Cập nhật:  GMT+7
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u8Od4buGauG7g+G7neG7qcOB4bu14buD4bu14bup4buR4bu14buDQ+G7huG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G6uknhu4Phu53hu7nhu4Phu7XDs+G7tcaw4buDw73hu4bhu51j4buDxJBJ4buDROG7seG7teG7g+G7nWrhu7fhurkv4bupZuG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buo4buhauG7o+G7h+G6u13hu6nDguG7q+G7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g+G7tWxJY+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4NEQuG7huG7neG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g1vhurLhu7Xhu4Phu59q4bu1xrDhu4PGsOG7k+G6qOG7g0JFROG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4N5w4zhu4Nn4buFZ2ctZ+G7hWfDreG7g+G7n27hu7Phu4Phu5tu4bu34buDROG7q3Xhu7Xhu4Phu5/huq7hu4NE4bup4buh4bu34buD4buow4rhurThu7XGsOG7g+G7o8ah4bu14buDQ8OD4buDZsSpLeG7qOG7oi/hu6gi4buD4bu1xrBsSeG7g+G7iS9oL2fhu4VnZ+G7g+G7neG6umrhu4Phu6jEkEnDueG7teG7g+G6uknhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g1vhurLhu7Vk4buDXeG7qeG7oeG7t+G7g+G7n+G7uWPhu4Phu5914bu14buDRELDiuG6tOG7neG7g+G7tcawbEnhu4Nn4buFL8OsL2fhu4VnZ2Phu4Phu6nEkEnDueG7teG7g0Nz4buD4bup4bu3bOG7teG7g0Thu6ls4bu14bup4buDRuG7q8O54bud4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7nm3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4NEQuG7huG7neG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4Phu53hurLhu4ND4bqmY+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDecOM4buDZ+G7hWdnLWfhu4Vnw61k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buLw63hu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8Otw6xo4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4budZOG7m2rhu7fhuqjhu6nEkEThu6nhu7dkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dnaS9mZmbhu6Np4buF4buJ4buFw6zDrcOtRGhn4buLw63DvWYt4bur4buzxrAtZ+G7hWdmZuG7hWZnLeG7hcSpZsOsw63DrWR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buHw53hu4Zq4buD4bud4bupw4Hhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4ND4buG4buD4bud4buT4bqo4buD4bq6SeG7g+G7neG7ueG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4PDveG7huG7nWPhu4PEkEnhu4NE4bux4bu14buD4budauG7t+G7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buLw63hu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrcOsaOG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u13hu6nDisOC4bu1xrDhu4NEQuG7huG7neG7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4NIb+G7g+G7nuG7r+G7neG7qeG7g3vEkG7hu4NE4bupw4rDguG7tcaw4buDSMSQSXThu7Xhu4NEQmrhu7fhu4Phu5/hurDhu6vhu4NG4bq04bur4buD4bub4bux4buDROG7qcOK4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buD4buda+G7neG7g3nhu6nEkOG7g+G7o+G7keG7teG7g+G7ncOK4buDRsO64buDROG7reG7teG7qeG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g+G7nWvhu53hu4Phu7Phu49E4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7nWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buebeG7q+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g0RC4buG4bud4buDROG7qcSQ4bqu4bud4buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g3nDjOG7g2fhu4VnZy1n4buFZ8OtY+G7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4NIb+G7g+G7nuG7r+G7neG7qeG7g3vEkG7hu4Phu53hu7nhu4NnZ+G7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g0Thu6t14bu14buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7nm3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4NE4buA4buD4bu1xrBsSeG7g2fDrS/DreG7g0Zs4buDeXVE4buDROG7qUXhu53hu4NGbOG7t+G7g+G7tcawbEnhu4NmL8OsL2fhu4VnZ2Thu4Phu7Thu6nhu5Xhu7Xhu4NIcEThu4NGw7rhu4NG4burw7nhu53hu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4buebeG7q+G7g+G7qeG6ruG7q2Phu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0RC4buG4bud4buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g0hv4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4Nhw7Phu7Xhu4Phu5zhu6nEkOG7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4bub4burdUThuqvhu4Phu55u4bu1xrDhu4PhurpJ4buDw73hu4Zq4buD4bud4bupw4Hhu7Xhu4Phu5zhu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4NbxJDDg+G7q+G7g+G7tGrhu6vhu4NE4burdeG7teG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4buf4bur4bul4buzY+G7g0NqxJDhu4Phu5/hu7nhu4Phu53hu6l24buD4bufbeG7t+G7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4bur4buDZ2bhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4Phu51B4bu14buDw71t4bur4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0ZB4bu1xrDhu4Phu6nhurLhu7Xhu4Phu7Phuq5E4buDRMSQ4buZ4bu1ZOG7g2bhu4Xhu4XhuqXhu4Phu51r4bud4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buD4bufw7rEkOG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4bur4buDROG7qeG7oeG7t+G7g+G7n0Xhu7XGsOG7g+G6qsSQSeG7g0RC4but4bu14bupY+G7g+G7qcOK4bq04bu1xrDhu4Phu6PGoeG7tWThu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4N5w4zhu4Phu7VsSWPhu4Phu51r4bud4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buDQuG7k0Thu4Phu53hu6lF4buDRELDgeG7tcaw4buD4bufdeG7teG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4PDveG7hmrhu4Phu53hu6nDgeG7teG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g0Phu4Zj4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buD4bud4buT4bqo4buD4bq6SeG7g+G7m27hu7fhu4Phu59u4buz4buD4buf4bq64buDROG7q3TEkOG7g+G7neG7qcSQ4buX4bu14buDRsO64buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDRELhu69j4buD4bud4bupxJBJdOG7teG7g+G7s+G6ouG7tWPhu4PDvWzhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7neG7ueG7g8SQSeG7g0Thu7Hhu7Xhu4NEbeG7q+G7g3nhu6nEkOG7g+G7o+G7keG7teG7g+G7ncOKY+G7g+G7neG7ueG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu5/hu7nhu7XGsOG7g8aw4bu54bqo4buD4bud4bup4bu34buDQ+G7huG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4NZXS3DoOG7qOG7g0Rt4bur4buD4buf4buvauG7g+G6qOG7qcOK4bqy4bu1xrBj4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu55u4bu1xrDhu4PhurpJ4buDSG/hu4NE4bup4buX4buz4buD4buf4buv4bu14bup4buDecSo4buDw73DiuG6rOG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu55u4bu1xrDhu4Phu5vhuq7hu4NIb+G7g+G7nuG7r+G7neG7qeG7g3vEkG7hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7neG7ueG7g2jDrOG7ieG7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buDQ+G7q+G7teG7qeG7g+G7qeG7t21E4buDRG3hu6vhu4NnZ+G7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6rmThu4NdQsOK4bq04bud4buDeeG7qeG7q+G7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7neG7qeG6uuG7g0RCw4rhurLhu7XGsOG7g0Nr4bqo4buD4bu14bup4buV4bqo4buDeeG7qcSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budw4pj4buDQ2vhuqjhu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq5j4buD4bud4bu54buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4N54bupxJDhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu53DiuG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7n+G6uuG7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buDQ+G7q+G7teG7qeG7g+G7qeG7t21EY+G7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4NIb+G7g+G6qOG7qW7hu6vhu4Phu53hu4Lhu4Phu51r4bu14buD4bub4bqu4buDSG/hu4NGw7rhu4ND4bur4bu14bup4buD4bup4bu3bUThu4Phu53DieG7tcawY+G7g0bhu63hu4NE4bupdeG7g0bhu6vDueG7neG7g8O94buGauG7g+G7neG7qcOB4bu14buD4bu14bup4buR4bu14buDQ+G7huG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G6uknhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g3nDjOG7g2fhu4VnZy1n4buFZ8Ot4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu55u4bu1xrDhu4PhurpJ4buDw73hu4Zq4buD4bud4bupw4Hhu7Xhu4N5xKjhu4NE4bup4buh4bu34buD4bufReG7tcaw4buD4bqqxJBJ4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu51r4bud4buD4bubw4rhurThu51k4buDXULhu7fhu7XGsOG7g+G6qsSQa+G7g0RC4but4bu14bup4buD4buj4bur4bun4bu14buDQmrhu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4burY+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4Phu5/DusSQ4buD4bub4buZxJDhu4NEQkXhu7XGsGPhu4Phu5/hurrhu4NDw4Phu4PDvcOK4bqk4bu1xrDhu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJ4buDROG7qeG7oeG7t+G7g0l0xJDhu4Phu53hu5nEkGThu4N7xJBq4buD4buf4bu54buD4bud4bu54buDZuG7iy9nZ+G7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g+G7m+G7mcSQ4buD4buaauG7teG7g+G7nOG7qeG7k+G6qOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4NG4bq04bur4buDw61m4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7sWPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu54buD4bud4bu54buDacOt4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g0Rr4bur4buD4bud4buCY+G7g8Os4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buDw73hu5nhu7Xhu4Phu5/hu5nEkGThu4NmxKkvZ2fhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4NEa+G7q+G7g+G7neG7gmPhu4No4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buDw73hu5nhu7Xhu4Phu5/hu5nEkGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buebeG7q+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDecOM4buD4bu1bElj4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g0Phu4bhu4Phu53hurpq4buD4budbuG7g+G7m25J4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buDeeG7qcSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budw4rhu4Phu53hurpq4buDSG/hu4PhuqF04bu14buDw51v4bu1xrDhu4Phu53hurLhu4Phu5tu4bu14buDxrDhu6vhu4Thu4Phu7XGsMSQSXThu7Xhu4Phu7Xhu6nDiuG7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDecOM4buDZ+G7hWfhu4UtZ+G7hWdnZOG7g+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu57hu6vhu7Xhu6nhu4Nhw7Phu7Xhu4Nd4but4bu14bupY+G7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4NIb+G7g+G6oXThu7Xhu4PDnW/hu7XGsOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m+G7q3VE4bqr4buDe8SQauG7g+G7tcaw4bup4burdOG7teG7g+G7neG6vsSQ4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g2vhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4ND4buG4buD4bud4bq6auG7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4N54bupxJDhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu53DimPhu4Phu55u4bu1xrDhu4PhurpJ4buD4bufxILhu7XGsOG7g8ON4buD4buf4bul4buD4buda+G7neG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq5j4buDPuG7qeG7ueG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g+G7nWvhu53hu4N54bupxJDhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu53DiuG7g0Rr4bur4buD4bud4buC4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4N5w4zhu4Nn4buFZ2ctZ+G7hWfDreG7g0bhu63hu4Phu6nDgeG7g+G7n8O6xJDhu4PDvWzhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7neG7ueG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4PDveG7huG7nWPhu4PEkEnhu4NE4bux4bu14buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NE4bur4bu1Y+G7g+G7nm7hu7XGsOG7g0Thu7Hhu7Vk4buDXcSQSeG7g+G7teG7qeG7q3Thu7Xhu4Phu6Phu7fhu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buDRsO64buD4bu14bup4buR4bu14buDQ+G7huG7g+G7tXThu7Xhu4Phu6nhu5nEkOG7g+G7qXVE4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g8O9bOG7g11Cw4rhuqbhu7XGsOG7g3nhu6nEkGThu4Nd4bu3bOG7teG7g0hv4buD4bud4bu54buD4buz4bquROG7g11Cw4rhuqbhu7XGsOG7g3nhu6nEkOG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDvWzhu4Phu59u4bu1xrDhu4NG4burdOG7teG7g+G7tXThu7Xhu4Phu53hu7nhu4Phu7Phuq5E4buD4buc4bup4bur4buD4bub4bqu4buDPuG7qeG7oeG7t+G7g+G6qOG7qW7hu6vhu4Phu5vhu5nEkOG7gz7hu6nhu7nhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4Phu5zhu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4Phu7PhurThu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7peG7g2lpZ+G7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g0RC4buG4bud4buDROG7qcSQ4bqu4bud4buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDROG7t2zhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4buebeG7q+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDecOM4buDZ+G7hWdnLWfhu4Vnw61j4buD4bu1xrBqSeG7g0Thu4Dhu4Phu5/hu5nEkOG7g0Thu6lr4bu1xrDhu4NoL2fhu4VnZ2Phu4Phu6jEkEnDueG7teG7g+G6uknhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g1vhurLhu7Xhu4Phu59v4buD4bud4bu54buD4bupw4rhurThu7XGsOG7g+G7o8ah4bu14buDRuG7q8O54bud4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7nm3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq5j4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4PDveG7leG6qOG7g+G7nWvhu53hu4NE4bqw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4Phu7XDsuG7s+G7g+G7m8OyROG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Phuqbhu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq5j4buD4bu14bup4buN4buz4buDeeG7r+G6qOG7g0Thu6nDguG7q+G7g+G7neG7qXbhu4Phu59t4bu3Y+G7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7qcOK4bq04bu1xrDhu4Phu5/Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g+G7nUHhu7Xhu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buDRsO64buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g0Phu4Zi4buDSXTEkOG7g+G7neG7mcSQ4buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g+G7nWvhu53hu4NIb2Phu4NE4bup4buv4buDRELhu5Phu7Xhu4Phu53hu6lF4buDRELDgeG7tcaw4buD4bujxJBJw7lE4buD4bu14bup4buR4bu14buDQ+G7huG7g0Thu4Dhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6rmPhu4NI4buh4buz4buDSHBE4buDecSo4buDROG7gOG7tcaw4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nhuqThuqjhu4NEa+G7q+G7g+G7neG7gmPhu4Phu7PhurThu6vhu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G6uknhu4PDveG7meG7teG7g+G7n+G7mcSQZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4buh4bu34buD4buf4bu5Y+G7g0RCw4rhurThu53hu4N54bup4bur4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G6qOG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Nr4bu14buD4bu14bup4buR4bu14buDQ+G7huG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G6uklj4buD4buda+G7neG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g+G7n+G7peG7g8O94buTSeG7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu59u4bu1xrDhu4NG4burdOG7tWPhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g0RCw4rDguG7tcaw4buD4bup4bqk4bqo4buDROG7seG7teG7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDROG7qeG7k+G6qGPhu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJ4buDSOG7oeG7s+G7g0hwROG7g+G7m+G6sOG7g0PEkOG7tcawY+G7g0Thu6lqSeG7g0Thu6l14buDeeG7r+G6qOG7g0Thu6nDguG7q2Thu4Phu57Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4ND4buG4buD4bud4buT4bqo4buD4bq6SeG7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDecOM4buD4buz4bq04burY+G7g0l0xJDhu4Phu53hu5nEkOG7g+G6qOG7qW7hu6vhu4PDveG7hmrhu4Phu53hu6nDgeG7teG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7n27hu7Phu4Phu5tu4bu34buDRsO64buDROG7q3TEkOG7g+G7neG7qcSQ4buX4bu1Y+G7g+G6qOG7qeG7l+G7s+G7g+G7neG7qeG7k0Rj4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g8O94buG4budY+G7g8SQSeG7g0Thu7Hhu7Vi4buDQ8OD4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4bup4bqk4bqo4buDw73DjWThu4Phu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4Phu6jEkEnDueG7teG7g+G6uknhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g0Thu5Xhuqjhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4Phu53hu6l24buD4bufbeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bqqxJBu4buD4bud4bup4bq64buDRELDiuG6suG7tcaw4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buD4bufxILhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g8O9bOG7g11Cw4rhuqbhu7XGsOG7g3nhu6nEkGPhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7qeG6pOG6qOG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Xhu4NGw7rhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4ND4buG4buDROG7qeG7reG7g+G7m8OD4buDRELhu7Hhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buDPuG7qeG7ueG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g3nhu6t04buz4buDXULDiuG6puG7tcaw4buDeeG7qcSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budw4pk4buD4buew4Phu6vhu4NG4bq04bur4buD4buda+G7neG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g0RC4buG4bud4buDROG7qcSQ4bqu4bud4buD4buebuG7tcaw4buD4bq6SeG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bud4bqy4buD4bqqxJBq4bu14buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qWPhu4Phu5/hurLhu7Xhu4NG4buv4buDQ+G7huG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqhj4buD4buj4bu3auG7teG7qeG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Phu53hu5nhu7Xhu4PDveG7hmrhu4Phu53hu6nDgeG7tWPhu4Phu5vDg+G7g0RC4bux4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g8O9b+G7teG7qeG7g+G7n23hu7fhu4Phu53hu5Phuqjhu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4PGsOG7q+G7hOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6rmThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7YeG6tOG7q+G7g0Phu4bhu4Phu53hu6nhurrhu4Phu5/huq7hu7XGsGPhu4Phu53hu6nEkOG7l+G7teG7g+G7m+G7r+G7g+G7neG7qcSQ4buD4bufa+G7t2Phu4N5xKjhu4PDvcOK4bqs4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bubw4rhurThu53hu4NE4bup4buh4bu34buD4bufReG7tcaw4buD4bqqxJBJ4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bue4burw7rEkOG7g8O9w7nhu4Phu55u4bu1xrDhu4NGbOG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54buz4buDQkVE4buDQmrhu4NE4buA4buD4buf4bqy4bu14buDRuG7r+G7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu55t4bur4buD4bup4bqu4bur4buD4buf4bur4bul4buzY+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4NEQuG7huG7neG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buDREJ04bu14buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu6lq4bu14bup4buDW+G6suG7teG7g+G7n29j4buD4bufauG7tcaw4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7nm3hu6vhu4Phu6nhuq7hu6vhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG6ouG7tcawZOG7g2Hhu6vDueG7neG7g8O94buGauG7g+G7neG7qcOB4bu14buD4bud4buT4bqo4buD4bq6SeG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4Phu5/hurrhu4Phu7XDs+G7tcaw4buDw73hu4bhu51j4buDxJBJ4buDROG7seG7teG7g0Nz4buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bq44bud4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buDRmrhu6vhu4NEQkHhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buD4bud4bq6auG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu55u4bu1xrBj4buD4bud4bq64bu1xrDhu4Phu53Dg+G7g+G7teG7q8O64buz4buDROG7q+G7teG7g+G7neG6umrhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4buebuG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4bq74buc4bup4bur4buD4buow4rhurLhu7XGsOG6uS/huqjhurs=

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

“Tự soi” hay “bị soi”?

“Tự soi” hay “bị soi”?
2022-06-16 08:01:00

baophutho.vn Chi bộ A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi”, “tự sửa” theo hướng dẫn và quy định của cấp trên. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thực sự...

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
2022-06-12 14:29:00

baophutho.vn Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng sự đổi mới...

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
2022-06-09 08:27:00

baophutho.vn Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Phản biện và phản động

Phản biện và phản động
2022-06-08 10:42:00

baophutho.vn Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phản biện xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là kênh thông tin quan trọng giúp hoàn thiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long