Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buDP0Dhu7BH4bueOkfhu6sxxIPhu6QwR1FYQOG7rEcw4busT0Dhu6xH4bu24buaW0dmw5JA4buwR+G7nixH4buDP0Dhu7BHMMSDR+G7r+G7l29vR8SCw7NH4buFw6JH4bqg4buuxagwR+G7l03hu7jDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur7hu5fhu7BPxINHw41JL0lIRUfhu4dNQEfhu6/hu6w3PEDhu7BH4bqhNEdvMcSDxahARzXEg0fhu4Phu5zhu7hH4buT4busw5lHMC5H4bug4busOOG7oEfhu5nhu6hH4bugP0Dhu7BH4bueOkfhu6sxxIPhu6QwR1FYQOG7rEcw4busT0Dhu6xH4bu24buaW0dmw5JA4buwR+G7nixH4buDP0Dhu7BHMMSDR+G7r+G7l29vR8SCw7NH4buFw6JH4bqg4buuxagwR+G7l03hu7hFRzAiYeG7oEcw4busMSzhu6BHbzHEg8WoQEc1xINH4buD4buc4bu4R+G7k+G7rMOZw4lH4buvKeG7rkdQYUfhu6A9R1E7QOG7sEfhu6Dhu6xWR28jT0Dhu7BH4buDP0Dhu7BH4buv4busNcSDRy1H4bup4busPUfhu4dWRzDhu6w3R+G7r+G7rDc8QOG7sEcwImHhu6BH4buvWUDhu6xHNcSDxJBHUTtA4buwR+G7oOG7rFZH4buHM+G7rkdmV0Dhu6xH4buv4bus4buuRy1Hw73Eg0fhuqHhu67DmUBH4buH4buv4bqgR+G7r1lA4busRzHhurNFR+G7ryI3e0Dhu7BH4buHTUBH4buvLkfhu6Dhu6w44bugR+G7r1lA4busRzXEg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0lISEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERHxKjDjOG7iFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjeG7isONL0lJSVDEqEjhu4hJw4zDjEkw4buK4buISkjhu7ZJLUnDieG7slvhu7BGR03hu7Yw4bqmRuG7gz9A4buwR+G7njpH4burMcSD4bukMEdRWEDhu6xHMOG7rE9A4busR+G7tuG7mltHZsOSQOG7sEfhu54sR+G7gz9A4buwRzDEg0fhu6/hu5dvb0fEgsOzR+G7hcOiR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4RkfhuqPhu65QMOG7rOG6pkZJSEhIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbEqMOM4buIRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vuG7qeG7rD1H4buHVkcw4busN0fhu6/hu6w3PEDhu7BHMCJh4bugR+G7r1lA4busRzXEg0dvI09A4buwR+G7gz9A4buwR+G7r+G7rDXEg0cw4buQQOG7sEfhu7bhu5hA4buwR+G7rCNNR+G7oOG7rDLhu6BH4bu4OUDhu7BHZsOSQOG7sEfhu54sR+G7gz9A4buwRzDEg0fhu6/hu5dvb0fEgsOzR+G7hcOiR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu4M/QOG7sEcwxINH4buv4buXb29HxILDs0fhu4XDokfhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEcw4busT0Dhu6xH4bu24buaW0dA4buO4bu4R8ONSEnEqEVH4bug4busVkDhu6xHMOG7rDjhu6BHIMOSQEfDozHhu5YwRzA5RzDhu6xOQOG7sEfhu4gvw41ISUtFR+G7tk9HMOG7rE9A4busR+G6oeG7rsOZQEcw4busMSzhu6BHQOG7rE5A4busRyDDkkBHw6Mx4buWMEcgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hH4buFUkDhu67hu7hH4bq64buRUk1AIOG6vEfhu6A1TUfhu6/hu5pbR1EjT0BH4burMTrhu6BHMOG7pEfhu4MixIMgME3hu7ZFR+G7oD1HMC5A4buwR+G6oTpAR1HGoDFHMDdHw43DjUXhu4jEqEcwIuG7rsWoMUd24but4buFRUdA4buwT0Dhu6xHQOG7sOG7rOG7pkcgw5JAR8OjMeG7ljBH4bu4TcSDR+G7uOG7kOG7oEfDozHhu5YwR+G7tOG7rOG7nDHDiUdm4bukQEdATcSDRUfhu6A/QOG7sEcwxINHUeG7jEdRxqAxRzA3R0nDjElHMCLhu67FqDFHduG7reG7hUVH4bugPUfhu6woQEfhu4rDiUlISEfhu7ZNI0dRLEDhu7BFRzAiI0Dhu7BHUT1H4bu2TSNHUSxA4buwR0DDoEfhu6Dhu6zhu67hu6Thu7hHSsON4bqoRUfhu7Y3KEDhu7BH4bueV0Dhu6xHXTHhu5RAR+G7oD9A4buwR0Dhu6zhu5RAR1HDkzBHS0VKRzAi4buuxagxR1E7QOG7sC9A4buwNzzhu64vMOG7rE5A4buww4lHZuG7lMSDR+G7tk9HUCNNQOG7rEdA4buw4bus4buuxahbR1HGoDFHMOG7rsOZQEfhu6A9R0lISOG6qEfhuqE6QEdRxqAxRzA3R0A3KeG7oEdA4buwI0/hu65HUTc+4bugRzDhu6xPQOG7rEfhu7bhu5pbRzAuR+G7oOG7rDjhu6BHZsOSQOG7sEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BH4busMcSDxahAR+G7g+G7nOG7uEfhu5Phu6zDmcOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0lISEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERHxKjhu4jEqFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjeG7isONL0lJSVDhu4hJSeG7iknhu4rDjTBL4buI4buI4buK4bu2TC3hu67hu7jhu7At4buIw43EqMOMw4nhu7Jb4buwRkdN4bu2MOG6pkbhu4M/QOG7sEfhu546R+G7qzHEg+G7pDBHUVhA4busRzDhu6xPQOG7rEfhu7bhu5pbR2bDkkDhu7BH4bueLEfhu4M/QOG7sEcwxINH4buv4buXb29HxILDs0fhu4XDokfhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGSUhISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZGxKjhu4jEqEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7hu4dWRzDhu6w3R28xxIPFqEBHNcSDR+G7g+G7nOG7uEfhu5Phu6zDmUcwIk0jR+G7qzHEg+G7pDBHUVhA4busRzDhu6xPQOG7rEfhu7bhu5pbR2bDkkDhu7BH4bueLEfhu4M/QOG7sEcwxIPDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vmbDkkDhu7BH4bueLEfhu4M/QOG7sEcwxINH4buv4buXb29HxILDs0fhu4XDokfhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEcwImHhu6BHMOG7rDEs4bugR2bDkkDhu7BH4bueLEfhu6wxxIPFqEBH4bqhKeG7rkdKSkdRw5JA4buwR+G6oeG7rsOZQEcg4buuQOG7rEfhu6wjw5MwRzDDk+G7rkfhu55NR+G7g+G7rOG7rkfhu54sw4lH4bqg4buuxajhu6BHMOG7rE9A4busR+G7tuG7mltHZsOSQOG7sEfhu54sR+G7gz9A4buwRzDEg0fhu6/hu5dvb0fEgsOzR+G7hcOiR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4R+G7oD1H4bqvR0Dhu7Dhu6zDnU1HXTFNQEcwIiVA4buwRUdA4busw5Thu7hH4bu4e0ciLEDhu7BFR+G7oDVA4buwR+G7oDpFRzDhu45A4buwR+G7oDc8QOG7sEfhuqFPR0Dhu5RA4buwR+G7oE0jR0Dhu45A4buwR+G7tmHhu6BH4bu24buMQOG7rEdRw5MjRUcgOOG7oEfhu6Dhu6zhu67hu6RAR1Hhu5YxR+G7oDVNRzAuR+G7oOG7rDjhu6BHZsOSQOG7sEVHMOG7rGHhu6BH4bus4buuxahARzAxxIPDmUBHMCIxxIPhu6ZAR+G7oE7hu6BH4bug4busNUcwIjcoQOG7sEVHUTc8QOG7sEfhu7Y64buuR+G7oDVNR2bDkkDhu7BFR+G7oOG7rFZA4busRyBO4bug4busRUdb4busTltH4bu2MeG7mjBH4bugNU1H4buX4busT0dANynhu6BHUeG7pEBH4bqhKeG7rkfhu6A/QOG7sEdA4bus4buUQEVHQOG7sDc84buuR+G7tk0jR1EsQOG7sEfhuqFPR+G7oOG7rDVHIMOhR1A0QOG7sEfhu7ZNI0dRLEDhu7BH4bu4LDBH4bugTuG7oOG7rEfhu7RYW0cw4busPOG7rkVH4bugPUfhu6zFqEcw4busOkDhu7BFRzDDkyNHUeG7ruG7pjFH4bu04buuxahARzDhu6wx4buaQEfhu7Y+4buuR+G7oOG7rCNH4bugP0Dhu7BHMMSDR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEVH4buwPVtHW+G7rMagQEcw4busMuG7oEdR4bucxINH4bu04buuQOG7rEcw4bukRy1Hw6Phu4xH4busLOG7rkfhu6A1TUfhu6wxxIPFqEBHW+G7rE4wRzAi4buuxq9Aw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buDTVsw4buuI0BG4bq+w4rhu67hu7jhu7BH4bug4bu2TSAg4bqmRuG7ruG7g1JAMFIiRkcgMMSD4bu2UuG6pkbhuqPhu65QMOG7rERHSUhISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfEqMONTFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjeG7isONL0lJSVDhu4hJSeG7iknDjOG7ijBJSUxJ4bu2xKgt4buu4bu44buwLeG7iMOMSeG7iMOJ4buyW+G7sEZHTeG7tjDhuqZG4buDP0Dhu7BH4bueOkfhu6sxxIPhu6QwR1FYQOG7rEcw4busT0Dhu6xH4bu24buaW0dmw5JA4buwR+G7nixH4buDP0Dhu7BHMMSDR+G7r+G7l29vR8SCw7NH4buFw6JH4bqg4buuxagwR+G7l03hu7hGR+G6o+G7rlAw4bus4bqmRklISEhGR+G7rFLhu67hu7Dhu6ww4bqmRsSow41MRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vuG7h01AR27hu65O4bu4R1E64bugR+G7gz9A4buwRzDEg0fhu6/hu5dvb0fEgsOzR+G7hcOiR+G6oOG7rsWoMEfhu5dN4bu4R+G7oOG7rDLhu6BH4bu4OUDhu7BHZsOSQOG7sEfhu54sR+G7oD9A4buwRzDEg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvw5Phu65H4bueMS7hu65H4bu24buoRUfhu4dWRzDhu6w3R28xxIPFqEBHNcSDR+G7g+G7nOG7uEfhu5Phu6zDmUdR4buMRzAiTSNH4burMcSD4bukMEdRWEDhu6xHMOG7rE9A4busR+G7tuG7mltHZsOSQOG7sEfhu54sR+G7gz9A4buwRzDEg0fhuqFPRyJNR+G7uMOVMEfhu4dNQEfhu4Phu6zhu5ZbR+G7rE9A4busR2bDkkDhu7BH4bueLEfhu4M/QOG7sEcwxINH4buv4buXb29HxILDs0fhu4XDokfhuqDhu67FqDBH4buXTeG7uEfhu7A74bu4R0Dhu47hu7hHUTtA4buwR+G7oOG7rFZFR1E7QOG7sEfhu6Dhu6xWR28jT0Dhu7BH4bqg4buOQEfhu6/hu6xO4buuR1E3PuG7oEfhu6Dhu6xZR1FYQOG7rEfhu7ZP4bu4R+G7h1ZHMOG7rDdHZsOSQOG7sEc1xINH4buDP0Dhu7BHMMSDRUdA4bus4buuxajhu7hH4bu04bqxR8ONSMONw40tw41Iw43hu4jDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7l+G7rOG7lEBHUFhbR0BPxINFR+G7qeG7rD1H4buHVkcw4busN0fhu6/hu6w3PEDhu7BHMCJh4bugR+G7r1lA4busRzXEg0dvI09A4buwR+G7gz9A4buwR+G7r+G7rDXEg0dR4buMRzDhu5BA4buwR+G7tuG7mEDhu7BH4busI01H4bug4busMuG7oEfhu7g5QOG7sEdmw5JA4buwR+G7nixH4buDP0Dhu7BHMMSDR+G7r+G7l29vR8SCw7NH4buFw6JH4bqg4buuxagwR+G7l03hu7jDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvDojEw4busIyJG4bq+4bup4busNyhA4buwR+G7r+G7rE1A4busw4ovW+G6vg==

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiên phong phát triển kinh tế

Tiên phong phát triển kinh tế
2022-10-20 10:55:00

baophutho.vn Bí thư Chi bộ bản Dao Hạ Thành, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, đảng viên Đặng Đình Điện luôn tâm niệm, muốn người dân tin tưởng, làm theo, trước...

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu
2022-10-20 07:51:00

baophutho.vn Hầu hết chúng ta đều đã nghe, nói rất nhiều về việc lan tỏa thông tin tích cực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với việc này. Nhưng thế nào...

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-10-13 11:35:00

baophutho.vn Là xã miền núi của huyện Cẩm Khê, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Phú Lạc đã đoàn kết, thi đua...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long