Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhur3hu4BQ4bun4buH4buATOG7p+G6pErhu6fhu4B54buG4bun4bue4buA4buC4bun4bui4buG4buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7iuG7huG6vOG7iOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G7nsOT4bue4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu4c24bq94buH4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bup4bupci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulcyHhu4zhu6c1KeG7lzzhu4fhu6fGr8OZeeG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fDgsOT4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p+G7osO94bqk4buA4bunxrDhu7Hhu6/hu6fhu57hu4Dhu4Lhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buK4buG4bq84buI4bun4bue4buA4buG4bun4bqj4buu4bun4bue4buA4buG4bun4buew5Phu57hu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7hzbhur3hu4fhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanhu6nhu6nhu5/hu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6rErhu6Phu6fhur3hu4BQ4bun4buH4buATOG7p+G6pErhu6fhu4B54buG4bun4bue4buA4buC4bun4bui4buG4buI4buA4bunw4zhu7Phu6fhuqjhu4rhu6fhu4fhu5zhurDhu4jhu6fhur3hu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunLeG7p8OM4buQxqDhu6fGsOG7qeG7p+G7geG7huG7iOG7gOG7p8av4buz4buna07hu6fhu4fhu4ZF4buI4bun4buH4buA4buz4buI4buA4bunLeG7p8OM4buQxqDhu6fGsOG7qSjGsOG7o+G7p+G6rMOJ4bug4bunw4zhu7Phu6fhu4BM4bqk4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buH4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7hzbhur3hu4fhu6co4buA4bug4buwxJDhu4jhu6c2UeG7iOG6vuG7p2tVw5Thu4jhur7hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6fGsMWpxanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bunxrDGsOG7reG7rcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThu5/DgnnEqMag4buA4bug4bue4buAxKjhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7qeG7qeG7qy/GsMawxrDhuqbhu6vGsOG7r+G7q+G7qeG7sXbhu57hu6934buxeMOMxaktxqDhu4Dhu6At4bue4buAxKgt4bup4bufScag4bq+4bul4bunecOM4bue4buR4bul4bq94buAUOG7p+G7h+G7gEzhu6fhuqRK4bun4buAeeG7huG7p+G7nuG7gOG7guG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu4rhu4bhurzhu4jhu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhu57Dk+G7nuG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buHNuG6veG7h+G7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qeG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pcawxanFqcWp4bul4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4buR4bulxrDGsOG7reG7reG7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXM+4buK4bun4buH4buc4bqw4buI4bun4bq94buAVcOU4buI4bq+4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7p+G7nsOZ4buI4bq+4bun4bqs4bu14bue4bun4bq+4buG4bu34buG4bun4bqv4buA4bqu4bue4bunw6rhu6DDk+G6pOG7p+G6vuG7hnnhu6fhu4pP4buI4bun4buB4buG4buI4buA4bun4buATOG6pOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qeG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzPMSC4buw4bunw4zhu7Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7gOG7guG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bun4bqj4buu4bun4bue4buA4buG4bun4bqk4buATOG7iOG7p+G7gEzhuqThu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhur7hu4ZN4buG4bun4buHNuG6veG7h+G7p8av4buzxKjhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6rOG7jOG7huG7p+G7nuG7oOG7sOG6uuG7iOG7p8Oq4bugw5PhuqThu6fhur7hu4Z54bun4bqm4buk4bun4bue4buA4buG4bun4bqxw4zhu7Dhu4rGoOG7huG6pOG7p+G7muG7oMOT4bqk4bun4bueReG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qeG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6fhuqbhu57hu4Dhu6Dhu4rDguG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bunxrDFqcWpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p3bhu6nhu6nGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bufw4J5xKjGoOG7gOG7oOG7nuG7gMSo4bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nhu6nhu6svxrDGsMaw4bqm4burxrDhu6/hu6vhu6nhu63hu6/hu57hu6vGsMWpw4zhu6ktxqDhu4Dhu6At4bue4buAxKgtxrDhu59JxqDhur7hu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6Xhur3hu4BQ4bun4buH4buATOG7p+G6pErhu6fhu4B54buG4bun4bue4buA4buC4bun4bui4buG4buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7iuG7huG6vOG7iOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G7nsOT4bue4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu4c24bq94buH4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bup4bup4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4bulxrDFqcWpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6V24bup4bup4bul4bunL3M+4buK4buna07hu6fhu4fhu4ZF4buI4bun4buH4buA4buz4buI4buA4bun4buew5nhu4jhur7hu6fhuqzEqOG7teG7nuG7pzbhu6Dhu7Dhu6fhuqThu4BVw5Thu4jhur7hu6c8w5Lhu4jhur7hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhuqPhu67hu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhurHDjOG7sOG7isag4buG4bqk4bun4buB4buG4buI4buA4bun4buATOG6pOG7p+G7muG7oMOT4bqk4bun4bueReG7p3A3IeG6sXHhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanhu6nGsOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bq/4buGxJDhu4jhur7hu6fhuqjhu4rhu6drTuG7p+G7h+G7hkXhu4jhu6fhu4fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqzhu7nhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqk4buATOG7iOG7p8av4buzxKjhu6fhuqzhu4zhu4bhu6fhu57hu6Dhu7Dhurrhu4jhu6fDquG7oMOT4bqk4bun4bq+4buGeeG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhuqbhu6Thu6fhuqPhu67hu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhurHDjOG7sOG7isag4buG4bqk4bun4buB4buG4buI4buA4bun4buATOG6pOG7p+G7muG7oMOT4bqk4bun4bueReG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qeG7p+G6puG7huG6vOG7iOG7p+G7nHnhu6fhu57DmeG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p3gtxrB4L3bhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagWeG7oOG7nuG7gMSo4buc4bulc+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6fhu4fhu5zhu7NyL8agcw==

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT

Sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT
2022-06-08 14:25:00

baophutho.vn Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của tỉnh sẽ diễn ra vào các ngày 12-14/6. Tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có...

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-31 07:33:00

baophutho.vn Dạy và học lớp ghép nhiều trình độ thời gian qua đã có nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Các cơ sở giáo dục tiểu học đã chủ động phân...

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-30 07:58:00

baophutho.vn Để bảo đảm quyền học của trẻ em miền núi, nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã duy trì mô hình lớp ghép bậc tiểu học tại vùng đồng bào...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long