Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6ws4bu5TeG6suG7t2zhu6VBeeG6smzhu4Dhu7nhu5nhu4BsxrDDieG6smzhu7dBxqHhurJs4bu3QUjhu4Bs4bu3Qcah4bq2bOG7gsON4bqy4bu3bEbDguG7p8OtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrDjDjeG6suG7t2xGw4Lhu6ds4bqw4buVbE5z4bqybMaweGzhuq7hu7nhu5ls4buA4bu5xJBs4bulQXfhurJs4bqu4bu5QXfhurJs4bqy4bu5QXhHbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bqw4bq0bOG6sOG7o+G6suG7t2Zs4bqldcOSbOG6sOG7leG6tmxG4bu5d2zhurLhu5XhurRsxrDDvWzhu6fGoUFsRuG7uUF54bqybEbDgOG6suG7uWxG4buC4buX4bqy4bu3bOG6suG7lcOSbE7hu5Vs4bqu4bu5QWzhurLhu5XhurRs4bundOG6smzGsEFs4bqu4bu54buZ4bq2bOG7peG7meG7p2zhu4TDg+G7gcOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrG5mbDtERmzhu4RCbOG6suG7t0fDknbhurJs4bqy4bu5cuG6smzhu7dyw5Js4buCw43hurLhu7dsRsOC4bunw60v4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAj+KAj2Hhu7nhu6nhurRsYeG7uTlm4bukOWZsYeG7guG7iMOJ4bqy4bu3bGHhu7nhuqBs4bu4R8OSeOG6smxh4buC4buT4bqy4bu34buFbD/hu7nhurThu5NsLOG7t+G7uUF24bqybOG7p8SoR2xO4buVbOG6seG6suG7t2zFqcON4bqy4bu3bOG7p+G6quG6suG7t2zhurLhu7fhu7l5bEZ3bOG7peG7leG6tGzhu7dC4bun4buFbOG7pHnhurLhu7lsTkF54bqybMWo4buTbOG6sEHhu7NHbGHhu4JH4bqy4bu3bOG7iMOJ4bqy4bu34buFbOG7gsON4bqy4bu3bEbDguG7p2zhurDhu5Vs4bq2REZsTnPhurJsxrB4bOG7gOG7ucSQbOG7pUF34bqy4buFbOG7p8OCbEbhu7nDvWzDk8ahw5Js4buC4buTbMOKbOG6tuG6pkFsxrBEbEZHxJBB4buFbMOKbOG7p8ahbOG6suG7k+G6tmxO4buVbOG6sk1mbDtERmzhu4RCbOG6suG7t0fDknbhurJs4bqy4bu5cuG6smzhu7dyw5Js4buCw43hurLhu7dsRsOC4bunbOG7p8OCbEbhu7nDvWzhuq7DvWzGsHfhurJs4bqy4bu54buI4buH4oCPw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAjy1s4bum4buZ4bun4bu5bOG7p+G7ueG7neG6tmzhu4TDguG7p2xGw4Lhu6ds4bun4bu54buI4buTbOG7gOG7uUls4bu54bq84buA4buFbOG7p+G7uXDhurLhu7ds4bu54buX4bqybOG6suG7ueG7iGzhu4RMbMWpw43hurLhu7dsxal0R2zhu7dEQeG7hWzhu4TGoeG6smzhu4Dhu7nDuuG6tmzhu6fhu7nhu53hurZs4buEw4Lhu6dsRsOC4bunbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhu4Dhu7lJbOG7ueG6vOG7gGxO4bq4QWzFqeG7k2zGsHRH4oCm4oCPw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAjy1sYeG7ueG7k8OSbMawxJBBbOG6skRBbEZBd0ZsRkJs4bu54bq04buh4bunbOG7pXnhurLhu7ls4bqw4buM4oCPw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAjy1s4bumw4JsRuG7ucO9bMWp4bq0bMOSd0dsRkJsxalBbEbhu4JHw5J44bqy4oCPw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAjy1sYeG7ueG7o0Zs4bulw4HhurZsRsOC4bunbOG7hkfhu5ls4bun4bu54buhRmzhu6fDgmxG4bu5w71s4bqw4buVbOG6suG7t0fDknbhurJs4bqy4bu5cuG6smzhu7dyw5Js4buCw43hurLhu7dsRsOC4bunZmws4bu34bq04buVQWzhu4Lhu5Phu4Vs4bq2REZs4buEQmzhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2zhu4Dhu7nhu5nhu4BsxrBBeEdsRuG7guG6oGxG4buCduG6smxGw4Lhu6fhu4Vs4bqy4bu54buIbMWpSeG6suG7t2zFqXRHbOG6ssOC4bqy4bu34buFbEZBd+G6smzhu7nhu5XhurLhu7ls4bqwckdsxanhu5VBbOG7p8OCbEbhu7nDvWzhu7dyw5JsTkF24bq2bOG6suG7k+G6suG7t2zhurDhuqrhurLhu7fhu4VsxanDueG6smzGsHfhurJs4buCw43hurLhu7dsRsOC4bun4buFbEbhu7l14bq2bOG7p+G7ucOBbOG6sOG7lWzhu4LDjeG6suG7t2xGw4Lhu6dsTsOD4bqy4bu5bE5B4buz4bqyZuKAj8OtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO1bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDs+G7kcOy4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p2bhu6Xhu5PhurThu4Dhu7lHRuG7ueG6tGZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL2/Ds29vL25ubsWpw7Jt4buR4buN4buNbW1Gw7LDtOG7jeG7j+G6sMO1LeG7gOG7ueG6tEbhurQtbuG7j8O04buNbcO04buRbm7DtcOz4buPw7Rm4buA4bqy4bu3a2zhu5PhurBG4bq5ayzhu7lN4bqy4bu3bOG7pUF54bqybOG7gOG7ueG7meG7gGzGsMOJ4bqybOG7t0HGoeG6smzhu7dBSOG7gGzhu7dBxqHhurZs4buCw43hurLhu7dsRsOC4buna2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtW1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvDs+G7kcOya2wvw6zigI84w43hurLhu7dsRsOC4bunbOG6sOG7lWzhurZERmxOc+G6smzGsHhs4buA4bu5xJBs4bulQXfhurLhu4Vs4bunw4JsRuG7ucO9bMOTxqHDkmzhu4Lhu5Nsw4ps4bq24bqmQWzGsERsRkfEkEHhu4Vsw4ps4bunxqFs4bqy4buT4bq2bE7hu5Vs4bqyTWbigI/DrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4oCPw63hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6xvZmws4bu5TeG6suG7t2zhu6VBeeG6smzhu4Dhu7nhu5nhu4BsxrDDieG6smzhu7dBxqHhurJs4bu3QUjhu4Bs4bu3Qcah4bq2bOG7gsON4bqy4bu3bEbDguG7p8OtL+G7hEbhu4LhurThurLhu7fDrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zigI/igI/FqOG7iOG6uEFsxrByw5Js4bqw4buVbOG6tkRGbOG7hEJs4bulQXnhurJs4buA4bu54buZ4buAbOG7t0HGoUFs4buGR8OSd0Zs4bu54bq84buAbOG6sOG7jGzGsMO9bOG7p8ahQWxG4bu5QXnhurJsRsOA4bqy4bu5bEbhu4Lhu5fhurLhu7ds4buCw43hurLhu7dsRsOC4bunbOG6tuG7lWzhu6Xhu5fhurJs4bunw4JsRuG7ucO9bEbhu7nhu5PhurZs4bqu4bu5xqHhurThu4figI/DrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4oCPLWzhu7ZEQWzGsHRHbMawSOG6suG7t2zhu6fhu5nhu6fhu7nhu4dsYcOC4bunbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zGsOG7iOG6vOG7p2zhurDhu5XhurZs4buE4buX4bun4bu5bOG7hOG7r2zhuq7hu7nDgmzhu6fDgmxG4bu5w71s4bu5c+G7gGxG4bu5w41sxanhu4jhur7hurLhu7ds4bun4bu5c0ZsRkps4bun4buZ4bunbOG7hMah4bqybOG7gOG7ucO64bq2bOG7p+G7ueG7neG6tmzhu4TDguG7p2xGw4Lhu6ds4bu54buV4bqy4bu3bOG6suG7t+G7lcOSZmzhu7ZEQWzGsHRHbOG7hOG7k0Fs4bun4buZ4bun4bu5bOG7p8OCbEbhu7nDvWzhurDhu5Vs4bqy4bu3R8OSduG6smzhurLhu7ly4bqybOG6ruG7uUF34bqybEbDguG7p2zhu6Xhu5fhurJsw5J3R2zGsEFsTuG7lWzhu4LDjeG6suG7t2zhurLhu7lBeEds4bu5w4nhurJm4oCPw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAj+G7uOG7m8OSbEbhu5fhurRs4bul4bqmRmzFqXRHbOG7t0RBbEbhu4J24bqybEbhu5PDkmxG4bu54buTw5JsTsOAbEbhu7nhurThu5NsRuG7gkvhu6dsRkF34buAbMOT4buVbOG7gOG7ueG6pOG6suG7t2zhurB24bqybMWp4buTbMawdEdmbOG6pUF54bunbOG6suG7lcOSbOG7hOG7r2zhu7dBSOG7gGzhurDhu4jhurzhurLhu7dsxal0R2zhu7dEQWzGsOG7iOG6vOG7p2zhu4Dhu7ly4bqybOG7pUJsRuG7gnbhurJsRuG6tOG7leG6smzFqeG7k2zGsHRH4buFbMawQ+G6suG7t2xG4bu54bq6QWzhu7dBxqHhurZs4bq24buTbOG7hOG7mUZs4bunw4zhu5NsRuG7k8OSbE7hu5VsRuG7guG7meG6suG7uWzhu6fhu7nhurRsxanhu5NsxrB0R2zhu6XhuqBsRsSQ4bqybEbhu7nhu4jDieG6suG7t2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4oCP4buk4buX4bqybOG6snbhurJsxalJ4bqy4bu3bOG6suG7iOG6uOG7p2zhurbhu5lGbOG7ueG6tOG7oeG7p2zhurLhu4jhurjhu6dsc+G6tmzGsMO9bOG7t0RBbMawdEfhu4VsRuG7guG7meG6suG7uWzhu4RMbMWpw43hurLhu7ds4bqy4buI4bq44bunbOG6ssOC4bqy4bu3Zmws4buI4bq44bunbHPhurZsTkrhu5Ns4buA4bu5xqFBbOG7hOG7r2zhurDhu5XhurZs4buE4buX4bun4bu5bOG6sOG7iOG6vOG6suG7t2zFqXRHbE7hu5Vs4bulw41BbOG7pcO64bqybMOKbOG7p+G7uXLhurJsRsOC4bunZmzhu7ZEQWzGsHRHbOG7peG7n+G6suG7t2zhurLhu4jhurjhu6ds4bq24buZRmzhu4Thu69s4bul4bq4Rmzhu7dyw5Js4bquw4Hhu6fhu7lsxKjhurLhu7dsxanhu5NsxrB0R+G7hWzhu4Dhu7lJbOG7ueG6vOG7gGxO4bq4QWzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bul4bqgbOG7t+G7lUds4bu54bq04buh4bunbEbDguG7p2zDkndH4buFbMWp4buzbOG7t+G7m8OSbOG7gsON4bqy4bu3ZmzigI/DrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4oCPOuG7iEds4buMbOG6ruG7uUFs4bu3REFsxrB0R+G7hWzhu7nhu5vDkmzhu6fhu7nhuqJsxalJ4bqy4bu3bOG7gOG7uXThurJsRuG7ueG6oEZsw4psxrB0R2zhurLhu7fDguG6smxG4buTw5JsRuG7meG7p2zGsEThurLhu7dsTuG7leG6tGzFqeG7k2zGsHRHbMaww71s4bu3Qcah4bq2bOG6suG7t8So4buTbOG7ueG6tOG7oeG7p2zFqUnhurLhu7ds4bqw4buI4bq84bunbOG7t0RBbMawdEdmbGHhu4Lhu5nhurLhu7ls4bun4bu54buVbOG7hOG7mUZsxanhu5NsxrB0R2zhu6Xhu5/hurLhu7ds4bq2w4LhurLhu7dsRuG7k8OSbE7DgGxG4bu54buT4bq0bEbhu5nhu6ds4bqy4buVw5Js4bunw4JsRuG7ucO9bOG7t3LDkmxGxJDhurJsRuG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bMWp4buTbMawdEdsTuG7lWzhu6fhu7ly4bqybEbDguG7p2bigI/DrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4oCPLWzhu6bhu7nGoUFsRsOC4bunbOG6suG7ueG7sWzhurLhu7nhu5XhurLhu7fhu4dsYeG7ucOCQWzhu4ZH4bup4bqybOG7p+G7ucahQWzhu7nhu5PDkmzhuq7hu6vhurRsRsOC4bunbOG7hkfhu5ls4bq24buX4bqy4bu5bOG7p8OCbEbhu7nDvWzhuq7hu7lBd+G6smxGw4Lhu6ds4buCw43hurLhu7dsTuG7lWzhu6fhu7ly4bqybEbDguG7p2zhu6XhuqBs4bqu4bur4bq0bOG7t0Hhu5vhurJmbOG6pcOAbE51w5Lhu4Vs4bu54bubw5Js4bun4bu5xqFBbOG6suG7ueG7sWzhurLhu7nhu5XhurLhu7dsTuG7lWzFqUnhurLhu7dsRuG7k8OSbOG7t+G6vmzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7gOG7uXThurJsRsOC4bunbOG7peG6oGzhu4JCQWZs4bu4w4nhurJs4bqyTeG7k+G7hWzhu6fhu7nGoUFsxrB0R2zGsEjhurLhu7ds4bun4buZ4bun4bu5bOG7p+G6pOG6smzhu7dBSOG7gGzhu6fhu7ly4bqybEbDguG7p2xGQXdGbOG7guG7k2zFqUHhurLhu7lsxanhu4jhur7hurLhu7fhu4Vs4bu3QUjhu4BsRsOC4bunbOG7p+G7ueG7o+G7p2zhuq7hu7nhuqzhu6lsTuG7lWzhu4Dhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJs4bunxqFsTnhsxrBEbMWp4buVw5JsTuG7lWzhu6fhu7lBeEdsxanhu5VBZuKAj8OtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zigI/Gr8O9bOG7t0HGoeG6tmxG4bu5QcO9R2xGw4DhurLhu7lsRuG7guG7l+G6suG7t2zhu4JCQWxGw4Lhu6ds4bu3csOSbOG6snbhurJs4bu34bubw5Js4buCw43hurLhu7fhu4Vs4bul4buX4bqybOG6snbhurJs4bun4bu5xqFBbOG7gOG7uXThurJs4bqy4bu34bqm4bqybEbDguG7p2zhurZERmzhu6fhu5nhu6fhu7ls4bqy4bu54buxbOG6suG7ueG7leG6suG7t2xG4buC4buI4bq44bunbOG7gkNBbOG7hOG7k0dsxrDDgmzhurbhurhBbOG7p+G7ucahQWzhurZERmzhurDhu4jhurxGbOG7p8ahbOG6tuG7mUFsRsOC4bunZmzhu6TDgWzhu4ZHw5J3RmzhurLhu5XDkmzhu4Thu69s4bu3QUjhu4Bs4bul4buX4bqybEbhu4Lhu5nhurLhu7lsRsOA4bqy4bu5bEbhu4Lhu5fhurLhu7ds4bqu4bur4bq0bEbDguG7p2zhu4ZH4buZbOG6tuG7l+G6suG7uWzhuq7hu7lBbOG7p+G7ucahQeG7hWxGSmzGsMOCbOG7ueG7l+G6smzhu6fhu7l3bEbEkOG6smxG4bu54buIw4nhurLhu7dsxanhu5NsxrB0R2Zs4oCPw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOKAjy1s4bum4bujRmxGw4Lhu6dsRuG7ueG7iOG6uuG6suG7t2zDk0fDknbhurLhu4ds4bum4bujRmxGw4Lhu6ds4bqw4buVbOG7p+G7meG7p+G7uWzGsMOJ4bqybOG7t0HGoeG6smzhurLhu7lzRmzGsMO9bOG6sOG6tOG7l0Fs4bul4bqsbOG7gOG7uXThurJsRnds4bul4buV4bq0bOG7p+G7uXdGbE7hu5Vs4bquw4Hhu6fhu7lsRuG7ucOB4bun4bu5bOG6tuG6puG7p2xGw4Lhu6dsRkts4bqy4bu5QXbhurJmbOG7pOG7l+G6smzhu6fDgmxG4bu5w71sxalHw5JsRuG7gsOAbEbhu7nDgkFs4buGR+G7qeG6smzhu6fhu6NGbEbDguG7p2xvbEbhu7nhu5nhurLhu7cv4bqwdOG6smzGsMO9bOG7t0FI4buAbOG6tuG7mUFsRsOC4bunbOG6sEfhuqrhurJs4bun4bu54buj4bunbOG6ruG7ueG6rOG7qWxO4buVbOG7hEfhuqrhurJs4bq24buI4bq8RmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYTkt4bukZsavbGhh4bu54bup4bq0bOG7hEfhu6fhuq7hu7nhurThu6nFqeG6tEHhu4ThurThurLhu7dmTuG6smnDrS/hu4DDrA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

8 cách giảm nhờn cho da dầu ngày hè

8 cách giảm nhờn cho da dầu ngày hè
2023-05-31 11:05:00

Mùa hè là thời điểm da dầu thường sản xuất nhiều dầu hơn do nhiệt độ và độ ẩm cao. Điều này có thể khiến da trông bóng nhờn và dễ bị mụn. Dưới đây là một số biện pháp để giúp...

5 ghi nhớ để bảo vệ gan mùa nóng hiệu quả

5 ghi nhớ để bảo vệ gan mùa nóng hiệu quả
2023-05-31 10:28:00

Gan là nhà máy thải độc tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể khỏi các độc tố nguy hiểm. Đây cũng là bộ phận quan trọng giúp ngăn chặn các chất độc, đồng thời làm giảm độc tính của các...

Điều trị bệnh hen có viêm mũi dị ứng

Điều trị bệnh hen có viêm mũi dị ứng
2023-05-31 08:22:00

Khi bệnh nhân hen mắc viêm mũi dị ứng thì rất khó chịu và khó chữa hơn. Làm sao để chẩn đoán và điều trị hiệu quả hen có viêm mũi dị ứng?

Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá

Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá
2023-05-31 08:01:00

baophutho.vn Đó là chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long