG/DgcO6w41vw5LGocOVaG/GsHnhuqRvSUfhuqbhuqTDgW/hurTDjUXhuqRv4bupw4Dhuq5vw4Lhu5vDjW/hu7Hhu7dvxrDDjcOJ4bupaW/hu7DhuqDhu7fDgm/hu7HDieG7qW/hu7HGoeG6pm/hurThu5tvScON4buXb+G7qcOA4bqub8OC4bubw41vScO9SW/hurThu53huqBv4bqyw4B1w41v4buGb8OS4bqg4buz4bqkb8OSxqHDlW9Hw7pJb0nhuqDhuqTDgG9Jw71vw5Lhu5tv4burw43DlXnhuqRv4burxqHhuqTDgWlv4buw4bqgb+G6tOG6oOG7s+G6pG/DksOK4bqgb8OSxqHDlW/hurThu5tvScOAcElv4bq0S+G6pMOBaG/hu7FL4buA4bupb+G7q+G7tUlvR8O6SW/hu6nDucONb+G6suG7kGhv4buxduG7hG/DgnBJb8OSw4rhuqBv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/DgMOD4bqkw4Bvw4Dhuqbhu5dvw5Lhu6HhuqRv4buEw4DEkOG6oG/hu6nGoeG7qW/DguG7m8ONb+G7juG7reG6pG/hurJ4aeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4bqg4buo4but4bqkSeG7rUdub0hJw5XhurThu63Dqm7hu4zhuqDhu6tJw4Bmb8Oyw7PDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DssO1w7TDtOG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buN4buN4buRL8Oyw7LDsuG7q+G7jcOyw7TDtcO14buPw7JJw7Thu4/Ds+G7keG6tOG7lS3hu6nhu5fhuqYt4bq04buX4bqkLcO1aeG6tuG7hMOBbm/hu5fhurRJw6puKOG7r0lv4buxduG7hG9JR+G7l+G6pMOBb+G7hMOA4buI4bupb0lHw43DleG7s+G6pG9Jw4DEkOG6pMOBb+G7hMOA4buIb+G6pMOTb+G7qOG7l+G6pm8u4buX4bqkbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7DssOzw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsOyw7XDtMO0bm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/DssOzw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZv4buR4buNw7Xhu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqm4buEw4DDjUnDgOG6pmnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7jeG7jeG7kS/DssOyw7Lhu6vhu43DssO0w7XDtMOzw7JJ4buR4buP4buT4buR4bq04buNLcO04buR4but4buZ4buX4buX4but4burxrBB4bupw7Thu5Phu6nhu5XGsOG7jcO04burw7Vp4bq24buEw4Fub+G7l+G6tEnDqm4o4buvSW/hu7F24buEb0lH4buX4bqkw4Fv4buEw4Dhu4jhu6lvSUfDjcOV4buz4bqkb0nDgMSQ4bqkw4Fv4buEw4Dhu4hv4bqkw5Nv4buo4buX4bqmby7hu5fhuqRub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbsOyw7PDs8Ozbm/DgOG7reG6oMOBw4BJw6pu4buR4buNw7Vuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk5w4Dhu4hv4bqkw5Nv4buo4buX4bqmby7hu5fhuqRvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7seG7reG6pm/hu6nGoeG7qW/hurThuqbhu53huqBvSUfhu5fhuqTDgW9ITOG7qW/huqTDgEtmb+G6qeG6qOG6pMOBb0nhu5fDlWhvw5LhuqjhuqTDgW/hu6nhurhob+G6pMOAxanhuqRob8OA4bqm4buXb0nhu5fhuqBpaWlvxrBx4bqkw4FvxrDhu53hu6lpb8Og4bqmb8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lv4burdeG6pG9Jw4nhu6lv4bqyw4DGoeG7qWhvSUfhu5fhuqTDgW/hu4TDgOG7iOG7qW9JR8ONw5Xhu7PhuqRvScOAxJDhuqTDgW/hu6nEqOG7l2/hu4TDgOG7iG/huqTDk2/hu6t14bqkb0nDieG7qW/hu6jhu5fhuqZvLuG7l+G6pG/DgsOJ4bupb8OC4bud4bupaG/hu7HhurzhuqRvw4HhuqDhu6PhuqRob0jhuqbhuqTDgW/hu6nhuqxv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/huqThu69Jb+G7sXLhu6lvSUdL4bqkw4FvR+G6oHnhuqTDgW9J4bud4bqmb+G6pHnhuqRv4bqk4buvSW/hu7F24buEaG9ITm/hu6vDjcOVeeG6pG/hu6vGoeG6pMOBaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7lsONScOA4bqmR27EqT3hu5tv4bqhR+G7l+G6pMOB4buJL+G7hMSp

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 
2024-07-18 12:48:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” tỉnh Phú Thọ lần thứ hai - năm 2024, chào mừng 95...

Phát huy nét đẹp văn hóa gia đình Việt

Phát huy nét đẹp văn hóa gia đình Việt
2022-06-28 08:00:00

baophutho.vn Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm của cả cộng...

Rực rỡ đêm hội áo dài trẻ em

Rực rỡ đêm hội áo dài trẻ em
2022-06-12 00:01:00

baophutho.vn Tối 11/6, tại sân khấu phía Nam công viên Văn Lang (TP Việt Trì) đã diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em và Bán kết 1 cuộc thi “Đại sứ Áo dài Trẻ em...

Về Việt Trì theo câu em hát

Về Việt Trì theo câu em hát
2022-06-04 13:07:00

baophutho.vn Quê tôi ở Ninh Bình. Khi còn nhỏ mỗi lần nghe câu hát: “Ánh đèn sáng trên cầu Việt Trì/ Trong đêm khuya vẫn còn rọi về/ Nghe tưng bừng ngày đêm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long