Cập nhật:  GMT+7
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfhurXGoOG6vuG7t+G7qE3hu5JM4bu34buSTELhu6rhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhur5X4bq24bu3xq9TTeG7t+G7qsav4bqk4bu3w5TDgk3hu7fhu5JLWVVN4bu34buQReG7qnYvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXdlS+G6tCThu7fDgcODL+G6ouG7qeG7tzXhu6Lhu5JL4bu34bq24buS4bu3PeG6puG7t23EkOG7kuG7t2Thurjhu6bhu6nhu7dM4buwJOG7iuG7kuG7t21M4bq24buSTOG7t2xT4buS4bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qsavT+G7kkzhu7fDiuG6suG7mOG7t+G6vlfhurbhu7dM4bq2TeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4DEkOG7kuG7t8OU4bq04bu34buC4buQ4bu3N03hu5JM4bu3bUzDk+G7t21M4buw4bu3bcav4bq24buSS+G7qeG7t+G7qE3hu5JM4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nhu7nhuqDhu6nhu7fhu6rGr+G7rOG7t+G7qsOCTeG7tz3hu5Thu5Dhu7c1TMOJ4buQ4bu3w4Hhu7dA4bq04bu34buC4buQ4bu3N03hu5JM4bu3bUzDk+G7t8SpTFlT4buSS+G7qeG7t+G7qE3hu5JM4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nhu7nhuqDhu7fhu6rGr+G7rOG7t+G7qsOCTeG7tz3hu5Thu5Dhu7c34bug4buSS+G7t2VLTOG7jOG6tuG7qeG7tz3huqbhu7c14bu04bu3N+G7oOG7kkvhu7dAVE3hu7fhu5JQTeG7t+G7gOG7sOG7kkvFqeG7t2NM4buY4bqk4buSS+G7t+G6sEzhu7fhu5JL4bq0JOG7t8OBw4Mv4bqi4bup4bu34buqxq9J4buS4bu34buGWVXhu5JL4bu34buqw5Lhu5JM4bu3w4BBw4Nk4bu34buGTeG7t+G7quG7suG7tz3huqbhu7fhurVZU+G7kkvhu7c1w4nhu5Lhu7dA4bq04buY4bu3PeG6puG7t23EkOG7kuG7t2Thurjhu6bhu6nhu7fDlUxN4bu34buGw43hu5Lhu7dLw4nhu5Lhu7fhur5R4buSS+G7t+G7kkzhurThu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t8OVTOG7sOG7tzVMw4nhu5Dhu7fDgeG7qeG7t0zhurZN4bu34buC4buQ4bu3bcav4bq24buSS+G7t0DhurThu7fEqUxZU+G7kkvhu7fhu5JMQuG7quG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7kFDhu6rhu7fhur5MTcON4bq+4bu3QE7hu7fhu4Dhurbhu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7dATuG7t+G6vuG7lOG7t+G6ruG7q0FB4bu54bur4bu54bu54bu54bu34buG4bug4buSS+G7t+G7qk3DjOG7kuG7t+G7kELhu6rhu6nhu7fhu5JL4buY4bq0TeG7t8av4bq24bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0tNRSThu7fhu6pV4bu3S0/hu7fDlUzhurLhur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t8SC4bqi4bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqi4bu54bu54bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu6vDiuG6tuG7mOG7pkzhu7Dhu6pM4buY4burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4HDgUEvQUFB4buAw4NB4bqiw4HDgeG6osSC4buq4bqiw4HDgEHDlEEtw4Hhuq5B4bqw4bqg4bqwQeG7ueG7uS3EgsOBw4HDgEHhurDhuq7huqDDgUHhu6vhu47hu6ZL4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu14bq1xqDhur7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7kkxC4buq4bu34buGWcOa4bq+4bu34bq+V+G6tuG7t8avU03hu7fhu6rGr+G6pOG7t8OUw4JN4bu34buSS1lVTeG7t+G7kEXhu6rhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu1xILhuqLhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6ouG7ueG7ueG7teG7ty93bcOCTeG7t+G6vlPhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhurbhu5Lhu6nhu7dM4bq2TeG7t+G7guG7kOG7tzdN4buSTOG7t21Mw5Phu7dtTOG7sOG7t23Gr+G6tuG7kkvhu7dA4bq04bu3N03hu5JM4bu3bUzDk+G7t8SpTFlT4buSS+G7t+G7qsav4bq24buY4bu34buqxq/huqThu7fDlMOCTeG7t+G7quG6tE3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu5JMQuG7quG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G6vkzhu5jhu7fhu5JLWVVN4bu34buG4bqy4buSTOG7t8avU03hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3auG7sOG6tuG7tz3hurLhur7hu7fhu5BN4buSTOG7qeG7tzXhu6Lhu5JL4bu34bq24buS4bu3PeG6puG7t23EkOG7kuG7t2Thurjhu6bhu7c94bqy4bq+4bu34buGw5Phu5JM4bu34bui4buSS+G7tzdC4buSS+G7t2rhu7Dhurbhu5JL4bu3bUzhu4jhu6nhu7fhu6hN4buSTOG7t+G7kuG6rOG7kOG7t0HhurDhuqLhuqDhu7fDmeG7t8OVTOG7sOG7tzVMw4nhu5Dhu7fDgeG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fDmeG7tz3huqbhu7dtxJDhu5Lhu7dk4bq44bum4bu3w5ThurThu7fhur5MV+G7t+G6vkxNw43hur7hu7dATuG7t+G7qsavSeG7kuG7q+G7tzXhu6Lhu5JL4bu34bq24buS4bu3PeG6puG7t23EkOG7kuG7t2Thurjhu6bhu7fhu4bhuqbhu7fhu6pNw43hu5Lhu7dM4bq04buSTOG7t8OU4bq04buQ4bu3QE3hu4rhur7hu7dA4bq04bu34buqxq/huqThu7fDlMOCTeG7t+G6vkxNw43hur7hu7dATuG7t0DhurThu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fDilDhu7fhu6jhu57hu7fhu6pNw4zhu5Lhu7fhuq7hu6tBQeG7ueG7q+G7ueG7ueG7ueG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5M4buY4bu34bui4buSS+G7tzdC4buSS+G7t2rhu7Dhurbhu5JL4bu3bUzhu4jhu6vhu7fhu4Hhu5JL4bu3bUzhu4jhu7dL4bu2TeG7t8OUVU3hu7fhur7huqThu5Dhu7fhu4bDjeG7kuG7t0zhurZN4bu34buC4buQ4bu3N03hu5JM4bu3bUzDk+G7t21M4buw4bu3bcav4bq24buSS+G7t0DhurThu7c3TeG7kkzhu7dtTMOT4bu3xKlMWVPhu5JL4bu34bq+4buu4buSS+G7t+G6vlPhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7tzXhu6Lhu5JL4bu34bq24buS4bu3PeG6puG7t23EkOG7kuG7t2Thurjhu6bhu7fhu4bhuqbhu7dLTeG7rOG7puG7t+G7ouG7kkvhu7fhu5JM4bq44buS4bu3w5TDgk3hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6rhurRN4bu34buo4bqk4buS4bu34bq+V+G6tuG7t+G7kE/hu5JM4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G6teG6tOG7kkzhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7kkxC4buq4bu34buGWcOa4bq+4bu34bq+V+G6tuG7t8avU03hu7fhu6rGr+G6pOG7t8OUw4JN4bu34buSS1lVTeG7t+G7kEXhu6rhu7fhur5X4bq24bu3TOG6tk3hu7fhu4Lhu5Dhu7dMxqDhur7hu7fhu6hN4buSTOG7t8OU4bq04bu34buqReG7kOG7t0tZU+G7kkvhu7fhu6jhurLhu5JL4bu3QMOM4bu3w5Thu5bhu5JL4bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu34buqTOG7tOG6vuG7qeG7tz3DneG7kkvhu7fhu4bhurLhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t+G6vuG6suG6vuG7t8OKw4Lhu5Lhu7dMxqDhur7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7kuG7mE3hu7fhu6pM4buC4buY4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjvhu7Dhu6pM4buYxq/hu7V3bUzhu7Aq4bu3bcav4bq24buSS3Yv4bumdw==

Thuỳ Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng tới chính quyền số

Hướng tới chính quyền số
2022-05-27 08:34:00

baophutho.vn Thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực xây dựng...

Chấm chung khảo Giải báo chí tỉnh năm 2022

Chấm chung khảo Giải báo chí tỉnh năm 2022
2022-05-26 14:25:00

baophutho.vn Ngày 26/5, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Giải báo chí tỉnh tổ chức chấm vòng chung khảo Giải báo chí tỉnh lần thứ XII, năm 2022.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long