Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7gm/DsuG7l2/DoeG7reG6peG7g2/DoW91w6Hhu6/hu7Hhu6fDoeG7r+G7scOtw6Hhu5Xhur3hu5XDoeG7l8ah4buXw6Hhu5nhuqfDoeG7g8ah4buXw6Hhu4Nw4buXbsOh4buXb+G6ueG7lyDDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buZw6LGocOhZnPhu5duw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buTb3bDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qTQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE14buu4buxw63DoWfhu5XDoW/hu6Phu4PDoeG7r+G6rcOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhbsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4PDoeG7leG6veG7lcOh4buXxqHhu5fDoeG7r292c+G7g8Oh4buZxqHhuq3Ds8Ohb+G7jeG7l2/DoeG7heG6ueG7l8Oh4buZw6rhu6kgw6Hhu6/hu7XDoeG7r2954buDw6Hhu4Phu5vDoeG7g2/DosOhb8ahxJHhu4PDoeG7lWnDoW/GocSR4buDw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g29i4buVw6Hhu63hu5vhu4Mgw6Hhu5d2cMOzw6Hhu4Xhu7XGsOG7l27DoeG7meG6p8Oh4buDcOG7l27DoeG7l2/hurnhu5cgw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7mcOixqHDoWZz4buXbsOhZsOi4buXbsOh4buZ4bqn4buVw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7r+G6rcOzw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7k292w6Hhu4Nw4buXbsOh4buXbm/Ds2rhu6nDoWbhu7Xhu6fhu4PDoW91w6Hhu6/hu7Hhu6fDoeG7r3HDs8Oh4buvb8Oza3bDoeG6oeG6scOgMMOgw6DDoMOhZnLhu5duL+G7r+G7scOtw6Ev4buvb+G6peG7l24wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6Hhuq/huqPhuq/hu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buDMOG7h8OixqHhu6lvduG7r2/GoTDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqjxIPhuqHDoy/huqHhuqPDoOG7heG6r+G6oeG6r+G6oeG6oeG6oeG6r+G7r8Oj4bqh4bq14bqv4buZ4bq3LeG6oS3hurfEg+G6s+G6oS3hu6nhu5duMOG6omfhu4fhu6lhw6HDouG7meG7rylh4buCb8Oy4buXb8Oh4but4bql4buDb8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buv4buxw63DoeG7leG6veG7lcOh4buXxqHhu5fDoeG7meG6p8Oh4buDxqHhu5fDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dv4bq54buXIMOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoeG7r+G6rcOzw6Hhu5NvdsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vw7Nq4bupYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/huqPhuq9hw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu65vZ8ahw6Hhu5Zub+G7j8OhZuG7j+G7l2/DoeG7rXHDoeG6ocOg4bqvL+G6o8Og4bqjw6Av4buWRi3hu4Lhu6jDoeG7q3bEgsOhZuG7j+G7l2/DoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7reG6peG7g2/DoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8OhbsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4PDoeG7leG6veG7lcOh4buXxqHhu5cgw6Hhu6/hu7HDrcOhZ+G7lcOhZsOi4buXbsOhb+G7o+G7g8Oh4buv4bqtw7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buV4bq94buVw6Hhu5fGoeG7l8Oh4buvb3Zz4buDw6Hhu5nGoeG6rcOzw6Fv4buN4buXb8Oh4buF4bq54buXw6Hhu5nDquG7qSDDoeG7r+G7tcOh4buvb3nhu4PDoWbhuqvDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7g8O6w6Hhu6t2w6Lhu5fDoeG7g+G7m8Oh4buvb+G6v+G7lcOh4burdsSCxKnhu5fDoeG7g+G6u+G7qcOh4bupb2jhu6nDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu5nDquG7qcOh4bqg4bqnw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buvb2fGocOhZnfhu5duw6Hhu6t2xILDoWbhu4/hu5dvw6Hhu4Phu5vDoeG7g2/DosOhb8ahxJHhu4PDoeG7lWnDoW/GocSR4buDw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g29i4buVw6Hhu63hu5vhu4Mgw6Hhu5d2cMOzw6Hhu4Xhu7XGsOG7l27DoeG7r+G7scOtw6Fn4buVw6Hhu5nhuqfDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dv4bq54buXIMOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoWbDouG7l27DoeG7meG6p+G7lcOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bql4buDw6Hhu5NvdsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vw7Nq4bupw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4XGocOi4buXb8Oh4buXbm/Ds2rhu6nDoeG7k+G6rsOhb+G7p+G7qcOhZnLhu5duw6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoeG7r29nxqHDoeG7q3bEgsOhZuG7j+G7l2/DoWbhu7Xhu6fhu4PDoW/hu7XFqeG7l27DoeG7leG7t+G7g8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buvccOzw6Hhu69vw7NrdsOh4bqh4bqxw6Aww6DDoMOgw6FmcuG7l24v4buv4buxw60v4buvb+G6peG7l24wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7lOG7t+G7g8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buDecOh4buvb2vDoeG7hcahw6FPc8Ozw6FmcuG7l27DoeG7l2/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8Oh4buD4bq74bupw6Hhu6/DteG7l28v4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoWbhu4/hu5dvMMOh4buub+G7pcOzw6Fuw7PDouG7l8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buvw7Lhu5dvw6Hhu69vZ8ahw6Hhu61xw6Hhu69v4bql4buXbsOhb+G7o+G7g8Oh4buvb0Hhu4PDoeG7r+G7iSDDoeG7l2/hu7Xhu5duw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7q3bhuqXDoeG6tcOh4buvb+G6peG7l24v4buXYuG7lcOhb+G7o+G7gzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1T8OzauG7l8Oh4buXw6LEgiDDoeG7leG7t+G7g8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buDw6LGocOh4buXb+G6u+G7r8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4PhuqXhu4PDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buZ4bqnw6Hhu4bhu43hu5dvw6FG4buP4buXb8Oh4bqgw7nDs8Ohw6PDoMOgMMOgw6DDoMOhZnLhu5duL+G7r+G7scOtL+G7r2/huqXhu5duIsOhT+G6p8Oh4buWc8OzIMOh4buqduG6qeG7l27DoeG7lsOz4buXb8OhZsOi4buXbsOhb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buV4bu34buDw6HhuqPEg8OgMMOgw6DDoMOhZnLhu5duL+G7r+G7scOtL+G7r2/huqXhu5duIjAwMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7HDrcOhZ+G7lcOhZsOi4buXbsOhb+G7o+G7g8Oh4buv4bqtw7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buV4bq94buVw6Hhu5fGoeG7l8Oh4buvb3Zz4buDw6Hhu5nGoeG6rcOzw6Fv4buN4buXb8Oh4buF4bq54buXw6Hhu5nDquG7qSDDoeG7r+G7tcOh4buvb3nhu4PDoeG7r+G7seG7i+G7l8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7r8O14buXby9vdsSCauG7l8Oh4buD4bubw6Hhu5NvdsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vw7Nq4bupw6Hhu5dv4bu14buXbsOh4buD4bubw6Hhu4Nvw6Igw6Hhu5Vpw6Hhu5nhuqfDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dv4bq54buXIMOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoeG7meG6p+G7lcOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buTb3bDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dub8OzauG7qcOh4buXZOG7lcOh4buXbsah4bqnw7PDoWbhu4/DosOh4buH4bqn4buXw6Hhu6/DteG7l28vb3bEgmrhu5fDoeG7l8O6w7PDoeG7g8ah4buXw6Fv4bujw6Fmw6Lhu5duw6Fv4buj4buDw6Hhu69v4buNw6HhuqDhu4Hhu5fDoWbhu7Xhu6fhu4PDoW/hu7XFqeG7l27DoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7reG6peG7g2/DoW91w6Hhu6/hu7Hhu6cgw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7qW/hurnhu5fDoeG7h8OzauG7r8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7l8O6w7PDoeG7g2/DoiDDoeG7lWkgw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g29i4buVw6Hhu63hu5vhu4Mgw6Hhu5d2cMOzw6Hhu4Xhu7XGsOG7l27DoeG7r+G7scOtw6Fn4buVw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG6oMOzauG7gzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4busxqF24bux4buDZ2E1T8Oz4buJdsOh4buWbm/DtMOiNC/hu6k1

Hiếu Nghĩa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thắp lửa tình yêu di sản cho học sinh

Thắp lửa tình yêu di sản cho học sinh
2024-03-29 08:11:00

baophutho.vn Là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ còn lưu giữ được hệ thống di sản văn hóa đa đạng, phong phú. Việc xây dựng mô hình “Trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long