Cập nhật:  GMT+7

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện bởi đây được xác định là công cụ đắc lực nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư... Hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng, nỗ lực số hóa dữ liệu đất đai, tạo nền tảng phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Đơn vị chuyên môn thực hiện công tác đo đạc, thiết lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng.

Tăng tốc để đạt mục tiêu

Đề án “Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo” (Đề án) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 31/3/2021 và HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021. Ngay sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4451/KH-UBND ngày 02/10/2021 để triển khai thực hiện cụ thể ở từng địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính các xã; Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các huyện, thành, thị.

Sau một thời gian triển khai, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 675/UBND-NNTN ngày 7/3/2023 về “Điều chỉnh tiến độ thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” theo Kế hoạch số 4451/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Để thực hiện Đề án, các ngành chuyên môn, các địa phương đã nhanh chóng, nỗ lực nhập cuộc triển khai phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tế. Đồng chí Quách Văn Chiến- Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo quan điểm, mục tiêu chỉ đạo của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 2803/HD-TNMT ngày 13/10/2021 hướng dẫn cụ thể về trình tự các bước thực hiện, các nội dung về chuyên môn để các huyện thực hiện. Sở đã phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức thực hiện, đánh giá, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, Sở cũng đã tích cực triển khai trên cơ sở kết quả đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính của cấp huyện.

Tại các địa phương, công tác kê khai, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính... phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được quan tâm, nỗ lực thực hiện với phương châm đảm bảo tiến hành dứt điểm từng xã, thị trấn đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định, tiến độ kế hoạch, nguồn thông tin có độ chính xác cao nhất. Các huyện, thành, thị đã xây dựng, ban hành kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp huyện, cấp xã để kịp thời triển khai; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; phổ biến những quy định cụ thể đến người sử dụng đất, đảm bảo đồng thuận, nhất quán, phối hợp nhịp nhàng trong quá trình thực hiện.

Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 84 xã của 10 huyện, thành, thị đã tổ chức xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán; phê duyệt tổ chức đo đạc bản đồ địa chính được 60 xã, đạt 50,8% số xã cần đo đạc, trong đó đã có 47 xã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính với diện tích 33.604ha. Trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lập, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 75 xã, thị trấn của bốn huyện, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thuê hạ tầng công nghệ thông tin để vận hành cơ sở dữ liệu giai đoạn 2023-2025.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Ba rà soát kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Nỗ lực số hóa dữ liệu đất đai

Việc tập trung trí tuệ, nguồn lực, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đồng hành cùng các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tế như ban hành Văn bản số 2541/TNMT-QLĐĐ ngày 22/9/2023 hướng dẫn cấp huyện, trong đó đưa ra 28 trường hợp khó khăn, vướng mắc thường gặp trong thực hiện để các đơn vị tư vấn, phòng, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã nghiên cứu, áp dụng, đảm bảo đo đạc thửa đất, kê khai, đăng ký đất đai theo mục đích, hiện trạng người dân đang sử dụng, đến năm 2025, tất cả các thửa đất phải được đăng ký đất đai và ghi vào sổ địa chính làm cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Quang, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh sẽ kết nối với dữ liệu dân cư, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai. Từ khi triển khai thực hiện, những kết quả bước đầu của Đề án đã và đang tạo cơ sở pháp lý, cung cấp các thông tin có liên quan, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Để công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thực hiện đảm bảo mục tiêu, Sở sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ phát sinh. Đồng thời, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí kinh phí cho cấp huyện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Các huyện, thành, thị tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân, doanh nghiệp vào cuộc để thực hiện tốt công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến để người dân, doanh nghiệp, chủ sử dụng đất nhận thức đúng, đủ, chủ động phối hợp trong việc kê khai, đăng ký đất đai. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, các huyện, thành, thị chú trọng lựa chọn đơn vị thi công đo đạc, tư vấn có đủ năng lực; bố trí cán bộ cấp huyện, cấp xã phối hợp, hỗ trợ trong quá trình đo đạc thực địa, lập hồ sơ kê khai... Các địa phương cần bố trí đủ kinh phí từ nguồn thu đất của cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ; rà soát những đơn vị hành chính cấp xã sẽ sắp xếp, sáp nhập tới đây để đưa ra giải pháp triển khai thực hiện phù hợp...

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Bóng hồng” giữ đại ngàn

“Bóng hồng” giữ đại ngàn
2024-01-02 19:05:00

baophutho.vn Đối với mỗi người Việt chúng ta, Tết là khoảng thời gian quý báu tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống để lòng người thanh thản cảm...

Bắt nhịp sản xuất ngay đầu năm mới

Bắt nhịp sản xuất ngay đầu năm mới
2024-01-02 08:14:00

baophutho.vn Ngay từ những ngày đầu năm mới 2024, khí thế thi đua lao động sản xuất trên các công trường, nhà máy, đồng ruộng diễn ra tưng bừng, rộn rã. Sự...

Đường lớn đã mở

Đường lớn đã mở
2023-12-31 10:16:00

baophutho.vn Theo dự kiến, dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái sẽ thông tuyến trong...

Tạo đà bứt phá cho kinh tế tập thể

Tạo đà bứt phá cho kinh tế tập thể
2023-12-31 09:15:00

baophutho.vn Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn về khí hậu, thời tiết cùng những thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhưng với định...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long