Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G7l+G7suG7s8OZSuG6ssav4buzSuG6tsOUSuG7s+G6vEpMw5RK4buz4bq84bqw4buzw5RKQ8OU4buzxajhuq7DlOG7s8So4bqyxq/hu7Phur5Exq/hu7Phu6ZZw5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buzxq/hu6bhurBL4buzw5lK4buGw5nhu7PGr+G6skvhu7Phu4tK4buq4bq84buzYuG6rkvFqeG7szXhu5Dhuq7DlOG7s+G6t+G7sMOUxKjhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2TEqOG6riPhu7PFqOG6ruG7qOG7s+G7jEpL4buzMuG6sOG7kOG7s+G7i0rhu6rhu7NrSuG7lOG7s+G6vuG6pMOUxKjhu7PGr+G6tEvhu7PGr0rhu5rDlMSo4buzxq9Lw5Thu7Phu7ZJ4buz4bu2S8ON4bq84buzxajhuq7DlOG7s8So4bqyxq/hu7Phur5Exq/hu7Phu6ZZw5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buzxq/hu6bhurBL4buzw5lK4buGw5nhu7PGr+G6skvhu7NAw4Lhu7Phu4tK4buq4bq84buzYuG6rkvFqeG7s0rhu6gjw43DlOG7szXhu5Dhuq7DlOG7s+G6t+G7sMOUxKjFqeG7s2wyZDThu7NAw4Lhu7Phu4tK4buq4bq84buzYuG6rkvhu7Phur7DguG7s+G7puG6ruG7s+G7pOG7qCNIxq/hu7Phur5Ow5RK4buzQOG7suG7s8OZSuG6ssav4buzSuG6tsOUSuG7s+G6vEpMw5RK4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4buOw5PDlErhu7Phu7bDneG6vOG7s+G6vkTGr+G7s+G6vuG6rkvhu7Phur7hu5xL4buz4bu2Ukvhu7Phu5rDlMSo4buzM+G6ruG7kOG7s2tKSOG7sz/DlErFqeG7s8WoS8OUSuG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7fEguG6osODxanhu7PGr+G7puG7quG7s8av4bqyS+G7s+G7jErhu6jhu7Phu4tK4bucxanhu7NAw4Lhu7NrQyPhu7Mz4buc4bq8xanhu7NK4buoI8ONw5Thu7M14buQ4bquw5Thu7Phurfhu7DDlMSo4buz4bu2SeG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8avw53hu7M94buzw5Xhu6rhurzhu7Phur5Exq/hu7PGr+G7puG6sEvhu7PDmUrhu4bDmcWp4buz4buO4bq2w5Xhu7PhurpLSMOU4buzw4rhurLDlMSo4buz4bq+TuG6ruG7s0pNw5RK4buz4buMSkvhu7PhurxKV+G6ruG7s+G6vldU4bq84buz4bq8UeG7s+G7pOG7qOG6rsOU4buzZErhurbhu7PDlFdS4bq84buz4bq84buS4buzxq9Kw4nDleG7s+G7pOG7qCNJw5Thu7PhurxK4buQ4buzw5lK4buGw5nhu7PGr+G6skvhu7Phu4xK4buo4buzw4HFqeG7s0DDguG7s+G7i0rhu6rhurzhu7Ni4bquS8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s+G7t+G7teG7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG6oEHDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzGsOG6uuG6ruG7kMOZSuG7qMavSuG7kMaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgeG7uS/hu7fhu7fhu7fDisOB4bu34bqi4bu14bu5w4DDgcav4bqg4bu34bu3QeG7jkEt4buow5TDlOG6rsOV4buAw4rGsMOSw5nEqMO94buz4bqu4buOxq9yw73hu5fhu7Lhu7PDmUrhurLGr+G7s0rhurbDlErhu7PhurxKTMOUSuG7s+G6vOG6sOG7s8OUSkPDlOG7s8Wo4bquw5Thu7PEqOG6ssav4buz4bq+RMav4buz4bumWcOUxKjhu7PFqOG6tMOU4buzQOG7qETGr+G7s8av4bum4bqwS+G7s8OZSuG7hsOZ4buzxq/hurJL4buz4buLSuG7quG6vOG7s2Lhuq5Lxanhu7M14buQ4bquw5Thu7Phurfhu7DDlMSow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73hu7fhu7Xhu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgOG6oEHDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu680S8ONw5Thu7PGr0zhurxK4buz4bq+RMav4buz4bumWcOUxKjhu7PFqOG6tMOU4buzQOG7qETGr+G7s+G7jlLDlOG7s+G6uk7hu7PFqOG6rsOU4buzSuG6suG7s8av4bum4bqwS+G7s8OZSuG7hsOZ4buzxq/hurJL4buz4buMSuG7qOG7s8OBxanhu7NAw4Lhu7Phu4tK4buq4bq84buzYuG6rkvFqeG7s0rhu6gjw43DlOG7szXhu5Dhuq7DlOG7s+G6t+G7sMOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0rhu4Dhu5Dhu7PGr0rDicOV4buz4buk4buoI0nDlMWp4buzbDJkNOG7s0DDguG7s+G7i0rhu6rhurzhu7Ni4bquS+G7s+G6vsOC4buz4buORcOZ4buz4bq6S0fDlOG7s+G6uuG6tMOU4buz4bu24bq24buz4bum4bqu4buz4buk4buoI0jGr+G7s+G6vk7DlErhu7NA4buy4buzw5lK4bqyxq/hu7NK4bq2w5RK4buz4bq8SkzDlErhu7Phurzhu7DDlMSo4buz4bu2Ukvhu7Phu7ZLw43hurzhu7Phurrhu6jhu57hurzhu7PDilnDlMSo4buzxajhuq7DlOG7s8So4bqyxq/hu7Phur5Exq/hu7Phu6ZZw5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMavxanhu7PEqEvhu7Thu7PDlMSo4buoI0fDlOG7s0pLw43DlOG7s8av4bum4bqyw5TEqOG7p+G7s+G6vOG6sOG7s8OUSkPDlOG7s+G7msOUxKjhu7Mz4bqu4buQ4buza0pI4buzP8OUSuG7s+G6uk7hu7NA4buy4buzw5lK4bqyxq/hu7NK4bq2w5RK4buz4bq8SkzDlErhu7PFqOG7nOG7s8avS0nDlOG7s+G7juG6tuG7s0HFqcOA4buzxq/hu6ZLw43hu6jhu7Phur7hu6LDlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buz4bqiw4Dhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buz4bu34bu3QeG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMaw4bq64bqu4buQw5lK4buoxq9K4buQxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7ucOB4bu5L+G7t+G7t+G7t8OKw4Hhu7fhuqLhu7VB4bu14bqixq/huqDhu7nhu7VB4buO4bqgLeG7qMOUw5Thuq7DleG7gMOKLeG7ucaww5LDmcSow73hu7Phuq7hu47Gr3LDveG7l+G7suG7s8OZSuG6ssav4buzSuG6tsOUSuG7s+G6vEpMw5RK4buz4bq84bqw4buzw5RKQ8OU4buzxajhuq7DlOG7s8So4bqyxq/hu7Phur5Exq/hu7Phu6ZZw5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buzxq/hu6bhurBL4buzw5lK4buGw5nhu7PGr+G6skvhu7Phu4tK4buq4bq84buzYuG6rkvFqeG7szXhu5Dhuq7DlOG7s+G6t+G7sMOUxKjDveG7s+G7uEvDisavSnLDveG6osOA4bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO94bu34bu3QeG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G7ieG7qCNIxq/hu7Phur5Ow5RK4buzQOG7suG7s8OZSuG6ssav4buzSuG6tsOUSuG7s+G6vEpMw5RK4buz4bq+4bucS+G7s+G7tlJL4buz4buaw5TEqOG7szPhuq7hu5Dhu7NrSkjhu7M/w5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2vhu6bhuq7hu5Dhu7Phur7hu6BL4buz4bu2Ukvhu7PDmUrhu5LDlMSo4buz4bu2S0fDlOG7szLhurDhu5Dhu7Phu4tK4buq4buza0rhu5TFqeG7s+G7msOUxKjhu7Phu4tK4bqyw5Xhu7NrS0jDlOG7szRWw5TEqMWp4buzM0rhu67hu7PGr07hurxK4buzbDJkNOG7s0DDguG7s+G7i0rhu6rhurzhu7Ni4bquS+G7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMav4bul4buz4oCcauG6ruG7qOG7s+G7jEpL4buzw5RKRcOU4buz4bq+V1Thurzhu7PDmUrhurTDlOG7s+G6sMOUSuG7s8av4bumR8OU4buzMuG6sOG7kOG7s+G7i0rhu6rhu7NrSuG7lMWp4buzQMOC4buz4bq+w4Lhu7Phu45Fw5nhu7Phur7hu5DhurbDlOG7s+G7jEvDjMOV4buzxq/hu6bhuq7hu7NKS8ONw5Thu7PGr+G7puG6ssOUxKjhu7Phu7bhurbhu7Phu6bhuq7hu7Phu6Thu6gjSMav4buz4bq+TsOUSuG7s0Dhu7Lhu7PDmUrhurLGr+G7s0rhurbDlErhu7PhurxKTMOUSuG7s+G6vuG7nEvhu7Phu7ZSS+G7s+G7msOUxKjhu7Mz4bqu4buQ4buza0pI4buzP8OUSsaw4buzNeG7osOUxKjhu7PGr0pTS+G7s+G7jsOCw5RK4buz4bq+4bqy4buQ4buzSuG7qCPDjcOU4buz4bq8VsOUxKjhu7Phur7DguG7s+G6vEpP4buz4bq+4bqy4buQ4buz4bq+TuG6ruG7s8OZSldRw5TEqOG7s8avSuG7gOG7kOG7s8OKxqBL4buzxajhurDGr+G7s8Wo4bqu4buQ4buz4bu2TuG7s8av4bumTOG7s+G6vuG6rsOUxKjhu7PFqOG6rsOU4buzxKjhurLGr+G7s+G6vkTGr+G7s+G7plnDlMSo4buzxajhurTDlOG7s0Dhu6hExq/FqeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4bq+w4zhu7PGr03DlErhu7PGr+G7puG6ssOUxKjhu7PGr+G7pkfDlOG7s8avS0jDmeG7s8av4bus4bq84buzxq/hurBL4buzw4pL4buKw5TFqeG7s+G7jEpL4buz4bq+xJAj4buz4bq+4buu4buzxq9K4buu4buzxq/hu6zhurzhu7PDlVJL4buz4bq+V1Thurzhu7PGr0tIw5nhu7PGr+G7rOG6vOG7s8avSkvhu7Phurzhu5rDlMSo4oCm4oCdxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzLhurDhu5Dhu7Phu4tK4buq4buza0rhu5Thu7PFqEbhu7PGr0tIw5nhu7PGr+G7rOG6vOG7s8avSuG7msOUxKjhu7PGr0vDlMaw4butL8OZ4buv4butw4pL4bu24buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOK4bum4buA4buO4bquxq/hu4DDisO94buv4butxajGr+G7puG7kMOUxKjhu69rS8OU4buz4buOS0fDlOG7s+G7pOG7qOG6rsOU4bul4butL8Woxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4but4buo4buO4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcavS8av4buO4buALcavSuG7qMOV4bq6LeG6rsOUw4otxajhuq7DmeG7kMO94buv4but4buOS+G7r+G7reG6ruG7s8avS8av4buO4buAcsO9auG6rsOU4buzxKjhurLGr+G7s+G6vkTGr+G7s+G7plnDlMSo4buzxajhurTDlOG7s0Dhu6hExq/hu7PGr+G7puG6sEvhu7PDmUrhu4bDmeG7s8av4bqyS+G7s0DDguG7s+G7i0rhu6rhurzhu7Ni4bquS8Wp4buzSuG7qCPDjcOU4buzNeG7kOG6rsOU4buz4bq34buww5TEqMO94buzSuG7puG7gOG7iHLDvS/FqOG6rsOULcSo4bquxq8tw4rhuq7Gry3hu6bhu6jDlMSoLcWo4bquw5QtQOG7qOG6rsavLcav4bum4bquSy3DmUrhu4DDmS3Gr+G6rkstQOG6ri3DmUrhu6jhurwt4buO4bquSy1K4buoI+G7gMOULcOK4buQ4bquw5QtSuG7qMOUxKgt4bu3w4PhuqLEguG6oMOBxrBKxq/DlcO94buv4butS8OVxKjhu7PFqOG7puG6vHLDvS/DleG7gMOKS+G6ri/hu7fhu7nhu7Uvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nDgeG7uS/hu7fhu7fhu7fDikHhu7fDg8OBw4NB4bqixq/huqDhu7nDg0Hhu47DgS1B4bu1xILhuqBB4bqg4bu14bu1xIItw4HDgeG6ouG7t8ODw4NB4bqi4bqiw4DGsMOSw5nEqMO94buz4bqu4buOxq9yw73hu5fhu7Lhu7PDmUrhurLGr+G7s0rhurbDlErhu7PhurxKTMOUSuG7s+G6vOG6sOG7s8OUSkPDlOG7s8Wo4bquw5Thu7PEqOG6ssav4buz4bq+RMav4buz4bumWcOUxKjhu7PFqOG6tMOU4buzQOG7qETGr+G7s8av4bum4bqwS+G7s8OZSuG7hsOZ4buzxq/hurJL4buz4buLSuG7quG6vOG7s2Lhuq5Lxanhu7M14buQ4bquw5Thu7Phurfhu7DDlMSow73hu7Mv4buv4butL+G6ruG7r+G7rcOKS+G7tuG7r+G7rcWoxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4but4bqu4buzxq9Lxq/hu47hu4Byw71q4bquw5Thu7PEqOG6ssav4buz4bq+RMav4buz4bumWcOUxKjhu7PFqOG6tMOU4buzQOG7qETGr+G7s8av4bum4bqwS+G7s8OZSuG7hsOZ4buzxq/hurJL4buzQMOC4buz4buLSuG7quG6vOG7s2Lhuq5Lxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7M14buQ4bquw5Thu7Phurfhu7DDlMSow73hu7NK4bum4buA4buIcsO9L8Wo4bquw5QtxKjhuq7Gry3DiuG6rsavLeG7puG7qMOUxKgtxajhuq7DlC1A4buo4bquxq8txq/hu6bhuq5LLcOZSuG7gMOZLcav4bquSy1A4bquLcOZSuG7qOG6vC3hu47huq5LLUrhu6gj4buAw5Qtw4rhu5Dhuq7DlC1K4buow5TEqC3hu7fDg+G6osSC4bqgw4HGsErGr8OVw73hu69q4bquw5Thu7PEqOG6ssav4buz4bq+RMav4buz4bumWcOUxKjhu7PFqOG6tMOU4buzQOG7qETGr+G7s8av4bum4bqwS+G7s8OZSuG7hsOZ4buzxq/hurJL4buzQMOC4buz4buLSuG7quG6vOG7s2Lhuq5Lxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7M14buQ4bquw5Thu7Phurfhu7DDlMSo4butL+G6ruG7r+G7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUrhu4Dhuq7DisO94buva0rhu4Dhu5Dhu7PDmUrhurTDlOG7s+G6sMOUSuG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlMWp4buzxq/hurJL4buz4buMSuG7qOG7s8OBxanhu7NAw4Lhu7Phu4tK4buq4bq84buzYuG6rkvFqeG7s0rhu6gjw43DlOG7szXhu5Dhuq7DlOG7s+G6t+G7sMOUxKjhu7Phur7huq7DlMSo4buz4bq84buS4buzSkvDjcOU4buzxq9XVMOUxKjhu7PDleG7nsav4buz4bq84bqw4buzw5RKQ8OU4buzxq9K4bquI+G7s+G6vuG7oEvhu7NKS8ONw5Thu7PGr+G7puG6ssOUxKjhu7Phur5Exq/hu7Phu6ZZw5TEqOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMav4buzxq/hu6bhurBL4buzw5lK4buGw5nhu7PGr+G7pkfDlOG7s8OV4buexq/hu7PDikvDjcOU4buzxq9M4bq8SuG7s+G7jlLDlOG7s8av4bumV1Lhurzhu7PFqMOd4buz4buOUUvhu7Phu47hu5bDlMSo4buz4buk4buo4bq0w5Thu7Phu4494buz4bq84buu4bqu4buz4bq8SkzDlErhu7Phu6Thu6gjScOU4buz4bq+TuG6ruG7s8OZSldRw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butL8OKS+G7tuG7r+G7rS/hu45L4buv4butL+G7qOG7juG7r+G7rcOKS+G7tuG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73hurzhu47hu6bDveG7r+G7rS/Dikvhu7bhu6/hu60vw4pL4bu24buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5k/4buoxq9K4buQ4bumw73hu681WOG6vOG7s+G6t+G7kOG6tsOUxKjhu60vw5nhu68=

Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Toàn tỉnh cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ Mùa

Toàn tỉnh cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ Mùa
2022-10-18 13:39:00

baophutho.vn Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch được...

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể
2022-10-18 08:10:00

baophutho.vn Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Đến...

Khơi nguồn khởi nghiệp

Khơi nguồn khởi nghiệp
2022-10-18 07:44:00

baophutho.vn Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long