Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoduG6qyThuqlXw4Nq4bqp4bqjV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV3Y/4bqp4bqjxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4bqow6N94bqpV+G7i8OjbyBXw61lVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tX4bqnKlfhuq3hur3hu4tX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXIMOjbyBX4bqpO+G6qeG6o1fhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXIGwkV3Y/4bqp4bqjw5pX4buTOOG7iVfhu4vhurlXaeG7iSThuqlX4buLw61k4bqp4bqjVzHDoVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhu4vDqlcgw6NvIFcxP+G6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDrCYgw6PDmlfDteG7j+G6qeG6o1fhuq0m4bqpw6PDmlfhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qVdp4buJJMOaVyAlIFcgPmhXbOG7k1d2P+G6qeG6o1fDo+G7ieG7k2HhuqlXduG6qyThuqlXw4Nq4bqp4bqjV+G6p+G7icOp4bqpVyDhuqvEg1fhu4vDrWThuqnhuqNXw7XEg2EgV2nhu4kl4bqpV+G7i8OtxINh4buLw5pX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDV2nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjV3bEgznhu4lX4bqnYVd2P+G6qeG6o8OaVyAlIFfhuqnhuqPDo+G6t1dp4buJ4buTOOG7i8OaVyDDo+G6s1fhu4vDo+G6t8OaV2nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjVyBsJFcgPmhXbOG7k1cgPmhX4buLw6034bqpV8O1KlcgauG6qeG6o1cgPmhXw7U5VyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tXMT/huqnhuqNXw7XEgzfhuqnDmlfhu4vDqlcgw6NvIFcxP+G6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXWVhYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7uOG7siNo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOd4bu04buyL1lZWTDDnVjhu7bhu7Thu7ZZI+G7i8OdQOG7uOG7tuG6p+G7ti164buyI1nDnVlY4bu0w53hu7Lhu7Y9I+G7si3DnUAkMuG6ocOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVnbhuqsk4bqpV8ODauG6qeG6o1fhu4s74bqp4bqjVyBu4buD4bqp4bqjV+G6pcSDw6Hhuq1X4buLw60kw5pX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1d2P+G6qeG6o1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlZZWFhYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7uOG7siNWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6h24bqrKuG6qVfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJFcgbCRX4buI4bux4bqk4buKV8OD4buJ4buTYeG6qVds4buTV3bhuqsk4bqpV8ODauG6qeG6o1fhuqcq4bqtV8O1xINhIFfhu4smxINX4buROlfhu4o84buTV+G7reG6uSDGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqjhuqMk4buTV+G7i8OzVzF74buJV+G6qcOjxINh4bqtV+G6peG7lcOaV+G7sSThuqlX4buKw6Nu4buD4bqp4bqjV8O1a1fDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1d24bqrJOG6qVfDg2rhuqnhuqNXMTpXIMOj4bqzVzEm4bqrV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjVyDDo27hu4HhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tX4buL4bqrKuG6qVfhuqXDo2IkV8O1KlfDoyrhuqnhuqNX4bqpO+G6rcOaV2nhu4nhu5NXIMOjOFfhuqcq4bqtV8O1xINhIFcgbCRXTOG7k1ciJOG6qVfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJFfhu6bhu4jhu7HhuqThu4rFqFfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k8OaV2nhu4nhu5NXIMOjOFdow6PhurnEg1fDo+G7hWhX4bqjxIPhu48kVyAlIFcg4buBV2nhu4kk4bqpVyBiV+G6qcOjxINh4bqtV8O1a1fhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tXMcOhV+G7i8OtJeG6qcOjV8Osw7JXIMOj4bq74bqp4bqjVyDDozPhuqtX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4bqpw6PEg2Hhuq1Xw7Vrw5lXduG6u+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDV2jDozzhuqlXIMOp4bqp4bqjVyAlIFcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6r1dM4buTV8O1xIM34bqpV+G7sSThuqlX4buKw6Nu4buD4bqp4bqjV8O1a1fhu6bhu7Hhu4rDlcWow5pXTOG7k1fDtcSDN+G6qVfhu7Ek4bqpVyDDoz5oV8OjKuG6qcOjV+G7puG7seG7rcODxahXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDo+G7ieG7k2HhuqlXaMOja1fhu4vDrSUgw6PDmlfhu4vDozLhuqtXMGXEg8OaV+G6qSzhuq1X4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1cgJSBXIMOjxIPDmlcxP+G6qeG6o1ci4bq9VyDhu4FXw6xmV8O1Klfhuqcq4bqtV+G7i8OtbmbhuqnhuqNXMeG6qyrhuqlX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLVyBsJFcgPmhXbOG7k8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bux4buKw5VXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NX4buLfWhX4buLw63hu4nhuqnhuqNXIMOj4bqzVzEm4bqrV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNX4buL4buJ4buTN+G6qVfhu4vDreG7ieG7kznhuqnDmldp4buJJeG6qVfhu4vDrcSDYeG7i8OaV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhuqnhuqPDo8SDN+G6rVfhu4vEqSBXICUgV8O1O+G6qVciP+G6qVcgbCRXdj/huqnhuqNXw7U5VyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4vDmlfhuqXGoVfhuqfhu4l94buLV3Y/4bqp4bqjw5pX4buLw61k4bqp4bqjV+G7izzhuq1X4bqnKlfDg27hu4fhuqnhuqNXMF3huqlXw6zhurlXWMOdLcOD4buvL+G7isOUw5pX4bqp4bqjKuG7k1dYPS9Zw50vw51Yw51ZVyBsJFfhu7Hhu63Dg1fhu4rDreG7ieG6qeG6o1du4buB4bqp4bqjV3Y/4bqp4bqjV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVfhuqnhur3Eg1cw4buJ4bqp4bqjV0nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjV8Os4bq5V8Odw50tSXYv4buKw5RX4bqp4bqjKuG7k1fDnSMvQC/DnVjDnVlXIGwkV+G7sSThuqlX4butw6M+aFfDoyrhuqnDo1fhu4rDreG7ieG6qeG6o1du4buB4bqp4bqjV3Y/4bqp4bqjV+G6pcOjYiRX4buQxILEgsSCV8O1OVcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV8O1KlfhuqXGoVfhuqfhu4l94buLVyBsJFd2P+G6qeG6o1VXw4Nu4buH4bqp4bqjVzBd4bqpV8Os4bq5V1jDnS3Dg+G7ry/hu4jhu7HhuqThu4rhu4rDlMOaV+G6qeG6oyrhu5NXw509L1lZL8OdWMOdWVcgbCRX4buI4bux4bqk4buKV+G7isOt4buJ4bqp4bqjV27hu4HhuqnhuqNXw7U5V+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV0nhu4nhu5M44buLVzHhurfhuqnDo1fDrOG6uVfhu7JALUl2L+G7isOUV+G6qeG6oyrhu5NXw53hu7YvWVkvw51Yw51ZVyBsJFfhu7Ek4bqpV+G7rcOjPmhXw6Mq4bqpw6NX4buKw63hu4nhuqnhuqNXbuG7geG6qeG6o1d2P+G6qeG6o1fhuqXDo2IkV+G7kMSCxILEglfDtTlX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXMcSDOeG7iVcxP+G6qeG6o1fDtcSDN+G6qVfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzFu4buFIFfhuqcq4bqtVVfhuqQ44buLV+G6p+G7iX3huqlXw6zhurlX4buy4bu0LeG6pOG6pi/hu4rDlFfhuqnhuqMq4buTV1kjL+G7tC/DnVjDncOdVyBsJFfhu7Hhur1X4butw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1fDtTlXIMOjxIM44bqpV+G6p27hu4UgVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tXMTjhuqlX4bqpO+G6rVfDnVjhu7JYVVdJ4buJ4buTOOG7i1cx4bq34bqpw6NX4bu24bu4LUl2L+G7isOUV+G6qeG6oyrhu5NXWCMvw50vw51Yw53DnVcgbCRX4bux4bq9V+G7rcOj4bqv4bqpw6NX4buLw63hurdXw7U5VyIk4bqpV8OjKuG6qcOjV2nhu4nhu5NXIMOjOFdow6PhurnEg1fDo+G7hWhX4bqjxIPhu48kVyAlIFcg4buBV2nhu4kk4bqpV+G6pcSDw6Hhuq1Xw6zhuqsl4buLV+G7iyrEg1fDrD/huqnDmlfhu4vDo+G7iVfhuqnDo31oVVdJ4buJ4buTVzHhurfhuqnDo1fDrOG6uVfhu7g9LUl2L+G7isOUV+G6qeG6oyrhu5NXWOG7uC9AL8OdWMOdw51XIGwkV+G7seG6vVfhu63Do+G6r+G6qcOjV+G7i8Ot4bq3V8O1OVfhuqXGoVfhuqfhu4l94buLV+G7i8OqVyDDo28gVzE/4bqp4bqjw5pXMT/huqnhuqNXw7XEgzfhuqlXw7XEg1dow6Mm4bqt4oCmV3bhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1cgw6PhurNXMSbhuqtX4buI4bux4bqk4buKV8OD4buJ4buTYeG6qVds4buTw5pXID5oV2zhu5NXIOG7gVfDrGZXMcSDOeG7iVcgw6PhurPhuqnDo8OaVyLDqlfDrOG7ieG6qeG6o8OaVyIk4bqpV8OjKuG6qcOjV0nhu4nhu5NXIMOjOFfhuqcq4bqtV8O1xINhIFcgbCRX4buI4bux4bqk4buKV2jDo2pXw6Phu4VoV8O14buHxINXICUgV2nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjV+G6reG7h8SDVyIk4bqpV8OjKuG6qcOjVyBsJFfhu7Ek4bqpV+G7rcOjPmhXw6Mq4bqpw6NX4buKw63hu4nhuqnhuqNXbuG7geG6qeG6o1fhuqXDo2IkV+G7kMSCxILEgsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butO+G6qVcgb1cgw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV+G7i+G6qyrhuqlX4bqlw6NiJFfDtSpX4buTN+G7iVcge+G7iVfhuqnDo8SDYeG6rVfDtWtXIMOj4bqv4bqpw6NX4buLw63hurdXIGwkV3Y/4bqp4bqjVyLhur3Dmlfhu7Hhu4rDlVfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1cxOlciJOG6qVfDoyrhuqnDo1fhu63Do27hu4HhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tX4bqpO+G6rVfDnVjDncOdV+G6o+G6u+G6rVciJFcg4buJ4bq9IFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJFfDtSpXIiRXIOG7ieG6vSBX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i8OaVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1cxxIM54buJVyDDo+G6s+G6qcOjVyLDqlfDrOG7ieG6qeG6o1fhu4vDozfhuq1X4bqt4bq94buLV+G6qeG6vcSDVzDhu4nhuqnhuqNX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i8OaV2jDozzhuqlXIMOp4bqp4bqjVyAlIFcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6r1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4rDo27hu4PhuqnhuqNX4buLw63DsiBXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFdow6NrV+G7i8OtJSDDo1cgJSBXIOG7ieG6vSBX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLw5lX4bqk4bq3aFfhu4vDo+G7g8SDVyDDo+G6s1cxJuG6q1fDtSpXw60kV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXIiXhuqtX4bqlOOG7i1fhuqfhu4l94bqpV8O1OVcgw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV+G6qTvhuq1Xw51Yw53DnVcgbCRXICUgVyDhu4FXaeG7iSThuqnDmlcx4buB4bqpV8O14bq3V+G7i8Oj4buJ4bq9IFfhuqXDo+G6ucSDV3Y/4bqp4bqjw5pXMeG6qyrhuqlX4buLw6PDocOaVyDDo+G6r+G6qcOjV2nhu4nhu5M54bqpV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuqnDoy7huq1X4bqlw6MsIFdow6NrIFfhu4vhurHhuqnDo1fhu4vDrSbhuqnhuqNX4buLw61q4bqp4bqjV+G6pyFow5pXIMOj4bq74bqp4bqjVyDDozPhuqtXw7U5V+G6qeG6vcSDVzDhu4nhuqnhuqPDmlfhu4vDo+G7g8SDV+G6o8SDJOG6qcOaVzHhurnEg1fhu4tu4buF4bqp4bqjw5pX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q1cgw6M+4buLV+G6p27hu4XhuqnhuqPDmlfDo8SDYeG7iVdp4buJP1cgJSBXIOG7ieG6vSBX4buLw6Mk4bqpw6NX4buLw60kw5pX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLw5lXw5XEg2EgV+G6pcSDw6Hhuq1X4buLw60kw5pX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i1fhuqk74bqtV8OdWMOdw51X4buLfWhX4buLw63hu4nhuqnhuqNXw7Uq4bqrV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6p+G6teG6qcOjV8O1w7IgV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhu4s84bqtw5pX4buLw61k4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqtV+G6qcOjblRXSeG7iT/huqlX4bqn4buZV8Os4buNVzBr4bqp4bqjVzE+4buLw5pX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSRX4buLKsSDVyDDo+G6r+G6qcOjVyBq4bqp4bqjVyA+aMOaVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFdp4buJ4buTV8Oj4bqrJiDDo8OaVyLDqlfhuqnDo8SDYeG6rcOaVyLDqlfhuqnDo8SDYeG6rVfhuqcmxIPDmlfDrOG7jVcwa+G6qeG6o1fhuqXEg+G6qcOjV2jDo+G6r1fDo+G6v1fhu4vDreG7hVfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i8OaV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVfDrOG7jVcwa+G6qeG6o1fhu4vEgznhuqlXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXbOG6qeG6o1fDo+G6veKApsavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qHY44bqpV+G6qSThu5PDmlfhu7Hhu4rDlVfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1cxOlfDo+G6qyrhuqlX4buLw6Mq4bqpw6NXIiRXIOG7ieG6vSBX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSRXMeG6ucSDV8O14buHxINXIMOj4bqv4bqpV+G7i8OqVyDDo28gVzE/4bqp4bqjw5pXIuG6ueG6qVcg4buJ4bq9IFfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV8O14buHxINXWVhXIMOjxIPDmlcxP+G6qeG6o1ci4bq9VyDhu4FXw6xmw5lXduG6ucSDV8O14buHxINXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q8OaVyDDo+G6s1cxJuG6q1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1dp4buJP+G6qVfhuqfhu5lXw6zhu41XMGvhuqnhuqNXMT7hu4vDmlfhu7Ek4bqpV+G7isOjbuG7g+G6qeG6o1fDtWtXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJFciJFd2P+G6qeG6o1ds4buTw5pX4buKw6Nu4buD4bqp4bqjV+G7i8Otw7IgV8OD4buJ4buTYeG6qVds4buTV+G7i8Otw7IgV+G7i8SDOGhX4bqp4bqjw6MyVyIkV3Y/4bqp4bqjV2zhu5NXIiXhuqtXICXhuqtXw7UqVyDDo+G6s1cxJuG6q1fhu4jhu7HhuqThu4pXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFfhuqcq4bqtV8O1xINhIFfDteG7h8SDV3Y/4bqp4bqjV2zhu5NXICUgV+G7kTpXIGPhuqlX4bqnJsSDw5lX4bux4buKw5VXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NXMTpXIMOj4bqzVzEm4bqrV+G7iOG7seG6pOG7ilfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k8OaV3Y/4bqp4bqjV2zhu5PDmlfhu4jhu7HhuqThu4pXdj/huqnhuqNXbOG7k1cg4buBV8OsZlfhuqXEg8Oh4bqtV+G7i8OtJMOaV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tX4buLw6My4bqrVzHEqeG6qeG6o1cgw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV+G6qTvhuq1Xw51Yw53DnVcxOlcxOVfDrSTDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOj4bqv4bqpV+G7i8OjJeG6qeG6o1cxe+G7iVfhuqk74bqtV8OdWMOdw53DmlcgJSBXID5oV2zhu5PDmlfhu4jhu7HhuqThu4pX4buLw63huqvhuqnhuqNXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDo+G7ieG7k2HhuqlXMTpX4buLw6PEg1fDoyrhuqnDo1fhuqXGoVfhuqfhu4l94buLV1kjVzE/4bqp4bqjV8O1xIM34bqpw5pX4buLw63huqvhuqnhuqNXMWLDmlfhu7Hhu4rDlVfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1cxOlfhu4vEgzjhuqlXw6Mq4bqpw6NX4buR4buNV+G6p+G7mVfhuqXGoVfhuqfhu4l94buLV+G6reG6veG7i1fhu4t9aFfhu4vDo8OhV8O14buHxINXw6PhurHhuqnDo1fhu4vDo28gV+G6pcOjxIPDoeG6qVfhu4vDrSUgw6PDmlfhuqXGoVfhuqfhu4l94buLV+G6pcOjJMSDV+G7i8Otw7NXMT/huqnhuqNX4bqt4bq94buLVyAlV+G6qcOjPOG6qcOaVyAs4buLV+G7iz7hu4tXID9XICUgVyDDo28gV8O1a1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1d2P+G6qeG6o1fhuq3hur3hu4tX4buLw61u4buD4bqp4bqjV8Oj4buFaMOZV+G7iOG7seG6pOG7ilfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1fhu4vDo8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcahV+G6p+G7iX3hu4tXMeG6ucSDV8O14buHxINXIiRXMT/huqnhuqNXw7XEgzfhuqlXIi7huqnhuqNXw6PhurHhuqnDo1fhu4vDo28gV+G6pcOjJMSDV+G7i8Otw7PDmVfhu60+aFds4buTw5pX4buI4bux4bqk4buKV3Y/4bqp4bqjV2zhu5NXIOG7gVfDrGZXw7UqVyA+aFcgw6PEg1ci4bq9VzE6V+G7i8OjxINXw6Mq4bqpw6NX4bqlxqFX4bqn4buJfeG7i1dZ4buyVzE/4bqp4bqjV8O1xIM34bqpw5lXSeG7iSRXMSXhuqnDo1fhuqPEgyVXIMOj4bqrV+G7i8OjPuG7k8OaV8O1xINhIFfhu4vDo8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcahV+G6p+G7iX3hu4tXMW7hu4UgV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpVzE/4bqtVyI/4bqrV+G6peG6t2hX4buLw6Phu4PEg8OaVzHEqeG6qeG6o1dow6Nu4buB4bqp4bqjVyDDozzhuq3DmlfhuqnhuqPhu4nhu5M34bqpV+G7iywgw5pX4buLw6NsV+G7i2sgw5pXIGJX4buLJSBXMGvhuqnhuqNX4bqjxIMl4bqrVzBrIMOaV+G7i8Oj4buJ4buTOOG7i1dow6NrIMOaV8OtO+G6qVcxMlcx4bq5xINXw7Xhu4fEg1cgJSBXMT/huqnhuqNXw7XEgzfhuqlXw7XEg1dow6Mm4bqtw5lX4butJSBXMT/huqnhuqNXw7XEgzfhuqlXMTpXIMOjPmhXw6Mq4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1X4buLxKkgV8O1KlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBiV+G6pcOjxIM44buJV+G6qSbEg1fhuqPhurFXMeG6ucSDV8O14buHxINXICUgV2nhu4nhu5M44buLVzHhurfhuqnDo1fhu4vDo8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcahV+G6p+G7iX3hu4vDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rWrhuqnhuqNXw7Xhu4fEg1cxYsOaV8OD4buJ4buTYeG6qVds4buTV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhu5Hhu4nhu5M34bqpVyDDo+G6s1cxJuG6q1cgJSBXMeG6u+G6qeG6o1cgw6Phuq9XTOG7k1fDtcSDN+G6qVfhu7Hhu4rDlcOaV+G7iMahV8O1xIM34bqpV+G7seG7rcODV8OD4buJ4buTYeG6qVds4buTV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G6qcOjxINh4bqtV8O1a1fhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1fhu5Hhu4nhu5M34bqpw5pXIMOjbFcx4bq94bqp4bqjV+G6qSzhuq1X4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1fhu4vDqlcgw6NvIFcxP+G6qeG6o1fDtSpXMT/huqnhuqNXw7XEgzfhuqnDmlfhuqnDoz7hu4tX4bqnKlcgPmhXbOG7k1fDtcSDN+G6qcOaVyAl4bqpVyLhur1X4buLw6Phu4nhur0gVzDEg2HhuqlXID5oV2zhu5NXIGrhuqnhuqNXID5oV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mcOaVyAl4bqpVyLhur1XIMOjbFcgw6Phurnhu4vDmlcgJeG6qVci4bq9VzFu4buFIFdp4buJ4buTV8Oj4bqrJiDDo1cgJSBXIMOjbyBXMCThuqnDo1fhu4vDo+G7ieG6vSBXMMSDYeG6qVfhu7Hhu4rDlVfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1dp4buJP+G6qVfhuqfhu5lVV+G6peG6t2hX4buLw6Phu4PEg1cgw6PhuqtX4buZV+G6pcSDOOG6qVcgw6PhurNXMSbhuqtX4buI4bux4bqk4buKV8OD4buJ4buTYeG6qVds4buTV+G7kTLhuq1X4buRM+G7i1cx4buB4bqpw5pX4buLw6NuV+G7i+G6uVcgJeG6q1cx4bq5xINXw7Xhu4fEg1cxP+G6qeG6o1fDtcSDN+G6qcOaVyAl4bqpVyLhur1X4buLw6Phu4nhur0gVzDEg2HhuqlX4bux4buKw5VXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NXaeG7iT/huqlX4bqn4buZw5rDs1cxYlfhuqXhurdoV+G7i8Oj4buDxINX4bqpLOG6rVciLOG7i8OaV+G7ieG6ueG6qVfhuqks4bqpw5pX4bqp4bqjO+G6qVfhuqnhuqPDsyRX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw6wkxINXaMOjJuG6rcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6My4bqrVzEl4bqpw6NX4bqjxIMlVyBsJFfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k1d24bqrJOG6qVfDg2rhuqnhuqPDmlcgJSBXIOG7ieG6vSBX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLVzE54buJVzE/4bqtVyI/4bqrVzHEqeG6qeG6o1dp4buJ4buTV+G7i8Ot4bqx4bqpw6PDmldp4buJ4buTVzHhurfhuqnDo8OaV+G7kSUgVzHhurfhuqnDo1cxxKnhuqnhuqNXMeG6ucSDV+G7i27hu4XhuqnhuqNXw7Xhu4fEg1fDrMOyV+G6p8OyJFcgw6Nk4bqpVyBiV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhu4s84bqtw5pX4buLw61k4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqtw5pXaMOjalfDo+G7hWhXw7Xhu4fEg1fhuqnDo8SDYeG6rVfDtWtXIMOj4bqv4bqpw6NX4buLw63hurdXIGwkVyA+aFds4buTV+G6o8SDJOG6q8OZV3YhIFcixINh4buLw5pXw7XEg2EgV+G6o8SDJeG6rVfDrCXhu4tXMW7hu4UgVyA+aFds4buTVyDDo8SpV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhu4vDozLhuqtXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G6rWZXw63hur3huqnhuqNXMeG6ucSDV+G7i27hu4XhuqnhuqNXw7UqV+G6qeG6vcSDVzDhu4nhuqnhuqNX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i8OaV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNX4bqjxIMl4bqtV8OsJeG7i1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVcxw6FX4bqpLOG6rVfhu4vhurHhuqnDo1fDo+G6seG6qcOjw5pX4bqpOOG7iVdow6Ml4buLV8OjxINh4bqpVyBiVzA+4buJV8OjxINh4buJV8O1xINXaMOjJuG6rVfhu4vDo+G6sVfhuqXhurdoV+G7i8Oj4buDxINXIMOj4buJ4buTw6HhuqlX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmVd2POG7k1fhuqcqV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzA+4buJV8OjxINh4buJV+G7i+G6ryDDo1cgw7IgVzHDoVcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4bqlxIPDoeG6rVfhu4vDrSTDmlfhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLVyAlIFcgPmhXbOG7k1fDo+G7ieG7k2HhuqlXduG6qyThuqlXw4Nq4bqp4bqjV+G6p+G7icOp4bqpVyBiV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzHDqsSDV+G6reG7h8SDw5pXw6wl4bqp4bqjV+G7iybhuqtX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6PEg1fDoyrhuqnDo1fhuqnDo8SDYeG6rVfDtWvDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qHbEg+G6qcOjV8OVbcavL2jhu6g=

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Tiên phong phát triển kinh tế

Tiên phong phát triển kinh tế
2022-10-20 10:55:00

baophutho.vn Bí thư Chi bộ bản Dao Hạ Thành, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, đảng viên Đặng Đình Điện luôn tâm niệm, muốn người dân tin tưởng, làm theo, trước...

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu
2022-10-20 07:51:00

baophutho.vn Hầu hết chúng ta đều đã nghe, nói rất nhiều về việc lan tỏa thông tin tích cực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với việc này. Nhưng thế nào...

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-10-13 11:35:00

baophutho.vn Là xã miền núi của huyện Cẩm Khê, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Phú Lạc đã đoàn kết, thi đua...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long