Cập nhật:  GMT+7
ỵỌĂẢGƠẬWWũẠỬỏỎXƠÍẠỷ“ẫ@ỦỜÒẢIUỜÒwẢÒỎỞẢỜÚỎ”ẢXVỢỜÒẢXỌỦẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜỵ/ỌĂỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬẫÍẬHẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢƠẪẢỜỌẪẢXỌỦẢXỌKẢỌMẢÂqwẢỮYJẢsẢrJỜwẢếẬỚẢạỐỜỌxẢạỞẢƠẪẢ&ỲỜÒẢIẾXẢXVỸỜÒwẢHỲẢGỞẢỜỌỎLYẢỜÒỌLẢXỌỶẢGSỜÒẢXVY;LỜẢXỌTỜÒwẢỜỌ@ỜÒẢX=ẢXỌƯỎẢẽ,wẢỏVỀỜẢIDẢỜÙỎẢHẬỜỌẢỜÒỌLẢỜSỜÒxẢỏỌ$GẢW$wẢHÊỜẢỪẢIỞẢÒỎQỎẢƠẪỚẢỜSỜÒxẢêỪẢỚEXẢVẬẢIDẢXỌẾ;ẢGẨỜỌẢIUỜÒwẢỌÕXẢỌẪẢIDẢỜÒỆỬẢXVẪỜẢỌ@ỦỜÒẢIẾXwẢỌ@ỦỜÒẢƠÝẬẢ&ỲỜÒẢGỌÊYẢXỌÙxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷáỞẢƠĨẢ&ÔẢ&Ệ;wẢIPGẢXỌỦẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜwẢFBỜẢIPGẢỜỌỆỜẢVẬẢ“Ọ@ỦỜÒẢIUỜÒẢÒỎỞẢỜÚỎ”wẢýGỌ*ẢGỶẬẢỜỌẪẢXỌỦẢếÒY;OỜẢaÕỜỌẢXVỢỜÒẢFẪỎẢXỌỦẢáỌÊỜẢỮYJỳxẢếÒY;OỜẢaÕỜỌẢýĂẦĂẤẢ–ẢĂẦẴẴỳẢỮYJẢỡỴẢaCỜwẢƠỎLỜẢỖLẢsẢrJỜẢGỶẬẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜxẢếỌEGẢIKỜẢsẢrJỜwẢƠẪẢỜỌŨẢIKỜẢ&ỲỜÒẢIẾXẢỌPGwẢIẾXẢ&ĐỜwẢỮYJẢỌ@ỦỜÒẢGỶẬẢẰẤẢXỎKỜẢW)wẢỌỢẪỜÒẢÒỎẨỬwẢỬỌỞẢFCỜÒwẢỌẪỜÒẢXVĐỚẢỜÒ@ƯỎẢGỞẢỌPGẢỌẪỚwẢỌPGẢ&ỐxxxxxxẢạẾ;ẢGỸỜÒẢƠẪẢỮYJẢGỞẢÒỀỜẢẶÃẢỜÒ@ƯỎẢƠẪẢỜỌẪẢ&ĐỜwẢỜỌẪẢXỌỦwẢỜÒỌMẢW)ẢỜỌÊỜẢHÊỜwẢỜÒỌMẢW)Ả@YẢXÝxẢ“áĐỜẢG@ŨG”ẢỚỤỎẢ&ỲỜÒẢIẾXẢÒỞỬẢỬỌỀỜẢFUỎẢIEỬẢỜJỜẢ“GĐỜẢG@ŨG”ẢỚỤỎẢỜỌẪẢXỌỦwẢỜỌẪẢ&ĐỜẢ&ẪẢỜỞỎẢGỌYỜÒẢƠẪẢGẨGẢ&ĐỜẢỜÒỌMẢW)ẢGỶẬẢ&ỲỜÒẢIẾXẢIỞxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỵỎỚÒẢWVGũẠ//GxFẬỢỬỌYXỌỢx&Ờ/HÍWỖXỢỬ/ỜÍ?W/ẮẰẶẦ/ĂĂẮHÃẮÃẲẲÃẦXẮÃẶÂƠĂxỔỬÒẠẢẬƠXũẠ“ẫ@ỦỜÒẢIUỜÒwẢÒỎỞẢỜÚỎ”ẢXVỢỜÒẢXỌỦẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẠẢ?ỎHXỌũẠÂẲÃẠẢ/ỷỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬáẬỬXỎỢỜẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢýXVẨỎỳẢ&ẪẢỜỌẪẢXỌỦẢếÒSẢạ#GẢẫẪỜỌxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢỖỌSỜÒẢHẾYẢHỎKỚẢÒTGẢÒẨGẢ“ỜỌẪẢỮYJ”ẢGỶẬẢỚÔỜỌxẢhỜÒẢIDẢGỞẢỚÚXẢXYÙỎẢXỌỦẢỖỌỞẢỜỌPGwẢ“IẨỜỌẢ&ỆX”Ả&ŨỎẢVYÚỜÒwẢFỲỜwẢFÍẢFƯwẢXẨXẢỜ@ŨGwẢIỀYẢ&ỴẢXỌÔẢIÙẢCỎwẢƠẪỚẢIẾXwẢGẾ;ẢƠÝẬwẢIKỜẢ&ỴẢXỌÔẢÒẸXwẢIỆỬwẢVJẢXỌỞGxxxẢếỌ*ỜÒẢỜÒẪ;ẢỜSỜÒẢỜỌẪỜẢXỌÔẢHỢỜÒẢXỌY;LỜẢHPGẢWSỜÒẢẫỢẪỜÒẢẽỢỜÒwẢWSỜÒẢạẨ;ẢXỌCẢƠ@ŨỎwẢGÊYẢGẨxxxẢ&=ẬẢGCỎẢXỌỎMỜẢF*ẬẢĐỜwẢ&=ẬẢỖỎKỚẢXỎLỜẢĐỜẢỌPGxẢạKỜẢFÊ;ẢÒỎƯẢXVỢỜÒẢỜỴẢG@ƯỎẢGỶẬẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢ&ỄỜẢỬỌCẢỌ@ỦỜÒẢXỌỦỚẢXỌCỢẢGỶẬẢGẨỜỌẢIUỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;Ạỷừỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢƠẪỚẢXỌỦẢX=ẢWŨỚwẢƠẪẢẫÚỎẢ&ỎJỜẢẫÚỎẢếỌẪẢ&ĐỜẢỡỎMXẢếẬỚxẢáỌỢẢIKỜẢỜẬ;wẢSỜÒẢIDẢ:YẾXẢFCỜẢĂẲẢXẨGẢỬỌỂỚẢýXỌỦwẢXV@ƯỜÒẢGẬwẢỬỌJẢFÔỜỌwẢXỎNYẢƠYỆỜẢ&ĐỜẢỌPGỳẢ&ẪẢIDẢGỞẢỖỌẨẢỜỌỎLYẢÒỎCỎẢXỌ@ỪỜÒẢ&ĐỜẢỌPGxẢỏ=ẢƠÊYẢIDẢ“ỮYỂ;ẢXVẨỬ”ẢVẬẢẫẪẢếÚỎwẢƠỆỬẢỜÒỌỎMỬẢFÉỜÒẢỜÒỌLẢ:YẾXẢFCỜẢỬỌỂỚẢ&ĐỜẢỌỞẬẢýẩỎẨỚẢITGẢáSỜÒẢX;ẢỡĐỜẢỌỞẬẢạẾXẢỡỎMXỳwẢỜỌ@ỜÒẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢ&ỄỜẢỌUỜẢỌỆYẢ“Ọ@ỦỜÒẢIUỜÒwẢÒỎỞẢỜÚỎ”xẢẩTGẢÒẨGẢỜỌẪẢỮYJẢGỌÊỜẢƠẾỚwẢXẬ;ẢFỲỜwẢXBỢẢỜJỜẢHỎMỜẢỚBỢẢXỌỦẢSỜÒxẢếỞỎẢỜỌ@ẢỜỌẪẢỜÒỌỎJỜẢG#YẢ&ĐỜẢỌPGẢếÒY;OỜẢỡĐỜẢếỌ@ỨỜÒwẢGỌÊỜẢHYỜÒẢXỌỦẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢGỌÕỜỌẢƠẪẢX=ẢƠẪỜÒẢVẬẢỬỌTwẢX=ẢỬỌTẢ&LẢƠẪỜÒẢ&ŨỎẢFẬỢẢXVĐỜẢXVỪwẢHẬ;ẢH#XẢỖỌSỜẢỜÒYSỎxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỏVỢỜÒẢF#GẢXVẬỜỌẢỮYJẢXỌYỀỜẢỌỆYẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢXBỢẢỜJỜwẢỚŨỎẢXẾXẢGCẢỚCỜÒẢỚẪYẢỖỌSỜÒẢÒỎẬỜwẢXỌƯỎẢÒỎẬỜwẢGCỜỌẢ&ỆXxxxvẢỜÒ@ƯỎẢIPGẢHOẢỜỌỆỜẢVẬẢ“IUỜÒẢƠẪỜÒ”wẢ“IUỜÒẢIẾX”wẢ“&BXẢIUỜÒ”xxxẢ:YẾXẢỌỎMỜẢỖỌẨxẢhỜÒẢỮYCẢỮY;KXữẢ“ạUỜÒẢƠẪỜÒẢ&ỄỜẢỜỌ*ỜÒẢXỌỎKXẢXỌẬ/ẢêẪ;ẢXẬỢẢIỶẢGCẢXỌKẢỚẪẢ&EỜÒẢ:@Ậ/Ả>GỌẢXVÊYẢFẸXẢỜỤỎẢI@ƯỜÒẢF=Ậ/ẢaƯẢỚ@ỦỜÒẢGQẢGỌỒẢỖỌÊYẢXỌ=ẬẢXỌDỎẢ:ẬỜỌ”ẢýếÒẪ;ẢỌỢẬẢ:ỢẬỜẢXÕỚỳxẢhỜÒẢGỞẢỜỌ*ỜÒẢFẪỎẢXỌỦẢỚẬỜÒẢXJỜẢ“IUỜÒ”ẢỜỌ@ẢaJỜẢIUỜÒwẢẩ%ỎẢIUỜÒữỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷxxxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷá#ẢXỌẾ;ẢGQẢỚẬ;Ả&ẪẢỜEỜÒỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷẽẪẢỜÒỌJỜỌẢỜÒỌJỜỌẢXYÙỎẢXỌỦẢ&Lỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷỏỌCỜÒẢXỌTXẢXÔỚẢƠ@ỜÒẢXVÊYẢỚÚỜÒỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷẩỎỆXẢỚÔỜỌẢXỎKỜÒẢXVTỜÒẢIÔỜỌẢỮYJỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷýêỲẬẢIÚXẢFỎKỜỳỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÊỜÒẢỜỎYẢGẨỜỌẢIUỜÒữẢ“ạUỜÒẢ:ẬỜỌẢF@ŨGẢỜÒDẢF@ŨGẢỜÊỜÒ/ẢếỞỜẢGỌèẢỜCỎẢGỌYTỎẢƠẪẢXVĐỜÒẢVÉỚẢ&L/ẢàY;JỜẢIUỜÒẢ:YÚỚẢGCẢ&ỠỜÒẢIJ/ẢaỴỎẢ:ẾYẢỌÙẢÒỎẾYẢƠẨẢXỌLẢỌỊỜẢÍỚ”Ảýẩ%ỎẢIUỜÒỳxẢoỌCỎẢỜỞỎẢVÉỜÒwẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢỜÊỜÒẢỜỎYẢGẨỜỌẢIUỜÒwẢITỎẢXỌỢBỎẢGỲỜÒẢGẨỜỌẢIUỜÒẢ&ŨỎẢXẾXẢGCẢGẨGẢGYỜÒẢFỆGẢGCỚẢ:ÝGẢ&LẢGTẢXỌÙxẢạÝỜÒẢỜỌ@ẢỜỌẪẢ&ĐỜẢIUỜÒẢỌ@ỦỜÒẢêẬỎẢỏỎKỜẢếÒỌỐẢỜỌỆỜẢ:ÌXwẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢƠẪẢ“ếÒ@ƯỎẢỮYJẢỜÊỜÒẢỜỎYẢỜỌ*ỜÒẢỚCỜỌẢỌUỜẢỮYJ”xỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;Ạỷừỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỡỎMXẢếẬỚẢỌỎMỜẢỜẬ;Ả&ỄỜẢƠẪẢIẾXẢỜ@ŨGẢỜSỜÒẢỜÒỌỎMỬwẢ&ÔẢXỌKẢỖỌSỜÒẢGỞẢÒÔẢỖỌỞẢỌỎNYẢỖỌỎẢ&ĐỜẢỌỞẬẢƠẪỜÒwẢ&ŨỎẢ,ẢỜÒỌỘẬẢXÕGỌẢG$GẢX=ẢƠÊYẢƠẪẢỚÚXẢXỌẪỜỌẢXTẢỖỌSỜÒẢXỌNẢXỌỎKYwẢXBỢẢỜJỜẢFCỜẢWEGẢ&ĐỜẢỌỞẬẢỡỎMXxẢẫỎKỚẢGỞẢXẨGẢÒỎCẢỜẪỢwẢHỄYẢWỎỜỌẢVẬẢ&ẪẢƠŨỜẢƠJỜẢỪẢXỌẪỜỌẢỬỌTẢỖỌSỜÒẢ&ỎKXẢ&LẢƠẪỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỵỎỚÒẢWVGũẠ//GxFẬỢỬỌYXỌỢx&Ờ/HÍWỖXỢỬ/ỜÍ?W/ẮẰẶẦ/ĂĂẮHÃẮÃẲẲÃẦXẦÂẶẰƠẮxỔỬÒẠẢẬƠXũẠ“ẫ@ỦỜÒẢIUỜÒwẢÒỎỞẢỜÚỎ”ẢXVỢỜÒẢXỌỦẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẠẢ?ỎHXỌũẠÂẲÃẠẢ/ỷỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬáẬỬXỎỢỜẠỷêÚXẢWTẢXẨGẢỬỌỂỚẢGỶẬẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷáỌÕỜỌẢƠẪỜÒẢỮYJẢỡỎMXẢếẬỚẢIDẢỜYSỎẢH@ỰỜÒẢ&ẪẢƠẪỚẢỜJỜẢỜỌ*ỜÒẢXJỜẢXYÙỎẢƠŨỜẢGỶẬẢ&ĐỜẢỌPGẢỡỎMXẢếẬỚẢXỌKẢỖ(ẢqqẢỜỌ@ẢGẨGẢỜỌẪẢ&ĐỜẢếÒSẢỏẾXẢỏTwẢếÒY;OỜẢáSỜÒẢẫỢẬỜwẢẻỎỚẢẽÊỜxxxẢỡLẢXỌỦẢGỞẢẫY;ẢáỆỜwẢỏKẢẫẬỜỌwẢẩỎẬỜÒẢếẬỚwẢếÒY;OỜẢaÕỜỌxxxẢX=ỜÒẢỜÙỎẢXỎKỜÒẢ&ŨỎẢỜỌỎLYẢXỌỎẢỬỌỂỚẢ&LẢƠẪỜÒvẢỌỎMỜẢỜẬ;wẢXỌƯỎẢẶxÃwẢƠẪỜÒẢỮYJẢ&ỄỜẢXỎKỬẢXỴGẢƠẪẢGCỚẢỌ#ỜÒẢWẨỜÒẢXBỢẢGỶẬẢILẢXẪỎẢƠŨỜẢGỶẬẢGẨGẢỜỌẪẢ&ĐỜwẢỜỌẪẢXỌỦẢI@ỦỜÒẢIBỎxẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢỖỌSỜÒẢỬỌCỎẢƠẪẢỜÒỢBỎẢƠMwẢỜKYẢGỌ@ẬẢỚYTỜẢỜỞỎwẢSỜÒẢỚJẢIEỚẢỜỤỎẢƠẪỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷẫÔỜỌẢCỜỌẢƠẪỜÒẢỮYJẢ&ŨỎẢ&ỈẢIỊỬẢỚÚGẢỚBGwẢÒỀỜẢÒỸỎẢ&ẪẢXỌÊỜẢXỌ@ỦỜÒwẢXỌẾỚẢWÊYẢ&ẪỢẢXÊỚẢXỌ#GẢỡỎMXẢếẬỚẢX=ẢFẬỢẢIƯỎẢỜẬ;xẢẫÔỜỌẢCỜỌẢGÊ;ẢIẬwẢÒỎKỜÒẢỜ@ŨGwẢỚẨỎẢIÔỜỌwẢHỠỜÒẢWSỜÒwẢGỢỜẢIỠẢ&ẪẢỜÒ@ƯỎẢỚỊẢXỀỜẢXCỢẢWŨỚẢỌSỚẢỌỎMỜẢƠJỜẢGỞẢW#GẢWTỜÒẢXVỢỜÒẢGẨGẢXẨGẢỬỌỂỚẢ&ĐỜẢỌPGẢGỶẬẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜxẢhỜÒẢIẬYẢIẨYẢỜỤỎẢƠẪỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷxxxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷỏẬẢIỎẢỚẬỜÒẢỜỌ*ỜÒẢXẾGẢƠẪỜÒỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷẩỞỎẢ&YSỜÒẢXVỠỜẢÒỎ*ẬẢỚJỜỌẢỚẬỜÒẢFNẢIƯỎỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷẽÝẬẢỖỌỢẬỎẢGỀỜẢỚỄỜẢỜYSỎẢỜÒ@ƯỎỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷỏỌẺỚẢXỌỎJỜÒẢƠẪỜÒẢỚÚXẢỜÒSỎẢỏVƯỎẢ-ẢạẾXẢ-ẢóYJỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠẢWX;ƠÍũẠXÍ:X-ẬƠỎÒỜữẢGÍỜXÍVvẠỷýẽẪỜÒẢỦỎỳỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;Ạỷỏ=ẢỮYJẢVẬẢỬỌTẢẬỎẢỚẪẢỖỌSỜÒẢ“ỏỌ@ỦỜÒẢỜỌŨẢIUỜÒẢỮYJ”Ả–ẢỜỌ@ẢXJỜẢỚÚXẢFÚẢỬỌỎỚẢIỎMỜẢCỜỌẢGỌÕỜỌẢỖỐGỌẢỡỎMXẢếẬỚẢVẬẢỚEXẢỜĐỚẢĂẦẦẲẢGỶẬẢIBỢẢHỎOỜẢạẸỜÒẢếỌỆXẢêỎỜỌwẢHỢẢIẪỎẢXVY;LỜẢỌÔỜỌẢếẫẻẢGỶẬẢếỌỆXẢaCỜẢ&ẪẢỌDỜÒẢỬỌỎỚẢẫÚỎẢạỎMỜẢCỜỌẢỡỎMXẢếẬỚẢỌỨỬẢXẨGẢWCỜẢ:YẾXửyẢỏỌ@ẬwẢIỎLYẢỜẪ;ẢIDẢ:ẨGẢXÕỜẢXVỢỜÒẢXỌỦẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢ“ẩTỎẢIỀYẢƠJỜẢỜỌ*ỜÒẢỜEỜÒẢỚ@Ậ/ẢẽẪỜÒẢXSỎẢVỎJỜÒẢỜỌ*ỜÒẢ;JYẢXỌ@ỦỜÒẢỚÚXẢỜỎLỚ”wẢýẩ%ỎẢƠẪỜÒẢoỌÝẢẩỎẨỬẢGỶẬẢXSỎỳvẢỖỌSỜÒẢỜÒYSỎẢXVĐỜẢXVỪữẢ“àẾYẢ;JYẢXVJỜẢỜỌ*ỜÒẢXVỠỜÒẢXVẪỜỌ/ẢỏÕỚẢFỀỚẢỚ@ẬẢỜEỜÒẢIPỜÒẢXỌẪỜỌẢƠẪỜÒẢXSỎ”ẢýẽẪỜÒẢXSỎỳxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷẽẪỜÒẢỮYJẢỡỎMXẢếẬỚẢFẬỢẢIƯỎẢƠẬỚẢƠỸvẢFỲẢƠBỎẢỜÒ@ƯỎẢƠẪỜÒẢFẬỢẢÒỎƯẢGỸỜÒẢỌUỜẢỌỆYẢ“ỜÒ@ƯỎẢỮYJẢGỌỒẢGỞẢXẾỚẢƠỠỜÒ”xẢọẬYẢỌỦỜẢẰẲẢỜĐỚẢIÙỎẢỚŨỎwẢỜỌẾXẢƠẪẢXỌƯỎẢGSỜÒẢỜÒỌỎMỬẢỌỞẬwẢỌỎMỜẢIBỎẢỌỞẬvẢỜSỜÒẢXỌSỜẢỡỎMXẢếẬỚẢIDẢGỞẢỜỌỎLYẢXỌẬ;ẢIÙỎwẢHỄYẢ&Ệ;wẢỜÒ@ƯỎẢỜSỜÒẢHÊỜẢ“ỚÚXẢỜEỜÒẢỌẬỎẢW@ỦỜÒ”Ả&ỄỜẢƠẪẢỜỌ*ỜÒẢỬỌỆỜẢỜÒ@ƯỎẢ&ẾXẢ&CxẢỏVỢỜÒẢGỢỜẢỚEXẢXÊỚẢỌUỜẢGỶẬẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜwẢSỜÒẢỜỌỆỜẢVẬẢW#ẢỚMỜỌẢGỶẬẢỜSỜÒẢỜÒỌỎMỬwẢỜSỜÒẢXỌSỜwẢỜSỜÒẢHÊỜữẢ“ếÒ@ƯỎẢỮYJẢÒỎÍỢẢỜỌ*ỜÒẢÊỚẢXỌỀỚẢ/ẢạNẢGỌỢẢỚ@ẬẢỜEỜÒẢFỆXẢỚỀỚẢỚẪẢ:ẬỜỌ”xỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷạNẢHOẢGCỚẢỜỌỆỜẢXỌỎẢCỜỌẢ“FỆXẢỚỀỚẢỚẪẢ:ẬỜỌ”wẢGỞẢƠĨẢỬỌCỎẢƠỎJỜẢX@ỪỜÒẢX=ẢỌỎMỜẢXỌ$GxẢẫẬỎẢỜĐỚẢGCẢXỌKẢÒỎŨỎẢGỌẬỢẢICỢẢ&ÔẢáềỡbà-ĂẦwẢỜỌ@ỜÒẢỪẢỡỎMXẢếẬỚẢGỌÕỜỌẢƠẪẢXỌƯỎẢÒỎẬỜẢỜSỜÒẢỜÒỌỎMỬẢỖỌẺỜÒẢIỐỜỌẢ&ỐẢXVÕẢ“XVỴẢIỰ”ẢGỶẬẢỜLỜẢỖỎỜỌẢXKxẢếĐỚẢẮÃẮẰwẢỜỌ*ỜÒẢHỎOỜẢFỎKỜẢỬỌ#GẢXBỬẢIỐẬẢGỌÕỜỌẢXVỐẢXVJỜẢXỌKẢÒỎŨỎẢGẪỜÒẢƠẪỚẢGỌỢẢ“ỌBXẢÒBỢ”ẢỡỎMXẢếẬỚẢGẪỜÒẢGỞẢXỎKỜÒẢỜỞỎẢXVJỜẢXỌỐẢXV@ƯỜÒẢƠ@ỦỜÒẢXỌ$GẢXỢẪỜẢGỀYxẢạỞẢGỌÕỜỌẢƠẪẢ“FỆXẢỚỀỚ”ẢGỶẬẢỌ;Ả&PỜÒxẢ“êẬỎẢVUỎẢỜEỜÒwẢỚẬỎẢVUỎẢỚ@ẬẢ/ẢòYẢXVỢỜÒẢGỌYỜÒẢXỌỶ;ẢỜÒẪỜẢ:@ẬẢỜỤỎẢƠẪỜÒ”ẢýếỤỎẢƠẪỜÒỳxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷáTẢỜỌẪẢXỌỦẢỏVỀỜẢóYẬỜÒẢóY,ẢWỎỜỌẢXỌƯỎẢGỞẢGÊYẢỜỞỎẢỮYCẢỮY;KXữẢ“ẻỌSỜÒẢẬỎẢF#ỜÒẢXSỎẢI@ỨGẢỖỌQỎẢGTẢỌ@ỦỜÒ”xẢạÝỜÒẢXỌKwẢỮYJẢỌ@ỦỜÒẢƠẪẢXYÙỎẢXỌỦẢXẬwẢỖ,Ả#GẢXẬxxxvẢƠẪẢXÙẢXỎJỜwẢSỜÒẢFẪwẢFTẢỚỊxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỡŨỎẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜwẢỮYJẢỌ@ỦỜÒẢXV@ŨGẢỌKXẢƠẪẢƠẪỜÒwẢƠẪẢGẨỜỌẢIUỜÒwẢƠẪẢỚỊvẢƠYSỜẢƠẪẢGỌTỜẢIỎẢ&LwẢỜ@ỦỜÒẢX$ẬwẢFẾYẢ&ÕYữẢ“ỡỄỜẢFẪỜẢXẬ;ẢỚỊẢ&ỤẢƠ@ỜÒẢ/Ả{ẢỦỎwẢXỌ@ỦỜÒẢỜỌ*ỜÒẢGỌỆỬẢGỌ=ỜÒẢGỌ@ẬẢỮYẬ”ẢýỏVỢỜÒẢỚỎLỜẢVỦỚẢỚỊỳxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢGỞẢỜỴẢG@ƯỎẢỌẪỢẢWCỜÒwẢXỌỦỚẢXỌCỢxẢẽỆỬẢỜÒỌỎMỬẢGỲỜÒẢÒỎẬẢIÔỜỌẢỪẢẫẪẢếÚỎwẢX=ẢƠÊYwẢF@ỦỜẢFCẢỚ@YẢWỎỜỌwẢ“ÒUỜÒẢÒẨỜỌ”ẢáSỜÒẢX;ẢỡĐỜẢỌỞẬẢạẾXẢỡỎMXwẢƠỢẢGSỜÒẢĐỜẢ&ỎMGẢƠẪỚẢGỌỢẢỜÒ@ƯỎẢƠẬỢẢIÚỜÒẢFỎKXẢFẬỢẢỖỌỞẢỖỌĐỜwẢỜỌ*ỜÒẢƠÝGẢGỞẢXỌƯỎẢÒỎẬỜẢỜÒỌỒẢỜÒỦỎwẢSỜÒẢƠBỎẢ&LẢ&ŨỎẢXỌSỜẢoỌÝẢẩỎẨỬwẢ:DẢrJỜẢoỌỢỜÒxẢmẢIỞwẢXÊỚẢỌUỜẢSỜÒẢI@ỨGẢỜÒỌÍẢXỎKỜÒẢGQẢXÊỚẢỌUỜẢGQẢGÊ;wẢXỎKỜÒẢKGỌẢWẬYẢỚỤỎẢGỦỜẢỚỲẬẢỚỲẬwẢXỎKỜÒẢHKẢƠẬỜÒẢXỌẬỜÒẢXÔỚẢFBỜxẢhỜÒẢ:ẨGẢỮY;KXữẢ“mẢIÊ;ẢƠUỜÒẢƠÚỜÒẢFJỜẢXVƯỎẢ/ẢẫUỜẢỮYJẢGỌÍẢỚÚXẢỖỌỢCỜÒẢ&ƯỎẢ&ỨỎẢ:ẬỜỌ”ẢýếỤỎẢƠẪỜÒỳxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếỌẪẢXỌỦẢếÒẬẢòẬ:YỜẢẩẬỚzẬXỢỬẢX=ỜÒẢ&ỎKXữẢ“áỌẺỜÒẢƠĨẢGẨỎẢƠẪỜÒẢạẬÒỌÍ:XẬỜẢỜỌQẢFÌẢƠBỎẢIỊỬẢỌỦỜẢỡỢỜỎzỢwẢáẬỎVỢxxxử”xẢạỊỬẢỌỦỜẢƠẪẢGỌEGẢGỌEỜẢVUỎwẢFỪỎẢ&ÔẢỚỤỎẢƠỀỜẢXVỪẢ&LẢƠẪỜÒẢ“ỏVJỜẢỚỤỎẢF@ŨGẢIỎwẢXSỎẢÒẸỬẢƠBỎẢỚÔỜỌwẢÒẸỬẢƠBỎẢXỌƯỎẢXỌỦẢẾYẢGỶẬẢXSỎwẢÒẸỬẢƠBỎẢỜỌ*ỜÒẢỚỲẬẢ:YÊỜwẢỜỌ*ỜÒẢGỦỜẢỚ@ẬwẢỜỌ*ỜÒẢFSỜÒẢỌỢẬẢ&ẪẢỜỌ*ỜÒẢGỌỎKGẢƠẨẢVỴỜÒẢỚỲẬẢXỌYẢGỶẬẢXSỎ”xẢhỜÒẢỖỌẺỜÒẢIỐỜỌwẢỖỌSỜÒẢXỌNẢIÙỎẢƠẪỜÒẢƠẾ;ẢFẾXẢG#ẢXỌ#ẢÒÔxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỡẪẢbxả-VÍỜ-FYẬẢýỜỌẪẢXỌỦẢếÒẬỳẢX=ỜÒẢỜỞỎữẢ“ỏÔỜỌẢ;JYẢỏÙẢỮYTGẢFEXẢIỀYẢX=Ả;JYẢỚẨỎẢVBẢỜỌẪẢỚÔỜỌ”xẢẻỌSỜÒẢ;JYẢƠẪỜÒwẢỖỌỞẢ;JYẢI@ỨGẢIẾXẢỜ@ŨGyỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;Ạỷừỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢIỎẢX=ẢỌẪỜỌẢXVÔỜỌẢGỶẬẢXỌNẢXỌỦẢX$ẢHỢẢIKỜẢƠỴGẢFẨXxẢẩỀỜẢỜỌ@ẢƠỴGẢFẨXẢỖ,ẢXỌẨGẢ&ẪỢẢXÊỚẢỌUỜẢSỜÒxẢẽỴGẢFẨXẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢƠẪẢFCỜẢÒỎẬỢẢỌ@ỪỜÒẢ&LẢGẨỜỌẢIUỜÒwẢỌỢẬẢGQxxxẢ&ŨỎẢIỶẢWEGẢỚẪYwẢÒỎẬỎẢIỎMYẢXỎKXẢXẾYxẢạỞẢƠẪẢỜỌ*ỜÒẢIỎMYẢVYẢGỶẬẢFẪwẢGỶẬẢỚỊwẢGỶẬẢGẨỜỌẢIUỜÒwẢGCẢỜỌ*ỜÒẢXỌỪẢXỌẬỜwẢWY;ẢX@ẢXV@ŨGẢỚYSỜẢỜỤỎẢGẨỜỌẢIUỜÒxẢ“ẽỠỜÒẢỮYJẢ–ẢƠỠỜÒẢỚỊẢỜỌÊỜẢX=Ả/ẢỏẬẢỚYSỜẢỜỈỢẢỬỌTẢỌUỜẢG@ẢXVÝẢƠẪỜÒ”ẢýáỌÊỜẢIẾXẢIỀYẢXVƯỎỳxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếẬỚẢạỐỜỌẢƠẪẢỮYJẢỌ@ỦỜÒẢGỶẬẢỜỌẪẢXỌỦẢếÒY;OỜẢaÕỜỌxẢẫỆYẢXỌKẢGỶẬẢSỜÒẢGỞẢỌẬỎẢỜỌẪẢXỌỦẢỖỌẨẢXỌẪỜỌẢGSỜÒẢ&LẢXỌNẢƠỢBỎẢỜẪ;xẢạỞẢƠẪẢoỌBỚẢáSỜÒẢỏV#wẢếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếỞỎẢỜỌ@ẢỜỌẪẢ&ĐỜẢêẬỎẢỏỎKỜẢếÒỌỐwẢGỲỜÒẢỌỢẪỜẢGCỜỌẢX=ẢỮYJẢƠJỜẢỬỌTwẢỜKYẢếÒY;OỜẢaÕỜỌẢIÉỚẢXỌEỚẢỚ@ỨXẢỚẪẢGỌÊỜẢỮYJwẢƠỴGẢFẨXẢÒEỜẢ&ŨỎẢX$ẢW$ẢINẢỜÒ@ƯỎẢXẬẢGỌỞỜÒẢXỌYÚGẢỜỌŨẢƠÊYẢ“ẫSỚẢỮYẬẢÍỚẢIỎẢXỒỜỌẢ&L/ẢỌ@ỦỜÒẢIUỜÒẢÒỎỞẢỜÚỎẢFẬ;ẢIỎẢÕXẢỜỌỎLY”wẢXỌÔẢoỌBỚẢáSỜÒẢỏV#ẢỌỲỜÒẢỌÙẢỌỦỜẢỜÒỌJỜỌẢỚẸXẢƠJỜẢXỌẨGỌẢXỌ#GẢXỌẪỜỌẢỬỌTữẢ“ếỌẪẢỮYJẢỖỌÕẢỌY;KXẢXVẪỜẢXVL/ẢXŨẢIỎẢVYỜÒẢGCẢ&ỒẬẢỌèẢạUỜÒẢqYÊỜ”xxxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÒY;OỜẢỏỌKẢẻỎJỜẢỜỌỊẢỜỌẪỜÒẢỌỦỜẢ“ếÒ@ỨGẢ:YSỎẢIỎẢÒỎ*ẬẢXCỢẢXỀỜ/ẢẫUỜẢVỦỚẢ&ÕẬẢVBẢỌỞẬẢXỌÊỜẢỚẪẢXỌẪỜỌ”xẢẻỎJỜẢGỌỒẢXỌKẢXỌSỎẢỚẪẢVẬẢGCẢGYÚGẢIƯỎxẢhỜÒẢIẬỜÒẢỖ,ẢXỌẨGẢ&ẪỢẢHỠỜÒẢXỌỦẢGỌÊỜẢỮYJẢỚẪẢỌUỜẢ&ÕẬẢỡỎMXxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬ
Theo Arttimes

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Công diễn vở múa ballet đương đại “Senzen”

Công diễn vở múa ballet đương đại “Senzen”
2023-12-07 09:07:00

Vào tối 16 và 17/12, tại Nhà hát Thành phố, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM (Saigon Concert) phối hợp với Arabesque Việt Nam tổ chức công diễn vở múa ballet đương...

Trường làng của tôi

Trường làng của tôi
2023-12-04 14:45:00

Hằng năm, cứ độ tháng 11, tiết trời nắng mưa thất thường, hình ảnh mái trường làng cùng thầy cô giáo cũ hiện về trong tôi, mồn một.

Mùa đông nhớ mẹ

Mùa đông nhớ mẹ
2023-12-04 14:45:00

Chớm đông. Dân ngụ cư như tôi nhìn gió rào rạt trên những con phố, lòng thiết tha nhớ mẹ nơi quê nhà.

Mưa qua phố nhỏ

Mưa qua phố nhỏ
2023-12-04 09:39:00

Từ Sài Gòn, bạn nhắn, chỉ còn chưa tới tháng nữa là đến Noel, mọi năm thành phố trang trí rộn ràng, không khí Giáng sinh ngập khắp nẻo đường. Nay những con đường ở trung tâm...

Đi qua mùa lũ lụt...

Đi qua mùa lũ lụt...
2023-12-03 16:52:00

Nghĩ cứ thương người xứ mình, lụt cứ nối lụt, chẳng tha năm nào, nên khổ cũng nối nhau giăng khắp nẻo đi đường về. Nhưng tuyệt nhiên người quê tôi không ai than vãn, dẫu dư âm...

Đường đến thơ

Đường đến thơ
2023-12-01 07:52:00

(Thơ Võ Quang Diệm từ “Ký ức tình yêu” đến “Hương tình người xứ Nghệ”)

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long